« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ ВИСУНУЛИ СІМ ВИМОГ ДО ФОРМУВАННЯ ГОЛОВНОГО КОШТОРИСУ КРАЇНИ

ПРОФСПІЛКИ ВИСУНУЛИ СІМ ВИМОГ ДО ФОРМУВАННЯ ГОЛОВНОГО КОШТОРИСУ КРАЇНИ

5 грудня в Інформаційній агенції «Укрінформ» під час прес- конференції «Профспілки за со­ціальний бюджет–2018» Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий спільно з керів­никами членських організацій ФПУ від імені мільйонів спілчан висунули сім вимог до форму­вання Держбюджету–2018.


Г олова СПО об’єднань профспілок, Голо­ва Федерації профспілок України Григо­рій Осовий зазначив, що брифінг прово­диться за дорученням всеукраїнських профспілок та територіальних профоб’єднань – членів Федерації профспілок України, від імені мільйонів спілчан, які стурбовані насту­пом на трудові права та соціальні гарантії.

7 грудня Верховна Рада України планує роз­глянути в другому читанні проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік. Наразі доопрацьований Кабінетом Міністрів України головний кошторис країни вже передано до парламенту.

Як зазначив профспілковий лідер, ще 5 жов­тня Президія Федерації профспілок України ви­значила свої орієнтири і вимоги до Уряду та парламенту країни стосовно формування осно­вних показників бюджету України на 2018 рік, зазначивши, насамперед, що «бюджет має ство­рювати економічні передумови для повної ефективної зайнятості працівників, гарантува­ти необхідну кількість робочих місць, створю­вати передумови для справедливого розподілу результатів праці, забезпечувати справедливу оплату праці та інші питання, що турбують моїх колег відповідно до галузей економіки».

Президія ФПУ висунула до органів дер­жавної влади і бізнесу сім основних вимог, які Григорій Осовий доніс до суспільства.

Перша вимога: у Державному бюджеті України на 2018 рік встановити мінімальну заробітну плату на рівні не нижче фактично­го прожиткового мінімуму, тобто не менш ніж 4023 грн. Гарантувати фінансування ви­щих навчальних закладів І–II рівня акреди­тації за рахунок коштів Державного бюдже­ту України для підготовки фахівців за освіт­ньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спе­ціаліст» з метою забезпечення їх сталої робо­ти та недопущення заборгованості із заробіт­ної плати і стипендій.

Друга вимога: встановити розмір посадо­вого окладу (тарифної ставки) працівника (ро­бітника) І тарифного розряду на рівні, що пере­вищує розмір мінімальної заробітної плати.

Третя вимога: погасити до кінця року за­боргованість з виплати заробітної плати на всіх підприємствах-боржниках і не допуска­ти її виникнення надалі.

Четверта вимога: зупинити деіндустріа­лізацію України, прийняти Програму розви­тку промислового комплексу, зберегти тру­довий потенціал і його підготовку до роботи в нових конкурентних умовах. Щорічно збільшувати кількість сучасних високопро­дуктивних робочих місць не менш ніж на 20%, 26 млн громадян працездатного віку ма­ють право на працю і гідне життя.

П’ята вимога: знизити непосильні для на­селення ціни на природний газ, електроенер­гію та тарифи на житлово-комунальні послу­ги, виходячи з платоспроможності заробіт­них плат, пенсій, стипендій.

Шоста вимога: забезпечити гарантовані Конституцією України права громадян на до­ступну і якісну медичну допомогу, запрова­дити загальнообов’язкове медичне соціальне страхування і відновити санаторно-курортне лікування працюючих (застрахованих осіб).

Сьома вимога: не допустити зниження іс­нуючого рівня прав і гарантій працівникам та їх представникам при прийнятті Трудово­го кодексу України.

Учасники прес-конференції в один голос зазначили, що проект Держбюджету–2018 не враховує вимоги профспілок щодо підвищен­ня прожиткового мінімуму та збільшення фінансування окремих галузей.

Григорій Осовий застеріг щодо необхіднос­ті усвідомлення того, що якщо не будуть зро­блені рішучі кроки назустріч працюючій лю­дині, не буде визнання її авторитету, цінності й важливості у суспільному житті, українці працездатного віку покинуть нашу країну: «Це загроза національній безпеці України. І сьогод­ні масовий відтік людей за кордон, який уже іде не на тисячі, а на сотні тисяч і мільйони, фактично «знекровлює» країну».

Резюмуючи, профспілковий лідер конста­тував, що проект Держбюджету–2018 не є соці­альним, а його переорієнтація залежить від волі й розуміння ситуації у сфері трудових від­носин, а також бажання змінити життя укра­їнців на краще.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Андрія ТКАЧУКА

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Анатолій ШИРОКОВ, голова Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок, голова Проф ­спілки працівників Націо­нальної академії наук України:

«Аналіз проекту бюджету на наступний рік показує, що у свій ювілейний рік (27 листопада 2018 року випо­внюється 100 років від ство­рення НАН України) 270 млн грн не вистачає на на­уку, яка в усьому світі є ло­комотивом прогресу, конку­рентоздатності, прориву на нові рубежі розвитку. Ми будемо вимагати і добива­тися того, щоб ця ганебна практика припинилася!».

Сергій РОМАНЮК, заступник голови Проф­спілки працівників освіти і науки України:

«Не встигли висохнути чорни­ла на підписі під Законом «Про освіту», як при форму­ванні Державного бюджету України на 2018 рік норми цього закону вже порушують­ся: замість не менше 7% ВВП на освіту влада виділяє 6,7%...

Сьогодні люди з вищою осві­тою отримують менше за тих, хто взагалі не має такої освіти. Завідувач аспірантури, докторантури – на мінімаль­ній заробітній платі. В такій ситуації хіба може розвива­тись країна та її економіка? Хто буде продукувати той потенціал, щоб завтра здій­снити економічний прорив?».

Вікторія КОВАЛЬ, голова Профспілки працівників охорони здоров’я України:

«У галузі охорони здоров’я ситуація ще гірша, ніж у га­лузі освіти, фінансування недостатньо. Вкрай недо­статньо навіть для того, щоб забезпечити обов’язкові виплати. Про­ект закону, підготовлений до другого читання, має де­які зміни, але не врахував пропозицій профспілки.

Жодних змін в оплаті праці медичних працівників не відбулося, 12 тарифних розрядів мають однакову заробітну плату. Тому в нас сьогодні лікар-початківець отримує навіть менше, ніж молодший медичний пра­цівник – санітарка...»

Віктор ТУРМАНОВ, голова Профспілки працівників ву­гільної промисловості України:

«Галузь розділена на дві час­тини: державні підприєм­ства та підприємства недер­жавної форми власності. Що стосується підприємств не­державної форми власності, там більш або менш нор­мальна ситуація: вчасно ви­плачуються заробітні плати, шахтарі забезпечені засоба­ми індивідуального захисту. В свою чергу, на державних підприємствах – повний крах і щодо фінансування, і щодо охорони праці...

Ми налаштовані дуже жор­стко. У 20-х числах грудня ми проведемо Президію і визначатимемося з подаль­шими діями».

Валентин МЕЛЬНИК, голова Київської міської ради профспілок:

«Я хотів би, щоб наші можновладці почули лю­дей. Нагадаю, що за Кон­ституцією наша країна со­ціально-правова, а це означає, що влада має ро­бити все для того, щоб до­бробут наших людей під­вищувався. А що ми має­мо? Маємо заборгованість із зарплати, роботи немає, здоров’я у нації немає... Куди ми взагалі ідемо? Ті вимоги, які висунули профспілки, цілком реаль­ні. Можна знайти кошти для того, щоб визначити пріоритети розвитку».

10.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання