« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ЧИ СТАНЕ ЗАКОН ОБОВ’ЯЗКОМ ДЛЯ ЧИНОВНИКА?

ЧИ СТАНЕ ЗАКОН ОБОВ’ЯЗКОМ ДЛЯ ЧИНОВНИКА?

Два роки тому, 29 січня 2016 року, голова Катеринопільської райдержадміністрації Черкась­кої області Ольга Ніколенко видала розпорядження про ліквідацію відділу освіти (структур­ного підрозділу самої адміністрації). Події, що відбувалися після того, викликали гучний ре­зонанс не лише в Катеринопільському районі Черкаської області, а й далеко за його межами.

6 квітня 2016 року більше половини працівників галузі освіти вийшли на мирний протест. Було на­правлено звернення в різні інстанції, починаючи з об­ласного управління освіти і закінчуючи Адміністра­цією Президента. Проте, очільниця району стояла на своєму… Освітян най­більше хвилювало «ключо­ве» питання: «Навіщо про­водити оптимізацію штату органу управління освітою таким «непопулярним» шляхом – шляхом ліквіда­ції?». Очевидно, що саме ліквідація установи без правонаступництва не пе­редбачає в подальшому, при створенні відділу осві­ти, молоді та спорту рай­держадміністрації, пра­цевлаштування «неугод­них» працівників, які не підтримують діяльність голови райдержадміні­страції.

Щоб запобігти ліквіда­ції відділу освіти, Катери­нопільською районною ор­ганізацією профспілки працівників освіти і науки України у березні 2016 року подано адміністративний позов до суду з позовними вимогами визнати проти­правними дії голови Кате­ринопільської районної державної адміністрації Черкаської області в час­тині ліквідації відділу освіти Катеринопільської районної державної адмі­ністрації без завчасного надання професійним спілкам інформації щодо скорочення чисельності або штату працівників та скасувати розпорядження.

За час, що минув, відбу­лися два суди. Черкаський окружний адміністратив­ний суд став на захист осві­тян. Скасував згадане роз­порядження та визнав дії голови Катеринопільської РДА Ольги Ніколенко про­типравними. 7 грудня 2016 року Київський апеляцій­ний суд не підтримав апе­ляційний позов голови Ка­теринопільської райдержадміністрації та залишив рішення Черкаського ад­мінсуду в силі.

Оскільки розпоряджен­ня про ліквідацію відділу освіти було скасоване су­дом, працівники, звільнені внаслідок ліквідації відді­лу освіти згідно п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України, були звільнені незаконно.

Посадова особа, яка вчи­нила протиправні дії, пови­нна була негайно виконати рішення суду, а отже, відно­вити роботу відділу освіти та поновити на роботі неза­конно звільнених працівни­ків. Керівництво району на звернення Катеринопіль­ської районної органі­зації профспілки щодо виконання рі­шення суду відпи­салося, що, ніби­то, подано каса­ційну скаргу. Проте, рішення суду набуло за­конної сили та по­требувало негайно­го виконання, згідно з ч. 1 ст. 255 Кодексу ад­міністративного судочин­ства України: «…Постанова або ухвала суду, яка набра­ла законної сили, є обов’язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їх правонаступників, а та­кож для всіх органів, під­приємств, установ та орга­нізацій, посадових чи служ­бових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України».

Діючи в інтересах звіль­нених працівників унаслі­док незаконної ліквідації, голова Катеринопільської районної профорганізації направила низку звернень, а саме: звернення до Чер­каської облдержадміні­страції, Національного агентства України з питань державної служби, Кабіне­ту Міністрів України, Пре­зидента України з посилан­ням на ч. 2 ст. 19 Конститу­ції України про те, що орга­ни державної влади та ор­гани місцевого самовряду­вання, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повнова­жень та у спосіб, що перед­бачені Конституцією та за­конами України, з вимогою дати оцінку діям голови Катеринопільської райдержадміністрації Ольги Ніколенко щодо невико­нання рішення суду.

Також направлено зая­ви до прокуратури Катери­нопільського відділу Зве­нигородської місцевої про­куратури, Звенигород­ської місцевої прокурату­ри, Черкаської обласної прокуратури, Генеральної прокуратури щодо притяг­нення голови Катерино­пільської райдержадміні­страції Ольги Ніколенко до кримінальної відпові­дальності за вчинення нею злочину, передбаченого ст. 382 Кримінального ко­дексу України, а саме умисне невиконання судо­вого рішення, що набрало законної сили.

Інформацію Катерино­пільської районної органі­зації профспілки щодо не­виконання головою Кате­ринопільської райдержад­міністрації рішення суду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250180000167.

Проте, органами влади та прокуратури не було вчинено дій, які змусили б посадову особу – голову Ка­теринопільської райдержадміністрації Черкаської області в повному обсязі виконати постанову суду, яка набрала законної сили.

Загалом, це листування тривало з грудня 2016 по кві­тень 2017 років. Зважаючи на бездіяльність влади та прокуратури, керуючись ст. 61, 110 ЦПК України, ст. 231, 232, 233, 235, 236, 237 КЗпПУ, в квітні 2017 року було подано дев’ять позо­вних заяв до суду від самих незаконно звільнених пра­цівників відділу освіти з по­зовними вимогами понов­лення на роботі та компен­сації матеріальної і мораль­ної шкоди за вимушені мі­сяці простою. На сьогодні тривають судові слу­хання по цих справах. Катеринопільська ра­йонна організація профспілки висту­пає третьою особою в справах на боці по­зивачів.

Ще один цікавий момент. У ході слухань один із суддів Катерино­пільського райсуду, який розглядав справу щодо двох людей, після четвертого слухання взяв самовідвід, посилаючись на приязні відносини з головою РДА Ольгою Ніколенко. Справи передали іншому судді.

Тож залишається тіль­ки чекати, щоб набути власного досвіду щодо того, наскільки неефектив­но працюють судова та ви­конавча системи України після люстрації, адже владна «гілка» та прокура­тура нашої країни чомусь діють на боці чиновника, а не простих пересічних гро­мадян, на кшталт «ворон ворону око не виклює».

Наталія ГОНТАРЕНКО,

голова Катеринопільської районної організації ППОіНУ

 

ФПУ ПІДТРИМУЄ РІШЕННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ОКЛАДІВ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Урядом прийнято постанову щодо впоряд­кування структури оплати праці держ­службовців у 2018 році.

С вої зауваження до документа під час його по­переднього об­говорення на урядовому комітеті надавала Проф­спілка працівників дер­жавних установ Украї­ни, а на засіданні Уряду з цього питання висту­пив Голова Федерації профспілок України Гри­горій Осовий. Він заува­жив, що згідно з поло­женнями Генугоди, яку підписано з Урядом, пе­редбачено, що не менше 64% доходу працівника має становити його осно­вна зарплата (ставка або посадовий оклад), а тре­тину можуть складати різноманітні доплати (надбавки, премії та ін.). Наразі ситуація прямо протилежна, тому зміна структури заробітної плати – позитивний на­прямок, який обрав Уряд, і профспілки його підтримують.

Однак, саме по собі збільшення основного гарантованого розміру зарплати (відповідно до кваліфікації й посади, яку займає працівник) – це не все, на що очікують держслужбовці, оскіль­ки наразі таке підвищен­ня здійснюється здебіль­шого за рахунок еконо­мії фонду оплати праці внаслідок незаповненос­ті вакансій на державній службі, а подальші кро­ки у цьому напрямі ма­ють бути чітко орієнто­вані на забезпечення га­рантій, визначених зако­ном України про держав­ну службу, і такою є по­зиція СПО об’єднань профспілок.

Григорій Осовий закли­кав до посилення діало­гу з профспілками під час ухвалення подібних соціально значущих рі­шень, а стосовно цієї конкретної постанови щодо оплати праці пра­цівників державних ор­ганів, яка набрала чин­ності з 1 січня 2018 року, висловив застереження, аби під час її реалізації не було допущено вели­ких розривів у розмірах підвищення окладів для фахівців центральних органів виконавчої вла­ди та місцевих (зокрема, районних та ін.).

За оцінкою міністра соцполітики Андрія Реви, прийняття цього рішен­ня дозволить підвищити гарантований розмір ви­плат саме у вигляді по­садових окладів з 30 до 50%.

Прес-центр ФПУ

14.02.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання