« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ТРЕТІЙ МАЙДАН – ПРОФСПІЛКОВИЙ

ТРЕТІЙ МАЙДАН – ПРОФСПІЛКОВИЙ

Учасники нещодавньої акції протесту, – освітяни Львівщини, повернувшись зі столиці, були одностайними у своїх оцінках: це була наймасштабніша, об’єднана соціальною ме­тою акція протесту багатомільйонної громадської організації. Люди праці під егідою Федерації профспілок України виступили проти підвищення тарифів на комунальні по­слуги, цін на газ та електроенергію. Проведенню акції передувало масштабне опиту­вання спілчан і мешканців областей. Обласні, районні, міські, первинні організації та регіональні об’єднання профспілок ФПУ зібрали мільйони підписів проти непосильно­го підвищення цін на газ, електроенергію і послуги ЖКГ. Листи спілчан надіслали до Кабміну й Верховної Ради.

Серед учасників акції були представники освітянської проф­спілкової спільноти з усіх вишів і всіх районів Львів­щини. Ми поспілкувалися з ке­рівниками профспілкових ор­ганізацій освітян регіону, аби з перших вуст дізнатися їхню думку щодо запровадження урядом ганебної шокової ціно­вої терапії для населення України.

Спілчани висловлювали сподівання, що голос профспі­лок не залишиться непочутим владою, і наголошували, що й надалі підтримуватимуть про­тестні дії проти тарифного ге­ноциду у разі ігнорування вла­дою справедливих вимог лю­дей праці.

Ольга ЛОБАРЧУК,

м. Львів

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
Іван ПА­РАЛЮХ, заступ­ник го­лови профкому профспілки Львівсько­го національного уні­верситету «Львівська політехніка»:

«Мене сьогодні вітали з подвійним святом – іменинами і з грандіоз­ною профспілковою акцією за громадянські права, учасником якої я був. Я багато чого чи­тав з цього приводу в Інтернеті. І якщо гань­блять наш 3-й Майдан – профспілковий, воче­видь, на певне замов­лення, чи не в десяте­ро применшуючи його кількісні масштаби, отже, профмайдану бояться і так з ним бо­рються».

Юліан БЕК, за­ступник голови профкому Львів­ського національного університету ім. Івана Франка:

«Ця масштаб­на акція протесту ба­читься мені увертю­рою до подальших за­конних дій профспілок на досягнення своєї со­ціальної мети: підви­щення соціальних стандартів життя на­роду України. Якщо не буде досягнуто резуль­тату, будуть запущені подальші законні ме­ханізми і дії громад­ської організації, пе­редбачені законодав­ством, зокрема про ви­рішення колективних трудових спорів (кон­фліктів). Масовість цієї акції зобов’язує Феде­рацію профспілок України до послідов­ності, наполегливості і наступальності в до­сягненні результату для спілчан і відпові­дальності перед наро­дом».

Мар’ян КАЛИН, заступ­ник го­лови Львів­ської об­ласної організації профспілки працівни­ків освіти і науки України:

«Ця акція була не лише чи не наймасштабнішою за останні роки, а й від­чайдушно сміливою і наступальною, кон­кретною у своїх вимо­гах. Для прикладу, в одностайно проголо­сованій резолюції вла­ді висунуто ультима­тивну вимогу: протя­гом 10 днів розробити дорожню карту підви­щення соціальних стандартів, а саме: зростання зарплат, пенсій та інших пер­шочергових виплат людям праці, перегляд цін на комунальні та­рифи. Влада побачила абсолютно конкрети­зоване й задекларова­не Конституцією «дже­рело влади – народ»… Страху навіяли, і наре­шті процес піде в рус­лі, потрібному про­стим людям, які й створюють блага для держави».

Анжела СИНЯК, голова профко­му ДНЗ № 180 «Лелі­точка» м. Львова:

«Протестувальники Львівщини були креа­тивними й активними, підбадьорювали колег з інших областей. Мої спілчани відзначили актуальність ідей і ви­мог, які привели лю­дей на акцію. Бракува­ло нам яскравіших га­сел, банерів. Під час організації акції про­тесту треба враховува­ти всі дрібниці і потре­би людей. Приміром, подумати про вби­ральні, вирахувати го­дини приїзду, щоб зручно дістатися додо­му тощо».

Олег ПАС­ТИР­СЬКИЙ, голова профкому Львівського профлі­цею технологій та сервісу:

«Кількадесят тисяч представників народу України ви­йшли мирно, законно й цивілізовано вибо­рювати належні соці­альні права. Всі були свідомі того, що хо­чуть і що їм належить­ся у своїй державі за свою працю. Вони ви­йшли за порятунок своїх сімей. Це має стратегічне значення для самої держави. Неспроможність за­платити за комунальні послуги призводить до непроплат, до колапсу у важливій сфері еко­номіки. Це спонукання до вимушеного пору­шення закону, що тяг­не за собою наступні – конфіскації помеш­кань, майна, моральне і фізичне приниження громадянина України. Люди готові йти до пе­реможного кінця, а ми, освітяни, – до загаль­ноукраїнського страй­ку 1 вересня».

 

РІВНЕНЩИНА ПІДТРИМАЛА ПРОТЕСТНИЙ МАРШ ПРОФСПІЛОК

Федерація профспілок Рівненської області стала активним учасником протестного мар­шу в Києві. Понад 600 профспілковців із Рів­ненщини, очолювані головою ФПО Миколою Шершуном, долучилися до акції. Серед них – представники різних галузей регіону – освітяни, медики, працівники культури, ви­робничники тощо. Вони стали єдиним цілим, об’єднавшись у боротьбі проти тарифного катка, запущеного урядовцями.

Одночасно з Киє­вом акція про­тесту відбулась і в нашій області.

Шостого липня о 10:00 де­легація від профспілок Рівненщини у складі представників освіти, ме­дицини, культури побува­ла на зустрічі із заступни­ками голів ОДА та облра­ди Ігорем Тимошенком та Олексієм Бучинським.

Голова Рівненської місь­кої організації профспіл­ки працівників освіти і науки Зіновія Засєкіна поінформувала представ­ників влади про причини та мету проведення акції протесту профспілок, вручила їм Заяву ФПУ у зв’язку із шоковим підви­щенням ціни на газ і та­рифів на житлово-кому­нальні послуги, повідо­мила про подальші дії профспілок у разі ігнору­вання владними структу­рами законних вимог профспілчан.

Керівники області з розу­мінням поставилися до висунутих вимог. Ігор Тимошенко назвав їх аб­солютно справедливими, зауваживши, що влада, зі свого боку, робить чима­ло для пом’якшення на­слідків зростання тари­фів, зокрема, забезпечує субсидіями найбільш не­захищені верстви насе­лення. «Що ж до кон­структивних пропозицій профспілок, то вони – на часі. Над їх втіленням працюватимемо разом як партнери соціального ді­алогу, а не опоненти», – сказав Ігор Тимошенко.

Олексій Бучинський, ознайомившись з вимога­ми профспілок, вручив їх представникам Звернен­ня депутатів Рівненської обласної ради до Прези­дента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради щодо неприпусти­мості необґрунтованого підвищення ціни на газ, теплову енергію та послу­ги централізованого опа­лення, яке було ухвалене рішенням облради 17 червня. В ньому депутати, як і профспілковці, вислов­люють неприйняття шо­кової цінової терапії.

На своєчасність протест­них дій профспілок схвально відреагував і міський голова Рівного Володимир Хомко, який також мав розмову з де­легацією профспілчан.

Подібні зустрічі з пред­ставниками влади відбу­лись одночасно з ходою в Києві в усіх районах та містах Рівненської облас­ті. Керівники владних структур оцінюють дії профспілок як потрібні, розуміють їх необхідність.

Жителі області вислов­люють сподівання, що зу­силля профспілок не ви­являться марними, і під­тримуватимуть подаль­ші протестні дії проти та­рифного геноциду.

Інформаційно- аналітичний центр ФПО

23.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання