« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата





Статті Що відбувається?

ХТО ВРЯТУЄ ЛІС?

ХТО ВРЯТУЄ ЛІС?

Ухвалена 15 листопада 2017 року Кабінетом Міністрів України Стратегія реформування лісового госпо­дарства в Україні на період до 2022 року передбачає створення єдиного монополіста в галузі шляхом об’єднання держлісгоспів, що, в свою чергу, призведе до ліквідації підприємств і масового скорочення робочих місць. Про це йдеться в Резолюції та зверненні до керівництва держави Всеукраїнських зборів профспілкового активу лісогосподарської галузі, які відбулися 23 листопада у м. Києві.

У зібранні взяли участь заступник Го­лови Федерації профспілок Украї­ни Володимир Саєнко, представни­ки Державного агентства лісових ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, на­уковці, ветерани, очільники обласних, районних, первинних профорганіза­цій лісових господарств галузі.

У своїй доповіді голова Профспілки працівників лісового господарства України Степан Кривов’язий зазначив, що протягом кількох останніх років у лісовій сфері поступово назріває соці­альна катастрофа, яка стала результа­том відсутності державного фінансуван­ня. Особливо це стосується підприємств південного та східного регіонів країни. Від­сутність фінансування призвела до незворот­них наслідків у колективах: понад 1500 фахів­ців звільнились і їх ніким замінити, ще понад 1600 працюють у режимі скороченого робочого часу, ще понад 1700 перебувають у відпустках без збереження заробітної плати, регулярно ви­никає значна заборгованість з її виплати.

Голова Профспілки «Укрпрофліс» заявив, що попри численні звернення Профспілки до всіх інститутів влади, аж до акції протесту під стінами Кабінету Міністрів України та Мініс­терства аграрної політики і продовольства, фі­нансування лісогосподарських робіт на півдні та сході держави досі не відновлено. «Ми, профспілковці, насамперед є лісівниками та громадянами своєї країни й чудово розуміємо, що для успішної роботи підприємств необхід­не певне реформування, – сказав він. – У зв’язку з цим в галузі була створена робоча група, яка тривалий час відпрацьовувала проект «Стра­тегії розвитку та інституційного реформуван­ня лісового господарства України на період до 2022 року». Ця група представлена широким колом фахівців-лісівників, науковців, еколо­гів, представників громадськості, міжнарод­них і вітчизняних експертних інституцій. Про­ект розглядався колегією Держлісагентства, громадською радою, місією Світового банку, проходив широке громадське обговорення в со­ціальних мережах. І раптом, 15 листопада ми дізнаємося про те, що на розгляд Уряду Мінагрополітики кулуарно виносить проект, який не має нічого спільного з вищезгаданим. Про­читавши експертний висновок, пояснювальну записку, ми бачимо, що цей проект потребує погодження з Міністерством юстиції, Мініс­терством фінансів, Міністерством економіки та розвитку, Державним агентством лісових ресурсів та іншими органами, й водночас він, виявляється, не потребує громадського обгово­рення і не стосується соціально-трудової сфе­ри. Сказати, що останнє викликало в нас здиву­вання, це нічого не сказати».

Степан Кривов’язий звернув увагу учасни­ків зібрання на те, що Стратегію необхідно об­говорити та погодити з профспілкою, громад­ськістю та всіма зацікавленими сторонами. «Ми виступаємо категорично проти передачі лісів у концесію, – підкреслив він. – Адже це може спричинити масову вирубку. Абсолют­но неприйнятним є створення єдиного госпо­дарюючого суб’єкта, монополіста, що призве­де до ліквідації лісгоспів. Такі ідеї народжу­ються від бажання приватизувати українські ліси. І це прямо суперечить процесу децентра­лізації – всі зароблені кошти будуть надходи­ти в центр, а місцеві бюджети залишаться ні з чим. Ці застереження необхідно передбачити в новій Стратегії реформування лісового гос­подарства. Жодного таємного прийняття не­відомої Стратегії ми не допустимо».

У свою чергу, заступник голови Державно­го агентства лісових ресурсів Володимир Бон­дар зазначив, що сьогодні лісова галузь потре­бує реформування. Над цим завданням пра­цювала робоча група у складі фахівців лісово­го господарства, науковців, представників громадських організацій, яка, враховуючи досвід європейських країн та українські реа­лії, напрацювала Стратегію реформування лісового господарства. Цей документ визна­чав системний напрям розвитку галузі на най­ближчі роки. Адже для Держлісагентства прі­оритетом є збільшення лісистості України, ефективна боротьба з незаконними рубками та сталий розвиток, а також розмежування господарських і контролюючих функцій, ство­рення ефективної моделі державного управ­ління лісами і збереження висококваліфіко­ваних працівників.

Однак, за словами чиновника, на засіданні Уряду було схвалено зовсім іншу Стратегію, в якій передбачено створення суб’єкта господа­рювання, управління корпоративними права­ми якого здійснюватиме Кабінет Міністрів України. Документ не проходив жодного гро­мадського обговорення, не погоджений з Профспілкою та схвалений 15 листопада без представлення і обговорення на засі­данні Уряду.

Як наголошували у своїх виступах ке­рівники регіональних і первинних орга­нізацій Укрпрофлісу, науковці, ветера­ни галузі, в рамках Стратегії реформу­вання лісового господарства Уряд ініці­ював створення єдиного підприємства-мо­нополіста, щоб прибрати все до своїх рук. Під час створення нового підприємства по­чнеться ліквідація держлісгоспів, тобто відбу­деться масове скорочення штату. Це не окремі люди, а цілі родини. І це в сільських територі­ях, де знайти роботу майже неможливо.

Промовці зазначали, що внаслідок непроду­маних дій у питаннях фінансування лісогоспо­дарських заходів, втрати Держлісагентством статусу головного розпорядника бюджетних коштів, невдалої кадрової політики з боку Мі­ністерства аграрної політики та продовольства і Кабінету Міністрів України припинено діяль­ність державних лісогосподарських підпри­ємств південних і східних регіонів країни.

Лісівники зазначали, що цинізм з боку Уряду викликає масове обурення та протест­ні настрої в трудових колективах лісгоспів.

Перший заступник міністра аграрної полі­тики та продовольства України Максим Мар­тинюк, який також взяв учать у Всеукраїн­ських зборах профспілки лісового господар­ства, намагався пояснити, що концесії і при­ватизації в лісовій галузі не буде, а Стратегія буде доопрацьована. Проте чергові запевнен­ня чиновника не переконали представників трудових колективів і викликали глибоку критику роботи Мінагрополітики.

Після гострої дискусії Всеукраїнські збори профактиву лісогосподарської галузі ухвали­ли відповідну Резолюцію і звернення до керів­ництва держави з метою недопущення зни­щення лісової галузі України, де серед інших вимог: пряме підпорядкування Держлісагентства Кабінету Міністрів України, ухва­лення мінімального фінансування потреб галузі під час прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», внесення законодавчих змін для врегу­лювання діяльності галузі та ін.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

 

ЛІСІВНИКИ ВИСТУПАЮТЬ ПРОТИ УХВАЛЕНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПЕРІОД ДО 2022 РОКУ

28 листопада 2017 року по всій Украї­ні представники Профспілки праців­ників лісового господарства, під сті­нами обласних та районних держав­них адміністрацій провели мирні акції протесту та зустрічі з представника­ми органів місцевого самоврядування з вимогами відмінити рішення Кабіне­ту Міністрів України від 15 листопада 2017 року «Щодо схвалення Стратегії реформування лісового господарства на період до 2022 року», яка не про­йшла жодного громадського обгово­рення та ні з ким не узгоджена (в тому числі і з Профспілкою).

П редставники Профспілки «Укрпроф­ліс» пропонують взяти за основу про­ект «Стратегії розвитку та інституцій­ного реформування лісового господар­ства України на період до 2022 року», розробле­ний фахівцями лісової галузі, міжнародними експертами і всіма зацікавленими сторонами, який потребує незначного доопрацювання, об­говорення в суспільстві та узгодження з галу­зевою Профспілкою.

Крім того, представники Профспілки виступа­ють категорично проти ідеї створення єдиного лісогосподарського підприємства (компанії), що може призвести до ліквідації діючих лісо­господарських підприємств галузі, проти при­ватизації державних лісогосподарських під­приємств або передачі їх у концесію.

Разом з тим, учасники акцій звернулися з про­ханням до місцевих органів влади підтримати лісогосподарську галузь у вирішенні питань збереження її цілісності та підприємств, як юридичних осіб, відновлення фінансування лі­согосподарських заходів, прискорення при­йняття окремих нормативно-правових актів та інших неврегульованих питань.

У проведенні акцій під стінами Волинської, Кі­ровоградської, Чернігівської, Черкаської та ін­ших обласних державних адміністрацій взяли участь майже 5 тис. лісівників-профспілковців, і 6 тис. профспілковців побували цього дня під стінами районних адміністрацій. Чотири облас­ті продовжать мирні акції найближчими днями.

Представники обласних і районних державних адміністрацій розуміють проблеми лісівників, а також запевнили їх у підтримці та вирішенні проблемних для галузі питань шляхом звер­нень до органів законодавчої та виконавчої влади з відповідними проханнями.

02.12.2017



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання