« на головну 01.10.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1226)
07
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНЩИНИ МИКОЛА ШЕРШУН: «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНЩИНИ МИКОЛА ШЕРШУН: «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

МЕДИКАМ – ГІДНУ ОПЛАТУ ПРАЦІ, ГРОМАДЯНАМ – ГІДНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ!

МЕДИКАМ – ГІДНУ ОПЛАТУ ПРАЦІ, ГРОМАДЯНАМ – ГІДНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ!

Попереджувальна Всеукраїн­ська акція протесту Професій­ної спілки працівників охорони здоров’я України за солідарної участі членських організацій Федерації профспілок України зібрала 19 вересня у столиці медиків з усієї України.

В акції також взяли участь заступни­ки Голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко та Олександр Шубін, керівники та представники багатьох всеукраїнських га­лузевих профспілкових організацій.

Із самого ранку учасники акції зібрались біля стели на столичному майдані Незалеж­ності та рушили багатотисячною колоною до Європейської площі, а далі вулицею Гру­шевського до Кабінету Міністрів та Верхо­вної Ради України.

Колона рухалась під гаслами: «Наша про­фесія гідна поваги», «Ми захищаємо свої конституційні права!», «Роботу, зарплату, соціальний захист», «Громадянам України – доступну та якісну медичну допомогу!», «Немає реформ без грошей». Дійшовши до Кабміну, люди почали скандувати: «Грой­сман!», вимагаючи проведення зустрічі представників профспілок з керівництвом Уряду та Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначила в ексклюзивному комента­рі нашому кореспонденту голова Профспіл­ки працівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль, основні вимоги стосують­ся підвищення рівня заробітної плати ме­дичним працівникам та ліквідації «зрівня­лівки» в оплаті праці висококваліфікова­них працівників (виклика­на новаціями в законодав­стві щодо оплати праці). Вона підкреслила, що Профспілка намагалася упродовж 2016–2017 років, у рамках соціального діалогу та колективного трудового спору, зареєстрованого у ве­ресні 2016 року між Проф­спілкою працівників охоро­ни здоров’я України та Ка­бінетом Міністрів України, врегулювати питання збільшення фінансування галузі із забезпе­ченням у повному обсязі фонду оплати пра­ці закладів охорони здоров’я, своєчасної ви­плати заробітної плати працівникам з ура­хуванням всіх до­плат і надбавок (у тому числі до­помоги на оздо­ровлення), встановлених законодав­ством, запро­вадження за­побіжних за­ходів для міні­мізації ризиків щодо соціально- трудових відносин в умовах реформу­вання системи охорони здоров’я. «Примирні проце­дури щодо вирішення колектив­ного трудового спору між Профспілкою працівників охорони здоров’я України та Кабінетом Міністрів України досі не розпо­чато, – зазначила Вікторія Коваль. – Неодноразово спрямовували­ся звернення та заяви до Президента, Голови ВРУ, Прем’єр-міністра, в.о. міні­стра охорони здоров’я, го­лів профільних комітетів ВРУ, голів парламентських фракцій та особисто до кожного народного депута­та України щодо недофі­нансування галузі, критич­ної ситуації в оплаті праці та реформування системи охорони здоров’я».

Основні вимоги акції протесу – виплата заборгованості із зарплати, призначення мі­ністра охорони здоров’я, проведення реформ швидкої допомоги та медичної сфери в Україні, збіль­шення обсягу медичної суб­венції, вста­новлення надбавки за престиж­ність праці.

«Це наймасштабні­ший протест медиків за останні роки», – заявила голова парламентського Комітету з питань охо­рони здоров’я Ольга Бого­молець. Мітингувальників прийшли підтримати народні депутати України, члени первинних профспілкових організацій закладів охорони здоров’я, коле­ги з майже всіх областей України.

Під час мітингу виступили представники профспілкових організацій медичних закла­дів м. Києва та всіх регіонів країни, організа­цій роботодавців, народні депутати України.

Голова Профспілки працівників охорони здоров’я України поінформувала учасників акції про те, що в Кабінеті Міністрів відбу­лась зустріч профспілкової делегації з віце- прем’єр-міністром Павлом Розенком, під час якої представнику Уряду було передано ви­моги Профспілки. Із свого боку, зазначила Ві­кторія Коваль, Павло Розенко пообіцяв, що основні профспілкові вимоги будуть викона­ні. А саме: Уряд бере на себе зобов’язання по­гасити до 1 жовтня всю заборгованість із зарплати та протягом місяця спрямувати ко­шти на покриття дефіциту на медичну суб­венцію. Стосовно надбавки за престижність та ліквідації зрівнялівки домовились таким чином: Павло Розенко дає доручення Мініс­терству фінансів, Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров’я про­тягом місяця розглянути питання щодо опла­ти праці в системі охорони здоров’я. «Він по­годився з нами, що нинішня ситуація, коли лікар отримує зарплату на рівні некваліфіко­ваного працівника, є неприпустимою», – на­голосила Вікторія Коваль.

Олексій ПЕТРУНЯ

Фото автора

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Вікторія КОВАЛЬ,

Голова Профспіл­ки працівників охорони здоров’я України:

«Ми дали Уряду місяць на вико­нання своїх обіцянок. Якщо ми побачимо, що вони не викону­ються, ми вийдемо на акцію протесту. І вона буде ще більш чисельною та рішучою».

 

ВІДСТОЯТИ ПРОФЕСІЙНУ ГІДНІСТЬ

Медики виходять на акцію протесту, щоб відстояти свою професійну гід­ність – на цьому наголошували учас­ники прес-конференції, організова­ної Профспілкою працівників охоро­ни здоров’я України, що відбулась 18 вересня в ІА «Укрінформ».

Я к повідомляє прес-центр ФПУ, зустріч з представниками ЗМІ пройшла напере­додні попереджувальної Всеукраїнської акції протесу медичних працівників.

Під час прес-конференції голова Професійної спілки працівників охорони здоров’я України Ві­кторія Коваль наголосила: «Реформа системи охо­рони здоров’я конче необхідна, але вона має задо­вольняти і пацієнтів, і медичних працівників. На зборах у профспілкових організаціях працівники підписались під вимогами акції, у нас є понад 100 тис. підписів. Жодних інших підписів ми не зби­рали і сподіваємось, що нас, зрештою, почує Уряд, і у нас почнеться нормальний соціальний діалог для вирішення таких нагальних питань, як недо­статнє фінансування галузі, низька зарплата ме­дичних працівників, зростання заборгованості із зарплати та інших».

Її підтримав заступник голови Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я Сергій Кубанський, який поінформував, що у за­кладах охорони здоров’я столиці, підпорядкованих міській владі, заборгованості із зарплати немає. Цього вдалося досягти завдяки політиці міського голови Віталія Кличка та департаменту охорони здоров’я КМДА, а також результативному соціаль­ному діалогу між профспілкою та міською владою. Цього року в столиці був сформований бюджет, що забезпечує потреби галузі, навіть виплачується муніципальна надбавка медичним працівникам. Але на території міста працюють заклади охорони здоров’я, підпорядковані Міністерству охорони здоров’я та Національній академії медичних наук, і там ситуація зовсім інша. Грошей на їх фінансу­вання може не вистачити до кінця року...

Голова Закарпатської обласної організації проф­спілки Володимир Турок зазначив, що ліквідація санепідемслужби негативно позначається на здоров’ї людей. А через хронічне недофінансуван­ня галузі, а також нерозумну кадрову політику в області відбувається значний відтік молодих ка­дрів до сусідніх країн, тому що зарплата там вища. «Якщо лікарі будуть звільнятися з роботи, хто буде надавати медичну допомогу нашим гро­мадянам?» – зауважив Володимир Турок.

На проблемах швидкої допомоги, що пов’язані, зо­крема, з проведенням медичної реформи, зупини­лась голова первинної профспілкової організації Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва Наталія Стахова: «Ми не проти реформи, але не такої, як пропонується МОЗ. Тому ми виходимо на акцію протесту. Ми хочемо пока­зати, що ті, хто кожного дня рятує життя людей, гідні вищої зарплати. 68% опитаних довіряють лі­карям швидкої допомоги, тому не потрібно знищу­вати цю систему».           

26.09.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

10.07.2023 23:08

10.07.2023 23:07

27.06.2023 21:16

27.06.2023 21:16

27.06.2023 20:54

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання