« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ВИХОВАТЕЛЯМ ТА ПОМІЧНИКАМ ВИПЛАТЯТЬ НАДБАВКИ

ВИХОВАТЕЛЯМ ТА ПОМІЧНИКАМ ВИПЛАТЯТЬ НАДБАВКИ

Вінницький викон­ком міської ради ухвалив рішення про встановлення надбавок для пра­цівників деяких ко­мунальних закла­дів. У рішенні ви­конкому йдеться про вихователів ди­тячих садочків та помічників вихова­телів.

Надбавки виховате­лів – 15%, їхніх поміч­ників – 75% від поса­дового окладу.

Додаткове фінансове стимулювання вирі­шили запровадити, враховуючи додатко­ві обов’язки, які по­кладаються на окре­мих працівників ко­мунальних закладів дошкільної освіти Ві­нницької міської те­риторіальної грома­ди, що забезпечують безпеку вихованців під час сигналу «Пові­тряна тривога» в умо­вах воєнного стану.

«Дозволити керівни­кам комунальних за­кладів дошкільної освіти Вінницької міської територіаль­ної громади з 1.01.2024 року:

1.Встановити надбав­ку за складність та напруженість в робо­ті у розмірі 15% поса­дового окладу вихо­вателям, які працю­ють з дітьми в очно­му режимі, на час дії воєнного стану в Україні.

2. Здійснювати щомі­сячне преміювання у розмірі 75% посадово­го окладу помічників вихователів, які пра­цюють з дітьми в очному режимі, на час дії воєнного стану в Україні», – йдеться у документі.

ВІННИЦЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПОН

 

БРАК КВАЛІФІКОВАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ – НАЙБІЛЬША ЗАГРОЗА ЕФЕКТИВНІЙ ВІДБУДОВІ КРАЇНИ

Відбулося розшире­не засідання прези­дії Федерації проф­спілок Рівненської області під голову­ванням Миколи Шершуна, голови Федерації. У роботі засідання взяли участь голови об­ласних галузевих профорганізацій, спеціалісти ФПО, за­прошені гості.

З основного питання по­рядку денного «Про збере­ження і розвиток людського капіталу в воєнний і після­воєнний періоди» допові­дав голова ФПО Микола Шершун. На його думку, вже сьогодні в Україні мають ду­мати про те, що буде з сус­пільством, економікою та демогріфічною ситуацією після війни.

Він зазначив, що най­більш чутливою, неповорот­ною втратою війни є люди.

– Усі вони – людський ка­пітал країни. Я наголошую людський капітал, а не ре­сурс! Брак кваліфікованої робочої сили – найбільша загроза ефективній відбу­дові. Ключовими мотивами притоку робочої сили має бути, крім патріотизму, сис­темна підготовка кадрів, гідна оплата праці, євро­пейскі стандарти і гарантії, сталий соціально-еконо­мічний розвиток, – наголо­сив доповідач.

Співдоповідачами з да­ного питання були запро­шені гості КОРЖЕВСЬКИЙ Петро Миколайович, дирек­тор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА, який розповів про стан профте­хосвіти в області, та ЛУПІН Дмитро Борисович, началь­ник відділу активних про­грам зайнятості Рівнен­ського обласного центру зайнятості. У своєму виступі він розповів про кадровий «голод» на ринку праці Рів­ненщини.

Юрій КРАВЕЦЬ, голова облорганізації профспілки працівників освіти і науки, розповів про досвід роботи освітянської організації з питань мотивації профспіл­кового членства.

«Про актуальні зміни в трудовому законодавстві» доповіла юрисконсульт ФПО Наталія БИЦЮК. Про План роботи ФПО на 2024 рік поінформувала Марія РОЖКО. Про роботу Моло­діжної ради ФПО звітувала Катерина ПАСЬКО.

З усіх питань порядку денного прийняті відповід­ні Постанови.

ПРОФІНФОРМ ФПО

 

НОВИЙ ОБРАЗ ПРОФСПІЛКИ МАЄ НАРОДИТИСЯ

Облрада на сьогодні – це своєрідний штаб із вирішення найактуальніших пи­тань різного спряму­вання.

Досить помітна в цьому штабі діяльність первин­ної профорганізації. Голо­вний фахівець фінансово- господарського відділу, голова профкому Євген Прокопчук розповідає про напрямки профспілкової діяльності:

– Від часу повномасштаб­ного вторгнення рф пра­цівники виконавчого апа­рату, окрім особистої до­помоги рідним, знайомим, друзям, які вирушили за­хищати країну зі зброєю в руках або волонтерити, ще й долучилися до ко­лективної допомоги ЗСУ через первинну організа­цію профспілки. Було вирі­шено не розпорошувати кошти, які акумулюються на рахунку первинки як донати, а збирати на масштабні речі, такі як ге­нератори, тепловізори, амуніцію, дрони тощо. Це наш внесок у перемогу.

Так, тільки працівники ви­конавчого апарату зібра­ли донатів зі своїх заробіт­них плат на понад мільйон гривень. Один із найбіль­ших зборів було оголоше­но у жовтні 2023 року, коли за мету було постав­лено придбати БПЛА Шарк. Так, профспілкова організація об'єднала на­вколо себе працівників ба­гатьох сфер. До збору до­лучилися депутати, орга­ни місцевого самовряду­вання, підприємства та установи. І наразі вже під­писали договір і здійснили попередню оплату на лі­так із цього комплексу. А сума чималенька – 1,9 млн. грн., але збір коштів триває.

Облрада також підтримує волонтерський рух. З на­годи Дня волонтера наго­роджували кращих во­лонтерів, які займаються допомогою, як воїнам, так і переселенцям.

Зараз уже такої великої міграції, яка була раніше, немає, тому всі переклю­чилися на підтримку ЗСУ. До речі, серед наших во­лонтерів був і польський благодійник, який, попри поважний вік, з першого дня війни в міру своїх можливостей допомагав Україні і українцям висто­яти: передавав гумані­тарну допомогу (продук­ти харчування, медика­менти, постільну білиз­ну...). І зараз продовжує свою доброчинну місію. До речі, його теж відзначили до Дня волонтера.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛ.

 

 

МЕДИКИ ПРОВЕЛИ ЗАСІДАННЯ ТА НАВЧАННЯ

У конференц-залі сана­торію «Карпати» відбу­лося засідання облко­мітету Закарпатської облорганізації проф­спілки працівників охо­рони здоров’я (голова Володимир Турок) та семінар-навчання профспілкового активу.

Обговорили виконання основних заходів облоргані­зації в 2023 році, дії профспіл­ки щодо соціально-економіч­ного захисту працівників та збереження кадрового потен­ціалу в умовах формування спроможної мережі, підбили підсумки оздоровчої та спор­тивно-масової роботи за рік.

З інформацією виступив Тіберій Лукач, експерт з вре­гулювання соціально-трудо­вих відносин та охорони пра­ці, який наголосив на акту­альних питаннях у зв’язку з формуванням спроможної мережі закладів охорони здоров’я та створення госпі­тального округу.

Нові виклики будуть нега­тивно впливати на забезпе­чення трудових та соціально- економічних інтересів пра­цюючих, тому потрібно акти­візувати проведення соціаль­ного діалогу та колективно- договірної роботи у кому­нальних некомерційних під­приємствах, щоб мінімізува­ти кількість вивільнених пра­цівників та зміну істотних умов праці.

З питань порядку денного були прийняті відповідні по­станови.

Навчанню профспілкового активу обласної організації приділяють особливу увагу, адже це є запорукою виконан­ня статутних завдань проф­спілки.

На семінарі-навчанні роз­глянули такі питання: бух­галтерський облік та звіт­ність профспілкових органі­зацій; колективно-договірне регулювання соціально-тру­дових відносин у закладах охорони здоров’я; особливос­ті державної реєстрації проф­спілкових організацій у разі внесення змін чи реорганіза­ції; діловодство у профспіл­кових організаціях.

За підсумками року відзна­чили кращих організаторів оздоровчої та спортивно-ма­сової роботи у 2023 році. Наго­роди вручив голова Закарпат­ської обласної організації профспілки працівників охо­рони здоров’я Володимир Ту­рок.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

 

ОБ’ЄДНАНІ ОДНІЄЮ МРІЄЮ


Минулий рік дав нам можливість зробити багато гарних і корисних справ: ми під­тримували на­ших мужніх вої­нів, тримали на­дійно тил. Нам є за що подякува­ти 2023 року, нам є про що посуму­вати і є про кого згадати. Лише одне і найголо­вніше бажання всіх українців не виконав рік, що минув. Але ми щиро сподіває­мось на втілення цієї спільної мрії... Перемож­ний мир у нашій демократичній і незалежній Україні!

Як минув цей рік для обласної профспілки? Дуже швидко. Чому? На­певно тому, що, як і біль­шість українців, 2023 рік ми провели активно, енергійно і працьовито.

Крім основної проф­спілкової роботи, і, по­вірте, її чимало (постійні звіти, опрацювання но­вих законопроєктів та нормативно-правових актів, співпраця з орга­нами влади, роботодав­цями, громадськими ор­ганізаціями та іншими установами і закладами з різних вагомих за­вдань, звернення колек­тивів із проблемних пи­тань та допомога у їх ви­рішенні, особисті звер­нення членів профспіл­ки, консультації та роз’яснення щодо окре­мих проблем та ще бага­то іншої роботи), ми про­довжували волонтерити і допомагати військо­вослужбовцям ЗСУ.

Разом із міжнародни­ми партнерами, благо­дійними фондами допо­могли інтернатним за­кладам Черкащини спе­ціальними засобами ре­абілітації і догляду за лежачими підопічними, предметами побуту, за­собами гігієни, тощо. У груд

09.02.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання