« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

НА ВИКОНКОМІ ВІДЗНАЧИЛИ ВАЖЛИВІСТЬ СОЦДІАЛОГУ

НА ВИКОНКОМІ ВІДЗНАЧИЛИ ВАЖЛИВІСТЬ СОЦДІАЛОГУ

Відбулось засідання Ви­конкому Об’єднання профспілок Харківської області (офлайн+онлайн) під головуванням Голови ОПХО Сергія Тесленка.

З першого питання «Про ви­конання профспілковою сто­роною у 2023 році Територіаль­ної угоди…» було зазначено, що соціальний діалог набуває особливого значення у період військової агресії та повинен відігравати ключову роль в економічній та соціальній по­літиці, забезпеченні підви­щення рівня і якості життя громадян, соціальної стабіль­ності в суспільстві.

Майже вся промисловість області зазнала критичного падіння обсягів виробництва, труднощів із логістикою та браком обігових коштів. По­над 80% підприємств були змушені призупиняти або ре­локувати виробництво, тисячі людей втратили робочі місця, практично відсутнє держза­мовлення на продукцію та по­слуги. Попри всі проблемні пи­тання та наявні ризики, агра­рії області в 2023 році провели польові роботи на 61% площ. Всього по області аграрії засі­яли 1178,1 тис. га (що на 33,3% більше від показника 2022 року). З країн ЄС підприєм­ствами Харківської області отримано прямих іноземних інвестицій (акціонерного капі­талу) на суму 289,7 млн дол. США (45,7% від загального об­сягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 344,8 млн дол. США (54,3%).

Призупинення економічної діяльності та вимушений ви­їзд працівників у небезпечні для проживання місця спрово­кував зменшення чисельності працівників та збільшення кількості ВПО, негативно по­значилися на ринку праці. При зменшенні загальної кількості безробітних, які пе­ребували на обліку, скорочу­ється і рівень працевлашту­вання безробітних відповідно до повоєнного періоду.

З другого питання «Про основні статистичні дані членських організацій ОПХО за 2023 рік» було засвідчено про зменшення чисельності членів профспілок на 10,4 тис. осіб, або на 7,0%, та кількості первинних профспілкових ор­ганізацій на 128.

Зниження профспілкового членства обумовлено суттє­вим зменшенням кількості працюючих, а також поточ­ною плинністю кадрів протя­гом 2023 року.

Члени Виконкому ОПХО постановили рекомендувати керівникам членських органі­зацій з метою збереження чи­сельності спілчан і збільшен­ня профспілкового членства основну увагу приділити вирі­шенню соціально-економіч­них проблем працівників, за­хисту їх прав та інтересів, мо­тивації і наданню додаткових послуг через галузеві угоди та колективні договори.

Виконком затвердив фінан­сові звіти та плани ОПХО. На засіданні одноголосно підтри­мали клопотання про нагоро­дження Почесними грамота­ми ОПХО спілчан облоргані­зації профспілки працівників соціальної сфери.

ОПХО

 

РИНОК ПРАЦІ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ

На третьому році війни ситуація на ринку праці області в цілому продо­вжує загострюватися. Насамперед мова йде про збільшення на фоні по­чатку відродження виробництва по­питу на кваліфіковані кадри та їх не­стачу (причини: мобілізація, масова міграція, розрив між закладами про­фтехосвіти і виробничниками), питан­ня працевлаштування вразливих ка­тегорій населення (насамперед, учас­ників війни, інвалідів, вимушено пе­реміщених осіб), зростання зарплат­них вимог шукачів роботи та інше.

За ініціативи Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок в рамках взаємодії зі службою зайнятості в режимі відеоконференції було проведено спільний семінар. Розглядалась ситуація на ринку праці області, забезпечення зайнятості в умовах війни (пра­цевлаштування, освоєння нових професій, підтримка роботодавців за створення нових робочих місць), забез­печення роботою та пільгами деяких категорій насе­лення.

Відкриваючи захід, голова облпрофоб’єднання Ана­толій Яловий підкреслив важливість для профспілок ре­алізації в нинішніх складних умовах Угоди про співпра­цю з обласним Центром зайнятості, яка передбачає як спільні дії по вирішенню конкретних питань, так і постій­ні консультації та обмін думками, участь у вдосконален­ні відповідного законодавства.

Заступник директора обласного Центру зайнятості Валерій Дуднік повідомив, що у 2023 р. надано допомо­гу 68 тис. громадян, з яких понад 26 тис. працевлашто­вано. Загалом було запропоновано більше 29 тис. ва­кансій, головним чином робітничих професій. Важливою формою підтримки стали й організація службою профе­сійного навчання 3 тис. громадян, надання ваучерів та сертифікатів на освоєння нових професій. Значна кіль­кість безробітних та інших осіб були задіяні на оплачу­ваних громадських та суспільно корисних роботах. За­значалось також, що на початок цього року служба за­йнятості пропонує 4,5 тис. вакансій, але з комплекту­ванням їх проблеми все ж залишаються. І тут ще є над чим працювати.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

НАПЕРЕДОДНІ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

У зв’язку з необхід­ністю зміни тарифів КП «Водопостачання та водовідведення» Свалявської місь­кради у Сваляві від­булися громадські слухання, на яких об­говорено тарифи на послуги підприєм­ства.

В обговоренні взяв участь голова облпрофради – го­лова облорганізації проф­спілки ЖКГ Іван Зелін­ський, якого керівництво та профспілкова організація підприємства запросили на громадські слухання.

Він наголосив у своєму ви­ступі, що через низькі тари­фи та борги підприємство не може виплачувати гідну заробітну плату працівни­кам, що призводить до втрати кваліфікованих ка­дрів. А для профспілки ін­тереси трудового колекти­ву, соціально-економічний захист його працівників за­вжди в пріоритеті.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

 

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ВІД МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ WORLD VISION

Сумська облпрофра­да отримала гумані­тарну допомогу від міжнародної органі­зації WORLD VISION в рамках проєкту, спрямованого на під­тримку вразливих верств населення та потреб людей, які проживають в зоні бойових дій Сум­ської області.

Допомогу отримали 1500 членів профспілок, що про­живають в Краснопіль­ському, Сумському та Біло­пільському районах.

Облпрофрада висловлює щиру вдячність МО WORLD VISION за надану допомогу для людей, що стражда­ють від воєнних дій, та ор­ганізацію доставки гумані­тарного вантажу.

СУМСЬКА ОБЛРАДА ПРОФСПІЛОК .

 

ЗАКОНОПРОЄКТ «ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В УКРАЇНІ» ПОТРЕБУЄ ДООПРАЦЮВАННЯ

У рамках Угоди про співпрацю у Феде­рації профспілок Ві­нниччини відбулась робоча зустріч го­лови Федерації Ми­коли Колесника з начальником відді­лення НСПП в об­ласті Богданом Му­сієнком.

Під час зустрічі обгово­рили питання продовжен­ня плідної співпраці, стан соціально-трудових відно­син у трудових колективах області, шляхи забезпечен­ня дотримання трудового законодавства для запобі­гання виникненню колек­тивних трудових спорів.

Особливу увагу приді­лили спільним діям щодо збереження позитивних досягнень в рамках соці­ального діалогу та необ­хідності не лишатись осто­ронь питань змін до зако­нодавства про соціальний діалог. Зокрема, обговори­ли питання необхідності детального опрацювання проєкту нової редакції За­кону України «Про соціаль­ний діалог в Україні».

У результаті дискусій сторони дійшли згоди: до­лучити до обговорення за­конопроєкту всіх соціаль­них партнерів, в тому числі представників профспілок, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядуван­ня, а також ініціювати засі­дання Тристоронньої соці­ально-економічної ради за участю відділення НСПП для підготовки відповід­них пропозицій.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.

 

НА «КРУГЛОМУ СТОЛІ» ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ЩОДО ПЕНСІЙ У 2024 РОЦІ

На виконання Угоди між ГУ ПФУ в об­ласті та облрадою профспілок під го­ловуванням Тамари БЕЛЕСКОВОЇ, в. о. голови облпрофра­ди, відбулося засі­дання «круглого столу» з питань практичного засто­сування змін чинно­го законодавства, що стосуються по­рядку призначення, перерахунку та ви­плати пенсій у 2024 році. В області отримувачами пен­сій станом на 1 бе­резня поточного року є 461 тис. осіб.

Окрім 42 представників членських організацій об­лпрофради, участь у засі­данні взяла Світлана ЖМУРКО, начальник глав­ку, яка поінформувала учасників засідання щодо термінів, розмірів та поряд­ку індексації пенсійних ви­плат різним категоріям громадян, які пенсії цього­річ проіндексовані, яким ві­ковим групам громадян встановлені мінімальні пенсійні виплати і в яких розмірах.

Далі фахівці ПФУ де­тально зупинилися на пи­танні пенсійних виплат у поточному році за резуль­татами перерахунків, про­ведених відповідно до но­вих рівнів мінімальної зарп?

05.04.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання