« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ НЕ ПОВИННА ЗВУЗИТИ ПРАВА ПРАЦЮЮЧИХ

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ НЕ ПОВИННА ЗВУЗИТИ ПРАВА ПРАЦЮЮЧИХ

18 грудня на засіданні Уряду, присвяченому питанням дерегуляції, Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голова ФПУ Григорій Осовий наголосив, що профспілки підтримують курс на дебюрократиза­цію і подолання корупції у сфері державного нагляду і контролю, але застерігають від того, щоб по­слаблення тиску на бізнес не призвело до зменшення захисту працівників.


У профспілок викликає насторогу насамперед скасування тих норма­тивно-правових актів, які спрямовані на забезпечен­ня належного рівня охорони праці, створення гідних умов праці на підприємствах, сані­тарної і пожежної безпеки на робочих місцях.

Цифри свідчать про те, що на сьогодні від 5 до 7 тис. пра­цюючих щорічно отримують травми на виробництві, на­слідком чого стає інвалід­ність або професійні захво­рювання, на жаль, збільшу­ється кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, що значною мірою підриває трудовий потенціал країни.

Як підкреслив Григорій Осовий, окремі регуляторні акти дійсно є застарілими й такими, що втратили своє зна­чення при здійсненні контро­лю за діяльністю бізнесу, або містять корупційну складову, з чим безумовно потрібно бо­ротися. Однак, перш ніж ска­совувати норми чинного зако­нодавства, потрібно провести їх аналіз, щоб зміни, які пла­нуються, не призвели до зву­ження прав людей і не знизи­ли рівень безпеки праці тих, хто зайнятий на виробництві.

Наразі такого аналізу не проведено, і тому Мінеконом­розвитку, іншим ЦОВВ було запропоновано разом з проф­спілками організувати таку роботу, як цього вимагає зако­нодавство: згідно із ст. 28 Зако­ну про охорону праці, опрацю­вання та прийняття нових, або скасування чинних норматив­но-правових актів з охорони праці проводиться ЦОВВ за участю профспілок, нагадав профспілковий лідер.

Він також висловив переко­нання, що одночасно зі спро­щенням процедур проведення перевірок та зменшенням опі­ки діяльності підприємств з боку держави має підвищува­тись рівень відповідальнос­ті їх керівників і робото­давців за стан охорони і безпеки праці на виробни­цтві, за порушення норм Закону про охорону праці, тому потребує зміни сама система управління безпе­кою та охороною праці.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підтри­мав пропозиції профспілок і зазначив: «Наше завдання, щоб не було травматизму, смертей на виробництві. Ми підтримуємо профспілки, у нас з ними дуже добрий діалог – я даю доручення Мінеконом­розвитку обговорити з проф­спілками, що тут потрібно скасувати, а що ні».

Міністр соціальної політи­ки України Андрій Рева наго­лосив на важливості питання, порушеного профспілками, та запевнив у його спільному опрацюванні соціальними партнерами.

Під час засідання ухвалено Стратегію реформування сис­теми державного нагляду (контролю), розроблену Мініс­терством економічного розви­тку і торгівлі України. Вона спрямована на забезпечення підвищення ефективності сис­теми державного контролю, мінімізації ризиків виникнен­ня правопорушень, зменшен­ня тиску на бізнес та зростан­ня його довіри до держави.

Прес-центр ФПУ

 

ЯК ЗАХИСТИТИ СПОЖИВАЧА В ПЕРІОД РЕФОРМ ЕНЕРГОРИНКІВ?

Круглий стіл за такою тематикою відбувся у Верховній Раді України за участю народних депутатів профіль­них комітетів парламенту, представників Мережі національних енергетичних омбудсменів, Посольства Ве­ликобританії в Україні, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз», ПАТ «Київенерго», фахівців Федерації профспілок Украї­ни, профільних неурядових організацій та ЗМІ.

З авданням круглого столу було обго­ворення можливостей та викликів щодо захисту вітчизняних спожива­чів, як побутових так і промислових, в умовах реформування енергетичних рин­ків. Присутні мали змогу ознайомитися з європейським досвідом щодо зазначених питань та обговорити можливість запрова­дження відповідних заходів в Україні.

Також було презентовано проект закону «Про енергетичного омбудсмена» (реєстр. № 7059 від 04.09.2017). Енергетичний ом­будсмен є посадовою особою, яка здійснює захист прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних по­слуг щодо отримання цих товарів і послуг належно і ̈ якості в достатні и ̆ кількості за економічно обґрунтованими цінами.

Проектом акта передбачається визначити принципи організації діяльності енерге­тичного омбудсмена, напрями його діяль­ності, механізм його взаємовідносин з державними органами, органами місцево­го самоврядування, суб’єктами господа­рювання, що провадять діяльність у сфе­рах енергетики та комунальних послуг, а також правові засади створення незалеж­ного Офісу енергетичного омбудсмена.

Фахівці Департаменту захисту соціально- економічних прав апарату ФПУ брали участь у напрацюванні зазначеного зако­нопроекту. Крім того, додаткові пропози­ції до нього приймає Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енерге­тичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Департамент захисту соціально- економічних прав ФПУ

 

СОЦІАЛЬНА КАРТКА –

ВИМОГА ЧАСУ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФСПІЛКОВОГО ЗАХИСТУ

Актуальні та гострі питання під­вищення соціально-економіч­ного захисту членів профспілок обговорювалися 15 грудня під час засідання Робочої групи, створеної розпорядженням Го­лови Федерації профспілок України з метою вивчення ін­струментів мотивації профспіл­кового членства та підвищення рівня соціального захисту.

В ів засідання керівник Робочої групи, заступник Голови ФПУ Володимир Саєнко.

Під час заходу відбулась пре­зентація стану впровадження Соціаль­ної картки серед членів профспілок.

Нагадаємо, що на виконання постанови Президії ФПУ щодо співпраці Федера­ції профспілок України та ТОВ «Центр соціальних послуг» з використанням Соціальної картки члена профспілки, між ФПУ і ТОВ «ЦСП» підписано угоду та розпочато роботу у сфері надання со­ціальних послуг на базі іменної багато­функціональної картки членів проф­спілкових організацій, що входять до складу ФПУ. Метою угоди було визна­чено співпрацю сторін з надання своє­часних, гарантованих та кваліфікова­них послуг у зручний спосіб та на ви­гідних умовах за допомогою Соціаль­ної картки члена профспілки.

У своєму виступі Володимир Саєнко за­значив, що профспілкова соціальна картка – це вимога часу. «Ми маємо ши­роко та ефективно інформувати членів профспілок про її переваги, мотивувати їх використовувати картку як надійний та якісний інструмент захисту соціаль­них, економічних, правових інтересів людини праці. Не можна примушувати використовувати цю картку зверху, – на­голосив він. – У членів профспілок має бути повна та всебічна інформація про те, що вона їм дає, що вони можуть отри­мати з її допомогою. Вибір на користь такого ефективного інструменту соці­ально-економічного захисту має бути свідомим та добровільним». Саме така профспілкова картка, безумовно, допо­може додатковій мотивації профспілко­вого членства.

Під час засідання відбулась зацікавле­на, жвава та конструктивна дискусія щодо підвищення ефективності вико­ристання Соціальної картки.

Прес-центр ФПУ

31.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання