« на головну 02.06.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1208)
11
Травень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ – ЦЕ ПРЯМЕ СПРИЯННЯ ПЕРЕМОЗІ УКРАЇНИ!»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ – ЦЕ ПРЯМЕ СПРИЯННЯ ПЕРЕМОЗІ УКРАЇНИ!»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

УКРАЇНСЬКА СТОРОНА ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ВИЗНАЧИЛА ПРІОРИТЕТИ НА 2018 РІК

УКРАЇНСЬКА СТОРОНА ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ВИЗНАЧИЛА ПРІОРИТЕТИ НА 2018 РІК

17 січня на засіданні Української сторо­ни Платформи гро­мадянського сус­пільства Україна – ЄС було обговоре­но проект публічно­го звіту щодо під­сумків роботи УС ПГС у 2017 році, а також визначено пріоритети її діяль­ності на 2018 рік.


У засіданні взяв участь Голова Федерації профспілок Украї­ни Григорій Осовий, який за­уважив, що УС ПГС діє пу­блічно, адже вона представляє більш ніж 180 громадських організації України, а тому звіт після його доопрацювання буде опубліковано в ЗМІ і доведено до широкої профспіл­кової спільноти.

Під час обговорення профспілки акцентували увагу на роботі четвер­тої групи ПГС (загалом таких груп шість), яка опікується питаннями за­йнятості, соціальної політики, охоро­ни праці і безпеки на робочих місцях.

Як досягнення було відзначено по­силення впливу профспілок на колек­тивно - договірне регулювання питань оплати праці, вдосконалення меха­нізмів впливу на підвищення зарплат, більш динамічне їх зростання протягом минулого року (ніж у попе­редній рік) до динаміки зростання цін, двократне підвищення розміру мінімальної зарплати тощо.

Наразі четвертою робочою групою ПГС, яку очолює голова Профспілки працівників будівництва і промисло­вості будівельних матеріалів Украї­ни Василь Андреєв, за участю фахів­ців ФПУ готується доповідь з питан­ня реформування оплати праці і мі­грації, оскільки ці два фактори тісно взаємопов’язані: як правило, незадо­волення рівнем зарплати спонукає більшість працівників до пошуку ро­боти за кордоном, де за тотожну пра­цю їм гарантовано більше грошове винагородження.

Серед актуальних тем для розгля­ду на черговому спільному засіданні УС ПГС і Європейського соціально-економічного комітету, яке заплано­вано провести у квітні ц. р. у Брюссе­лі, – оцінка зміни клімату в контексті виконання паризької угоди щодо клі­мату, а також розвиток вітчизняних підприємств мало­го і середнього біз­несу та їх інтегра­ція до ринків ЄС. Ще одна доповідь, яка розробляється, стосується контро­лю з боку громад­ськості за витра­чанням коштів, які надходять на реалі­зацію в нашій краї­ні програм техніч­н о ї допомоги. Оскільки європей­ська сторона вияв­ляє занепокоєння тим, що ці кошти не завжди викорис­товуються прозоро й ефективно, члени ПГС, як представники інституцій громадянського суспільства, повинні запропонувати свої контрольні функ­ції у цих процесах. З урахуванням до­свіду європейських країн в Україні також можна проводити фінансовий моніторинг витрачання коштів, які надходять як технічна допомога, роз­робити методологію оцінки ефектив­ності їх використання, досягнутих результатів та ін.

Того ж дня члени УС ПГС взяли участь у засіданні Комітету Верхо­вної Ради з питань європейської інте­грації, на якому розглянуто план за­ходів на 2018 рік, зокрема з імплемен­тації Угоди про асоціацію між Украї­ною та ЄС, Європейським співтовари­ством з атомної енергії і державами-членами. На засіданні виступила віце - прем’єр - міністр з питань євро­пейської та євроатлан­тичної інтеграції України Іванна Клим­пуш - Цинцадзе, яка роз­повіла про роботу Уря­ду щодо реалізації Уго­ди Україна – ЄС на 2018 рік. З цього питання доповіли представни­ки міністерств фінан­сів, економічного роз­витку та торгівлі, регі­онального розвитку, будівництва та житло­во-комунального гос­подарства, Державної фіскальної служби України та ін. За оцін­кою Григорія Осового, ознайомлення з цією інформацією «з пер­ших вуст» дозволить членам УС ПГС більш ефективно співпрацювати з представниками ЦОВВ щодо подаль­шої імплементації положень угоди між Україною і ЄС у напрямах, за якими суспільство очікує від влади більш результативної роботи.

Профспілки, зокрема, планують співпрацю з міністерствами охорони здоров’я, соціальної політики, еко­номічного розвитку і торгівлі з ме­тою оновлення нормативно - правової бази стосовно охорони праці, забез­печення безпеки на робочих місцях. Згідно з Угодою Україна – ЄС налічу­ються більш як 40 директив щодо збереження здоров’я та життя пра­цюючих, які потрібно враховувати при ухваленні нових законів, і ця ро­бота лише розпочинається. Інша проблема – розвиток автотранспорт­ної і дорожньої галузей.

Прес-центр ФПУ
  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Григорій ОСОВИЙ, Голова Федерації профспілок України:

«Нещодавно члени профспілок тран­спортників пікету­вали Кабінет Міні­стрів з вимогою вирішити соціаль­но-економічні проблеми праців­ників, створити законодавчі умови для більш ефективного функціо­нування галузі. На майданчику ПГС ми будемо домагатися при­йняття нового закону про автомо­більний транспорт, де будуть вра­ховані вимоги директив ЄС сто­совно забезпечення прав пасажи­рів, безпеки пасажирських пере­везень, гідних та безпечних умов праці на транспорті».

 


ГЕНУГОДА НА НОВИЙ СТРОК МАЄ БУТИ ЕФЕКТИВНОЮ ТА СОЦІАЛЬНО СПРЯМОВАНОЮ

Нині, на дуже важливому для всіх партнерів со­ціального діалогу етапі, в жвавих, ділових та конструктивних дискусіях обговорюються стра­тегічні та тактичні напрями роботи над Гене­ральною угодою на новий строк, визначаються шляхи її вдосконалення, народжуються креа­тивні пропозиції, шукаються компромісні рішен­ня. Не стало винятком у цьому сенсі засідання Спільної робочої комісії сторін для ведення ко­лективних переговорів і підготовки проекту Ге­неральної угоди на новий строк, що відбулося 22 січня у приміщенні Мінсоцполітики України.

П рофспілкову делегацію очолював керівник Робо­чої комісії об’єднань профспілок, перший за­ступник Голови СПО об’єднань профспілок, за­ступник Голови ФПУ Олександр Шубін.

Учасники засідання розглянули й обговорили низку ак­туальних та важливих для подальшої роботи над Гене­ральною угодою на новий строк питань. Серед них:

– Про затвердження Регламенту роботи Спільної робо­чої комісії сторін для ведення колективних переговорів і підготовки проекту Генеральної угоди на новий строк.

– Про схвалення робочої структури проекту Генераль­ної угоди на новий строк.

– Про утворення робочих груп з підготовки розділів проекту Генеральної угоди на новий строк.

– Про чергове засідання Спільної робочої комісії сто­рін та його порядок денний.

Отже, робота над цим важливим для розвитку соціаль­ного діалогу документом, пошук ефективних, корисних для держави, суспільства, працівників форм та методів підвищення ефективності взаємодії учасників соціаль­ного діалогу для розвитку країни, її економіки та добро­буту людей тривають.

Прес-центр ФПУ

31.01.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

27.05.2023 12:02

27.05.2023 11:58

27.05.2023 11:45

20.05.2023 11:30

20.05.2023 11:14

20.05.2023 11:13

07.04.2023 23:45

07.04.2023 23:44

06.01.2023 22:55

06.01.2023 22:54

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання