« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ДІЄВИЙ СОЦДІАЛОГ СПРИЯТИМЕ СТАЛІЙ РОБОТІ ЕКОНОМІКИ

ДІЄВИЙ СОЦДІАЛОГ СПРИЯТИМЕ СТАЛІЙ РОБОТІ ЕКОНОМІКИ

У Будинку профспілок в Ужгороді відбулося за­сідання Закарпатської обласної Ради профспі­лок.

З інформацією «Про роботу Президії у 2023 році, завдання профспілкових організацій щодо сприяння сталій роботі економіки в умовах воєнного стану та забезпечення трудо­вих і соціально-економічних прав та гарантій працівників» виступив голова Закарпат­ської облпрофради Іван Зелін­ський.

Ведучи мову про соціаль­ний діалог, він підкреслив, що облпрофрадою за період воєн­ного стану укладено 9 угод про співпрацю, створено спільний представницький орган проф­спілок, метою роботи якого є взаємодія з територіальними громадами.

На засідання були запроше­ні соціальні партнери проф­спілок. Про дієву співпрацю з облпрофрадою, обласними ор­ганізаціями галузевих проф­спілок, виконання спільних угод вели мову заступник на­чальника Західного міжрегіо­нального управління Держ­служби праці Віктор Погар та начальник відділення НСПП Роман Котляров.

Заступниця директора Де­партаменту економічного та регіонального розвитку Закар­патської ОВА Мирослава Фа­тула у своєму виступі наголо­сила, що найближчим часом буде підписано Меморандум про співпрацю між ОВА і об­лрадою профспілок, проєкт якого вже узгоджено сторона­ми.

Подальшим кроком розви­тку соціального діалогу у За­карпатті стане відновлення роботи обласної ТСЕР за про­позицією профспілок і робото­давців.

Голова облорганізації профспілки працівників меди­ків Володимир Турок акценту­вав увагу на проблемах своєї галузі в період її реформуван­ня, соціально-економічному захисті працюючих в закладах охорони здоров’я.

На думку галузевої проф­спілки, важко пояснити той факт, що в цей час в області ні як не вирішиться питання за­повнення вакантної посади ке­рівника Департаменту охоро­ни здоров’я ОВА.

Питання розвитку спортив­ної роботи й, зокрема, в тери­торіальних громадах, підго­товки спортивного резерву по­рушив у своєму виступі голо­ва облорганізації ВФСТ «Ко­лос» Василь Хмельницький.

З обговорених питань при­йнято відповідні постанови.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

 

ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ ТСЕР ПРОДОВЖИЛО ДІЮ ТЕРУГОДИ

Київська міськпрофрада та керівники членських організацій взяли участь у першому в цьому році засіданні Київ­ської міської ТСЕР, яке відбулося у Колонній залі КМДА.

Сторону міської влади представляв заступник Голо­ви КМДА, заступник голови КМТСЕР – Валентин Мон­дриївський, сторону роботодавців – Голова Київської міської організації роботодавців галузі охорони здоров’я, заступник співголови КМТСЕР Володимир Си­моненко, сторону профспілок – в.о. голови Київської міськпрофради, співголова КМТСЕР Інна Лінчевська.

На порядку денному розглянули та обговорили пи­тання:

1. Про черговість ротації голови КМТСЕР.

2. Про План роботи КМТСЕР на 2024 рік.

3. Про стан реалізації Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промис­ловості та споживчого ринку на 2019-2023 роки, за під­сумками 2023 року.

4. Про продовження терміну дії Територіальної угоди між КМДА, СПО сторони роботодавців на територіаль­ному рівні в місті Києві та СПО профспілок м. Києва на 2021-2023 роки на один рік (до 31 грудня 2024 року).

Відповідно до порядку та щорічної черговості обран­ня голови КМТСЕР, в 2024 році головування на засідан­нях Тристоронньої ради передається співголові від сто­рони міської влади. Головою КМТСЕР в 2024 році було обрано Поворозника Миколу Юрійовича – першого за­ступника Голови КМДА.

Запропонований проєкт Плану роботи КМТСЕР на 2024 рік за результатами обговорення взято за основу та схвалено.

З четвертого питання порядку денного виступаючі – начальник управління праці та зайнятості Департамен­ту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Ві­талій Соя та в.о. голови Київської міськпрофради, співго­лова КМТСЕР Інна Лінчевська зазначили, що відповідно до положень статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», угода набирає чинності з дня її під­писання представниками сторін або з дня, зазначеного в угоді. Після закінчення строку дії угода продовжує ді­яти до того часу, поки сторони не укладуть нову або не переглянуть чинну, якщо інше не передбачено угодою. Генеральна угода, яка була укладена на 2019–2021 роки, продовжує діяти і на теперішній час. Положення Генеральної угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, у тому числі під час розроблення та укладання галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних до­говорів.

За результатами обговорення вирішено:

– вважати продовженим термін дії Територіальної угоди на 2021-2023 роки до укладання Територіальної угоди на новий термін в частині положень, що не супер­ечать чинному законодавству;

– розпочати переговорний процес сторін соціально­го діалогу м. Києва з підготовки проєкту Територіальної угоди на новий строк після стабілізації безпекової ситу­ації та скасування воєнного стану в Україні.

ВІДДІЛ З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ ТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ФПУ

 

АКТИВІЗУВАТИ СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

Голова облради профспілок Володи­мир Барабах узяв участь у проведенні регіонального круг­лого столу «Соціаль­ний діалог в Україні: потреби та виклики в умовах воєнного ста­ну», що відбувся на юридичному фа­культеті Чернівець­кого національного університету ім. Ю. Федьковича.

Організатори заходу – ка­федра публічного права факультету, навчально- наукова лабораторія меді­ації, переговорів та арбі­тражу ЧНУ і відділення НСПП в області.

У своєму виступі керівник територіального профоб’єднання акцентував на важливості забезпечення, спільно з іншими сторона­ми соціального діалогу колективно-договірного регулювання на підприєм­ствах, в установах і орга­нізаціях усіх форм влас­ності, у розв’язанні соці­ально-економічних про­блем у трудових колекти­вах, наголосив на необхід­ності посилення співпраці з територіальними грома­дами. Володимир Барабах позитивно розцінив зру­шення в роботі обласної ТСЕР, практичну підготов­ку до розроблення нового тексту Територіальної уго­ди про регулювання осно­вних принципів і норм реа­лізації соціально-еконо­мічної політики і трудових відносин у Чернівецькій області на ближчу пер­спективу, адже цей доку­мент, за його словами, є надзвичайно важливим з точки зору можливостей для посилення соціально- економічного захисту пра­цюючих.

Одним із провідних месе­джів, які прозвучали на за­сіданні круглого столу, була позиція щодо потре­би реформування та онов­лення соціального діалогу в Україні і, як наслідок, не­обхідності розроблення концепції реформування та ухвалення нової редак­ції Закону України «Про со­ціальний діалог», де мала б бути комплексно пропи­сана, крім органів держав­ної влади та органів місце­вого самоврядування, профспілок і роботодав­ців, також участь інститу­тів громадянського сус­пільства, визнання гро­мадських об’єднань сто­роною соціального діало­гу.

МИХАЙЛО ЛЄНЬКОВ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.

 

У СОЦСФЕРІ – ВСЕ СТАБІЛЬНО

Відбулася V звітно- виборна конферен­ція Харківської об­лорганізації проф­спілки соцсфери, на якій обласна рада профспілки звітува­ла про дії щодо за­хисту трудових та соціально-еконо­мічних інтересів працюючих у галузі за минулий п’ятирічний період.

У звітній доповіді голо­ва облради Людмила Пластун зупинилася на пи­таннях, які вирішувалися у звітному періоді. Найголо­внішим завданням на чер­говий період визначено спрямування зусиль пер­винок на збереження та відновлення повноцінної діяльності організацій та установ соцсфери області.

Особливу увагу приді­лили необхідності органі­зації навчання профспіл­кового активу за участю представників Північно- Східного міжрегіонально­го управління держслужби з питань праці та тренерів Харківського обласного центру соціальних служб щодо психологічної допо­моги та підтримки надава­чам соціальних послуг з метою попередження про­фесійно-психологічного вигорання.

В обговоренні звітної доповіді голови облради взяли участь Світлана Гор­бунова-Рубан – заступник голови Харківської облра­ди профспілки, Сергій Глу­хов – заступник начальни­ка управління Департа­менту соцзахисту насе­лення Харківської ОВА, Сергій Тесленко – голова Об’єднання профспілок Харківської області та ін.

Роботу облради проф­спілки визнано задовіль­ною, прийнято відповідну постанову конференції, звіт ревізійної комісії об­ласної організації проф­спілки затверджено.

Головою обласної Ради профспілки обрано Люд­милу Пластун.

ЛАРИСА СУЧКОВА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ.

 

ВОЛОНТЕРСТВО – ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ

Працівники Прикар­патської дослідної сільськогосподар­ської станції своєю волонтерською працею наближа­ють Перемогу (го­лова первинної про­форганізації Оксана Стельмах).

Профспілковці актив­но долучились до збо­ру коштів на при­дбання автомобіля для 60-ої ОМБр, пере­рахувавши одноден­ний заробіток на за­гальну суму понад 14 тис. гривень.

22.04.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання