« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР-НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР-НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Федерація профспілок області провела семі­нар-навчання фахівців членських організацій ФПО з питань охорони праці, правової, соціаль­но-економічної роботи профспілкових організа­цій в умовах воєнного стану.

Відкриваючи семінар, Голо­ва ФПО Микола Колесник за­значив, що пріоритетним на­прямком роботи ФПО, її член­ських організацій в умовах во­єнного стану, стало надання організаційно-правової та практичної допомоги первин­кам щодо захисту трудових, соціально-економічних прав спілчан, роз’яснення норм тру­дового законодавства, безпеки й оплати праці, виплати пен­сій, змін в оподаткуванні для профспілкових організацій та членів профспілок тощо. Він наголосив, що основне завдан­ня профспілок – зберегти тру­дові колективи, не допустити згортання та звуження раніше досягнутих норм і зобов’язань в колективних договорах та угодах, особливо тих, що сто­суються питань оплати та умов праці, соціального захис­ту працюючих. Особливу ува­гу звернув не необхідність по­силення соціального діалогу на усіх рівнях.

З інформацією «Особливос­ті призначення та виплати пенсій в умовах воєнного ста­ну. Індексація пенсій у березні 2024 року» виступила Оксана Стецюк – заступник начальни­ка відділу контролю за пра­вильністю призначення пен­сій управління пенсійного за­безпечення, нарахування стра­хових виплат, соціальних по­слуг, житлових субсидій та пільг Головного управління ПФУ в області. Вона поінфор­мувала присутніх щодо пен­сійного забезпечення 434,1 тис. пенсіонерів області, розповіла про особливості призначення та виплати пенсій в умовах во­єнного стану, а також про ін­дексацію пенсій у березні 2024 року.

Головний технічний інспек­тор праці Апарату ФПО Олек­сандр Волинець виступив з ін­формацією «Методичні реко­мендації щодо змісту розділу «Охорона праці» у колектив­ному договорі.

Фахові роз’яснення присут­нім щодо актуальних питань трудового законодавства дав Вадим Дерун – головний пра­вовий інспектор праці апара­ту ФПО.

Про зміни на ринку праці та методичні рекомендації до розділу «Соціальний захист працюючих» у колективному договорі поінформувала Ірина Степанець – спеціаліст з пи­тань соціально-економічної роботи апарату ФПО.

З планом культурно-масо­вих та спортивних заходів ФПО у I півріччі 2024 р. присут­ніх ознайомила Світлана Де­муцька – фахівець з питань гу­манітарної роботи апарату ФПО.

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні вищезазначених питань, обмі­нялися думками стосовно по­дальших дій профспілок в умовах воєнного стану.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.

 

ПРО ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЙШЛОСЯ НА НАРАДІ

Про результати роботи ПФУ на Черкащині протягом минулого року під час спільної наради у Федерації профспілок Черкаської області розповів заступник начальника Го­ловного управління ПФУ Віталій Та­ран.

Зазначалось, що звітний рік був роком продовжен­ня реорганізації системи соціального страхування в Україні. Так, з 1 січня 2023 року функції фонду соці­ального страхування передані ПФУ, фонд проводить призначення та перерахунок субсидій і пільг для отримувачів житлових субсидій на опалювальний се­зон.

В області забезпечено своєчасність виплати пен­сій 396,9 тис. пенсіонерам, середній розмір пенсійних виплат збільшився на 604 грн та становить 4653 грн.

Працівники фонду впроваджують сучасні цифрові технології та інформаційні системи, вдосконалюють форми обслуговування пенсіонерів у стаціонарних відділах та віддалених робочих місцях, діють «гарячі» телефонні лінії.

У своєму виступі голова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко звернув увагу на диспропорцію в чисельності застрахованих осіб та пенсіонерів області (246 тис. осіб офіційно працевла­штованих станом на вересень 2023 року і 396,9 тис. пенсіонерів станом на 1 січня поточного року).

Тому питання легалізації трудових відносин, осо­бливо в сьогоднішніх умовах, мають і безпекове зна­чення. Адже фінансова спроможність країни і ПФУ за­лежить від сплати податків працівниками. Парадок­сально, що при низьких показниках зайнятості насе­лення, підприємства виробничої сфери області по­требують працівників. Ці тенденції мають місце про­тягом останнього десятиліття. Потрібні позитивні рі­шення щодо змін у політиці державного регулювання трудових відносин, підвищення вартості праці, моти­вації людини до легальної трудової діяльності, по­даткової політики, демонополізації енергетичної га­лузі…

Віталій Таран зауважив:

– Конструктивна критика від профспілок дає нам можливість рухатися вперед, шукати нові підходи до роботодавців і найманих працівників, щоб перекона­ти їх у ефективності офіційного працевлаштування та повноти сплати страхових внесків. Профспілки поси­люють роз’яснювальну роботу щодо переваг таких процесів, що особливо актуально в умовах мораторіїв на проведення перевірок контролюючими органами, – підкреслив представник Пенсійного фонду.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.

 

ПЕРВИНКИ ОБГОВОРИЛИ ПОЛІПШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

В Івано-франківсько­му облкомітеті проф­спілки працівників державних установ відбулося засідання «Круглого столу» на тему: «Шляхи вдо­сконалення роботи первинних профорга­нізацій в умовах во­єнного стану: досвід і проблеми».

До участі в ньому запроси­ли голів первинок та за­пропонували їм не тільки розповісти про досвід профспілкової діяльності, а й висловити пропозиції та ідеї щодо її покращення, обговорити низку диску­сійних питань.

Голова облорганізації профспілки Ніна Гушпіт на початку засідання інфор­мувала учасників про ро­боту обласного комітету за минулий рік, його дії, спря­мовані на розвиток соці­ального партнерства, за­безпечення належних умов і рівня оплати праці, недопущення масового вивільнення працівників. Вона поділилася своїми думками щодо необхіднос­ті адаптації до нових умов, перегляду пріоритетів, форм, методів та інстру­ментів роботи. Розповіла про надання грошової до­помоги сім’ям загиблих, по­ранених, полонених спіл­чан і закликала продовжу­вати допомагати військо­вим підрозділам, родинам спілчан, займатися волон­терською діяльністю.

Ці лейтмотиви прозвучали і у виступах голів профко­мів обласного управління Ощадбанку Тетяни Абрам­чук, прокуратури області Наталії Андрусяк, управ­ління Держаудитслужби в області Ольги Бойко, об­ласного центру зайнятості Ірини Ганчак, Лисецької се­лищної ради Тетяни Гаєвої, які розповіли багато ціка­вого з життя своїх перви­нок. Їх доповнили й інші учасники.

На завершення директор обласного центру соціаль­них служб Ростислав Ми­китюк на прикладі очолю­ваного ним трудового ко­лективу поділився інфор­мацією про взаємодію з профспілковою організа­цію, колдоговірну роботу та навів конкретні прикла­ди співпраці. На його дум­ку, діяльність у колективах профспілкових організацій приносить велику користь і їх керівникам і працівни­кам.

РАДА ПРОФСПІЛОК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛ.

 

РОБОТОДАВЦІ І ПРОФСПІЛКИ – ЗА ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ТСЕР

Відбулася консуль­тативна робоча зу­стріч соціальних партнерів – голови обласного об’єднання Федера­ції роботодавців Володимира Панова та голови Закарпат­ської облпрофради Івана Зелінського.

Оскільки у регіональній ОВА наразі нове керівни­цтво, під час конструктив­ної розмови було порушено питання про відновлення роботи обласної ТСЕР, представництво в якій здійснюють сторони влади, роботодавців і профспілок у кількості по 7 осіб від кожної сторони.

За пропозицією робото­давців у новому складі ради у 2024 році головува­тиме сторона профспілок. Їй запропоновано провес­ти переговори з керівни­цтвом ОВА щодо прове­дення у новому складі за­сідання ТСЕР, на якому роз­глянути питання перспек­тив змінюваності економі­ки Закарпаття в період во­єнного стану та проєкт Тру­дового кодексу України.

У зустрічі також взяли участь виконавчий дирек­тор обласного об’єднання Федерації роботодавців Валентина Непійпова та завідувач пресцентру За­карпатської облпрофради Сергій Баранчиков.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

 

ДОПОМАГАТИМЕМО ЗСУ, ПОКИ ТРИВАЄ ВІЙНА

Спілчани обласної організації проф­спілки працівників охорони здоров’я вчергове зробили донат на закупівлю дронів для ЗСУ че­рез благодійний фонд «Відповідаль­ні Українці».

За словами Сергія Бо­ровця, голови облпроф­спілки медиків, спільно вирішили придбати та пе­редати черговий FPV - дрон для наших військо­вих, які боронять Україну від агресора.

– Чому саме дрони? Вони у цій війні – надваж­ливі, і їх завжди не виста­чає, – наголосив Сергій Олександрович.

І справді, оцінити вагу безпілотників для допо­моги ЗСУ можна лиш по тому, що нещодавно Пре­зидент України Володи­мир Зеленський розпоря­дився створити у ЗСУ окремий рід сил, який за­йматиметься дронами. В тексті указу йдеться: «З метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо викорис­тання безпілотних та ро­ботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення го­товності до застосування таких систем за призна­ченням створити у струк­турі ЗСУ Сили безпілотних систем як окремого роду сил…»

15.03.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання