« на головну 08.12.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1030)
21
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Резонанс

«Бомба», яка поки що не вибухнула

«Бомба», яка поки що не вибухнула

Одним з головних пи­тань, запланованих до розгляду на засідан­ні Уряду 6 листопада, був законопроект про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України стосовно державних соціальних стандартів і гарантій.

Ц им законопроектом, розробленим Мінсоц­політики, фактично перекреслюється вся існуюча система соці­ального захисту, вибудувана за роки незалежності України. Соці­альну політику пропонується пере­дати практично в «ручне управлін­ня» Кабінету Міністрів України, на­давши Уряду право самостійно ви­значати і встановлювати основні со­ціальні стандарти і гарантії.

Ці зміни зачіпають майже все на­селення, тому що утискають матері­альні права як працюючих, так і пенсіонерів, чорнобильців, сімей, які потребують соціальної допомо­ги і підтримки, інших категорій гро­мадян, що може викликати справ­жній соціальний вибух. Адже за­йвих коштів у держави і бізнесу ні­коли не буває, і тоді замість матері­ального забезпечення людей хоча б на рівні мінімальних, базових, по­треб усе буде підлаштовано під фі­нансові можливості бюджету.

За словами Голови Федерації профспілок України Григорія Осо­вого, такі кардинальні зміни, що пропонуються Урядом, а саме від­хід від законодавчого визначення державних стандартів, можуть бути застосовані лише в умовах во­єнного стану або надзвичайної еко­номічної кризи. Проте, за всю істо­рію незалежної України, і навіть за умов світової фінансової кризи 2008 року та нищівного падіння економіки 2014-го, коли в держав­ній казні майже не лишилося ко­штів, навіть тоді український Уряд не пропонував подібних кроків з демонтажу системи соціального захисту. Зауважимо: не радян­ської, як це намагаються подати, а сучасної, вибудуваної за останні роки з урахуванням міжнародних норм і європейських стандартів.

Єдиний приклад, коли Уряду на початку 90-х років минулого сторіч­чя законодавчо було надано подібні повноваження, але тоді, дійсно, був надважкий стан – гіперінфляція та повністю розбалансована економіка.

Що відбувається зараз? Протя­гом останніх 3 років в Україні спо­стерігається стійке зростання еконо­міки, Урядом заявлено про оптиміс­тичні перспективи економічного зростання на наступні 5 років – до 40% ВВП, прогнозується динамічне залучення інвестицій, створення 1 млн робочих місць, тому, воче­видь, немає підстав, які б спонукали вдаватися до таких радикальних дій, які пропонує Мінсоцполітики у згаданому законопроекті. «У нас, експертів, цей проект законодавчо­го акта викликав глибоке розчару­вання, а у людей, напевне, викличе гнів і протест», – наголосив Григорій Осовий.

Профспілковий лідер нагадав, що в нашій країні на сьогодні ухва­лені і діють закони про прожитко­вий мінімум, про державні соціаль­ні стандарти і гарантії, про оплату праці, пенсійне і соціальне страху­вання. І це вимога Конституції, згід­но з якою наша держава є соціаль­ною і правовою. А отже, відхід від сталої системи соціального захисту людей є не тільки антизаконним, а й суперечить міжнародним нормам і конвенціям, визнаним Україною.

Можливо, це усвідомили уря­довці, й документ за пропозицією міністра соціальної політики Юлії Соколовської було знято з розгля­ду на засіданні Уряду 6 листопада, а його обговорення відтермінова­но. Що, на переконання профспі­лок, є цілком логічним.

Подібну позицію висловив СПО об’єднань профспілок. «Настільки глобальні зміни в системі соціаль­ного захисту, які стосуються прак­тично кожного українця та його родини, повинні широко обговорю­ватися суспільством, із соціальни­ми партнерами», – зазначив Григо­рій Осовий.

А якщо без кінця урізати соці­альні показники, то, врешті-решт, можна дійти до абсурду, коли Уряд ні за що не відповідатиме. При та­кому підході ним може управляти й кухарка. Хотілося б сподіватись, що урядовці все це усвідомлюють. Нашим землякам потрібні ефек­тивні рішення, тим більше за умов, коли у нас зарплата і пенсії є найнижчими серед 42 європей­ських країн, а купівельна спро­можність настільки низька, що це створює загрозу поширення бід­ності, й узагалі веде до згортання виробництва товарів і послуг.

Для пошуку ефективних рішень потрібен діалог! На цьому постійно наполягають профспілки.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • ПРЯМА МОВА

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Українське суспільство ви­магає підвищення стандартів життя, для чого й обиралась нова влада. Тому зусилля усіх її гілок мають спрямовуватись на забезпечення гарантова­них Конституцією і законами України прав громадян, а не навпаки»

 

Уряд почув голос профспілок

6 листопада Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий як представник трудя­щих взяв участь у засіданні Уряду.

П ісля перерви, що мала місце на початковому етапі ро­боти нового складу Кабінету Міністрів України, пред­ставника профспілок, як це регламентовано, запроше­но на засідання Уряду.

У своєму виступі Григорій Осовий звернувся до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з пропозицією щодо необхідності делегування представників від Уряду до складу Прав­ління Фонду соціального страхування України і Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Було зазначено, що саме через несформованість урядової сторони у цих важливих ор­ганах соціального діалогу вони й до сьогодні лишаються непра­цездатними.

Представник профспілок привернув увагу Прем’єра до відсутнос­ті реакції Уряду на пропозицію щодо проведення зустрічі із соціаль­ними партнерами, а також акцентував на ініціативі профспілкової сторони провести робочу нараду з профспілками для обговорення низки актуальних соціально-економічних питань, одним з яких є ви­конання тристоронньої Генеральної угоди на 2019–2021 роки.

Прем’єр-міністр України на виконання порушених питань дав низку доручень керівникам профільних міністерств.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

15.11.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

31.10.2019 20:26

31.10.2019 20:25

31.10.2019 20:24

31.10.2019 18:40

18.10.2019 15:09

18.10.2019 15:08

18.10.2019 15:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання