« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Право на здоров’я

Право на здоров’я

20 лютого Голова Феде­рації профспілок Укра­їни Григорій Осовий за дорученням Прези­дії ФПУ та від імені ФПУ підписав протокол про приєднання до Мемо­рандуму про співробіт­ництво колективних чле­нів Координаційної ради Платформи Національ­ної стратегії охорони здоров’я України.

П ідписання відбулось під час засідання Координа­ційної ради, що прохо­дило під головуванням президента Українсько­го союзу промисловців і підприєм­ців, голови Об’єднання організацій роботодавців Анатолія Кінаха.

Профспілковий лідер дав висо­ку оцінку Меморандуму та діяль­ності Координаційної ради, поін­формував про участь профспілок у цій важливій справі, запропонував низку конкретних ефективних за­ходів з реалізації стратегії охоро­ни здоров’я в Україні.

«Профспілки постійно опіку­ються таким важливим питанням, як охорона здоров’я наших грома­дян і забезпечення гідних умов праці та гідної її оплати для пра­цівників цієї сфери, – зазначив Григорій Осовий. – Ми здійснюємо контакти та співробітництво за цими напрямами з нашими соці­альними партнерами – урядовця­ми та роботодавцями – на різних рівнях та різних переговорних майданчиках, насамперед НТСЕР та СПО, під час роботи над текстом Генеральної угоди на новий строк. Це стосується як ФПУ в цілому, так і Профспілки працівників охорони здоров’я України, яка по чисельно­му складу – більш ніж 700 тис. чле­нів профспілок – займає друге міс­це серед всеукраїнських галузевих профспілок».

Під час засідання було обговоре­но також низку інших питань, се­ред яких: «Про розширення складу членів Координаційної ради Плат­форми Національної стратегії охо­рони здоров’я України», «Про ре­зультати виконання Першочерго­вих заходів по виконанню рішень Координаційної ради Платформи Національної стратегії охорони здоров’я України від 14 листопада 2018 року», «Про План роботи Коор­динаційної ради Платформи Наці­ональної стратегії охорони здоров’я України на 2019 рік».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Ми бачимо свої пріоритетні завдання в тому, щоби, з одного боку, сприяти ство­ренню необхідних умов для якісного та ефективного обслуговування людей праці, всіх громадян України медичними послуга­ми, а з іншого – забезпечувати самих пра­цівників галузі надійним та своєчасним фі­нансуванням, гідними умовами праці, підви­щенням її престижу та оплати.

Ми вважаємо, що члени Координаційної ради Платформи Національної стратегії охорони здоров’я України роблять велику справу, й профспілки тут можуть і повинні робити її з ними».

 

  • До теми

Скорочення ліжко-місць – протиправне

Верховний Суд підтвердив законність вимог Профспілки працівників охорони здоров’я України та залишив чинною постанову Київ­ського апеляційного адміністративного суду від 31 січня 2017 року щодо незаконності прийнятої Кабінетом Міністрів постанови № 1024 «Про затвердження нормативу за­безпечення стаціонарними лікарняними ліжками в розрахунку на 10 тис. населення».

В ідповідно до постанови, апеляційну скаргу Профе­сійної спілки працівників охорони здоров’я Украї­ни, а також осіб, які приєднались: Волинської, До­нецької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоград­ської, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької та Харківської обласних організацій профспілки задоволено в по­вному обсязі й одночасно визнано протиправною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонар­ними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення».

Міністерство охорони здоров’я України та Кабінет Міні­стрів України ще навесні 2017 року подали касаційні скарги на постанову КААС до Вищого адміністративного суду Укра­їни, який через судову реформу не встиг їх розглянути, при­пинивши свою роботу та передавши всі нерозглянуті справи новоствореному Верховному Суду, який відкрив проваджен­ня у лютому 2018 року й об’єднав розгляд скарг КМУ та МОЗ.

Ухвалюючи рішення, Верховний Суд підтвердив, що реалі­зація постанови КМУ від 25 листопада 2015 року № 1024 «Про за­твердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарня­ними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» стосувалася прав, свобод та інтересів безпосередньо членів Профспілки пра­цівників охорони здоров’я України. Оскаржена постанова Каб­міну стосується трудових, соціальних, економічних відносин, а тому відповідний проект підлягав обов’язковому погодженню усіма зацікавленими органами, в тому числі й уповноваженим представником всеукраїнських профспілок та Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України.

ВІДДІЛ ПРАВОВОЇ РОБОТИ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

Низький рівень зарплати медпрацівників обумовлює кадровий дефіцит у галузі

Днями відбулась зустріч представників Профспілки працівників охорони здоров’я України та Міністерства охорони здоров’я України задля врегулювання актуальних проблем медичної галузі.

У заході взяли участь голова Профспілки Ві­кторія Коваль та заступник мі­ністра охорони здоров’я Укра­їни Павло Ковтонюк.

Профспілкою було запро­поновано для розгляду пере­лік актуальних питань, серед яких, зокрема:

– укладення Галузевої уго­ди між МОЗ України та Про­фесійною спілкою працівни­ків охорони здоров’я України на новий строк;

– напрацювання спільних проектів колективних догово­рів для комунальних некомер­ційних підприємств, що нада­ють первинну, вторинну (тре­тинну) медичну допомогу;

– унормування праці пра­цівників комунальних неко­мерційних підприємств охо­рони здоров’я та забезпечення гарантій в оплаті праці, зокре­ма щодо: встановлення міні­мальних гарантій в оплаті праці та порядку збереження медичного стажу; підвищен­ня рівня оплати праці праців­ників охорони здоров’я та за­безпечення її диференціації з урахуванням складності, від­повідальності та умов викону­ваної роботи, кваліфікації працівників, результатів їх­ньої праці; виплати надбавки за тривалість безперервної ро­боти, за вислугу років; випла­ти допомоги на оздоровлення медичним працівникам тощо;

– виконання Закону Украї­ни «Про державні фінансові гарантії медичного обслуго­вування населення» у повно­му обсязі, зокрема: фінансово­го забезпечення компонента оплати праці медичних пра­цівників у складі тарифів та коригувальних коефіцієнтів на рівні не меншому за 250 від­сотків середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в яко­му будуть застосовуватися такі тарифи та коригувальні коефіцієнти; перегляд розмі­ру капітаційної ставки, зва­жаючи на ринкову вартість медичних послуг (вартість об­ладнання, витратних матері­алів, проведення аналізів, оплата праці медичного пер­соналу), з урахуванням її під­вищення та індексації, що пе­редбачено українським зако­нодавством.

– стан забезпечення у 2019 році фонду оплати праці пра­цівників ЗОЗ, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізо­вану) медичну допомогу в зв’язку із зменшенням обсягу медичної субвенції на 1,8 млрд грн у Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Обговорювалися також проблемні питання надання невідкладної медичної допо­моги, викликів до пацієнтів додому, умов праці лікарів-ін­тернів, фінансового забезпе­чення реформування вторин­ного рівня надання медичної допомоги.

У ході зустрічі представни­ками Профспілки було наголо­шено на тому, що рівень га­рантій та трудових прав пра­цівників комунальних неко­мерційних підприємств за­знає значних обмежень через позбавлення низки прав, га­рантій та пільг, встановлених для медичних працівників бю­джетних установ. Залишаєть­ся неврегульованим питання оплати праці керівників та працівників комунальних не­комерційних підприємств. Крім того, зростає інтенсифі­кація праці медичного персо­налу внаслідок відсутності нормативів навантаження в галузі. Подальше збереження низького рівня заробітної пла­ти та соціального захисту ме­дичних працівників, особливо на вторинному, третинному рівнях надання медичної до­помоги, обумовлює стрімкий відтік висококваліфікованих фахівців та поглиблення ка­дрового дефіциту в галузі.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

02.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання