« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Профспілка допомогла отримати пенсійні виплати

Профспілка допомогла отримати пенсійні виплати

У травні ц. р., після чима­лих зусиль, докладених до її справи Яворівською район­ною та Львівською обласною організацією профспілки пра­цівників освіти і науки Укра­їни, директор Яворівського закладу дошкільної освіти № 2 Надія Шишкіна отримала 10 місячних пенсій при виході на заслужений відпочинок.

П ро це ще 5 травня повідомив листом Львівську обласну ор­ганізацію галузевої профспіл­ки, її лідера Марію Яцейко і Ко­місію Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і між­національних відносин, до якої надіслала звернення з цього приводу профспілка, за­ступник міністра соціальної політики. Нада­но роз’яснення, над яким попрацювали мі­ністерство спільно з Пенсійним фондом України, щоб за запитом і наполяганням освітянської профспілки Львівщини, її юрис­тів, Мар’яна Калина зокрема, у правовому руслі вирішити це питання позитивно.

Відповідно до п. 7/1 Прикінцевих поло­жень та ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра­хування», ст. 53 Закону України «Про пенсій­не забезпечення», а також Порядку обчислен­ня страхового стажу, затвердженого постано­вою КМУ від 23.11.2011 № 909, Надії Шишкіній зараховано стаж роботи в Яворівському до­шкільному закладі № 2 з 1 січня 2002 до 2 квіт­ня 2018 рр., який, через певні формальності, Пенсійний фонд не враховував. І попри без­ліч особистих звернень – куди тільки пані На­дія не писала, результату не було. Каже, за­вжди знала, що професійна спілка – це сила, яка приходить на допомогу в найскрутніший і найкритичніший момент життя. У цій Яво­рівській дошкільній установі 100-відсоткове членство у громадській профорганізації.

Ще з минулого року працівникам дошкіл­ля, завдяки зусиллям районної галузевої проф­спілки, її голови – депутата райради і водночас голови профільної депутатської комісії Ярос­лави Кобиці, розумінню й повазі до вчителя, вихователя всього депутатського корпусу ра­йону, працівникам дошкільних закладів ви­плачують 10-відсоткову надбавку до зарплати. В цьому районі члени профспілки поінформо­вані про діяльність своєї профорганізації усі­ма доступними засобами комунікації і проф­спілковими мас-медіа, газета «Життя і праця» надходить в усі первинні профорганізації, спілчани знають про величезну аналітично- організаційну, правову роботу освітянської профспілки. А вона не обмежується лише ма­теріальною допомогою чи різдвяними пода­рунками. Підвищення зарплати, соціальні по­правки до законів, захист прав освітянина в судах і різних державних установах – заслуга профорганізації. Ситуація з керівником Яво­рівського дитсадка – лише один штрих індиві­дуальної роботи організації на фоні копіткої загальнодержавної, яка не під силу окремому працівникові, навіть керівникові.

«Разом ми – сила» для понад 90% спілчан освітянської профспілки Яворівщини не по­рожні слова. Їх наповнює особистісний фак­тор профлідерів району й області, обирають достойних і в лідери своїх первинок. У райо­ні цьогоріч стартує звітно-виборна кампа­нія освітянської профспілки.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК


Поновлено право працівників освіти на пенсію за вислугу років

4 червня Конституційний Суд України ухвалив Рішення № 2-р/2019 щодо відповідності Конститу­ції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Ц им рішенням Кон­ституційний Суд України визнав та­кими, що не відпо­відають Конститу­ції України (є неконституційни­ми), положення пункту «а» ст. 54, ст. 55 Закону України «Про пен­сійне забезпечення» від 5 листо­пада 1991 року № 1788–ХІІ із зміна­ми (далі – Закон 1788), внесеними законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України щодо пенсійного за­безпечення» від 2 березня 2015 року № 213-VIII, «Про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII.

Конституційний Суд України зазначає, що зміни у сфері пен­сійного забезпечення мають бути достатньо обґрунтованими, здій­снюватися поступово, обачно й у заздалегідь обміркований спосіб, базуватися на об’єктивних крите­ріях, бути пропорційними меті зміни юридичного регулювання, забезпечувати справедливий ба­ланс між загальними інтересами суспільства й обов’язком захища­ти права людини, не порушуючи при цьому сутності права на соці­альний захист.

У Рішенні зазначається, що Законом № 911 встановлено як до­даткову умову для призначення пенсії за вислугу років досягнен­ня певного віку окремим катего­ріям працівників, зокрема досяг­нення 55 років для працівників освіти, охорони здоров’я та соці­ального забезпечення.

Статтею 51 Закону № 1788 пен­сії за вислугу років встановлю­ються окремим категоріям гро­мадян, зайнятих на роботах, ви­конання яких призводить до втрати професійної працездат­ності або придатності до настан­ня віку, що дає право на пенсію за віком.

Ідеться про роботи, які ма­ють безпосередній вплив на здоров’я працівника і можуть призвести до втрати професій­ної працездатності (здатності виконувати роботу за професі­єю) до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Таким чином, втрата профе­сійної працездатності або при­датності не пов’язана з досяг­ненням працівником певного віку, тому не може бути умовою для призначення пенсії за ви­слугу років.

Конституційний Суд Украї­ни виходить з того, що встанов­лення як додаткової умови для призначення пенсії за вислугу років досягнення віку 55 років для осіб, зазначених у пунктах «е», «ж» ст. 55 Закону № 1788, ні­велює сутність права на соці­альний захист, не відповідає конституційним принципам со­ціальної держави та суперечить положенням ст. 1, 3, ч. 3 ст. 22, ст. 46 Основного Закону України.

У Рішенні КСУ зазначається також, що законодавець, зрівняв­ши вік виходу на пенсію для чоло­віків і жінок, зайнятих на відпо­відних роботах, що пов’язані із шкідливим впливом на здоров’я та призводять до втрати професій­ної працездатності або придатнос­ті до настання віку, що дає право на пенсію за віком, скасував спеці­альні гарантії щодо охорони праці і здоров’я жінок та встановлені спеціальні умови набуття права на пенсію за вислугу років.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ ЦК ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

21.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання