« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «75% ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЗМУШЕНІ БУДУТЬ ПОДАТИСЯ У ПОХІД ЗА ТАК ЗВАНИМИ ЖИТЛОВИМИ СУБСИДІЯМИ, ПРИНИЖУЮЧИ СВОЮ ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «75% ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЗМУШЕНІ БУДУТЬ ПОДАТИСЯ У ПОХІД ЗА ТАК ЗВАНИМИ ЖИТЛОВИМИ СУБСИДІЯМИ, ПРИНИЖУЮЧИ СВОЮ ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ»

1 червня у прес-пойнті Верховної Ради України відбувся брифінг Голови Фе­дерації профспілок України Григорія Осового, керівників членських органі­зацій ФПУ та представника профспі­лок у парламенті, народного депутата України Сергія Капліна.

Як повідомфляє прес- центр ФПУ, в своєму ви­ступі профспілковий лі­дер, зокрема, зазначив:

«Шановна українська грома­до! Ми прийшли, щоб заявити свою позицію відносно рішень, прийнятих Урядом щодо підви­щення ціни на газ для населен­ня, яке спровокує масове збід­ніння не тільки людей малоза­безпечених, а й звичайних укра­їнських трудівників.

Рішення, яке прийнято Уря­дом, не має під собою економіч­ного підґрунтя, і ціна на газ укра­їнського видобутку може бути вдвічі, принаймні, меншою, ніж Уряд виставив як плату для міль­йонів українських громадян.

Тому ми звертаємось до Вер­ховної Ради України з прохан­ням невідкладно внести на її розгляд питання про парламент­ські слухання і звіт Уряду сто­совно підвищення ціни на газ, її обґрунтування і достатності за­ходів соціального захисту насе­лення. Ми переконані, що той об­сяг газу, який видобувається в Україні, є достатнім для того, щоб утримувати ціну соціально прийнятною для народу.

Надра України є власністю українського народу і повинні використовуватись в його інтересах. Це золоте правило, яке має виконуватися будь-якою владою.

Друге питання – це достатність заходів соціального захисту. Ми констатуємо, що 75% працюючого населення змушені будуть пода­тися у похід за так званими жит­ловими субсидіями, принижуючи свою честь і гідність через неспро­можність заплатити за послуги результатом своєї праці.

Докорінно назріла реформа оплати праці. Серед 400 реформ, які оголошені в Україні, ні попе­редній Уряд, ні допоки що й ни­нішній не задекларували необ­хідність проведення такої ре­форми. Ми підготували законо­проект і передали його на роз­гляд до парламенту, разом із зверненням до Уряду, Парла­менту і Президента, щоб невід­кладно затвердити новий про­житковий мінімум, який об’єктивно має враховувати витрати населення, в тому числі на під­вищення тарифів і ціни на газ (у цінах квітня ц.р. – прожитковий мінімум – 2800 грн для працюю­чої людини і 2100 – для пенсіоне­ра). Ми маємо провести індекса­цію доходів населення, захисти­ти людей в інший спосіб, як це визначено, через норми спожи­вання, через додаткові пільги і гарантії для населення України.

Таким чином, наша позиція полягає в тому, щоб змінити ціну на газ для населення, захистити людину, насамперед ту, яка пра­цює і формує ресурси для інших малозабезпечених верств. Бо будь-яка сім’я, де навіть дві лю­дини працюють і яка має дохід у 5 тис. грн, змушена буде зверта­тися до служб соціального забез­печення. Країна не може стати суцільним соцзабезом. Кожна працююча людина має отримува­ти гідну зарплату і бути спро­можною захистити себе так, як це визначено законом України».

 

1 ЧЕРВНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Щороку на початку першого мі­сяця літа відзначається Міжна­родний день захисту дітей – свя­то радості та одвічної надії, адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань, прагнемо, щоб вони росли здо­ровими та радісними, прославля­ли свої родини і рідний край.

Цей день покликаний привернути увагу світової спільноти до проблем охорони здоров’я дітей, боротьби з експлуатацією дитячої праці, прав дити­ни на освіту та дозвілля.

Як повідомляє Департамент профспілково­го руху та зв’язків з громадськими органі­заціями ФПУ, профспілкові організації України прагнуть створити дітям гідні умови для повноцінного розвитку та відпо­чинку. Адже діти – наше майбутнє, а отже, і майбутнє України. І саме від нас, дорос­лих, залежить, яким буде становлення ма­ленької людини та як складеться її доля.

Федерація профспілок України, профспіл­кові організації підприємств, установ, ор­ганізацій різних форм власності разом з керівниками традиційно опікуються оздо­ровленням дітей працівників, співпрацю­ючи при цьому з обласними державними адміністраціями в складі штабів з дитячо­го оздоровлення. Адже органи державної влади та місцевого самоврядування здій­снюють оздоровлення переважно пільго­вих категорій дітей (сиріт, малозабезпече­них, батьки яких загинули в АТО тощо).

На сьогодні не сприяють дитячому оздоров­ленню зростання вартості путівок через по­дорожчання продуктів харчування, медика­ментів та тарифів на комунальні послуги й газ, зростання вартості електроенергії, а та­кож занепад оздоровчих закладів більшості підприємств та організацій унаслідок їх фі­нансової скрути, більшість з них потребу­ють значних фінансових вкладень.

Вартість одного дня перебування дитини в оздоровчому таборі на Київщині колива­ється в межах 270–400 грн при середній зарплаті батьків у березні 2016 року 160 грн по Київській області та 270 грн у м. Києві.

Особливо болісно ця ситуація вдарила по дітях працівників бюджетної сфери, агро­промислового комплексу, де заробітна плата є низькою. Адже в бюджетних уста­новах немає такої статті фінансування, як витрати на дитяче оздоровлення.

Федерація профспілок України та її член­ські організації неодноразово вимагали від органів державної влади:

– вирішення питань відновлення частко­вого фінансування за рахунок коштів соці­ального страхування з тимчасової втрати працездатності на придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення або ком­пенсації часткової вартості харчування та культурно-оздоровчих заходів;

– відновлення раніше діючої пільги сто­совно звільнення від сплати земельного податку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів усіх форм власності;

– надання дитячим закладам оздоровлен­ня та відпочинку, які перебувають у влас­ності профспілок, можливості оформлен­ня права власності на землю.

У підростаючого покоління повинно бути щасливе дитинство, і за це маємо відпові­дати ми, дорослі, тому турбота про дітей, захист їхніх прав повинен стати одним з найголовніших наших обов’язків перед суспільством.

Впевнені, що разом ми зробимо все від нас залежне для того, аби захистити наших ді­тей від гіркоти розчарувань та зневіри у майбутнє. Давайте створимо для них щас­ливий світ, у якому ніколи не буде жорсто­кості, сліз та страждань, зігріємо їх теплом свого серця та батьківською ласкою.

Закликаємо всіх сьогодні й кожного на­ступного дня зігрівати теплом і любов’ю кожне дитяче серце, об’єднувати зусилля заради майбутнього, і тоді маленькі гро­мадяни виростуть гідними людьми й неодмінно стануть гордістю України.

05.06.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання