« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Час для нового Суспільного договору

Час для нового Суспільного договору

Профспілки з усього світу вийшли на вулиці Женеви, вимагаючи відповіді на акту­альні питання захисту прав та інтересів людини праці. У марші та мітингу біля будин­ку ООН взяла участь деле­гація Федерації профспілок України на чолі з Головою ФПУ Григорієм Осовим.

«М и перебуваємо в розпалі перего­ворів, які мо­жуть забезпечи­ти історичний прогрес. Декларація МОП, що встановлює мінімальний рівень прав для всіх працівни­ків, обов’язкові правила, які дозволили б ефективно протидіяти насильству і домаган­ням на роботі, знаходяться на столі. Я впев­нена, що разом з урядами і роботодавцями ми зможемо домогтися їх прийняття», – зая­вила Шаран Барроу.

Профспілки з усього світу зібралися в Же­неві для обговорення історичної столітньої Декларації Міжнародної організації праці (МОП). Переговори між працівниками, робо­тодавцями й урядами спрямовані на встанов­лення правил, що дозволять ефективно боро­тися зі зловживаннями у світі праці.

Делегати з більш ніж 40 країн узяли участь у мітингу на тему: «МОП у ХХІ століт­ті – час для нового суспільного договору». «Від Південної Африки до Швеції, від Коста- Ріки до Нової Зеландії ми рухаємося в одно­му напрямку. Встановлення правил для всіх – це єдиний спосіб уникнути «гонки на дно», в якій ми всі програємо. МОП зіграла вирі­шальну роль у забезпеченні загального про­цвітання шляхом встановлення глобальних трудових стандартів і залучення урядів до відповідальності за їх застосування. Ми на­ближаємо досягнення цієї мети, знаходячи вирішення проблем сьогоднішнього і май­бутнього», – наголосила Шаран Барроу.

МОП почав свій 100-й рік з доповіді про майбутнє праці, яка має назву «Працювати заради кращого майбутнього», в якій викла­дено амбітні пропозиції щодо вирішення за­вдань майбутнього. Організація закликає до активізації суспільного договору на основі Загальної гарантії праці.

Ця універсальна трудова гарантія пови­нна забезпечити всім працюючим, незалеж­но від умов їх зайнятості, основні права осно­воположних принципів МОП (свобода від дитячої та примусової праці, від дискриміна­ції на роботі, свобода асоціацій і колектив­них переговорів), а також право на прожит­ковий мінімум, здорові і безпечні умови пра­ці, контроль робочого часу. «Нам необхідно задіяти потенціал цифрових технологій і ав­томатизації, а також перехід до екологічно стійких засобів виробництва, одночасно вра­ховуючи ризики і виклики цифрових техно­логій, нових бізнес-моделей, які компанії ви­користовують, щоб уникнути відповідаль­ності за робочу силу. Нам необхідно вжити заходів, які б реально вирішили проблеми з гендерним насильством, що лежить в основі постійної нерівності між чоловіками і жінка­ми. Нам необхідно вирішити проблему по­стійно зростаючої нерівності у рівнях дохо­дів і багатства, забезпечивши основні права людей на свободу асоціацій і ведення колек­тивних переговорів, а також повний захист права трудящих на охорону праці та техніку безпеки. Все це можливо, і від вуличних ак­цій до переговорів щодо прийняття обов’язкових норм ми рухаємося разом», – підсумувала Шаран Барроу.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФПУ

 

«Соціальна справедливість неможлива без вирішення завдання забезпечення гідної праці»

Ключові тези виступу віце-президента Міжнародної конфедерації профспілок, Голови ФПУ Григорія Осового на ранковому засіданні Міжнародної конференції праці 13 червня.

У часть у нинішній Конференції та­кої кількості глав держав і урядів свідчить про ве­личезну роль, яку МОП відіграє в світі праці. Це єдина міжнарод­на організація, де представлені трудящі, які безпосередньо бе­руть участь у виробленні і при­йнятті трудових стандартів.

Не менш важливо й те, що трипартизм і соціальний діа­лог, які є серцевиною МОП, до­зволяють консолідувати зусил­ля урядів, роботодавців і проф­спілок у досягненні спільних головних цілей – забезпеченні гідної праці та соціальної спра­ведливості для всіх.

Варто було б нагадати, що на камені, закладеному в фундамент МОП у 1926 році, було вибито ла­тинський вислів: «Хочеш миру – домагайся справедливості».

Сьогодні, коли розрив між ба­гатими і бідними все більше зрос­тає, постійно погрожуючи новими соціальними заворушеннями, до­сягнення соціальної справедли­вості стає як ніколи важливим. Саме тому генеральний директор МБП заявив, що досягнення соці­альної справедливості буде зали­шатися основним завданням МОП і протягом наступного століття.

Однак без вирішення завдання забезпечення гідної праці соціаль­на справедливість неможлива. Не випадково серед основних Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй на період до 2030 року гідна праця займає важ­ливе місце. Безперечною заслугою МОП є те, що вона активно просу­ває концепцію сталого розвитку в усі країни і на всі континенти.

Хочу подякувати МОП за до­помогу, яку вона надає Україні, що стала на шлях Незалежності. За участю експертів МОП при­йнято законодавчі акти про про­житковий мінімум, оплату праці, соціальний захист, створено ін­ститути інспекції праці, соціаль­ного діалогу та вирішення трудо­вих спорів.

У зв’язку з цим варто згадати, що зачатки цих трудових інститу­тів можна знайти в історії Україн­ської народної республіки, яка, як і МОП, недавно відзначила 100-літній ювілей. Згодом багато було перекреслено комуністич­ним тоталітарним режимом.

Сьогодні Україна, обравши єв­ропейський вектор розвитку, по­слідовно імплементує в націо­нальне законодавство норми ди­ректив ЄС.

Верховенство права, рівень життя в ЄС, розвинена демократія – ось те, що найбільш приваблює наших співгромадян. Люди спра­ведливо вимагають від влади і ро­ботодавців кардинальних змін: викорінення бідності, забезпечен­ня гендерної рівності, гідних зарплат і соціального забезпечення.

У зв’язку з невиконанням узя­тих на себе урядом міжнародних зобов’язань профспілки змушені звертатися до МОП за захистом прав трудящих.

Погодьтесь, що вкрай непри­йнятним у XXI столітті є те, що для виплати заборгованої зарпла­ти українським шахтарям дово­диться перекривати міжнародні магістралі або вдаватися до голо­дування.

Світ праці, що стрімко зміню­ється, вимагає підвищення регу­люючої ролі МОП у всіх процесах на ринку праці. Тож ми вважає­мо, що потрібно посилити контрольні механізми МОП і відпові­дальність за порушення прав працівників.

Поширення нових моделей ве­дення бізнесу, процес автоматиза­ції і цифровізації праці ведуть до зміни самих рамок трудових пра­вовідносин, на основі яких істо­рично будувався соціальний діа­лог. І сьогодні тільки через соці­альний діалог ми зможемо втіли­ти в життя 10 пунктів Рекоменда­цій, вироблених Глобальною ко­місією. Разом узяті вони склада­ють орієнтований на людину по­рядок денний, який ставить лю­дей і роботу, яку вони виконують, у центр економічної політики.

Капіталізм в його нинішніх формах і неоліберальна ідеоло­гія, як стверджують авторитетні дослідники, повністю вичерпа­ли себе. Тому соціальний дого­вір і самі основи Міжнародної організації праці вимагають оновлення.

Ухвалення на Конференції Столітньої декларації про майбут­нє праці, яка покликана втілити в життя ці рекомендації, – лише перший, хоча й важливий крок. Вона, як колись Філадельфійська декларація, повинна стати сучас­ним еталоном прав, справедливос­ті, солідарності й миру, який нале­жить просувати нам усім разом.

Закликаю сторони соціаль­ного діалогу об’єднати зусилля заради досягнення цієї високої мети.

 

21.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання