« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Епіцентр молодіжної профспілкової активності

Епіцентр молодіжної профспілкової активності

17–20 січня Чернігівський на­вчально-методичний центр став епіцентром профспілкової ак­тивності для майже 50 молодих лідерів – представників 20 все­українських галузевих профспі­лок. Усе завдяки проведенню Зи­мової школи для профспілкової молоді «Розвиток компетенцій молодих профспілкових лідерів та базові цінності профспілки».

П рограма заходу розпочалася із знайомства з роботою одного з найбільших підприємств міста – КЕП «Чернігівська ТЕЦ» та її первинною профспілковою орга­нізацією, яку очолює Геннадій Лавриненко. Молоді профспілковці оглянули виробни­цтво, дізналися про нюанси соціального діа­логу на рівні первинки та результати цієї ро­боти, що відображаються в колдоговорі.


Наступного дня відбулося офіційне від­криття Зимової школи, в якому взяли участь заступник Голови Федерації профспілок України Євген Драп’ятий, керівник Департа­менту профспілкового руху та зв’язків з гро­мадськими організаціями апарату ФПУ Ла­риса Ровчак, а також керівник Прес-центру ФПУ Юрій Работа. Запрошені поінформува­ли про поточні завдання всеукраїнського профцентру, а також провели відверту дис­кусію з молоддю. Привітали учасників і партнери заходу – Тетяна Солодовник та Ге­оргій Сандул, представники ГО «Трудові іні­ціативи» та Центру солідарності.

Змістовна частина навчання розпочала­ся з того, що учасники оцінили та проаналі­зували взаємний вплив загальнолюдських та профспілкових цінностей. Були й інші питання, зокрема «Що таке профспілкова ідентичність та профспілкова ідеологія?», «Хто може назвати себе профспілковцем?».

Також молодь попрацювала в мікрогру­пах, кожна з яких за допомогою мобільних застосунків створила профспілкове мотива­ційне Caption Video (відео із субтитрами, що передає максимум інформації за корот­кий час) на задані теми.

Далі учасники мали змогу розвинути деякі базові компетенції сучасного профспілкового лідера, зокрема комунікаційні здібності. В цьо­му питанні їм допомагала практичний психо­лог, сертифікований тренер Ірина Глушко.

Наступний «урок» школи поставив перед молодими лідерами наступні питання: «Що таке справжня профспілкова демократія?», «Як організувати обговорення і прийняття рі­шень ефективним?», «Кого і як варто залуча­ти до профактиву в першу чергу?».

До програми було включено і надважливе питання медіаграмотності профспілкових лі­дерів та активістів. За декілька годин учасники розібралися в розмежуванні фактів, суджень, маніпуляцій та фейків у інформаційних повідо­мленнях, попрактикувалися у фактчекінгу.

Зимова школа завершена. Учасники роз’їхалися по різних куточках України, взявши із собою кожен своє: досвід колег, техніки профспілкової роботи, практичні навички в медійній сфері, натхнення на по­дальшу діяльність, нові знайомства та чу­дові враження від Сіверського краю.

ВІТАЛІЙ КОПИШ,

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.

 

Поєднання парламентського, державного та профспілкового контролю в боротьбі з незадекларованою працею

15–17 січня на базі «Навчально-методичного центру» ФПО Чернігівської області відбувся на­вчальний семінар «Порядок проведення моніторингових візитів з питань дотримання прав громадян на офіційне оформлення трудових відносин; своєчасне та в повному обсязі одер­жання винагороди за працю; додержання мінімальних гарантій в оплаті праці».

С емінар проводився для юристів ФПУ, її членських організа­цій, а також фахів­ців Секретаріату Уповноваженого та регіональних представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в рамках співробітни­цтва та укладених ФПУ меморан­думів з Уповноваженим Верхо­вної Ради України з прав людини, Державною службою України з питань праці, за сприяння Аме­риканського центру міжнародної профспілкової солідарності в рамках проекту «Глобальна тру­дова програма: Україна».

З вітальним словом на від­критті семінару виступили керів­ник Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Світлана Глущенко та керівник Департа­менту правового захисту ФПУ – головний правовий інспектор праці Дмитро Лях.

Упродовж двох днів сесії за­ступником директора Департа­менту з питань праці Державної служби України з питань праці Оленою Коноваловою були пред­ставлені презентації щодо повно­важень та функцій системи ін­спекції праці в механізмі запобі­гання використанню незадекла­рованої праці; проявів незадекла­рованої праці в Україні та акту­альності її подолання; досвіду за­рубіжних країн у боротьбі з неза­декларованою працею; процеду­ри оформлення трудових відно­син в Україні; шахрайських прак­тик уникнення від укладення трудових договорів; мінімальних державних гарантій в оплаті пра­ці, правильності і повноти нара­хування заробітної плати та стро­ків її виплати; порядку проведен­ня перевірок з питань додержан­ня законодавства про працю.

Проведено також практичні за­няття з учасниками семінару з пи­тань державного контролю за не­задекларованою працею, дотри­манням законодавства з питань оплати праці, особливостей фікса­ції правопорушень у цих сферах трудового права, координації вза­ємодії з іншими органами влади та профспілковими організаціями, практики моніторингу виявлення порушень прав працівників, у тому числі в «тіньовому» секторі економіки, заходів реагування на виявлені факти порушень.

Відбувся інтерактивний тре­нінг з технік ефективних комуні­кацій, зокрема під час конфлік­тних ситуацій, переговорів, у бо­ротьбі зі стресом.

В останній день семінару було підбито підсумки, обговорено за­ходи подальших спільних дій щодо підготовки методичних ре­комендацій з моніторингу і коор­динації спільних дій, затвер­дження графіка моніторингових візитів за тематикою на 2019 рік.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АПАРАТУ ФПУ

 

Проблемні питання монетизації субсидій

21 січня Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечен­ня провів робочу зустріч з метою об­говорення стану призначення та на­дання населенню житлових субсидій.

У заході взяли участь народні депутати України, голови комісій з питань призна­чення житлових субсидій районних, місь­ких рад, представники центральних орга­нів виконавчої влади, Рахункової палати України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Пенсійного фонду України, Федерації профспілок України, організацій роботодавців, громад­ських організацій, ЗМІ та ін.

Відкриваючи слухання, перший заступник голови Комітету Сергій Каплін зазначив, що на сьогодні дер­жава субсидує 7 із 10 мешканців України, які не можуть оплатити високі комунальні тарифи.

У ході зустрічі представники Мінсоцполітики озна­йомили присутніх з поточною ситуацією із внесенням змін до Порядку призначення житлових субсидій, у тому числі щодо монетизації, а також основними на­прямами формування та реалізації державної соціаль­ної політики у відповідній сфері. Також було повідо­млено про наміри Мінсоцполітики провести у березні – квітні п. р. всеохоплюючий аналіз запровадження внесених змін до механізму призначення житлових субсидій з метою його подальшого удосконалення та уникнення проблемних ситуацій.

У свою чергу, представники місцевих органів соці­ального захисту населення та комісій з питань призна­чення житлових субсидій окреслили проблемні питан­ня, що виникають під час роботи із субсидіантами, на­голосили на надмірній завантаженості комісій, недо­статній укомплектованості кадрами, недостатньому рівні заробітної плати працівників соціального захисту.

Фахівці, які безпосередньо займаються призначен­ням житлової субсидії і працюють з людьми на місцях, мали можливість поділитися досвідом, а також поста­вити свої запитання до представників Мінсоцполітики.

Крім того, акцентовано увагу присутніх на недолі­ках проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення стосовно запровадження монетизації житлових субсидій. Також представники комісій з пи­тань призначення житлових субсидій висловили про­хання до Мінсоцполітики щодо розроблення Методич­них рекомендацій із призначення субсидій. Усі присут­ні погодились з необхідністю проведення найближчим часом масштабного навчального заходу стосовно ме­ханізму запровадження надання житлових субсидій у готівковій формі.

Комітетом перед заходом було розповсюджено «Збірку відповідей на запитання щодо порядку надан­ня населенню житлових субсидій», з якою можна озна­йомитися на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua.

06.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання