« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ – РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ ТА МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ – РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ ТА МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

11 жовтня у столичному бізнес-центрі «Парус» відкрився Проект Міжнародної органі­зації праці «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу».

Як повідомляє Прес-центр ФПУ, у заході взяли участь Голова СПО об’єднань проф­спілок, Голова ФПУ Григо­рій Осовий, перший заступник Го­лови СПО об’єднань профспілок, за­ступник Голови ФПУ Олександр Шубін.

Проект реалізується в рамках Програми гідної праці МОП для України на 2016–2019 роки. Його ключовими завданнями є реформу­вання інспекції праці та зміцнення інституціональної спроможності Державної служби України з питань праці – ключового органу виконав­чої влади, на якого покладені за­вдання забезпечення трудового за­конодавства, а також на посилення ролі соціальних партнерів – задля застосування конвенцій МОП № 81 та № 129, ратифікованих Україною у 2004 році.

Мета Проекту – допо­могти в усуненні інсти­туціональних і право­вих прогалин у націо­нальних механізмах за­безпечення додержання трудового законодав­ства, зокрема в контек­сті діяльності Держав­ної служби України з питань праці.

Під час відкриття Проекту з вітальним словом виступили ди­ректор групи технічної підтримки з питань гід­ної праці та Бюро МОП для країн ЦСЄ (Буда­пешт) Антоніо Граціозі, провідний спеціаліст департаменту з питань адміністрації праці, ін­спекції праці, безпеки та гігієни праці і три­партизму МОП (Женева) Жоакім Пінтадо-Нунеш.

Від української сторони виступи­ли голова Комітету ВР з питань со­ціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова, заступник міністра соці­альної політики України Віктор Іванкевич, голова Державної служ­би з питань праці Ро­ман Чернега, перший заступник Голови СПО сторони робото­давців на національно­му рівні Олексій Мі­рошниченко, голова СПО об’єднань проф­спілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

У своєму виступі Григорій Осовий висо­ко оцінив відкриття Проекту МОП. Він на­голосив на тому, що профспілки очікують від Державної служби України з питань праці посилення захисту за­конних прав працівни­ків. «На жаль, ФПУ ви­мушена констатувати, що на 95% підпри­ємств, де здійснюва­лось громадське інспектування, ви­являється порушення прав праців­ників, – зазначив Голова ФПУ. – Нам усім дійсно потрібно думати, які за­ходи превентивного і регулюючого характеру слід здійснювати на рівні держави і за участю тих інструмен­тів, які є в світі і можуть бути ефек­тивно застосовані в Україні».

Григорій Осовий підкреслив, що роботу самої служби потрібно змі­нювати таким чином, щоб вона ви­конувала наступні функції: інфор­маційну, консультативну, превен­тивну в питаннях вирішення тих конфліктів, спорів, які виникають між працівниками і роботодавцями, а також каральну в тих випадках, якщо попередні заходи впливу не дають належного результату. Тому, за його словами, профспілки під­тримали ідею зміцнення функцій Держпраці, інспектування у сфері праці, що прописано в Меморанду­мі щодо запровадження гідної пра­ці в Україні.

На завершення заходу Націо­нальний координатор Проекту Со­фія Литвин представила план його реалізації на період до березня 2018 року.

ФОТО Олексія ПЕТРУНІ

  • ПРЯМА МОВА

Григорій ОСОВИЙ, Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голова ФПУ:

«ФПУ має 170 технічних та більше 100 правових інспекторів, а також до­бровільних помічників на кожному підприємстві, в кожній установі, організа­ції, де діють профспілкові організації ФПУ. А це зага­лом 64 тис. профспілко­вих активістів, які здій­снюють громадський контроль безпосередньо на місцях. Ми не тільки розраховуємо на сили та дії Держпраці, а й самі до­лучаємося до цієї спільної важливої справи».ВЗАЄМНА ПІДТРИМКА НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

10 жовтня відбулося засідання Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на націо­нальному рівні, під час якого було підписано Угоду про співпрацю між Пенсійним фондом України та СПО об’єднань профспілок. Свої підпи­си під цим важливим документом поставили Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий та Голова правління Пенсій­ного фонду України Олексій Зарудний.

Як зазначається в до­кументі, сторони уклали цю Угоду, «враховуючи по­требу в подальшому розви­тку співпраці у зв’язку з ре­формуванням пенсійної системи, розуміючи, що така співпраця сприятиме стимулюванню соціально­го прогресу на засадах со­ціального партнерства, прагнучи взаємної під­тримки у досягненні спіль­них цілей щодо забезпе­чення утвердження в Укра­їні ефективної системи пенсійного страхування та захисту інтересів праців­ників, пов’язаних з форму­ванням та реалізацією їх пенсійних прав». Сторони здійснюватимуть спільну діяльність у сферах органі­заційної, аналітичної, за­конотворчої, правопросвіт­ницької та правозахисної роботи, інформаційного за­безпечення застрахованих осіб і страхувальників у сфері загальнообов’язкового державного пенсійно­го страхування.

Олексій ПЕТРУНЯ,

спеціально для «ПВ»

22.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання