« на головну 18.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1005)
06
Червень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Генеральну угоду можуть підписати наприкінці грудня

Генеральну угоду можуть підписати наприкінці грудня

29 листопада в будів­лі Уряду відбулась робо­ча зустріч першого віце- прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і тор­гівлі України Степана Кубі­ва з керівництвом ФПУ та її членських організацій.

Н арада була присвячена обгово­ренню важливих питань забезпе­чення розвитку вітчизняного ви­робництва, підвищенню рівня со­ціального захисту людей за допо­могою застосування механізмів протидії зрос­танню цін і тарифів, а також створенню під­ґрунтя для зміцнення соціального партнер­ства у державі. У зустрічі взяли участь та від­повіли на запитання профспілок посадові осо­би з міністерств та фахівці секретаріату КМУ.

На початку перемовин Степан Кубів ви­словив вдячність профспілкам за їх принци­пову позицію в обстоюванні соціальних прав працівників, привітав керівників ФПУ, її членських організацій з відкриттям Будин­ку профспілок на майдані Незалежності в м. Києві, підкресливши велике значення цієї події для подальшого утвердження демокра­тії в нашому суспільстві.

Голова ФПУ Григорій Осовий наголосив на актуальності питань, пов’язаних з економіч­ним розвитком держави, і ще раз висловив не­похитну позицію профспілок щодо необхід­ності збереження робочих місць, розвитку тру­дового потенціалу країни, забезпечення гаран­тій оплати праці та повернення боргів із зарп­лат, фінансування бюджетної сфери, врегулю­вання майнового статусу профспілок тощо, до чого закликали учасники Всеукраїнської акції протесту профспілок 17 жовтня ц. р.

Профспілковий лідер зауважив, що на ви­конання доручень Прем’єр-міністра Украї­ни, його заступників у профспілок відбулись зустрічі в міністерствах, але тепер настав час проаналізувати їх результативність та визначитись, як нам жити в наступному 2019 році. За оцінкою профспілок, рівень підви­щення соціальних стандартів і гарантій, закріплений у держбюджеті на наступний рік, є недостатнім для того, щоб навіть пра­цююча людина відчувала себе захищеною, тому потрібні запобіжні заходи для недопу­щення зубожіння українців. Одним з таких інструментів має стати нова Генеральна уго­да на 2019–2021 роки.

«Цей документ є своєрідною Конституці­єю, регламентом нашого співробітництва, – зазначив Григорій Осовий, – наразі ми піді­йшли близько до фіналу перемовин з укла­дення нової Генугоди, яка покликана ство­рити основу соціального партнерства на на­ступний період, і я сподіваюсь, що спільни­ми зусиллями ми цього досягнемо».

Під час наради було обговорено напрями розвитку промисловості, що пропонуються Урядом, а також галузеві проблеми, поруше­ні профспілками. Учасники зібрання ді­йшли згоди про необхідність проведення окремих зустрічей урядовців з профспілка­ми задля вирішення проблем таких галузей, як хімічна, вугільна, лісова, питань охорони здоров’я, культури та ін.

Міністерствам дано доручення в стислі строки опрацювати профспілкові пропозиції щодо ухвалення Генеральної угоди на на­ступний термін та запропоновано підписати цей документ уже до 20 грудня ц. р.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Профспілки ініціюють зустріч з Прем’єром


На звернення Голови Спільного представниць­кого органу об’єднань профспілок Григорія Осового до Прем’єр-міністра України Володи­мира Гройсмана щодо зустрічі з профспілками Главою Уряду дано відповідні доручення.

У листі до Кабінету Міністрів України висловлено вдячність за налагодження конструктивної співпра­ці з профспілками та пропонується в період з 12 по 17 грудня 2018 року провести робочу зустріч із проф­спілковим активом, членами Президії і Ради Феде­рації профспілок України, членами СПО об’єднань профспілок, представниками профспілок трудових колективів, загалом близько 400 учасниками.

На зустрічі профспілки вважають за доцільне обговорити під­сумки соціально-економічного розвитку України в 2018 році, пе­ребіг переговорного процесу з укладення Генеральної угоди на новий строк, основні принципи і норми реалізації соціально-еко­номічної політики та трудових відносин в Україні, прогноз соці­ально-економічного розвитку держави на 2019 рік, а також під­бити підсумки виконання центральними органами виконавчої влади доручень Уряду, що стосуються вимог Всеукраїнської профспілкової акції 17 жовтня ц. р.

Зазначену зустріч пропонується провести як перший офіцій­ний захід у відновленому Будинку профспілок в м. Києві.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Позиція профспілок: розмір мінімальної зарплати має бути не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму

3 грудня у Федерації профспі­лок України відбулись засідан­ня профспілкової робочої групи і тристоронньої робочої гру­пи з підготовки розділу «З пи­тань оплати праці» проекту Ге­неральної угоди на новий строк.

С оціальні партнери розглянули не­узгоджені пункти розділу, а також пропозиції до його частин. Було об­говорено позиції сторін щодо тем­пів зростання середньої заробітної плати, встановлення доплат та надбавок до зарплат, способів повернення зарплатних бор­гів, шляхів реформування оплати праці тощо.

Профспілки наполягають на встановленні розміру мінімальної заробітної плати з 2019 року не нижче фактичного розміру прожитково­го мінімуму для працездатних осіб, розрахова­ного згідно з нормами чинного законодавства та, як це передбачено відповідними конвенція­ми МОП, з урахуванням витрат на придбання або оренду житла, медичне обслуговування, освіту, сімейної складової та прогнозованого ін­дексу споживчих цін.

Пропонується закріпити норму щодо здій­снення моніторингу за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати та сплати єдиного со­ціального внеску, а у разі виникнення загрози або підтвердження фактів несвоєчасності чи не­повної виплати заробітної плати та сплати ЄСВ – вжиття спільних оперативних заходів для ви­правлення ситуації. Крім того, необхідно вжива­ти всіх можливих заходів для повного погашен­ня заборгованості із заробітної плати на підпри­ємствах усіх форм власності, недопущення без попередніх консультацій із сторонами соціаль­ного діалогу ініціювання перегляду норм зако­нів України, постанов Кабінету Міністрів Украї­ни щодо зміни розмірів мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму і ставок ЄСВ.

Профспілки пропонують своїм соціальним партнерам разом підготувати і внести на роз­гляд Національної тристоронньої соціально- економічної ради пропозиції для затвердження Урядом Державної програми щодо реформуван­ня оплати праці для забезпечення положень конвенцій МОП, Європейської соціальної хар­тії, а також принципу рівної оплати праці за рів­ноцінну працю з країнами-сусідами ЄС.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

16.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання