« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

СИНХРОНІЗАЦІЯ ЗУСИЛЬ ЗАРАДИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

СИНХРОНІЗАЦІЯ ЗУСИЛЬ ЗАРАДИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

18 жовтня у м. Києві відбулася робоча зустріч керівників всеукраїнських профспілок та їх об’єднань з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

На початку свого виступу очільник Уряду наголосив, що є абсолютно відкритим для діалогу, і зазначив, що наразі надзвичайно важливий розвиток національної економіки: «Усе те, що ми з вами запланували, не зможемо ре­алізувати, якщо економіка перебуватиме в стані стагнації. Тому головний пріоритет діяльності нашого Уряду – забезпечити ста­лий економічний розвиток, стале економіч­не зростання. Ми маємо відходити від сиро­винного типу економіки і створювати дода­ну вартість на території нашої країни. Як один з інструментів для цього – створення Комітету відродження української промис­ловості. Ми вважаємо, що у нас є величезні можливості, знання і досвід для створення конкурентного національного продукту».

Володимир Гройсман також торкнувся питання опалювального сезону, зокрема за­значивши: «Я розумію, що встановлення ринкової ціни на газ є дуже непростим рі­шенням. Хочу переконати вас у тому, що ін­ших варіантів у нас не було... Дуже важливо, що ми створили якісний інструмент адрес­ного соціального захисту кожної української родини, яка потребує підтримки через меха­нізм субсидування». Крім того, Уряд запро­понує українцям, що не можуть чи не хочуть скористатися субсидіями для компенсації запровадження ринкової ціни на газ, меха­нізм річної розстрочки на оплату житлово- комунальних послуг. «Ми провели обгово­рення з депутатами парламенту і вирішили, що впровадимо 12-місячну розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг для тих, хто не бажає отримувати субсидій. Тоб­то у нас є два механізми, які можна викорис­товувати: з одного боку, це субсидія – адресна допомога, безповоротна, з іншого боку (якщо такий варіант неприйнятний з тих чи інших причин), будь ласка, споживаємо сьогодні – платимо 12 місяців. Це буде означати, що на­вантаження на бюджет родини у розстрочці буде щомісячно меншим», – зауважив Прем’єр-міністр і висло­вив переконання, що ці два компенсаторних ме­ханізми спрацюють.

Також очільник Уря­ду наголосив, що у 2017 році в Україні має діяти якісна система оцінки праці українців: «Ми повинні ввійти в на­ступний рік з якісною системою оцінки праці українців. Я вважаю, що 45-мільйонна країна у центрі Європи з такими потенційними можливостями не може жити так бідно, як вона живе сьогодні. Це означає, щось ми ро­били досі не так». При цьому він зазначив, що необхідно пришвидшувати зростання соціальних стандартів.

Григорій Осовий висловив вдячність Прем’єр-міністру за оперативну реакцію на ініціативу профспілок щодо проведення ро­бочої зустрічі й зазначив: «Це є ще одним підтвердженням готовності Уряду до кон­структивного діалогу й обговорення нагаль­них проблем, що турбують людей і потребу­ють вирішення на державному рівні. Гене­ральна угода є якраз одним з механізмів реалізації соціально-економічної політики. При її підписанні всі три сторони виявили здоровий прагматизм, що і коли потрібно зробити в інтересах держави і суспільства. Інформую, що профспілкова сторона затвер­дила операційний план реалізації Угоди, і ми сподіваємося, що й інші сторони зро­блять це. І ми обміняємося цими робочими доку­ментами і синхроні­зуємо роботу».

У контексті виконання Ге­неральної угоди, як по­зитивний крок за ці неповних 2 місяці, профспілко­вий лідер від­значив те, що за урядовою іні­ціативою утворе­но Національний ко­мітет з відродження про­мисловості: «Це дає нам надію на розвиток виробництва і створення нових робочих місць. Адже в промисловості за­йняті майже третина працівників реального сектору економіки, які очікують на позитивні зміни».

У соціальному аспекті, на дум­ку Григорія Осового, позитивної оцінки заслуговує те, що ниніш­ній Уряд наважився провести осу­часнення споживчого кошика, який не переглядався 15 років: «Це є свідченням прозорості та відкри­тості урядової політики для сус­пільства. Тепер дуже важливо за­стосувати цей соціальний стан­дарт на практиці».

Крім того, як вважає профспілковий лі­дер, на сучасні виклики життя потрібно реагувати спільно:

– зростання на 40% вартості життя (за профспілковою оцінкою споживчого ко­шика) внаслідок підвищення цін і тари­фів. Проте масштаби зростання зарплат, відповідно до Генугоди на 10%, не пере­кривають такого підвищення;

– анонсована Урядом реформа системи оплати праці могла б покращити добробут, але поки що профспілки не мають відповід­них урядових законодавчих пропозицій;

– не задіяно ефективних важелів для ліквідації заборгованості із заробітної пла­ти як у приватному, так і державному сек­торах економіки. Уряду нарешті потрібно прийняти рішення про запровадження в країні Гарантійної установи виплати за­боргованості із зарплат у випадку неплато­спроможності підприємства, що є звичай­ною практикою в країнах Євросоюзу;

– у галузевих профспілок немає впевненості, що на грудневе підвищення зарплат у бю­джетному секторі є не­обхідний ресурс;

– профспілки на­дали свої пропози­ції до проекту Держбюдже­ту–2017, спираю­чись на чинні за­конодавчі норми, і потрібно обгово­рити, що є можли­вим для врахування при його прийнятті.

Григорій Осовий під­креслив: «Частина цих пи­тань порушувалися під час Ва­шої зустрічі з учасниками акції про­тесту профспілок 6 липня ц.р. Але дані Вами доручення практично не реалізовані вико­навцями. І тому рівень соціальної напруги в трудових колективах залишається високим, тож ми мусимо на це реагувати. Приміром, Ваше доручення щодо актуалізації Списків № 1 та № 2 працівників, зайнятих у шкідли­вих умовах праці. За 3 місяці засідань робо­чої групи – жодного результату.

Зважаючи на це, Президія ФПУ прийняла рішення про проведення 20 жовтня ц.р. акції протесту в м. Києві. З огляду на сьогодніш­ню зустріч, підготовча робота з проведення акції поки що призупинена. Від того, на­скільки конкретними будуть кроки Уряду щодо вирішення порушених профспілками питань, залежатимуть наші подальші дії».

Григорій Осовий висловив прохання: з метою результативного завершення зустрі­чі оформити її відповідними рішеннями і протокольними дорученнями задля дина­мічного просування шляхом реалізації Ге­неральної угоди. На закінчення він наголо­сив, що переконаний, що «нам усе вдасться зробити, якщо буде бажання і поєднання зусиль усіх трьох сторін».

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Інни МИХАЛЬЧЕНКО

  • ПРЯМА МОВА

Григорій ОСОВИЙ, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ:

«Від того, наскільки конкретними бу­дуть кроки Уряду щодо ви­рішення порушених проф­спілками питань, залежати­муть і наші подальші дії».

 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У рамках соціального діалогу та ви­конання домовленостей за новою Ге­неральною угодою на 2016–2017 роки 18 жовтня у МЦКМ «Жовтневий па­лац» відбулася робоча зустріч пред­ставників СПО об’єднань профспілок та СПО сторони роботодавців на на­ціональному рівні, мета якої – пошук шляхів взаємодії у контексті забезпе­чення сталого соціально-економіч­ного розвитку України.

З профспілкової сторони у зустрічі взяли участь Голова СПО об’єднань профспілок, Го­лова ФПУ Григорій Осовий, заступники Голо­ви ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко та Олександр Шубін, а також члени Президії ФПУ. Зі сторони роботодавців – голова Ради Федерації ро­ботодавців України, голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців «Федерація ро­ботодавців скляної промисловості України» Дмитро Олійник; член Ради Конфедерації роботодавців України, голова Всеукраїнського об’єднання облас­них організацій роботодавців підприємств металур­гійного комплексу «Федерація металургів України» Сергій Біленький; голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців транспорту «Федерація роботодавців транспорту України» Орест Климпуш; голова роботодавців залізничного транспорту України Володимир Корнієнко; голова Ради Всеукраїнського об’єднання організацій робо­тодавців у сфері будівництва, проектування та архі­тектури Дмитро Третьяков.

Одне з основних питань порядку денного стосувало­ся погашення заборгованості із заробітної плати та посилення захисту працівників у випадку неплато­спроможності боржника-роботодавця, зокрема щодо врегулювання колективного трудового спору (кон­флікту) між СПО об’єднань профспілок та СПО сторо­ни роботодавців, що перебувають у сфері дії сторін.

Учасники зустрічі розглянули спільні дії щодо підвищення заробітної плати щонайменше на 15% з метою поліпшення платоспроможності праців­ників в умовах різкого зростання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Бурхливе обговорення викликало також питання взаємодії профспілок та галузевих організацій ро­ботодавців щодо актуалізації Списків № 1 та № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

22.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання