« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ, ЗА СПРАВЕДЛИВУ ЗАРПЛАТУ!

ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ, ЗА СПРАВЕДЛИВУ ЗАРПЛАТУ!

Профспілки України щороку 7 жовтня разом із профспіл­ками інших країн відзнача­ють Всесвітній день дій за гідну працю. З нагоди цієї дати в Києві Федерація профспілок України, яка є членською організацією Міжнародної конфедерації профспілок, виставила ін­формаційні пікети біля цен­тральних органів виконавчої влади – Верховної Ради, пар­ламентських комітетів, Кабі­нету Міністрів.

У пікетуванні взяли участь профспілкові ак­тивісти й представники первинок підприємств та навчальних закладів із регі­онів України. Вони тримали прапори ФПУ, транспаранти, роздавали інформаційну про­дукцію, присвячену цій даті, спецвипуск газети «Профспіл­кові вісті», листівки.

Інформаційні пікети вста­новлено з метою привернення уваги урядових структур до проблем гідної праці в Україні, інформування широкої громад­ськості про вимоги та дії проф­спілок.

Про позицію Федерації проф­спілок України, її членських ор­ганізацій щодо підвищення рів­ня оплати праці, створення умов для продуктивної зайнятості, підвищення рівня безпеки пра­ці, боротьби з безробіттям, лікві­дації заборгованості з виплати зарплати говорили Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий, представ­ники всеукраїнських профспі­лок і профоб’єднань.

Зокрема, Григорій Осовий зазначив, що в Україні у сфері праці надзвичайно багато про­блем: безробіття, низька зарплата, небезпечні умови праці тощо. «Тому профспілки висту­пають за підвищення рівня зарплати, прожиткового міні­муму, пенсій та інших соціаль­них виплат, які гарантуються законами, але на сьогодні є за­ниженими. Ми проводимо і бу­демо проводити акції під гас­лом «Європейським цінам – єв­ропейські зарплати», – наголо­сив профспілковий лідер.

Профспілки закликають:

– Верховну Раду України – прийняти закони України у сфері оплати праці (№ 2533, 3438, 4900, 4900-1);

– Президента України – під­тримати профспілкові законо­давчі ініціативи, спрямовані на захист соціально-економічних прав працівників, зокрема щодо:

• кардинального підвищення заробітної плати в умовах зрос­тання цін і тарифів;

• запровадження галузевих підвищувальних коефіцієнтів до мінімальної заробітної пла­ти в небюджетній сфері;

• забезпечення своєчасної ви­плати заробітної плати;

– Уряд і роботодавців:

• прискорити структурно- технологічну перебудову ре­ального сектору економіки з метою підвищення продуктив­ності праці та забезпечення та­ких соціально-економічних умов життя громадян, які від­повідали б європейським стан­дартам;

• створити нові сучасні без­печні та модернізувати існуючі робочі місця з метою скорочен­ня рівня безробіття серед еко­номічно активного населення, у тому числі серед молоді;

• активізувати роботу робо­чих груп з реформування систе­ми оплати праці та з опрацю­вання пропозицій щодо пере­гляду ціни на природний газ, встановлення її на економічно обґрунтованому рівні;

• підвищити рівень заробіт­них плат працівників, зокрема за рахунок зменшення ставки ЄСВ з метою підтримання пла­тоспроможності населення в умовах зростання ціни на газ і тарифів на житлово-комуналь­ні послуги;

• повернути працівникам за­борговану заробітну плату і не допускати утворення нових зарплатних боргів;

– Профспілкові організації – на всіх рівнях посилити колек­тивно-договірну роботу з робото­давцями стосовно підвищення заробітних плат працівникам.

Учасники акції переконані, що спільні зусилля Президен­та, Прем’єр-міністра, Верховної Ради та соціальних партнерів сприятимуть вирішенню таких гострих соціально-економіч­них питань, як збереження та створення робочих місць, під­вищення їх якості та безпеки, зростання заробітної плати і своєчасна її виплата, імпле­ментація норм нової Генераль­ної угоди до колективних угод і договорів усіх рівнів.

Тетяна РУБАН, «ПВ»


  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
Галина КАРНАТОВА, голова Київського обкому профспілки працівників харчової та переробної про­мисловості: «Понят­тя «гідна праця» пе­редбачає справедливий заробіток, безпеку на робочому місці, соціаль­ний захист працівників, сприяння їх професійному росту, гарантування рівного ставлення та рівні можли­вості для всіх і для кожного. Низький рівень оплати праці, заборгованість з її виплати, незабезпечення належ­них умов праці стали, на жаль, звич­ними явищами сьогодення.

Тому нинішній пікет під стінами Верховної Ради – іще одна спроба нагадати владі про пересічних гро­мадян – членів профспілок, а та­кож про проблеми, які повсякдень тяжіють над працівниками».

Василь ХВОСТІКОВ, го­лова Київського обкому профспілки працівників АПК: «Питання, які ми сьогодні порушуємо пе­ред владою, роботодав­цями, потребують невід­кладного вирішення. Насамперед – це створення безпечних робочих місць. Для нашої галузі характерною ознакою є те, що селяни здебільшого працюють у тяжких та шкідливих умовах, які не від­повідають санітарно-гігієнічним нормам.

Друге питання – гідна оплата праці для працівників галузі сільського гос­подарства, яка, як відомо, залишається однією з найбільш низькооплачуваних галузей економіки країни, де трудівни­ки отримують мізерну платню, за яку неможливо утримувати не те, що ро­дину, а й себе. Третє питання – це став­лення роботодавця до профспілки, до трудового колективу як до рівних».

Галина БАШКІРЄВА, заступник голови Профспілки пра­цівників соціальної сфери України: «Вирішення проблем в державі не може здійснюватися за рахунок «спустошення кишень» працівни­ків бюджетної сфери, зокрема со­ціальної сфери, держслужбовців найнижчої ланки, рядових праців­ників, пенсіонерів.

Одна з найбільш уразливих галу­зей в цих умовах є соціальна сфе­ра. Її працівники, які в найскрутні­ші часи завжди першими опиня­ються поруч з малозабезпечени­ми, інвалідами, багатодітними та іншими вразливими верствами на­селення, нині самі є найменш за­хищеними, їхня зарплата не забез­печує навіть мінімальних потреб».

Антон СМОРОДІН, голова Молодіжної ради ЦК ПАУ, голова профкому ДП «Завод 410 цивільної авіації»: «Нинішній захід спрямо­ваний на те, щоб пока­зати депутатам Верховної Ради, що крім них є люди, які трудяться та за­слуговують на гідну зарплату, гідні умови праці. Вони мають не забувати це і виконувати свої функції, захищати народ на законодавчому рівні. Необ­хідно збільшувати зарплату, щоб люди могли сплачувати за рахунками, щоб працювали заводи, підприємства. У свою чергу, якщо працюватимуть підприємства, то матимуть роботу фа­хівці, а не просто заклади освіти готу­ватимуть кадри і вимагатимуть фінан­сування. Працюватиме промисловість – зростатиме ВВП країни».

 

22.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання