« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

БУДИНОК РОЗБРАТУ

БУДИНОК РОЗБРАТУ

Кажуть, будинки як люди – мають і свою історію, і свою долю. Одні коротають свій вік тихо й непомітно, інші – вражаюче наповнено, складно, а часом і трагічно. Саме така доля судилася і будинку Федерації профспілок Одеської області, що на Куликовому полі, 1.

П омпезна будівля Одесь­кого обкому КПУ, спору­джена у другій половині 50-х років минулого сто­ліття, бачила на своєму віку нема­ло. І паради на плацу перед нею, і відомих людей, яких гостинно чи не дуже зустрічали господарі чис­ленних кабінетів, і крах надії тих бідолах, яких виключали з лав КПРС… Могли б стіни говорити – багато чого дізналися б ми ціка­вого і таємничого.

Згодом, у 1983 році, коли обком партії переїхав до свого нового приміщення на проспекті Шев­ченка, будинок за залишковою ба­лансовою вартістю в 1837018 ру­блів з дозволу ВЦРПС (постанова Секретаріату № 8-88 від 12.04.1983) придбала Одеська обласна рада профспілок. З новими господаря­ми будинок зажив новим життям. Сюди стали приходити інші, про­стіші і щиріші люди – інженери, хлібороби, моряки, лікарі, вчите­лі. Тут вирішувалися життєві проблеми як трудових колекти­вів, так і окремих людей. Будинок став осередком бурхливого проф­спілкового життя.

З набуттям Україною незалеж­ності площі імені Жовтневої рево­люції повернули історичну назву – Куликове поле; згодом демонту­вали пам’ятник Леніну. А вже у XXI столітті Будинок став епіцен­тром жахливої трагедії 2 травня 2014 року. Шкода, але навіть після цієї біди проблеми в будівлі за адресою Куликове поле, 1, не за­кінчились, а лише перемістились у нову площину. На будівлю наки­нув оком київський можновла­дець, і не аби хто, а сам голова Ко­мітету з питань національної без­пеки і оборони Верховної Ради України Сергій Пашинський. 9 липня 2015 року він направив лис­та (№ 04-24/13 – 682) на адресу то­дішнього Генпрокурора В. Шокі­на, де на чотирьох сторінках ряс­ного тексту намагався довести, що будівля Федерації профспілок Одещини є не власністю профспі­лок, а власністю держави. Тому Федерацію слід виселити на ки­сень, а будинок використати за державними потребами. Жодним словом пан Пашинський не обмо­вився, що свого часу за цю будів­лю були сплачені кошти, зібрані членами профспілок області, не згадав він і про те майно, яке облрада профспілок передала облас­ній раді народних депутатів. А не­багато й немало: «Постановою президії Одеської обласної ради профспілок № 11-38 від 03.02.1984… будівлю Будинку Союзів (вулиця Свердлова, 34, нині – Канатна, 134) було передано на баланс обласної ради з управління курортами та, за клопотанням виконавчого ко­мітету обласної ради народних де­путатів, у цій будівлі розміщено обласний комітет народного контролю; будівлю по вулиці Б. Хмельницького, 62, в якій розта­шовувалась обласна рада з туриз­му та екскурсій, передано на ба­ланс Іллічівської районної ради народних депутатів. Крім того, по­становою було передбачено кло­потати перед ВЦРПС про залік ба­лансової вартості Будинку Союзів у сумі 500 тис. рублів у рахунок по­гашення позики, яку отримала об­ласна рада профспілок на при­дбання адміністративної будівлі на площі Жовтневої революції, 1 (нині – Куликове поле, 1)». Це ури­вок із заперечення на позов до суду, підготовлений Федерацією профспілок. І в цьому ж таки доку­менті є інформація про стан будів­лі на момент її передачі профспіл­кам. «…Будівлю…було передано Одеським обкомом компартії України Одеській обласній раді профспілок з оплатою балансової вартості 1 млн 837 тис. 018 рублів. До акта додавався висновок № 257 про технічний стан будівлі, скла­дений провідними фахівцями Одеського інженерно-будівельно­го інституту, відповідно до якого будівля перебуває в незадовільно­му технічному стані, пов’язаному з негативним впливом ґрунтових вод, та потребує капітального ре­монту». Понад три десятиліття профспілки опікувались, ремон­тували, підтримували у належно­му стані будинок, і от маєш… Де­путат Пашинський вирішив, що будівля людям не належить, а лише – державі. В своєму листі Генпрокурору він так і написав: «Як випливає з правової позиції Верховного Суду України, питан­ня щодо суб’єктів права власності майна профспілок, яке було ними набуто або перебувало у володінні до проголошення Незалежності України, на законодавчому рівні не врегульовано, тому майно ко­лишніх профспілкових організа­цій на сьогодні залишається дер­жавною власністю…».

Але дозвольте: якщо питання про право власності на майно профспілок «на законодавчому рівні не врегульовано», хіба не за­конодавці, тобто депутати ВРУ, за це відповідальні?

Втім, спочатку саму ідею з ві­дібранням будинку у профспілок Одещини під розміщення в ньому штабу Військово-Морських Сил України, який після анексії Кри­му перемістився до Одеси, ще можна було якщо не виправдати (бо взамін профспілкам нічого не пропонувалось), то, зважаючи на реалії часу, зрозуміти. Але ж ні! Під розміщення штабу знайшли інше приміщення, а судова тяга­нина, розпочата з подачі Пашин­ського, лише набирає обертів, і сьогодні сприймається чимось не зовсім адекватним.

Прокуратура області із завзят­тям, гідним кращого застосуван­ня, протягом 3 років намагається відібрати будівлю у Федерації. І кінця цій тяганині не видно. Ось лише кілька штрихів судового процесу. 1 грудня 2015 року Госпо­дарський суд Одеської області виніс рішення по справі № 916/3171/15, про відмову у позо­ві першого заступника прокурора Одеської області до Федерації профспілок Одещини «про визнання права власності за державою Україна в особі Фонду державно­го майна України на адміністра­тивну споруду». 24 лютого 2017 року постановою Господарського апеляційного суду Одеської об­ласті це рішення суду першої ін­станції було залишено без змін, а апеляційна скарга прокурора – без задоволення. Нарешті, 12 черв­ня ц.р. касаційну скаргу прокура­тури області і Фонду держмайна України розглянув Вищий госпо­дарський суд України. Він част­ково її задовольнив, скасувавши постанову від 24.02.2017, і напра­вив справу до Господарського апеляційного суду Одеської об­ласті на новий розгляд.

15.08.2017 Одеський апеляцій­ний господарський суд прийняв постанову, якою відмовив у задо­воленні апеляційної скарги ФДМУ, в зв’язку з пропуском стро­ку позовної давності. Нове засі­дання Вищого господарського суду України щодо розгляду каса­ційної скарги обласної прокура­тури призначено на 20.11.2017.

Тож чергове коло судової тяга­нини до будинку, що став предме­том розбрату між членами проф­спілок і державою, вже на старті…

Марічка ВІТЕР

 


ПІДПИСАНО НОВУ ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ

17 листопада в Дніпропетровській облас­ній раді на засіданні соціально-економіч­ної ради відбулося підписання нової Тери­торіальної угоди на період до 2020 року. Особливість її в тому, що сьогодні, в пері­од реформ, децентралізації влади вперше до неї приєдналась обласна рада і, таким чином, угода стала чотирьохсторонньою.

Б ільшість норм і зобов’язань угоди, зазначив під час її підписання керівник Спільного представницького органу профспілок облас­ті, голова Дніпропетровського облпрофоб’єднання Віталій Дубіль, виписані таким чином, щоб досягти реалізації головних завдань, у тому числі дотримання законних прав та інтересів людини праці, всього населення області. Адже в умовах економічної кризи саме на плечі трудящих ліг непомірний тягар випробувань: зниження жит­тєвого рівня, борги із зарплат, комунально-ціновий пресинг, недостатньо ефективний соціальний за­хист. І тому невипадково в новій угоді вперше з’явився розділ «Соціальний і правовий захист». Профспілкова сторона вважає, що сьогодні соціаль­них партнерів має об’єднувати прагнення до того, щоб спільними зусиллями домогтися збільшення промислового виробництва, динамічного зростан­ня заробітної плати, забезпечення гарантій зайня­тості та безпечних умов праці. З огляду на те, що наразі гостро постала проблема збереження і розви­тку трудового потенціалу, один з розділів угоди містить важливі зобов’язання соціальних партне­рів щодо забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту від безробіття.

Крім того, даний документ має стати й міцним фун­даментом для укладення колективних договорів на підприємствах. У зв’язку з цим очільник облпрофоб’єднання висловив сподівання, що їх ке­рівники спільно з профорганізаціями зроблять все можливе для якнайповнішої імплементації поло­жень угоди в колдоговори з метою стабілізації ро­боти, забезпечення зайнятості, гідних умов праці та її оплати, збереження соціальних гарантій.

Про важливість укладення нової угоди заявили та­кож соціальні партнери профспілок – голова облас­ної ради Глєб Пригунов, перший заступник голови облдержадміністрації Олег Кужман, голова Феде­рації організації роботодавців Віктор Сергеєв.

Але життя не стоїть на місці, постійно виникають нові проблеми, над вирішенням яких необхідно працювати всім сторонам угоди та вносити до неї в процесі реалі­зації відповідні корективи. Чимало є питань і в бю­джетній сфері. Було підтримано пропозицію голови об’єднання роботодавців агропромислового комплек­су Віктора Карпенка щодо необхідності розширення угоди і посилення в ній акценту на вирішенні проблем сільськогосподарської галузі та її працівників.

Віктор КОВРИГА

02.12.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання