« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІДПИСАНО УГОДУ МІЖ ДЕРЖПРАЦЕЮ ТА ПРОФСПІЛК

ПІДПИСАНО УГОДУ МІЖ ДЕРЖПРАЦЕЮ ТА ПРОФСПІЛК

У Закарпатській облпрофраді відбулася ро­боча зустріч соціальних партнерів, в якій взяли участь голови обласних організацій галузевих профспілок та заступник начальника Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Віктор Погар і начальник Управління інспекційної діяльності у Закарпат­ській області Василь Грицик.

Відкриваючи зустріч, голо­ва облради профспілок Іван Зелінський наголосив на важ­ливості дієвого соціального партнерства органів Держпра­ці та профспілок.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи спільної роботи на 2024 рік. Віктор Погар та Іван Зелін­ський підписали Угоду про співпрацю, метою якої є кон­солідація зусиль обох ві­домств щодо формування сприятливого середовища на ринку праці, забезпечення ре­алізації державної політики з питань здійснення державно­го нагляду за додержанням законодавства про працю юридичними та фізичними особами, які використовують найману працю.

Партнерство сторін перед­бачає проведення спільних за­ходів та обмін інформацією з питань детінізації ринку пра­ці, вдосконалення контролю за оформленням трудових від­носин із найманими працівни­ками, а також забезпечення публічної безпеки та порядку при здійсненні такого контролю.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

 

РОБОЧА ЗУСТРІЧ З КЕРІВНИКОМ ВІДДІЛЕННЯ НСПП

У рамках співпраці зі сторонами соціального діалогу голова Федерації профспілок Хмельниччини Олег Сковородніков провів робочу зустріч із керівником відділення НСПП Сніжаною Паюк.

Під час зустрічі обговорили стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях області, рівень заборгованості із виплати заробітної плати на території області та роботу тристоронньої соці­ально-економічної ради.

Сніжана Паюк поінформувала про результати роботи відділення НСПП у 2023 році, а також повідомила про проведену роботу з початку 2024 року, яка здійснюва­лася фахівцями відділення НСПП з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на території Хмельницької області.

У свою чергу, Олег Сковородніков повідомив про ре­зультати роботи ФПО, спрямованої на захист прав та ін­тересів найманих працівників Хмельниччини та підкрес­лив важливість співпраці з метою збереження соціаль­ної стабільності в регіоні.

У ході зустрічі було досягнуто домовленості щодо по­дальшої співпраці, в тому числі, проведення спільних за­ходів з метою сприяння розвитку соціального діалогу на території області.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛ.

 

ЗВІТИ-ВИБОРИ У ПРОФСПІЛЦІ КУЛЬТУРИ

Попри стан постійної тривоги – у прямому і переносному сенсі, – профспілковий актив Запорізької обласної організації профспілки підбив підсумки діяль­ності за п'ять років.

У Будинку профспілок Запо­ріжжя відбулася XXV звітно-ви­борна конференція Запорізької обласної організації профспілки працівників культури України, на якій підбили підсумки напруже­ної праці профспілкової спільноти з виконання рішень VII з'їзду профспілки.

В роботі конференції взяла участь в.о. голови Запорізької облради профспілок Тамара Бе­лескова.

Голова облорганізації проф­спілки Олена Бойко прозвітувала про роботу організації за звітний період. За її словами, пріоритет­ним завданням був і залишється захист людини праці в умовах варварської війни, пошук шляхів активізації профспілкової діяль­ності та консолідації зусиль чле­нів профспілки на відродження культури. Адже за часів росій­ської агресії на Запоріжжі було знищено 121 заклад культури, а пошкоджено – 46.

Одночасно, у своїх виступах учасники конференції висловили слова вдячності особисто голові Олені Бойко та апарату обласної профспілкової організації за до­помогу спілчанам в умовах по­стійних обстрілів та внесли про­позицію визнати роботу організа­ції задовільною, яка була ухвале­на одноголосно.

Не залишилися поза увагою делегатів конференції допомога постраждалим, яка надавалася ФПУ, ЦК Профспілки працівників культури України та міжнародни­ми партнерами.

За підсумками голосування Олена Бойко одноголосно обрана головою Запорізької облоргані­зації профспілки.

На конференції обговорили ак­туальні питання галузі культури і профспілкової діяльності, визна­чили основні напрямки та пріори­тети роботи на 2024–2029 роки.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛРАДА ПРОФСПІЛОК

 

БОРГИ ІЗ ЗАРПЛАТИ – НА КОНТРОЛІ

Триває робота Тим­часових комісій з пи­тань погашення за­боргованості із заро­бітної плати (грошо­вого забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних ви­плат при районних в місті Києві держав­них адміністраціях, роботу яких активі­зовано за ініціати­вою Київської місь­кпрофради.

Днями заступник голови Київської міськпрофради Тетяна ОРИСЕНКО взяла участь у засіданні такої Тимчасової комісії, що від­булося в Печерській РДА в м. Києві під головуванням її керівника Анатолія Не­вмержицького.

До органів держстату ін­формацію про наявність заборгованості із зарпла­ти подали 17 суб’єктів господарювання, загаль­ний обсяг боргу на яких склав 172,9 млн грн (це на 0,3% або на 0,6 млн грн більше у порівнянні до попереднього місяця, та на 12,9% або на 19,7 млн грн більше по ­рівняно з офіційними ста­тистичними даними на 01.01.2023). Борги мали 10 підприємств держав­ного сектору економіки – 156,4 млн грн – та 7 під­приємств недержавного сектору – 16,5 млн грн.

Протягом січня 2024 року у повному обсязі погаси­ли борги 2 підприємства на загальну суму 0,1 млн грн, 8 підприємств змен­шили заборгованість на суму 7,0 млн грн.

Разом з тим, завдяки спільним заходам у 2023 році підприємствами- боржниками району було сплачено майже 57,5 млн грн заборгованої заробіт­ної плати, у т.ч. простроче­ної та за попередні періо­ди. Протягом минулого року було проведено 9 засідань Комісії, заслуха­но 15 підприємств-борж­ників, керівників яких по­переджено про персо­нальну відповідальність.

Укладено та погоджено графіки погашення за­боргованості із виплати заробітної плати на 6 під­приємствах-боржниках: ДП «НДІ «Проектрекон­струкція», ДП НДІ «Квант- Радіоелектроніка», ТОВ НДІ РС «Квант- Радіолокація», ТОВ «Скай­нет ЛТД», ДП «Завод «Ар­сенал», АТ «Київський за­вод «Радар» (виконано).

КИЇВСЬКА МІСЬКПРОФРАДА

 

РІШУЧЕ «НІ» ПРОЄКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ В УРЯДОВІЙ РЕДАКЦІЇ


Днями відбулась робоча зустріч го­лови Ради профспі­лок Івано - Франків­ської області Воло­димира Уєвича з го­ловою обласної профспілки освіти Зоряною Король, в ході якої обговоре­но запропонований урядом проєкт Тру­дового кодексу.

Учасники зустрічі констатували, що проєкт складається з тих номативів, які не­одноразово не підтри­мувались СПО об’єднань профспі­лок. Зокрема, деякі норми відрізняються за змістом, терміно­логією, містять зна­чну кількість суперечливих, неодноз­начних та незрозумі­лих трактувань і фор­мулювань, що є недо­пустимим. В окремих випадках передбаче­но скорочення рівня гарантій прав праців­ників, а також необ­ґрунтовано скасову­ється державне право­ве регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями та працівниками.

Сторони звернули увагу на те, що впро­довж 2022 - 2023 рр. на час дії воєнного стану в Україні прийнято цілу низку законодав­чих актів, які регулю­ють особливості реа­лізації трудових від­носин в цей особли­вий період, а тому за­провадження запро­понованих законодав­чих змін до скасуван­ня воєнного стану не­одмінно призведе до необхідності перегля­ду цих положень.

В ході зустрічі підтри­мано рішення СПО від 22 січня 2023 року щодо непогодження проєкту Трудового ко­дексу України у за­пропонованій редак­ції, як такого, що не забезпечує реаліза­цію трудових прав і гарантій працівників, визначених Консти­туцією України та по­требує суттєвого доо­працювання на трис­торонній основі під патронатом МОП та із залученням фахів­ців провідних націо­нальних наукових і освітніх закладів, а також міжнародних експертів у сфері тру­дового права.

 

ПРОФАКТИВ ВИЗНАЧИВ ПРІОРИТЕТИ

У Прикарпатському національному уні­верситеті відбулося засідання проф­спілкового комітету за участю голови Івано - Франківської облорганізації профспілки праців­ників освіти і науки України Зоряни Ко­роль та заступниці голови обласної ор­ганізації Уляни Гу­раль.

16.02.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання