« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Воєнний стан

Воєнний стан

  Верховна Рада України на позачерговому за­сіданні 26 листопада 2018 року 276 голосами прийняла за основу і в цілому законопроект «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (реєстр. № 9338) з поправками, що були озву­чені Президентом України Петром Порошен­ком під стенограму.

З азначеним законом затвердже­но Указ Президента України від 26 листопада 2018 року № 393 «Про введення воєнного стану в Україні» із застережен­ням, що воєнний стан вводиться у Ві­нницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Черні­гівській, Донецькій, Запорізькій, Херсон­ській областях та внутрішніх водах Укра­їни Азово-Керченської акваторії. Також у законі зазначається, що в період дії воєн­ного стану, введеного зазначеним Указом Президента України, часткова мобіліза­ція оголошується Президентом України у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці й обороні України.

Закон набирає чинності з дня його опу­блікування.

Одночасно слід зазначити, що Указом Президента України доручається облас­ним, Київській міській державним адміні­страціям, органам місцевого самовряду­вання утворити ради оборони та забезпечи­ти сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів пра­вового режиму воєнного стану. Такі ради оборони створюються відповідно до статей 1, 14 і 18 Закону України «Про оборону України», Указу Президента України від 23 вересня 2016 року № 406 «Про Положення про територіальну оборону України» (для службового користування) та Положення про раду оборони Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя, за­твердженого постановою Кабінету Міні­стрів України від 21 березня 2007 року № 507 (для службового користування) для керів­ництва виконанням на відповідній терито­рії заходів щодо оборони України. За відпо­відними роз’ясненнями щодо запрова­дження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану на окремій терито­рії необхідно звертатися до зазначених вище органів.

Такі заходи вжиті у відповідь на акт агресії з боку Російської Федерації, здій­снений в акваторії Чорного моря, де вій­ськові кораблі сусідньої держави напали на військові кораблі України, відкривши вогонь на ураження, і захопили їх та екі­пажі в полон. Запровадження воєнного стану дасть можливість краще організу­вати оборону від можливого вторгнення агресора і має на меті здійснення виключ­но оборонних заходів.

Мінсоцполітики у спеціальному прес- релізі зазначило, що всі соціальні виплати у період дії воєнного стану не припиняти­муться та не зменшуватимуться і здійсню­ватимуться своєчасно та в повному обсязі. Про нормальну роботу банківської системи заявив НБУ, економіки – Мінекономрозвит­ку тощо. Наразі вжиті заходи не передбача­ють звуження чи призупинення конститу­ційних прав і свобод громадян, включно з правом вільного пересування, в тому числі через зовнішні кордони України. Також не припиняється залізничне, автомобільне, повітряне та інше транспортне сполучення як у межах України, так і зовнішнє.

Детальніше про правовий режим воєнно­го стану «ПВ» поінформує читачів у наступ­них випусках.

ВЛ. ІНФ.

 

Визначили кращі підприємства з охорони праці

21 листопада у Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок України відбувся завер­шальний етап та підбиття підсумків щорічного конкурсу «Краще підприємство з охорони праці».

П ереможців привітали організатори конкур­су – представники Державної служби України з питань пра­ці, міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої вла­ди, об’єднань роботодавців та профспілкових організацій, Фонду соціального страхування України.

Звертаючись до присутніх, Го­лова Федерації профспілок Укра­їни Григорій Осовий наголосив, що життя і здоров’я – основна цінність людини, тому обов’язок держави і роботодавця робити все необхідне, аби умови праці на підприємствах були безпечними, а робочі місця облаштовані на­лежним чином.

Профспілки, як представники найманих працівників, здійсню­ють громадський контроль, зо­крема за охороною праці. І голо­вним у цій роботі вважають упе­редження ризиків, які об’єктивно виникають у процесі проведення робіт, тому Держпраці, як дер­жавній структурі, роботодавцям і громадськості потрібно поєдну­вати зусилля задля досягнення цієї мети – збереження життя і здоров’я на робочому місці.

Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега сказав, що першочерго­вим завданням на сьогодні є зни­ження виробничого травматизму, а також впровадження на підпри­ємствах України сучасних мето­дів управління охороною праці, створення безпечних умов праці згідно з європейськими стандар­тами. «Цього ми можемо досягти виключно в тісній співпраці з на­шими партнерами – роботодавця­ми та профспілками, – зазначив він. – Підприємства-переможці отримують насправді заслужену нагороду. Далеко не кожне під­приємство відповідає вимогам конкурсу, тому ми нагороджуємо лише тих, хто по-справжньому ці­нує працівника, піклується про його здоров’я та безпеку».

Підприємства відбирались з урахуванням наступних критеріїв:

– функціонування ефектив­ної системи управління охоро­ною праці;

– проведення службою охоро­ни праці заходів щодо поліп­шення умов праці;

– наявність кабінетів, кутків з охорони праці та їх обладнання;

– фінансування заходів з охо­рони праці, своєчасне забезпе­чення працівників якісним спе­цодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального за­хисту;

– систематична підготовка працівників до безпечного ви­конання робіт тощо.

За результатами оцінювання було визначено переможців за основними номінаціями: видо­бувна промисловість, виробни­цтво продовольчих товарів, ви­робництво товарів та надання послуг для населення, діяль­ність у сфері будівництва, ви­робництво фармацевтичних препаратів та матеріалів, діяль­ність у сфері виробництва елек­троенергії та зв’язку, будівни­цтво та транспорт, переробна промисловість.

Трудові колективи – пере­можці конкурсу разом з дипло­мами та статуетками отримали й Подяку від Президії ФПУ, які в урочистій обстановці вручив їм Голова ФПУ Григорій Осовий.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

02.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання