« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗМЕНШЕННЯ ЧЛЕНСТВА СУТТЄВО УПОВІЛЬНИЛОСЬ

ЗМЕНШЕННЯ ЧЛЕНСТВА СУТТЄВО УПОВІЛЬНИЛОСЬ

Відбулося чергове засі­дання Президії Закар­патської облпрофради (голова Іван Зелінський).

При розгляді питання «Про основні статистичні дані членських організацій облас­ної ради профспілок за 2023 рік» зазначалося, що нині на обліку в 1325 профспілкових організаціях Закарпаття пере­буває 70189 спілчан. Порівня­но з 2022 роком зменшення за­гальної кількості членів проф­спілок в області суттєво упо­вільнилося. Якщо у 2022 році загальна кількість спілчан зменшилася на 8891 особу, або на 10,9%, то у 2023 році відпо­відно на 2534 особи, або на 3,5%.

На засіданні Президії та­кож розглянули питання про підсумки передплати на ви­дання «Профінформу» ФПУ – газету «Профспілкові вісті» та «Бібліотечку голови профспіл­кового комітету» на 2024 рік, затвердили тематику постій­но діючого навчального семі­нару голів обласних організа­цій галузевих профспілок у 2024 році.

Президія також ухвалила Постанову про скликання п’ятого засідання обласної Ради профспілок 28 березня 2024 року.

Заслухано інформацію за­ступниці голови облпрофради Магдалини Глушені про участь у роботі комісії з роз­слідування нещасних випад­ків Управління інспекційної діяльності Держпраці у Закар­патській області, навчання профспілкового активу з охо­рони праці, проведення Всеу­країнського конкурсу дитячо­го малюнку «Охорона праці очима дітей 2024».

Підсумки роботи Президії підбив голова Закарпатської облпрофради Іван Зелінський.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ

 

МОЛОДІЖНА РАДА ФПО: ВІД СЛІВ ДО ДІЙ

Днями відбулося засідання Моло­діжної ради Фе­дерації профспі­лок Рівненської області, на якому члени ради за­твердили План ро­боти на 2024 рік.

З привітальним сло­вом виступив голова ФПО Микола Шер­шун. Він поінформу­вав молодих спіл­чан-членів ради, про роботу ФПО в умо­вах воєнного стану. Розповів про міжна­родну співпрацю з профспілками з Єв­ропи, США та інших країн, які підтриму­ють Україну.

Про загальні засади діяльності профспі­лок поінформувала членів Молодіжної ради Наталія БИ­ЦЮК, головний юрисконсульт апа­рату ФПО. Про ін­формаційну роботу ФПО та розробку і впровадження ін­формаційних кампа­ній розповіла Жанна Крук, директор ПП «Профінформ ФПО».

Під час роботи ради відбулася жвава дис­кусія щодо подаль­шої роботи ради. Учасники обміняли­ся досвідом роботи у своїх організаціях.

ПРОФІНФОРМ ФПО

 

ГОТУЄМОСЬ ЗУСТРІЧАТИ ВЕТЕРАНІВ

Група штатних працівників та спіл­чан-активістів отримала сертифікати про успішний захист набутих знань за спеціальною короткостроковою про­грамою підвищення кваліфікації «Ко­мунікативно-правова взаємодія з особами з числа ветеранів війни». Сертифікати вручив ректор Націо­нального університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Володимир Онищенко.

Триденні курси були проведені на базі Центру вете­ранського розвитку Полтавської політехніки за програ­мою, розробленою з урахуванням рекомендацій Мінве­ту у співпраці з ОВА. Слухачі отримали ґрунтовну підго­товку щодо основних аспектів комунікативно-правової взаємодії з ветеранами війни за двома навчальними модулями: психологічні та комунікативні стратегії та юридичний супровід.

Тривала широкомасштабна агресія путінської росії проти України на порядок денний практичної профспіл­кової діяльності висунула завдання бути готовим до по­вернення з фронту членів профспілок, котрі будуть по­требувати допомоги, зокрема й профспілкових струк­тур. Це й психологічне розвантаження від неминучих надважких фронтових стресів, і допомога у розв’язанні численних соціальних, трудових, побутових проблем, з якими очевидно доведеться зустрітися ветеранам піс­ля демобілізації, й різнобічний правовий супровід. За програмою пілотного проєкту слухачів ознайомили зі специфікою роботи органів державної влади та місце­вого самоврядування на цій ділянці.

Слухачі детально відпрацювали практичні процеду­ри надання статусу учасника бойових дій, відновлення втраченого або пошкодженого посвідчення УБД, ве­дення списків військового обліку на підприємстві, уста­нові та організації, аспекти судового і позасудового за­хисту прав ветеранів, мобілізації та залучення грома­дян до лав ЗСУ.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛПРОФРАДА

 

ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ПРОФСПІЛОК ТА НСПП

У рамках Угоди про співпрацю між від­діленням НСПП в та облрадою профспі­лок відбулось занят­тя Громадського уні­верситету правових знань.

Захід розпочався вступ­ним словом голови Мико­лаївської облради проф­спілок, трудового арбітра НСПП Любові Онищенко. Вона ознайомила слуха­чів зі станом травматизму в області, з причинами не­щасних випадків на ви­робництві у 2023 році та заходами щодо їх запобі­гання.

Керівник відділення НСПП в області Наталія Жуков­ська поінформувала при­сутніх, що відповідно до положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» роз­біжності, що виникли між сторонами соціально-тру­дових відносин щодо укладення, зміни та вико­нання колективного до­говору, угоди або окре­мих їх положень, є пред­метом реєстрації колек­тивного трудового спору (конфлікту). З метою спри­яння поліпшенню трудо­вих відносин та запобі­гання виникненню кон­фліктних ситуацій фахівці відділення надають кон­сультації та проводять правороз’яснювальну ро­боту. Також повідомила про розробку законопро­єкту «Про колективні тру­дові спори» та роботу над новою редакцією Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

Працівник Департаменту праці та соціального за­хисту населення Микола­ївської міськради Інна Ре­шетнікова виступила з пи­тань колективно-договір­ного регулювання, поряд­ку реєстрації колективних договорів та основні зау­важення до їх реєстрації.

Завідувачка відділу пра­вової роботи обласної ради профспілок Олена Чернова ознайомила при­сутніх зі змінами, перед­баченими Законом Украї­ни «Про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України щодо впоряд­кування надання та вико­ристання відпусток, а та­кож інших питань», який набув чинності 24 грудня 2023 року.

Насамкінець всі бажаючі мали змогу поставити за­питання та отримати ви­черпні відповіді.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛРАДА ПРОФСПІЛОК

 

ДЕРЖПРАЦІ НАВЧАЛА КОМУНАЛЬНИКІВ ПЕРЕВАГАМ ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ

За ініціативи Київ­ської облорганізації профспілки ЖКГ та за підтримки Цен­трального міжрегі­онального управлін­ня Держслужби з питань праці відбу­лась зустріч дирек­торів, кадровиків, бухгалтерів з фіхів­цями управління держпраці.

З комунальниками Київ­щини говорили про необ­хідність оформлення тру­дових відносин та про пси­хосоціальну підтримку на робочому місці.

У заході взяли участь: заступник начальника управління-начальник від­ділу з питань праці західно­го напрямку Державної служби з питань праці Люд­мила Дудар, голова Київ­ської облорганізації проф­спілки працівників ЖКГ Світлана Лєбєдєва, інспек­тори з питань праці, гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці.

Присутніх на заході про­консультували з питань до­тримання вимог законо­давства про працю, наголо­сили на необхідності оформлення легальних трудових відносин, розпові­ли про ризики, які тягне за собою незадекларована праця.

СВІТЛАНА ЛЄБЄДЄВА

 

ПРАЦЮЄШ ОФІЦІЙНО – ПІДНІМАЄШ ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ КРАЇНИ

Федерація профспі­лок області провела засідання круглого столу на тему «Ле­галізація трудових відносин, проблеми та шляхи їх подо­лання».

В обговоренні актуаль­ної теми взяли участь представники роботодав­ців, управління Держпраці, податківці, працівники Пенсійного фонду, центру зайнятості, НСПП, Департа­менту соцполітики місь­кради, голови галузевих профспілкових організа­цій, студенти.

Учасники засідання ак­центували, що причинами нелегальної зайнятості є низький рівень заробітних плат та прив’язка її нара­хування до показника міні­мальної заробітної плати, податкові навантаження та нестабільність податко­вого законодавства, наяв­ність різноманітних пільг, які стимулюють прихову­вання доходів тощо.

Передумови тінізації економіки країни були за­кладені ще попередньою соціалістичною системою – недосконала галузева та регіональна структура економіки, монополізація сфери енергетики. Сприя­ли її розвитку й неефектив­ні економічні реформи, лі­бералізація трудового за­конодавства та наглядової функції держави, без­контрольна приватизація державних підприємств, можливість недотримання трудового законодавства, виплата заробітної плати в конвертах.

У виступах представ­ники профспілок звертали увагу на необхідності фор­мування громадянської свідомості та культури сплати податків і трудових відносин, поваги до пра­цюючої людини із дитячого віку.

За результатами обго­ворення відповідні пропо­зиції будуть направлені сторонам соціального діа­логу на регіональному рів­ні, Федерації профспілок України.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.

22.03.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання