« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

РІШУЧА ВІДСІЧ НАСТУПУ НА ПРАВА ПРОФСПІЛОК

РІШУЧА ВІДСІЧ НАСТУПУ НА ПРАВА ПРОФСПІЛОК

28 лютого Голо­вою Федерації профспілок Украї­ни Григорієм Осо­вим оперативно скликано засідан­ня Президії ФПУ, на якому в гострій та критичній фор­мі було обговоре­но ситуацію щодо посилення насту­пу на права проф­спілок, зокрема спроби владних структур привлас­нити будинки профспілок на місцях, які остан­нім часом стали все частішими.

Т ак, у Полтаві забирають Буди­нок профспілок для потреб прокуратури, в Ужгороді Бу­динок профспілок передають Державній судовій адміністрації, в Івано-Франківську Будинок профспі­лок вже передано до комунальної власності. Такі ж неправові дії засто­совуються і до профспілкових оздо­ровниць та спортивних об’єктів, на­вчальних центрів профспілок в Чер­нігові, Хмельницькому та ін. Усе це викликає не тільки закономірне обу­рення з боку спілчан, а й необхід­ність солідарно діяти, щоб дати рі­шучу відсіч тотальному наступу на права профспілок.

«У якій правовій державі можли­во уявити таке антилюдське став­лення?», – запитує Голова ФПУ Гри­горій Осовий. За дорученням Прези­дії ФПУ він поінформував про ситу­ацію довкола профспілкових об’єктів Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, як соціаль­ного партнера профспілок, а також гостро порушив зазначену проблему на засіданні урядового Комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку ПЕК, інфраструктури, оборонної та право­охоронної діяльності, що відбулося 1 березня під головуванням першого віце-прем’єр-міністра – міністра еко­номічного розвитку і торгівлі Степа­на Кубіва.

Голова ФПУ повідомив членів Ко­мітету про вимоги Президії ФПУ: скасувати розпорядження КМУ про передачу профспілкових об’єктів, насамперед будинків територіаль­них профоб’єднань у Закарпатській і Полтавській областях, та поверну­ти їх законним власникам – проф­спілкам, і, врешті-решт, на законо­давчому рівні закріпити за проф­спілками право власності на майно, що перебуває у їх віданні, та зажа­дав від урядовців невідкладних дій.

Комітет дійсно оперативно відре­агував на рішення Президії ФПУ і створив робочу групу, до якої уві­йшли представники ЦОВВ, Фонду держмайна, профспілок і яка має опе­ративно розглянути всі організацій­но-правові аспекти цієї драматичної ситуації та невідкладно надати Уря­ду пропозиції щодо її врегулювання.

За його словами, паралельно з ро­ботою названої групи з правового вре­гулювання ситуації у ФПУ створено штаб дій, який буде координувати проведення різноманітних заходів, у тому числі можливих акцій протесту, як у Києві, так і на місцях, де спосте­рігається наступ на профспілки.

У разі ігнорування профспілкових вимог та подальшого порушення прав спілчан не виключено, що профспілками будуть надіслані звернення до міжнародних інститу­цій. Адже ФПУ має статус консуль­тативного члена у Економічній і со­ціальній раді ООН, є постійним учасником конференцій МОП, чле­ном Міжнародної конфедерації профспілок і Європейської регіо­нальної Ради ЄС, які охоплюють по­над 180 країн світу. Слід зазначити, що за оцінками МКП, Україна, як це не прикро, входить до п’ятірки кра­їн, де найбільше порушуються права профспілок та працівників. Тому Го­лова ФПУ впевнений, що з боку між­народної спільноти українські проф­спілки також отримають солідарну підтримку.

Прес-центр ФПУ

  • КОМЕНТАР

Григорій ОСОВИЙ,

Голова СПО об’єднань профспілок,

Голова Федерації профспілок України:

«На цю роботу (з врегу­лювання ситуації – авт.) ми з урядовцями відвели місяць. Якщо й тоді дієвих рішень ми не побачимо й нам не вдасться виключно у рамках ді­алогу та співпраці захистити свої пра­ва, безперечно, ми повинні бути гото­вими до солідарних рішучих протест­них дій на їх захист. Як це робить тру­довий колектив, профспілкова спільно­та і громадськість м. Одеси, які разом піднялись та виступили проти відчу­ження санаторію «Лермонтовський», де лікуються як учасники АТО, так і по­страждалі на виробництві. Саме такий рішучий супротив буде здійснено від­носно усіх об’єктів, на які «поклали око» можновладці чи бізнес».

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ЄФПГО ВИСЛОВИВ ЗАНЕПОКОЄННЯ АКТИВІЗАЦІЄЮ АТАК НА ПРОФСПІЛКИ

Генеральний секретар Європейської федерації профспілок громадського обслуговування Ян Віллем Гудріан звернувся з листом до Прези­дента України Петра Порошенка та Прем’єр- міністра України Володимира Гройсмана.

У листі, зокрема, зазнача­ється: «Нас поінформу­вали про те, що атаки на профспілки активі­зувалися. Профспілок позбавля­ють права власності на майно, їм забороняють доступ до при­міщень, в тому числі будинків профспілок. Це значно усклад­нює їхню діяльність, робить її практично неможливою. Це є втручанням у справи профспі­лок, спрямованим на посла­блення критики роботодавців, олігархів та Уряду. Інше майно профспілок, включаючи ліку­вально-оздоровчі та спортивні заклади, також витребуються з їх власності. Тисячі людей по­терпають від цього.

Незважаючи на конституційні судові постанови та рішення, що підтверджують право власності профспілок, інші судові рішен­ня вважають ці об’єкти держав­ною власністю. Попереднім уря­дом у 2011–2013 роках було ініці­йовано 200 судових позовів щодо відчуження профспілкового майна. Суди не є незалежними.

Як чимало інших членів сус­пільства, профспілки активно вимагають прозорих, некоруп­ційних та демократичних влад­них інституцій з незалежною судовою системою.

Профспілки як на національно­му, так і на регіональному рівні підтримали рух за зміни. Як вам відомо, будівлі профспілок у Києві та Одесі були знищені пожежею під час протестів.

Верховний Суд України не був реформований на хвилі цих змін. Він сформулював пози­цію, що профспілкове майно є державною власністю. У 2014– 2017 роках, відповідно до рі­шень судів, було визнано дер­жавною власністю будівлі спі­лок, навчально-методичних та спортивних центрів на Закар­патті, в Івано-Франківську, Чер­нігові, Полтаві та Києві.

Ці об’єкти протягом багатьох десятиліть були єдиним місцем у регіонах, куди прості люди могли вільно прийти, поскар­житись на порушені права і без­оплатно отримати допомогу.

Наразі розглядаються судові по­зови про виселення профспілок з Будинку профспілок Закар­патської області, переданого до сфери управління судової адмі­ністрації; профспілкового цен­тру Полтавщини, переданого до сфери управління Генеральної прокуратури України.

Ми просимо:

– забезпечити, аби профспілки могли здійснювати свою діяль­ність вільно, автономно і неза­лежно від втручання Уряду і ро­ботодавців. Атаки на профспіл­ки шляхом відчуження їхніх бу­дівель та інших об’єктів є пору­шенням європейських та між­народних норм;

– на законодавчому рівні закрі­пити за профспілками право власності на майно, що перебу­ває у їх віданні;

– скасувати розпорядження Кабі­нету Міністрів України про пере­дачу профспілкових об’єктів, на­самперед будинків територіаль­них профоб’єднань у Закарпат­ській і Полтавській областях;

– відчужені профспілкові об’єкти мають бути повернуті профспілкам, щоб вони могли здійснювати свою статутну діяльність.

Очікуємо на вашу відповідь та дії.

З повагою

Ян Віллем ГУДРІАН,

Генеральний секретар ЄФПГО».

Прес-центр ФПУ

16.03.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання