« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

НОВИЙ ІМПУЛЬС ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ

НОВИЙ ІМПУЛЬС ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ

Актуальні питання розвитку і підвищення ефективності співпраці обговорювались 23 січня під час робочої зустрічі Голови СПО об’єднань профспілок, Голови Федерації профспілок України Григорія Осового з ди­ректором програм Центру солідарності АФП– КВП в Україні Трістаном Масатом.

У зустрічі взяли участь перший заступник Голо­ви СПО об’єднань проф­спілок, заступник Голо­ви ФПУ Олександр Шубін, керів­ник Департаменту міжнародних зв’язків ФПУ Василь Шилов, а також голова Всеукраїнської профспілки виробничників і під­приємців Наталія Землянська.

Під час розмови Григорій Осовий поінформував про су­часний стан профспілкового руху в Україні, дії ФПУ та її членських організацій щодо за­хисту законних прав та інтере­сів людини праці. Голова ФПУ зазначив, що наразі триває дуже важливий етап роботи над Генеральною угодою, в якому беруть участь усі соціальні партнери. Серед пріоритетних завдань, які, на думку профспі­лок, мають бути відображені в цьому документі, – питання за­йнятості та міграційних проце­сів, реформування системи оплати праці, перегляду законо­давчо - нормативної бази про ко­лективно-трудові спори, право на страйк, а також у сфері охо­рони та безпеки праці.

Говорячи про перегляд та мо­дернізацію законодавства й нор­мативних документів щодо охо­рони та безпеки праці, проф­спілковий лідер підкреслив, що у цьому питанні потрібно діяти так, щоб, як кажуть, не нашко­дити безпечним умовам праці, скоротивши заходи й органи, які несуть відповідальність за охорону праці. Профспілки на­голошують на необхідності сис­темної роботи з питань охорони праці. Більш того, ФПУ розроби­ла та надала свої конкретні про­позиції у цій сфері.

Григорій Осовий також корот­ко зупинився на позиції профспі­лок щодо пенсійної та медичної реформ. При цьому він наголо­сив: якщо з приводу пенсійної ре­форми профспілки знаходять компроміси з Урядом, то перего­вори з питань медичної реформи відбуваються дуже важко.

Профспілковий лідер заявив, що процес обговорення та підпи­сання Генеральної угоди на но­вий строк потрібно провести яко­мога швидше, якісно та ефектив­но. Оптимальний термін – не більше 3 місяців. При цьому дуже важливо враховувати пра­ва та інтереси працюючої люди­ни. У сфері трудових відносин зусилля ФПУ та її членських ор­ганізацій нині зосереджені на внесенні змін та доповнень до законів про соціальний діалог, колективні договори та угоди, колективно - трудові спори.

У виступі Григорія Осового та коментарях Олександра Шу­біна, Василя Шилова та Наталії Землянської зазначалось, що співпраця між ФПУ, її членськи­ми організаціями та Центром міжнародної солідарності АФП–КВП може відбуватися за багатьма актуальними напря­мами, такими як розробка зако­нодавчої бази, зокрема нової ре­дакції Закону України «Про по­рядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; проведення інформаційної кам­панії: чому право на страйк важ­ливе і що воно дає; обговорення законодавчих змін (семінари на рівні первинних, обласних орга­нізацій з метою виявлення недо­ліків у напрацьованих законо­проектах, пропагування ство­рення страйкових фондів (мож­ливо доцільно провести декіль­ка ще на етапі розробки) тощо).

У свою чергу, Трістан Масат зазначив, що Центр міжнарод­ної солідарності АФП–КВП го­товий до співробітництва з ФПУ щодо цих та інших питань. Зо­крема, йшлося про підвищення якості та ефективності юридич­ної допомоги профспілковим організаціям, навчання проф­спілкового активу, зокрема мо­лодих активістів.

Трістан Масат підтримав зу­силля ФПУ, спрямовані на мо­дернізацію профспілкового руху, молодіжних профспілко­вих ініціатив, висловив підтрим­ку пропозицій ФПУ щодо проек­тної співпраці у питаннях орга­нізації і проведення освітніх програм для профспілкових ак­тивістів та членів профспілок.

Наприкінці зустрічі Григорій Осовий висловив сподівання на подальшу результативну роботу ФПУ з Центром міжнародної со­лідарності АФП–КВП. «Ми від­криті до діалогу та співпраці», – зазначив профспілковий лідер.

Прес-центр ФПУ

 


ФПУ ТА ФОНД ІМ. Ф. ЕБЕРТА ВИРОБИЛИ СПІЛЬНУ СТРАТЕГІЮ ДІЙ

18 січня за ініціативи Голови СПО об’єднань профспілок, Голови Фе­дерації профспілок України Григо­рія Осового відбулася зустріч з ди­ректором Регіонального представ­ництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Марселем Рьотігом.

У розмові взяли участь з профспіл­кової сторони – перший заступ­ник Голови СПО об’єднань проф­спілок, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, керівник Департа­менту міжнародних зв’язків ФПУ Ва­силь Шилов, із сторони Фонду – проек­тний координатор Марія Ткаченко.

Голова ФПУ подякував директору пред­ставництва за плідну співпрацю. Зокре­ма, у рамках домовленостей ФПУ з Регіо­нальним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні проведено серію з чотирьох дводенних семінарів-тренінгів Школи профспілкових перего­вірників у Києві, Чернігові та Львові. Цього року, у травні – червні, також за­плановано проведення аналогічних семі­нарів - тренінгів для профспілкових пере­говірників. На думку Григорія Осового, це дуже важлива та корисна справа.

Профспілковий лідер поінформував представників Фонду про основні на­прями діяльності ФПУ та її членських організацій щодо підвищення якості та ефективності захисту законних прав та інтересів працівників. Як пріоритети в співпраці Фонду та профспілок Голова ФПУ визначив низку проблемних пи­тань, серед яких питання зайнятості та міграційних процесів, реформування системи оплати праці, пенсійного забез­печення, зокрема військовослужбовців та представників силових структур, пе­регляду законодавчо - нормативної бази про колективно - трудові спори, право на страйк, а також у сфері охорони та без­пеки праці. Одним з найважливіших є питання нового Трудового кодексу, до роботи над яким активно долучились профспілки, в тому числі через своїх представників у парламенті.

Марсель Рьотіг, із свого боку, подякував представникам ФПУ за ефективну співпрацю та поінформував про нові проекти Регіонального представництва Фонду. Серед них – співпраця з питань підготовки профспілкових переговірни­ків, дуальної освіти, Трудового кодексу, зайнятості та трудової міграції, моло­діжного клубу New Vision. У планах та­кож відкриття спільної Академії праці для профспілкового активу.

Учасники зустрічі зазначили, що таке спілкування сприяє кращому взаєморо­зумінню та допомагає у виробленні спільної стратегії дій, а також вислови­ли зацікавленість у подальшій ефектив­ній співпраці.

Прес-центр ФПУ

 

31.01.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання