« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ДЕРЖБЮДЖЕТ–2018 ПОТРІБНО КОРИГУВАТИ У БІК СОЦІАЛЬНОГО НАПОВНЕННЯ

ДЕРЖБЮДЖЕТ–2018 ПОТРІБНО КОРИГУВАТИ У БІК СОЦІАЛЬНОГО НАПОВНЕННЯ

Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів дав низку доручень керівникам міністерств та ві­домств, спрямованих на вирішення гострих про­блем, на які звернули увагу представники найбільш впливових профспілкових організацій та об’єднань – члени Спільного представницького органу репре­зентативних профоб’єднань під час робочої зустрі­чі, що відбулась 30 листопада у Кабінеті Міністрів України. Цей захід став конструктивним продо­вженням соціального діалогу в формі зустрічей ке­рівництва Уряду та міністрів з профспілками.

П рофспілкову сторону пред­ставляли Голова СПО об’єднань профспілок, Голо­ва Федерації профспілок України Григорій Осовий, перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, заступник Голови СПО об’єднань профспілок, голова Об’єднання всеукраїнських авто­номних профспілок Анатолій Широ­ков, голова Профспілки працівників автомобільного та сільськогоспо­дарського машинобудування Украї­ни Василь Дудник, голова Професій­ної спілки працівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль, голова Профспілки працівників лі­сового господарства України Степан Кривов’язий, голова Професійної спілки працівників культури Украї­ни Людмила Перелигіна, голова Профспілки працівників соціальної сфери України Володимир Тьоткін, голова Профспілки працівників ву­гільної промисловості України Ві­ктор Турманов, голова Профспілки освіти і науки України Георгій Тру­ханов, голова Профспілки залізнич­ників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк, голова Об’єднання всеукраїнських профспі­лок і об’єднань «Єдність» Анатолій Онищук, перший заступник голови Всеукраїнської незалежної проф­спілки працівників транспорту Ві­ктор Гербеда, заступник голови Профспілки працівників будівни­цтва та промисловості будівельних матеріалів України Катерина Кли­менко, а також заступник голови Профспілки працівників суднобуду­вання України Олександр Малій.

З урядової сторони на зустрічі були присутні міністри та заступни­ки міністрів соціальної політики, фінансів, енергетики та вугільної промисловості, охорони здоров’я, освіти і науки, а також низки інших міністерств та відомств.

Степан Кубів наголосив, що під час зустрічі Прем’єр-міністра Укра­їни Володимира Гройсмана з пред­ставниками профспілок Глава Уря­ду дав низку відповідних доручень керівникам міністерств і відомств, які мають бути виконані. Безумов­но, як сказав він, і за результатами цієї зустрічі будуть конкретні дору­чення за фактами, що лунатимуть під час наради. Тут треба зазначи­ти, що, дійсно, в ході зустрічі Сте­пан Кубів давав доручення як при­сутнім на нараді, так і відсутнім урядовцям – від міністрів до віце- прем’єр-міністрів.

Голова СПО об’єднань профспі­лок Григорій Осовий поінформував урядовців про загальні проблеми, які турбують наразі членів профспі­лок, людей праці. Він підкреслив, що головна мета таких зустрічей – визначення пріоритетів і можливос­тей, на які насамперед потрібно реа­гувати. Безумовно, наприклад, якщо шахтарі залишаться без заробітної плати, це означає, що держава про­сто не займається цим сектором еко­номіки. Те ж стосується і працівни­ків лісової галузі: держава не пови­нна відвертатися від такої важливої для країни галузі. Профспілковий лідер зупинився також на пробле­мах медиків, освітян, транспортни­ків, науковців і зазначив, що потріб­но віднаходити можливості для роз­витку та фінансування цих галузей, мінімізувати ризики, які сьогодні є.

Григорій Осовий високо оцінив той факт, що міністри практично одного­лосно висловились за те, що проект Держбюджету–2018 потрібно коригу­вати у бік соціального наповнення.

Безпосередньо на цьому питанні зосередив увагу присутніх перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок Олександр Шубін. Зо­крема, він зупинився на дуже го­строму питанні мінімальної заро­бітної плати. Олександр Шубін та­кож наголосив, що прожитковий мі­німум не відповідає реальній вар­тості споживчого кошика.

ВУГІЛЬНА ГАЛУЗЬ

Про ситуацію у вугільній галузі, проблеми її реформування поінфор­мував голова Профспілки працівни­ків вугільної промисловості України Віктор Турманов. Дуже емоційно та переконливо він навів конкретні при­клади того, як руйнується галузь, як шахтарські колективи в умовах недо­фінансування намагаються не тіль­ки вижити, а ще й добувати «чорне золото» для країни. Голова Проф­спілки звернувся до урядовців з кон­кретними пропозиціями щодо рефор­мування галузі, забезпечення гідних умов праці та її фінансування.

Вислухавши Віктора Турманова, Степан Кубів дав конкретні дору­чення віце-прем’єр-міністру Воло­димиру Кістіону, міністру фінансів Олександру Данилюку, міністру енергетики та вугільної промисло­вості Ігорю Насалику.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Голова Професійної спілки пра­цівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль поінформувала про позицію Профспілки щодо ме­дичної реформи. Більш докладно вона зупинилась на питаннях рівня заробітної плати та заборгованості з її виплати в галузі. «На 23 листо­пада ц. р. заборгованість по галузі склала 90 млн грн. І що найгірше, та сама тенденція закладається у Держбюджет і на наступний рік. Це, безумовно, потребує коригуван­ня. Тільки на обов’язкові виплати по медичній субвенції не вистачає 6 млрд грн, у тому числі на первин­ну ланку. Нам з урядовцями по­трібно разом сідати і розраховува­ти всі ці факти і цифри», – переко­нана голова Профспілки.

ОСВІТА І НАУКА

На проблеми освітян, зокрема питання фінансування середньої ланки працівників галузі – I–II рів­ня акредитації, звернув увагу при­сутніх голова Профспілки праців­ників освіти і науки України Геор­гій Труханов. Він також наголо­сив: у Законі сказано, що Кабмін повинен розробити схему посадо­вих окладів для освіти у розмірі 3–5 мінімальних зарплат.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Голова Профспілки працівників лісового господарства України Сте­пан Кривов’язий у свій яскравій та емоційній промові окреслив критич­ну ситуацію в галузі, назвав причи­ни та наслідки безвідповідальної, недержавницької позиції стосовно як самих лісів, так і працівників лі­сового господарства. Велика забор­гованість, відсутність справжньої, прозорої стратегії розвитку галузі – ось далеко не повний перелік тих проблем, що турбують працівників галузі, фахівців та експертів.

КУЛЬТУРА

Під час зустрічі увагу присутніх до проблеми фінансування в повно­му обсязі Національної суспільної телерадіокомпанії України привер­нула голова Профспілки працівни­ків культури України Людмила Пе­религіна. Зокрема, вона наголоси­ла, що створення правдивого і неза­ангажованого Суспільного телеба­чення та радіомовлення України – одна з найважливіших реформ, яка наближає Україну до клубу цивілі­зованих та демократичних країн. Тому належне фінансування НСТУ повинно стати одним з пріоритетів держави.

Водночас Людмила Перелигіна зосередила увагу міністра фінан­сів Олександра Данилюка на тому, що під час перерозподілу бюджет­них коштів при доопрацюванні Держбюджету–2018 сфера культу­ри не повинна втратити прогнозо­ваних показників на наступний рік. Позицію голови Профспілки було підтримано представником Міністерства культури України Володимиром Якубовським.

Про проблеми і гострі питання у своїх сферах також проінформу­вали та запропонували конкретні шляхи їх вирішення голова Об’єднання всеукраїнських авто­номних профспілок Анатолій Ши­роков, голова Профспілки заліз­ничників і транспортних будівель­ників України Вадим Бубняк, пер­ший заступник голови Всеукраїн­ської незалежної профспілки пра­цівників транспорту Віктор Гербе­да, заступник голови Профспілки працівників суднобудування України Олександр Малій.

Підбиваючи підсумки дискусії, Степан Кубів дав низку доручень урядовцям.

Олексій ПЕТРУНЯ

Фото автора

  • КОМЕНТАР

Григорій ОСОВИЙ, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Фе­дерації профспілок України:

«Сподіваюсь, що такі конструктивні, ділові та корисні зустрічі керівництва Уряду, мі­ністерств, відомств з профспілками стануть традиційними та сприятимуть соціально-економічному розвитку України, більш ефективному захисту законних прав та інтересів працівників».

Степан КУБІВ, перший віце - прем’єр- міністр України – міністр еко­номічного розвитку і торгівлі України:

«Сторони соціального діалогу – урядовці та профспілки – домовились про те, що під час бюджетного процесу проводи­тимуть зустрічі, робочі наради і кон­сультації для того, щоб вислухати та врахувати пропозиції один одного. Цей процес сприятиме діловому аналізу та розробці саме такої стратегії і тактики соціально-економічного розвитку, що нині потрібні країні та її народу».

10.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання