« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРАТ «УКРПРОФТУР» ЗВІТУЄ ПЕРЕД АКЦІОНЕРАМИ

ПРАТ «УКРПРОФТУР» ЗВІТУЄ ПЕРЕД АКЦІОНЕРАМИ

Напередодні Нового року Правління акціонерного то­вариства підбило підсумки своєї роботи за 9 місяців та очікуванню кінцевих фінан­сових показників 2017 року в цілому.


Т ак, 5 грудня 2017 року у м. Києві, в повному складі членів Нагля­дової ради, відбулося чергове за­сідання Наглядової ради При­ватного акціонерного товариства «Укрпрофтур» під головуванням голо­ви Наглядової ради Яреми Жугаєвича.

Серед розглянутих питань порядку денного найбільш актуальними були кадрові питання та «Про ре­зультати фінансово-госпо­дарської діяльності Това­риства», «Основні напрям­ки діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «Укрпрофтур» на 2018 рік», «Показники фінансового плану діяльності та інвес­тиційного плану модерні­зації об’єктів на 2018–2020 роки».

Під час звіту президен­та Товариства Сергія Стрільця встановлено, що тільки за фактом роботи 9 місяців поточного року Правлінням ПрАТ «Укрпрофтур» отримано сукуп­них доходів на загальну суму 155 млн грн, що на 38 млн грн більше від запла­нованих і становить 130% виконання планового показника.

Протягом звітного періоду було на­дано послуг 126 тис. туристів у готель­них комплексах та інших категорій спо­живачів, а також 28 тис. екскурсантів.

У результаті госпо­дарської роботи Товари­ства фактично отрима­но 8601 тис. грн чистого прибутку, що забезпе­чує повне виконання по­ставлених завдань акці­онерами Товариства, його прибуткову та рен­табельну діяльність.

За 9 місяців 2017 року фонд оплати праці під­приємств і товариств системи ПрАТ «Укрпрофтур» становить 34,4 млн грн, порівняно з ми­нулим роком цей показник збільшив­ся на 5456,1 тис. грн, або на 19%. З ура­хуванням чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості серед­ньомісячні доходи одного працюючо­го збільшилися на 43,5% порівняно з аналогічним періодом 2016 року і ста­новлять 4804,48 грн на одного праців­ника в середньому по системі.

Як результат успішної роботи орга­нів управління Товариства, вперше за останні 25 років діяльності, за попере­днім погодженням Президії ФПУ, 7 грудня 2017 року, за адресою Товари­ства відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофтур», на яких розглянуто питання «Про за­твердження основних напрямків ді­яльності та показників фінансового плану ПрАТ «Укрпрофтур» та його суб’єктів господарювання на 2018 рік».

Правління Товариства впевнено за­вершує роботу поточного року і вступає у новий, 2018, рік уже із затвердженим акціонерами Товариства фінансовим бюджетом наступного року, перспек­тивним планом основних фінансових показників та інвестиційним планом модернізації об’єктів на 2018–2020 роки.

Правління ПрАТ «Укрпрофтур»

Фото Олексія ПЕТРУНІ

 

 

ПРОЕКТ «Я МАЮ ПРАВО» ОБ’ЄДНУЄ ІНТЕРЕСИ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ

5 грудня, з нагоди Всеукраїнського тиж­ня права, присвяченого Загальній де­кларації прав людини, відбулася зустріч представників Головного територіаль­ного управління (ГТУ) юстиції у Чернігів­ській області з членськими організація­ми Федерації профспілкових організа­цій Чернігівської області.

Н а зустрічі було представлено проект Мі­ністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО». Презентували проект перший заступник начальника ГТУ Сергій Рудий, начальник Управління реєстрації нормативно- правових актів, правової роботи та правової осві­ти Людмила Кузьміна, начальник відділу дер­жавної реєстрації друкованих засобів масової ін­формації та громадських формувань Управління державної реєстрації Олена Ромашко, заступник начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління державної вико­навчої служби Олена Міщенко. Фахівці розпові­ли про напрями діяльності органів юстиції об­ласті, поінформували про новації в законодав­стві стосовно примусового стягнення заборгова­ності із сплати аліментів, систему надання безо­платної правової допомоги та ін.

Присутній на заході голова ФПО Ігор Моска­ленко наголосив на важливості заходу, зазна­чивши, що такі проекти надають громадянам знання про їхні права і практичні навички того, як ці права реалізовувати та захищати.

Присутні отримали інформаційні буклети про права громадян та механізми їх захисту, зокре­ма: «Не знаєш, як оформити субсидію?», «Не зна­єш, як вирішити спір?», «Не знаєш, як оформити договір оренди землі?», «Забирають бізнес? Від­бирають майно?», а також інформаційний бюле­тень Головного територіального управління юс­тиції у Чернігівській області, який містить теле­фон всеукраїнської гарячої лінії безоплатної правової допомоги, а також адресу та телефон приймальні, за якими можна здійснити запис на особистий прийом у м. Чернігові.

Представники ГТУ відповіли на численні за­питання профспілкових лідерів, що свідчить про актуальність і корисність заходу.

Наприкінці зустрічі голова ФПО Ігор Москален­ко щиро подякував керівництву ГТУ та запро­сив до співпраці у рамках соціального діалогу.

Людмила НІЦЕНКО,

головний технічний інспектор праці ФПО

Чернігівської області

17.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання