« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПЕРВИНКА ДБАЄ ПРО МОБІЛІЗОВАНИХ

ПЕРВИНКА ДБАЄ ПРО МОБІЛІЗОВАНИХ

Нещодавно металургій­ному комбінату «Запо­ріжсталь» виповнилось 90-років. Удруге за свою історію підприємство вимушене зустрічати ювілей в умовах війни, яка наклала відбиток на долі десятків тисяч ме­талургів та їх родин. Але, без сумніву, цей страш­ний іспит загартував усіх нас, зробивши міцніше, а деяких – кинув в жерло жахливих подій…

Як і в далекому минулому, металурги пішли захищати свою батьківщину та стали до лав Збройних Сил. Сьогодні більше тисячі запоріжсталів­ців боронять країну в лавах ЗСУ. А їх колеги, що залиши­лись на робочих місцях, з вели­кою самовіддачею працюють в умовах війни та посилюють економічну міць країни. Гід­ний внесок в допомогу ЗСУ, в роботу підприємства, в під­тримку трудового колективу робить первинна організація Профспілки металургів і гір­ників України «Запоріж­сталь».

Першу матеріальну допомо­гу профспілка надала на при­дбання військового обладнан­ня, перерахувавши на рахунок місцевого ТРО більше 100 тис. грн. Згодом активно допомага­ла пораненим металургам та родинам загиблих бійців, які працювали на підприємстві на момент мобілізації.

Мобілізованих працівників профком забезпечував вій­ськовим спорядженням з пер­ших днів війни. На початку бо­йових дій передавали броне­жилети, армійські каски та іншу військову амуніцію пра­цівникам «Запоріжсталі», «ЗЛМЗ» та «МПС», які стали до лав ЗСУ.

До речі, за півтора роки по­вномасштабної війни Група Метінвест спрямувала на до­помогу державі та її громадя­нам майже 4 млрд грн, з яких 2 млрд грн – на потреби армії у межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Спільна діяльність адміні­страції та профкому комбінату спрямована на соціальний за­хист працівників та непрацю­ючих ветеранів праці, військо­вослужбовців. Завдяки спіль­ній роботі виділяється допомо­га працівникам, що знаходять­ся у лавах ЗСУ, їхнім родинам, надається матеріальна допо­мога для відновлення житла та майна постраждалим від ра­кетних обстрілів.

Щоб якось урізноманітнити життя працівників, профспіл­ка намагається забезпечити людей санаторними путівка­ми до найкрасивіших місць За­хідної України.

Останнім часом на підпри­ємства почали повертатися працівники після демобіліза­ції з лав ЗСУ та ТРО. Їм необ­хідно приділяти максимальну увагу, щоб полегшити соціаль­ну адаптацію до мирного жит­тя та праці.

Працівники «Запоріжсталі» добре розуміють, що невпинно працюють на своїх робочих місцях, а військові – на фронті, заради Перемоги. Тому, як ка­жуть: «Медаль за працю та за військову лють із однієї сталі ллють». Військові та трудові подвиги невід’ємні та є запору­кою спільної Перемоги україн­ців у війні.

ГЛІБ ГОНЧАРОВ, ПО ПМГУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

 

ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ: ДЕНЬ ПРОФСПІЛКИ У СІЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ

Федерацією профспілок Рів ­ненської області з ініціативи Петра Давидюка, голови обласної організа­ції профспілки працівників куль­тури, започатко­вано новий фор­мат спілкування зі спілчанами та ро­ботодавцями без­посередньо у гро­мадах.

8 грудня було здійсне­но перший виїзд профспіл­чан області у Привільнен­ську об’єднану територі­альну громаду.

Микола Шершун, голо­ва Федерації профспілок області, та Петро Дави­дюк, голова обласної ор­ганізації профспілки пра­цівників культури, зустрі­лися з профактивом гро­мади, обговорили нагаль­ні питання, що турбують спілчан. Зокрема, укла­дення Колективних дого­ворів в умовах воєнного стану, зміни та доповне­ння до них, ведення соці­ального діалогу, пошуки компромісних рішень, тощо.

Участь у зустрічі взяв Юрій Момотюк, голова Привільненської об’єднаної територіальної гро­мади. Він підтримав проф­спілкову ініціативу та за­певнив спілчан і профак­тив громади у тому, що по­чинання матимуть його всебічну підтримку.

Микола Шершун, голо­ва ФПО, розповів спілча­нам про роботу Федерації профспілок області, її Гу­манітарного штабу, зазна­чивши, що від початку по­вномаштабного вторгнен­ня росії в Україну спільни­ми зусиллями профспіл­чан області зібрано вже близько 50 млн грн на до­помогу ЗСУ, територіаль­ній обороні та вимушеним переселенцям. За його словами, усі спілчани об’єдналися у цей важкий час, щоб разом робити більше.

Микола Шершун високо відзначив працю Юрія Мо­мотюка, голови Привіль­ненської ОТГ, спрямовану на досягнення взаєморо­зуміння з профспілкою. По­дякував за сприяння у розвитку соціального діа­логу і партнерства з проф­спілковою організацією та вручив йому профспілкову нагороду Федерації проф­спілок України – Почесний знак «За розвиток соціаль­ного партнерства».

Юрій Вікторович – справжній лідер, потужний керівник, який турбується про людину праці, підтри­мує профспілкові цінності. – наголосив голова ФПО.

Петро Давидюк теж ви­соко оцінив співпрацю з керівництвом громади в розбудові профспілкового руху, всебічну підтримку працівників культури. На завершення виступу голо­ва обласної організації профспілки працівників культури відзначив проф­спілкових активістів та пе­реможницю обласного конкурсу серед бібліоте­карів Оксану Івчук.

ПРОФІНФОРМ ФПО

 

КОЛЕКТИВНО- ДОГОВІРНА РОБОТА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Харківська обласна організація Проф­спілки працівників ЖКГ провела де­кілька заходів.

Спочатку відбулося засі­дання президії ХООПС. Воно пройшло під голо­вуванням члена президії – голови ХООПС Лариси Успенської. Основним пи­танням порядку денного були підсумки виконання норм та положень колек­тивних договорів галузе­вих підприємств у першо­му півріччі 2023 року. Де­тальну інформацію чле­нам президії з даного пи­тання доповіла завіду­вачка відділом соціаль­ но - економічного захисту Наталія Ковальова. Та­кож присутні детально розглянули та обговори­ли інші нагальні питання порядку денного, після чого були одноголосно прийняті відповідні по­станови.

Після невеличкої пере­рви відбувся навчальний семінар, в якому взяли участь голови первин­них профспілкових орга­нізацій, профактив та спеціалісти галузевих підприємств міста Хар­кова. Тематика семінару була різноманітною. Зна­чна частина була при­свячена колективно-до­говірній роботі під час воєнного стану. Завіду­вачка відділом правової роботи Анна Алтухова надала присутнім реко­мендації щодо внесення змін та доповнень в ко­лективні договори з вра­хуванням новацій зако­нодавства та реалій во­єнного часу. Завідувачка відділом соціально - еко ­номічного захисту Ната­лія Ковальова ознайо­мила з основними поло­женнями та перевагами нового Закону №2937 - IX «Про колективні угоди та договори», який набере чинності через 6 місяців з дня припинення чи ска­сування воєнного стану. Вона також розповіла про зміни та доповнення, які найближчим часом планують внести до Га­лузевої угоди.

Голова ХООПС Лариса Успенська висвітлила ак­туальні питання охорони праці, зокрема щодо ви­трати коштів на охорону праці, атестації робочих місць, доплат та відпусток за особливі умови праці.

Захід пройшов конструк­тивно – слухачі з зацікав­леністю сприймали інфор­мацію, вели дискусію, ви­словлювали свої думки, ставили запитання.

ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДЕНЬ ОБЛПРОФРАДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ВІКТОРІЯ»

У первинній про­форганізації ПП «Вікторія» (м.Вознесеньськ), в рамках заходів до Міжнародного дня захисту прав людини, було про­ведено День об­лпрофради:

На заході голова об­лпрофради Любов Онищенко відповіла на питання, які тур­бували більшість працівників: яким чином мають оформ­люватись правовід­носини між праців­ником та роботодав­цем у період дії воєн­ного стану? Були по­рушені питання осо­бливостей регулю­вання робочого часу та часу відпочинку, зміни істотних умов праці.

З огляду на те, що працівників турбує питання постійної зайнятості та належ­ної оплати праці в умовах використан­ня виробничих по­тужностей підприєм­ства не в повному об­сязі, роботодавцю було запропоновано скористатись можли­вістю отримання компенсаційних ви­плат, передбачених державою для під­тримки роботодав­ців. Зокрема, розгля­нути можливість взя­ти участь у компен­саційних програмах для роботодавців від служби зайнятості, у т.ч. отримання допо­моги по частковому безробіттю для пра­цівників у разі втра­ти ними частини за­робітної плати (дохо­ду) у зв’язку із зупи­ненням (скорочен­ням) виробництва продукції (виконан­ня робіт, надання по­слуг) з причин еконо­мічного, технологіч­ного характеру, ви­никнення надзвичай­ної ситуації, введен­ня надзвичайного або воєнного стану, встановлення каран­тину.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛРАДА ПРОФСПІЛОК

 

12.01.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання