« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ІНТЕГРАЦІЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ІНТЕГРАЦІЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Криворізький фаховий медичний коледж у 2023 році отримав гран­ти на реалізацію міжна­родних проєктів щодо обміну молоддю України та Литви, України та Польщі.

У вересні та жовтні були ре­алізовані два проєкти обміну молоддю «Психологічна під­тримка студентської молоді як фактор формування резилі­єнсу в умовах вимушеного во­єнного стану» (Україна – Лит­ва) та « Soft skills як навички для успішного професійного та кар’єрного зростання спеці­алістів медсестринства з інте­грацією в європейський освіт­ній простір» (Україна – Поль­ща). Міжнародні проєкти, реа­лізовані в рамках здійснення обмінів молоддю відповідно до Угоди між урядами вказа­них країн, передбачали як спільне навчання, так і осо­бистий розвиток, розробку ідей для майбутньої співпра­ці, налагодження відносин між країнами.

До реалізації проєкту обмі­ну між Україною та Литвою були залучені ВПО та особи з інвалідністю, члени студент­ського самоврядування, всьо­го 22 особи з обох сторін.

За підсумками реалізова­них проєктів налагоджено міжнародну співпрацю між КЗ «Криворізький фаховий ме­дичний коледж» та Утенським колегіумом (Литва), Академі­єю прикладних наук в Ломжі.

Молоді люди під час прове­дення психологічних тренін­гів оволоділи методиками, технологіями психологічної допомоги та соціально-психо­логічної підтримки, навичка­ми самодіагностики та само­регуляції стресових станів.

На круглому столі з теми: «Євросоюз – цивілізаційний вибір України» українські та литовські студенти розвинули такі soft skills як лідерство, вміння працювати в команді.

Формування громадянської, національної і культурної ідентичності майбутніх фахів­ців медсестринства з боку української групи та ознайом­лення литовських студентів із національними традиціями українського народу та героїч­ним сьогоденням України від­булось під час обміну досвідом з теми «Формування громадян­ської, національної і культур­ної ідентичності майбутніх фа­хівців медсестринства», в рам­ках якого було проведено низ­ку міні-заходів. На нетворкінгу «Вишиванка – духовний оберіг українців» були представлені матеріали про символіку ви­шиванок, які знаходяться у му­зеї народознавства коледжу та Криворізькому краєзнавчому музеї.

Під час круглого столу «Студентське самоврядуван­ня: благодійність та волонтер­ство за покликом душі» сту­денти з обох сторін проєкту поділились своїм досвідом щодо напрямів волонтерсько­го руху.

На презентації студент­ського проєкту «Воєнний час: війна і жінки Криворіжжя» присутні були ознайомлені із жінками, які сьогодні в лавах ЗСУ захищають Україну, окре­ма інформація була представ­лена про Інну Дерусову, випус­кницю Криворізького медич­ного коледжу, першу жінку, яка посмертно отримала зван­ня Героя України та її ім’ям названа вулиця у місті Терно­піль, а п’ятеро кращих студен­тів Криворізького фахового медичного коледжу удостоєні стипендії імені Інни Дерусо­вої, яку отримали з нагоди Дня студента.

Криворізька міська органі­зація профспілки працівників охорони здоров’я України під­тримала учасників проєкту та надала можливість придбати українські сувеніри для приві­тання литовських колег.

ВІКТОРІЯ ПОТРЯСОВА, МЕТОДИСТ КОЛЕДЖУ ГАННА ДОВГАЛЬ, ВИКЛАДАЧ, ГОЛОВА ПРОФКОМУ

 

ЧЕРГОВЕ АВТО ПЕРЕДАНО ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ

Київська облрада профспілок у рам­ках своєї постійної підтримки ЗСУ до­лучилась до забезпечення військових необхідними ресурсами.

Силами обласних організацій галузевих профспілок було зібрано кошти на придбання автомобіля для 72-ї окремої механізованої бригади «Чорні Запорожці».

У рамках реалізації цієї ініціативи було зібрано кошти, придбано у Литві пікап Nissan Navara та доставлено його до міста Біла Церква, місця базування 72-ї ОМБР.

Ця передача є частиною великої стратегії з підтримки та допомоги профспілками наших військових. Переда­ний автомобіль стане не лише зручним засобом тран­спортування, але й джерелом підтримки та захисту для наших захисників і захисниць.

Від імені Київської облради профспілок ми висловлю­ємо глибоку вдячність усім, хто взяв участь у цій гідній справі. Наша спільна мета – зробити все можливе для за­безпечення наших військових необхідними ресурсами та підтримкою у їх місії захисту нашої держави.

КИЇВСЬКА ОБЛРАДА ПРОФСПІЛОК

 

ПИТАННЯ ПІЛЬГОВОГО ПРОЇЗДУ РОЗГЛЯНУТЬ КОМПЛЕКСНО

За участі сторін соці­ального діалогу від­булося засідання ТТСЕР Черкаської області.

У виступах координатори сторін – начальник ОВА Ігор Табурець, голова ро­ботодавців Олександр До­рош, голова ФП Петро Шевченко акцентували увагу на важливості ве­дення конструктивного со­ціального діалогу для ви­рішення нагальних питань соціально-трудових відно­син, формування політики соціально відповідального бізнесу, фінансового та правового захисту праців­ників, майбутньої повоєн­ної відбудови України.

Розглянуто важливе пи­танням для забезпечення потреб ринку праці облас­ті – формування регіо­нального замовлення в закладах професійно-тех­нічної освіти. За рішенням Ради до роботи відповід­ної фахової комісії долуча­ються представники робо­тодавців.

Сторона профспілок за­пропонувала розглянути можливість долучити до участі в Територіальній угоді між соціальними партнерами сторону об­ласної ради, адже депу­татський корпус затвер­джує обласні програми та фінансування їх реалізації. Прийнято рішення щодо детального вивчення та­кої можливості.

Крім того, за ініціативи профспілки щодо пільго­вого проїзду окремих ка­тегорій громадян на між­міських та приміських ав­тобусних маршрутах за­гального користування Рада доручила провести комплексний розгляд пи­тання фаховою групою.

Надважливим питанням сьогодення є соціальна адаптація та медична ре­абілітація ветеранів війни, повернення їх в трудові колективи. В області нала­годжена комплексна ро­бота щодо цього в закла­дах охорони здоров’я, со­ціального захисту, під­тримки територіальними громадами, продуктивно працює Регіональний ко­ординатор Всеукраїнської програми ментального здоров’я Вікторія Шепіль. Проведення циклу на­вчань у трудових колекти­вах стане ефективним на­прямом для створення со­ціального взаєморозумін­ня при поверненні ветера­нів на робочі місця.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.

 

ЗМІЦНЕННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ

У Хмельницькому проведено семінар для профспілкового активу Федерації профспілок області «Організація робо­ти профспілок в умовах воєнного стану в Україні», який відбувся за сприяння проєкту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», що фінансується уря­дом Данії.

В рамках робочого ві­зиту представників ФПУ до Хмельницької області проведено зу­стрічі заступника Го­лови ФПУ Євгена Драп’ятого, очільника профспілок області Олега Сковородніко­ва з головою облради Віолетою Лабазюк та першим заступником начальника ОВА Сер­гієм Тюріним. На зу­стрічі обговорили пи­тання соціальної під­тримки вразливих ка­тегорій населення та внесок профспілок у допомогу постражда­лим від війни. Також окреслено питання співпраці з міжнарод­ними партнерами, роль ФПУ в євроінте­граційних заходах. Важливою темою та­кож були питання охорони праці та мо­лодіжної політики.

Безпосередньо роботу семінару відкрив го­лова профспілок Хмельниччини Олег Сковородніков, який окреслив поточний стан профспілкового руху області.

Євген Драп’ятий поін­формував присутніх про сучасний стан ФПУ як національного профспілкового цен­тру, поточний стан справ в рамках соці­ального діалогу в краї­ні та міжнародну ко­мунікацію, яку прово­дить ФПУ з метою під­тримки постраждалих членів профспілок та збереження профспіл­кового руху в Україні.

Учасники семінару обговорили поточний стан трудового зако­нодавства в Україні та його зміни в умо­вах війни.

Наступним блоком питань семінару були питання внутрішньо­го посилення проф­спілок. Лариса Ров­чак, керівник депар­таменту профспілко­вого руху та зв’язків з громадськими органі­заціями апарату ФПУ, презентувала органайзинг, як один з базових елементів внутрішнього поси­лення профспілкових організацій.

В ході семінару пору­шено питання щодо невідкладного пере­гляду тарифної сітки та підвищення заро­бітної плати з 1 квіт­ня працівникам бю­джетної сфери.

В ході дискусій та об­говорень профспіл­ковим активом об­ласті з фахівцями ФПУ розглянуті про­блемні питання реа­лізації Закону 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного ста­ну», запропоновано ФПУ низку пропози­цій щодо змін в зако­нодавство з метою уникнення соціаль­ної напруги та кон­фліктних ситуацій в трудових колекти­вах області.

Олег Сковородніков та Євген Дряп’ятий вручили посвідчення та сертифікати пред­ставникам профспі­лок з питань охорони праці, які проходили профільне навчання із здійснення функ­цій громадського контролю за охоро­ною праці.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ АПАРАТУ ФПУ

08.05.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання