« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Генеральну угоду можуть підписати наприкінці грудня

Генеральну угоду можуть підписати наприкінці грудня

29 листопада в будів­лі Уряду відбулась робо­ча зустріч першого віце- прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і тор­гівлі України Степана Кубі­ва з керівництвом ФПУ та її членських організацій.

Н арада була присвячена обгово­ренню важливих питань забезпе­чення розвитку вітчизняного ви­робництва, підвищенню рівня со­ціального захисту людей за допо­могою застосування механізмів протидії зрос­танню цін і тарифів, а також створенню під­ґрунтя для зміцнення соціального партнер­ства у державі. У зустрічі взяли участь та від­повіли на запитання профспілок посадові осо­би з міністерств та фахівці секретаріату КМУ.

На початку перемовин Степан Кубів ви­словив вдячність профспілкам за їх принци­пову позицію в обстоюванні соціальних прав працівників, привітав керівників ФПУ, її членських організацій з відкриттям Будин­ку профспілок на майдані Незалежності в м. Києві, підкресливши велике значення цієї події для подальшого утвердження демокра­тії в нашому суспільстві.

Голова ФПУ Григорій Осовий наголосив на актуальності питань, пов’язаних з економіч­ним розвитком держави, і ще раз висловив не­похитну позицію профспілок щодо необхід­ності збереження робочих місць, розвитку тру­дового потенціалу країни, забезпечення гаран­тій оплати праці та повернення боргів із зарп­лат, фінансування бюджетної сфери, врегулю­вання майнового статусу профспілок тощо, до чого закликали учасники Всеукраїнської акції протесту профспілок 17 жовтня ц. р.

Профспілковий лідер зауважив, що на ви­конання доручень Прем’єр-міністра Украї­ни, його заступників у профспілок відбулись зустрічі в міністерствах, але тепер настав час проаналізувати їх результативність та визначитись, як нам жити в наступному 2019 році. За оцінкою профспілок, рівень підви­щення соціальних стандартів і гарантій, закріплений у держбюджеті на наступний рік, є недостатнім для того, щоб навіть пра­цююча людина відчувала себе захищеною, тому потрібні запобіжні заходи для недопу­щення зубожіння українців. Одним з таких інструментів має стати нова Генеральна уго­да на 2019–2021 роки.

«Цей документ є своєрідною Конституці­єю, регламентом нашого співробітництва, – зазначив Григорій Осовий, – наразі ми піді­йшли близько до фіналу перемовин з укла­дення нової Генугоди, яка покликана ство­рити основу соціального партнерства на на­ступний період, і я сподіваюсь, що спільни­ми зусиллями ми цього досягнемо».

Під час наради було обговорено напрями розвитку промисловості, що пропонуються Урядом, а також галузеві проблеми, поруше­ні профспілками. Учасники зібрання ді­йшли згоди про необхідність проведення окремих зустрічей урядовців з профспілка­ми задля вирішення проблем таких галузей, як хімічна, вугільна, лісова, питань охорони здоров’я, культури та ін.

Міністерствам дано доручення в стислі строки опрацювати профспілкові пропозиції щодо ухвалення Генеральної угоди на на­ступний термін та запропоновано підписати цей документ уже до 20 грудня ц. р.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Профспілки ініціюють зустріч з Прем’єром


На звернення Голови Спільного представниць­кого органу об’єднань профспілок Григорія Осового до Прем’єр-міністра України Володи­мира Гройсмана щодо зустрічі з профспілками Главою Уряду дано відповідні доручення.

У листі до Кабінету Міністрів України висловлено вдячність за налагодження конструктивної співпра­ці з профспілками та пропонується в період з 12 по 17 грудня 2018 року провести робочу зустріч із проф­спілковим активом, членами Президії і Ради Феде­рації профспілок України, членами СПО об’єднань профспілок, представниками профспілок трудових колективів, загалом близько 400 учасниками.

На зустрічі профспілки вважають за доцільне обговорити під­сумки соціально-економічного розвитку України в 2018 році, пе­ребіг переговорного процесу з укладення Генеральної угоди на новий строк, основні принципи і норми реалізації соціально-еко­номічної політики та трудових відносин в Україні, прогноз соці­ально-економічного розвитку держави на 2019 рік, а також під­бити підсумки виконання центральними органами виконавчої влади доручень Уряду, що стосуються вимог Всеукраїнської профспілкової акції 17 жовтня ц. р.

Зазначену зустріч пропонується провести як перший офіцій­ний захід у відновленому Будинку профспілок в м. Києві.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Позиція профспілок: розмір мінімальної зарплати має бути не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму

3 грудня у Федерації профспі­лок України відбулись засідан­ня профспілкової робочої групи і тристоронньої робочої гру­пи з підготовки розділу «З пи­тань оплати праці» проекту Ге­неральної угоди на новий строк.

С оціальні партнери розглянули не­узгоджені пункти розділу, а також пропозиції до його частин. Було об­говорено позиції сторін щодо тем­пів зростання середньої заробітної плати, встановлення доплат та надбавок до зарплат, способів повернення зарплатних бор­гів, шляхів реформування оплати праці тощо.

Профспілки наполягають на встановленні розміру мінімальної заробітної плати з 2019 року не нижче фактичного розміру прожитково­го мінімуму для працездатних осіб, розрахова­ного згідно з нормами чинного законодавства та, як це передбачено відповідними конвенція­ми МОП, з урахуванням витрат на придбання або оренду житла, медичне обслуговування, освіту, сімейної складової та прогнозованого ін­дексу споживчих цін.

Пропонується закріпити норму щодо здій­снення моніторингу за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати та сплати єдиного со­ціального внеску, а у разі виникнення загрози або підтвердження фактів несвоєчасності чи не­повної виплати заробітної плати та сплати ЄСВ – вжиття спільних оперативних заходів для ви­правлення ситуації. Крім того, необхідно вжива­ти всіх можливих заходів для повного погашен­ня заборгованості із заробітної плати на підпри­ємствах усіх форм власності, недопущення без попередніх консультацій із сторонами соціаль­ного діалогу ініціювання перегляду норм зако­нів України, постанов Кабінету Міністрів Украї­ни щодо зміни розмірів мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму і ставок ЄСВ.

Профспілки пропонують своїм соціальним партнерам разом підготувати і внести на роз­гляд Національної тристоронньої соціально- економічної ради пропозиції для затвердження Урядом Державної програми щодо реформуван­ня оплати праці для забезпечення положень конвенцій МОП, Європейської соціальної хар­тії, а також принципу рівної оплати праці за рів­ноцінну працю з країнами-сусідами ЄС.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

16.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання