« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ДЕРЖАВА МАЄ ОПІКУВАТИСЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗАКОННИХ ПРАВ ГРОМАДЯН»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ДЕРЖАВА МАЄ ОПІКУВАТИСЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗАКОННИХ ПРАВ ГРОМАДЯН»

19 вересня у м. Києві за солідарної підтримки член­ських організацій Федерації профспілок України відбулася Всеукраїнська попереджувальна акція протесту Професійної спілки працівників охорони здоров’я України. За що виступали спілчани? Чого вимагали від владних структур? Головне – це спра­ведливі умови оплати праці та проведення медичної реформи в інтересах громадян. Ситуацію, що скла­лася, прокоментував Голова ФПУ Григорій Осовий.


«М едреформа – одна із суспільно важ­ливих реформ, що давно визрівала, але не проводилась, фінансування галузі завжди було недостатнім і до­тепер лишається не кращим. Це при­звело до втрати можливості медич­ними закладами надавати якісну медичну допомогу, доступні послу­ги для громадян, а також до поши­рення корупції, тому що у лікарнях немає ліків, через це з’являються всілякі спеціалізовані фонди, за ді­яльністю яких контролю немає, тож незрозуміло, чи доходять у кінцево­му підсумку гроші з цих фондів до пацієнтів, які їх потребують.

Разом з тим, більшість людей, які зайняті у медичній сфері і сум­лінно виконують свої обов’язки, на­магаючись професійно надавати не­обхідну допомогу, втратили мотива­цію до праці, тому що заробітна пла­та в галузі – одна з найнижчих у кра­їні. Більшість працівників галузі за­лишаються на затверджених тариф­них ставках заробітної плати і в се­редньому отримують лише 4,5 тис. грн. Тоді як в інших країнах праця лікаря високооплачувана, адже це відповідальна, напружена робота, яка має гідно винагороджуватись.

Тому питання щодо виконання державою свого обов’язку стосовно забезпечення громадян безоплат­ною, кваліфікованою і доступною медичною допомогою у державних і комунальних закладах стало теоре­тичним. Через це наразі триває по­шук більш ефективної системи на­дання медичних послуг, яка б задо­вольнила і пацієнтів, і самих медич­них працівників.

Робота над реформою у медицині розпочалася не сьогодні. Нагадаю, що протягом 2012–2014 років було проведено низку експериментів щодо реформування галузі в чоти­рьох пілотних областях: у Києві, Дні­пропетровській, Донецькій, Ві­нницькій областях. Це виявило про­блеми, що існують, та способи їх розв’язання. Коли Уряд знову повер­нувся до цієї проблематики і запро­понував певну модель і законопро­ект з цього приводу, у профспілок, на жаль, не склався ефективний со­ціальний діалог з обговорення цієї моделі. Ми неодноразово пропону­вали знайти консенсус у проведенні медичної реформи, проте Міністер­ство охорони здоров’я ухилялося від діалогу, намагаючись обговорювати це автономно, ігноруючи думку про­фесійної спільноти та профспілок, як представників застрахованих осіб і тих, хто опікується людьми, які працюють у медичній галузі.

Усі законопроекти щодо медич­ного реформування, подані Урядом до Верховної Ради, вже після подан­ня піддані нами ретельному аналі­зу. Профспілки зробили до концеп­ції реформування галузі багато зауважень, зокрема в частині, що сто­сується пацієнта, ми не побачили підтвердження, що конституційна норма і норма законодавства про охорону здоров’я щодо надання у державних і комунальних медичних закладах безоплатної медичної до­помоги буде виконуватись. Окрім того, ми не побачили заходів із за­провадження загальнообов’язкового медичного соціального страхуван­ня, а лише те, що якщо раніше розпо­рядником коштів було Міністерство охорони здоров’я, яке проводило всі тендерні закупівлі, де також ми ба­чили наявність багатьох корупцій­них питань, то відтепер ці функції від міністерства планується переда­ти новоутвореній агенції, а це свід­чить лише про те, що на зміну одній адміністративній структурі прийде інша, і хто може гарантувати, що вона також не погрузне в корупції?

Тому ми сказали, що концепція медичного реформування, яка зараз обговорюється, не гарантує грома­дянам отримання безоплатних ме­дичних послуг, хоча ті, хто працю­ють, є платниками податків і через державний бюджет фактично інвес­тують в тому числі й галузь охорони здоров’я країни, тому ми маємо пра­во на отримання певних медичних послуг. Профспілки вважають, що такий гарантований пакет первин­них медичних послуг має бути.

Ми також хочемо, щоб була роз­роблена система соціального ме­дичного страхування, яка, на жаль, поки не запропонована профільним міністерством. За даними ООН, до 70% наших громадян за рівнем до­ходів перебувають на межі біднос­ті. Тому зрозуміло, що для абсолют­ної більшості плата за медичні по­слуги, якщо вона буде стовідсотко­вою, перекриває доступ до їх отри­мання. Ми наполягаємо на запрова­дженні європейської практики, зо­крема щодо складання протоколів лікування, коли буде введено відпо­відальність за якість надання по­слуг медичним персоналом, вста­новлення діагнозу хворому й т. ін. Соціальне страхування має допо­могти людям, які користуються не тільки первинною медичною допо­могою, а й спеціалізованою. Із цих джерел має бути погашена плата за надання спеціалізованих медичних послуг та проведення операцій. Це вкрай важливо, тому що вартість деяких операцій сягає сотень тисяч гривень, що при нинішній низькій платоспроможності більшість гро­мадян дозволити собі не можуть.

Одночасно постає питання за­хисту самих медичних працівни­ків, соціальних гарантій для майже 800 тис. спілчан – потрібно забезпе­чити їм гідні умови праці, належне фінансування закладів і послуг, які вони повинні надавати в тому обся­зі, який гарантує пакет невідклад­них медичних послуг. І зрозуміло, що заробітна плата медичним пра­цівникам має бути підвищена.

Профспілка працівників охоро­ни здоров’я України перебуває у ко­лективному трудовому конфлікті з Урядом вже майже рік, і в ньому Мі­ністерство охорони здоров’я висту­пає як сторона конфлікту від Уряду. Проте з моменту виникнення цього конфлікту фактично нічого не вирі­шено. А якщо немає діалогу, проф­спілки мають діяти у спосіб, дозво­лений законодавством. Нещодавно відбулось засідання президії проф­спілки працівників медичної галу­зі, де йшлося про необхідність вирі­шення нагальних проблем, серед яких і відсутність ліків, і застаріле медичне обладнання, і недостатнє фінансування. Тому профспілка буде захищати професійні інтереси людей і виходити на вулиці, щоб до­стукатись до тих, хто приймає рі­шення. Спілчани вирішили провес­ти акцію протесту з пікетуванням органів державної влади, залучен­ням представників трудових колек­тивів. Медики наполягають на під­вищенні зарплати лікарям, щоб вона була диференційована між різ­ними категоріями працівників, щоб ліквідувати зрівнялівку. За окреми­ми оцінками, на потреби галузі лише в поточному році об’єктивно не вистачає 3,9 млрд грн.

Від ФПУ акції – солідарна під­тримка. Профспілки зацікавлені, щоб система надання медичних по­слуг працювала ефективно і відпо­відально, а ми отримували якісну медичну допомогу. Тому на президії НТСЕР ми запропонували вже вдру­ге розглянути питання про хід ме­дичної реформи. Ми хочемо, щоб парламент при підготовці законо­проектів з медичної реформи залу­чав професіоналів і за допомогою діалогу знаходити рішення, які бу­дуть взаємно компромісними та прийнятними для людей».

Прес-центр ФПУ

26.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання