« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ГОРДІЇВ ВУЗОЛ РОЗВ’ЯЖЕ ЗАКОН

ГОРДІЇВ ВУЗОЛ РОЗВ’ЯЖЕ ЗАКОН

Серед запланованих питань порядку денного, які розглянули учасники розширеного засі­дання виконкому Івано-Франківської облас­ної тристоронньої соціально-економічної ради, чи не найважче дався розгляд питання «Про ситуацію на Бурштинській ТЕС».

М одератором зустрічі виступила заступник директора департа­менту – начальник управління праці ОДА Яросла­ва Ульванська. «Маючи гостру проблему на Бурштинській ТЕС, ми хотіли б послухати всі сторони соціального діалогу, включаючи профспілкову сто­рону, дирекцію підприємства та міську голову, щоб підійти до питання об’єктивно», – за­значила пані Ульванська, до­давши, що результатом діало­гу має бути правильно юри­дично виписаний документ, що сприятиме розв’язанню конфлікту.

Позаяк заявником скарги на дії дирекції Бурштинської ТЕС, яка «порушує умови ко­лективного договору», висту­пила галузева профспілка, сло­во для інформування учасни­ків діалогу щодо проблем, які виникли, було надано голові обласної ради профспілки пра­цівників енергетики та елек­тротехнічної промисловості Василю Гриньківу. Він, зокре­ма, сказав: «Конфлікти між ад­міністрацією ДТЕКу та праців­никами Бурштинської ТЕС тривають ще з часу приватиза­ції підприємства, тому що ад­міністрація повсякчас діє з по­зиції права сили, а не сили пра­ва. Приміром, у вересні 2012 року колектив не проголосував за так звану оптимізацію соці­альних стандартів у колдого­ворі. Але це був лише перший дзвіночок у наступі на соціаль­ні права та гарантії власника. Великими зусиллями проф­спілки колдоговір відтоді без змін діє до сьогодні і вважаєть­ся одним з кращих на підпри­ємствах ДТЕК. Проте, адміні­страція пішла іншим шляхом: запровадила стимулюючі по­ложення з винагородою при звільненні у розмірі 6–9 серед­ніх заробітних окладів. Це, на жаль, спокушало працівників добровільно звільнятися і йти. Як результат, в основних під­розділах ТЕС не вистачає по 30–40 фахівців. Може так стати­ся, що не буде кому працюва­ти, і станція зупиниться».

Йшла мова й про інші питан­ня, які, власне, призвели до ни­нішнього конфлікту інтересів. Свого часу, погодившись на умови адміністрації і задля збе­реження фахівців, було пере­ведено 230 працівників со­ціальної сфери у профком, розвантаживши штатний розпис станції. Адміні­страція при цьо­му взяла на себе зобов’язання пе­рераховувати гроші на заро­бітну плату цим людям, а також утримувати об’єкти соцкультпризначення в на­лежному стані. А нині пожинають плоди цих маніпуляцій, підміни ни­нішньою дирекцією в особі в. о. Дениса Шмигаля понять, що є зарплатою, а що є коштами на утримання об’єктів соцкультпризначення. Вже відкрито кри­мінальну справу щодо бази від­починку «Легенда», відповіда­чем у якій є дирекція. Аналогіч­на ситуація й щодо комбінату спортивних споруд.

Щодо приміщень соцкультпризначення, то озвучена по­зиція профспілки така: «ДТЕК викупив цілісний майновий комплекс, і сьогодні роздавати його по аутсорсингах вважає­мо дерибаном».

У такому ж ключі виступив голова профкому Бурштинської ТЕС Руслан Карвацький, який розповів про скандальні події з виставленою охороною довкола спорткомплексу та заборгова­ною адміністрацією зарплатою працівникам профкому за другу половину серпня. Приводом для невиплати зарплати стало те, що в. о. директора без належно­го оформлення юридичних до­кументів та без згоди профспіл­ки вже переказав кошти фірмі, яка нібито має надалі займати­ся фінансуванням спорткомп­лексу й утримувати переведе­них туди людей.

В. о. директора Денис Шми­галь, із свого боку, прокомен­тував ситуацію, звинувативши профспілку, і насамперед ди­рекцію спорткомплексу, в без­діяльності та неналежному утриманні закладу, небажанні йти на контакт і звітувати про витрачені кошти тощо. Він та­кож запевнив, що всі статті колдоговору виконуються.

Чіткіше зрозуміти предмет конфлікту допомогла голова м. Бурштин Руслана Джура, яка, зокрема, зазначила: «Каменем спотикання нинішньої нашої проблеми стала політика дер­жави в 2011 році. Не на одному підприємстві відбуваються сьо­годні такі речі. Не можна було стратегічні підприємства відда­вати в приватні руки. Прапором треба було махати тоді, коли люди свої акції продавали по 500 грн за акцію п. Ахметову. Хтось собі купив хату, машину, дітей вивчив, але це було тоді. А нині – інша історія. Власник за­платив, а тепер провадить свою політику. Стосовно Бурштину. Є три великі соціальні об’єкти, якими має опікуватися ДТЕК, і місто ніколи не потягне їх утри­мання, бо не має таких коштів. Років із 5 тому, в торговому комплексі, де працювали 52 лю­дей, ще виконувалися ремонтні роботи, працювали ресторан і кафе, а нині все бур’янами по­росло. Тому й виникла недовіра в людей, а чи не буде так й із спорт­комплексом та Пала­цом культури?

Інша справа, що спорткомплекс, дій­сно, доведений до руч­ки. І це не лише вина ДТЕКу. Це вина керів­ника, не господарника. Так само «вбитий» Палац культури, у всіх залах руйна­ція, немає тепла. Тому якщо сьо­годні згідно законодавства та колективного договору фінансу­вання спорткомплексу припине­но, то в мене виникає запитання: а чому фінансується Палац культури? Чому вони отримали зарплату, а працівники спорт­комплексу – ні? Я розумію, що для власника соціальна тема не­цікава, але тоді потрібно прав­диво, без спекуляцій, вести мову про подальшу долю людей».

Після тривалих дискусій сторони дійшли згоди про при­значення незалежної перевірки інспекцією Держпраці щодо ви­конання ДТЕКом колективного договору; про результати пере­вірки виконання приватизацій­них зобов’язань також має по­відомити Тристоронню раду спеціально створена депутата­ми обласної ради комісія.

Очільниця міста висловила жаль з приводу, що директор Бурштинської ТЕС займається вирішенням таких питань. І що вже 3 роки поспіль випускники місцевого коледжу не бажають йти працювати на станцію, про що колись мріяло багато молоді.

Першим результатом прове­деного діалогу стала виплачена дирекцією заборгована за сер­пень зарплата працівникам, за­рахованим до штату профкому.

Марта ПАВЛИШИН

 

ПРОФАКТИВ ЛУГАНЩИНИ ВЧИТЬСЯ ПРОТИДІЯТИ НЕЗАДЕКЛАРОВАНІЙ ПРАЦІ

Триває інформаційна кампанія з питань протидії незадекларованій праці, до якої профспілки долучилися в рамках проекту Міжнародної організації праці «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу».

У ході практичного семінару для первинних профспілкових організацій Луганщини, який проводився 22–23 вересня 2017 року в Кремінському районі області Центральним комітетом Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, профспілкові активісти були поінформовані про не­гативні наслідки незадекларованої праці в Україні.

Учасники семінару висловили стурбованість масштабами цього явища в сфері будівництва, об­говорили існуючі ризики для громадян, які не оформлюють офіційно трудові відносини з робото­давцями, погоджуються на отримання заробітної плати «в конвертах».

На семінарі за участю заступника керівника депар­таменту правового захисту, заступника головного правового інспектора праці ФПУ Ірини Сидоряк профспілковці навчалися протидіяти порушенням трудових прав, організовувати та здійснювати у первинних профспілкових організаціях заходи гро­мадського контролю за додержанням законодав­ства про працю, вирішувати індивідуальні та ко­лективні трудові спори.

Департамент правового захисту ФПУ

 

ПРОФСПІЛКИ ПРОТИ СКАСУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

У Запорізькій обласній раді профспілок відбулося засідання комісії з охорони праці облпрофради за участю керівників служб охорони праці провідних підпри­ємств області. На засіданні було розгля­нуто питання «Про позицію профспілок щодо масового скасування нормативно- правових актів у сфері охорони праці».

У виступах представників підприємств, профспілкового активу наголошувалося, що дії Кабінету Міністрів України із скасу­вання нормативних актів з охорони праці створюють правові прогалини у відносинах між ро­ботодавцем і працівниками, органами нагляду, при укладанні колективних договорів та угод, за­безпеченні спецодягом та іншими засобами індиві­дуального захисту.

К омісією прийнято рішення запропонувати облпроф­раді підтримати звернення СПО профспілок, висло­вити незгоду Кабінету Міністрів України щодо існу­ючої практики масового скасування нормативних актів без узгодження із соціальними партнерами, а також вимагати виконання чинних нормативних ак­тів відповідно до норм законодавства, а саме: – вимог ст. 28 Закону України «Про охорону праці»; – вимог Закону України «Про засади державної регу­ляторної політики у сфері господарської діяльності»; – пункту 3.2 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально - еко­номічної політики і трудових відносин.

Вл. інф. Запорізької облпрофради

02.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання