« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ

На порядку денно­му були розглянуті, обговорені та при­йняті Постанови з наступних питань:

1. Про профспілкову освіту в Київській міськпрофраді у 2024 році.

2. Про підсумки оздо­ровлення та відпочин­ку дітей у 2023 році.

3. Про підбиття під­сумків Конкурсу на кращий колективний договір за 2022 рік.

4. Про створення робо­чої групи з вивчення питання щодо можли­вості оздоровлення та відпочинку дітей на базі дитячо-юнацьких навчально-спортив­них закладів Київ­ської міськпрофради.

5. Про проведення Но­ворічно-Різдвяних за­ходів для дітей та під­літків в період зимо­вих канікул.

За запрошенням гос­тем засідання Прези­дії став представник 3-ої Окремої штурмо­вої бригади ЗСУ Сер­гій Кривілло, який щиро подякував Київ­ській міськпрофраді за надану фінансову допомогу, що була ви­користана для при­дбання зварювально­го обладнання на по­треби бійців бригади. Також він поінформу­вав щодо соціальних напрямків діяльності 3-ої ОШБр, а саме практичних навчаль­них заходів, які прово­дяться серед населен­ня та шляхи можли­вої співпраці з проф­спілками, зокрема проведення навчання з тактичної медици­ни.

Членів Президії поін­формували про поточ­ну роботу кредитної спілки «Профспілко­ва скарбниця», діючі акційні послуги та но­вації, які з 01.01.2024 року вводяться в робо­ту спілки через запро­вадження дії нової ре­дакції ЗУ «Про кре­дитні спілки».

КИЇВСЬКА МІСЬКРАДА ПРОФСПІЛОК

 

ІНФОРМСЕСІЯ НА ТЕМУ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА

У Запорізькій об­ласті проводиться Всеукраїнська кам­панія «16 днів проти насильства», метою якої є привернення уваги суспільства до проблем подо­лання насильства в сім’ях, жорстокого поводження з ді­тьми, протидії тор­гівлі людьми та за­хисту прав жінок.

На підтримку зазначеної акції в Запорізькій облраді профспілок пройшов семі­нар, у роботі якого взяли участь понад 30 представ­ників профспілкового акти­ву області: голови обласних членських галузевих проф­спілкових організацій та їх міських, районних і первин­них профорганізацій.

Модератором семінару була Тамара Белескова, в.о. голови Запорізької облради профспілок, яка звернула увагу учасників заходу на вкрай необхідну потребу в підвищенні обізнаності профспілкового активу з чинним законодавством стосовно психологічної під­тримки, надання захисту працівникам трудових ко­лективів, які зазнають ген­дерного насильства.

Фахівчиня з питань ген­дерно зумовленого насиль­ства міжнародної організа­ції FHI 360 Ольга Бородіна провела інформаційну сесію на тему «Гендерно зумовле­не насильство. Правова та соціальна допомога по­страждалим».

Начальник відділу пра­ці Тетяна Циганок та голо­вний спеціаліст-юрискон­сульт юридичного відділу Управління з питань праці Запорізької міськради Олександр Клецький провели презентацію нової комп’ютерної програми «Робота в Запоріжжі».

Учасники семінару отри­мали відповіді на складні питання у сфері гендерного захисту працівників у тру­дових колективах в сучас­них умовах.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

МАЛЕНЬКИЙ КРОК – Д О ПЕРЕМОГИ!

Відновлення та реа­білітація наших вої­нів є важливим «тру­довим фронтом».

Так охарактеризувала Ма­рія Рожко, заступник голо­ви Федерації профспілок Рівненської області, працю лікарів та медперсоналу, які щодня опікуються жит­тям і здоров’ям захисників. На початку листопада від­булось традиційне тепле, доброзичливе спілкуван­ня спілчанок з пораненими воїнами. Разом з головним лікарем міської лікарні Єв­геном Кучеруком спілчан­ки відвідали наших захис­ників та пригостили їх смачними домашніми стравами, фруктами, со­лодощами, а дітки пора­дували їх гарними поба­жаннями, малюнками та браслетами, які власно­руч зробили з синьо-жов­тих стрічок.

Спілкуючись віч-на-віч із захисниками, бажали їм якнайшвидшого віднов­лення здоров'я, адже в очах кожного з них ми ба­чили стійкість і готовність до боротьби за Україну. А солдати висловлювали вдячність медперсоналу лікарні за якісне і мило­сердне ставлення до них, за допомогу і врятоване життя.

Дякуємо всім за організа­ційну і фінансову допомогу.

Слава збройним силам України!

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДРОНИ Д ЛЯ ЕДЕЛЬВЕЙСІВ!

Молодіжна рада сту­дентського профко­му Івано-Франків­ського національно­го медичного універ­ситету (ІФНМУ) за підтримки облорга­нізації профспілки працівників охорони здоров’я передала 6 дронів для edelveiss - fund , які в подальшо­му відправляться для гірсько-штурмо­вої бригади «Едель­вейс».

Кошти для одного дрона були зібрані із благодійних заходів, які проводилися протягом семестру (біль­шість stand up клубом ІФНМУ).

Ще 5 дронів були передані Молодіжною радою при Івано-Франківській облор­ганізації профспілки пра­цівників охорони здоров’я та облорганізації проф­спілки.

РАДА ПРОФСПІЛОК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОФАКТИВУ

Миколаївська облпроф­рада провела обласний постійно діючий семі­нар-навчання для проф­спілкового активу об­ласті.

В семінарі взяли участь го­лови та представники облас­них галузевих організацій охорони здоров’я, державних установ, житлово-комуналь­ного господарства, соціаль­ної сфери, торгівлі, а також членських первинних про­форганізацій. Для участі в се­мінарі також були запрошені працівники НСПП, трудові арбітри, посередники.

Учасникам семінару було запропоновано наступні теми: «Психосоціальна під­тримка на робочому місці» та «Навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами».

Розпочався захід вступним словом завідувачки відділу з організаційних питань Мико­лаївської облпрофради Ната­лії Євстаф’євої, яка зазначи­ла, що обрані теми для Гро­мадського університету на теперішній час є досить акту­альними, важливими та ко­рисними.

Начальник відділення НСПП в Миколаївській облас­ті Наталія Жуковська зазна­чила, що стрес, психологічні травми й інші проблеми, з якими стикаються працівни­ки, не лише погіршують якість їхнього життя, але й знижують продуктивність праці, підвищують ризики не­щасних випадків на виробни­цтві.

Про психосоціальну під­тримку на робочому місці ознайомила присутніх на­чальник відділу гігієни праці та атестації умов праці на ро­бочих місцях Південного міжрегіонального управлін­ня Держслужби з питань пра­ці Юлія Пономарьова. Для збереження ментального здоров’я працівників, продук­тивності праці на робочому місці під час дії воєнного ста­ну та у післявоєнний час, Проєкт МОП розробив серію інформаційних матеріалів для працівників, роботодав­ців, профспілок, інспекторів праці із питань психосоціаль­ної підтримки в консультаці­ях із національними партне­рами. Матеріали доступні на порталі Держпраці pratsia . in . ua .

Навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, з використан­ням презентаційних матеріа­лів провів представник між­народної гуманітарної орга­нізації « The HALO Trust » Ми­хайло Шавліс.

Учасники постійно діючо­го семінару висловили вдяч­ність за змістовність акту­альних тем семінару, цікаву і корисну інформацію, надану виступаючими.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛРАДА ПРОФСПІЛОК

 

ПРОФСПІЛКА ЖКГ ПРОВЕЛА СЕМІНАР

Днями відбулася наша довгоочіку­вана зустріч зі спілчанами – представниками галузевих під­приємств Харків­ської області. До нас приїхали го­лови первинних профспілкових організацій, профспілковий актив, спеціаліс­ти підприємств з Куп’янська, Ізю­ма, Лозової, Бо­годухова, Зміїва, Дергачей, Пісо­чина та інших об­ласних міст – всього 32 особи.

Перед початком зу­стрічі відбулася де­монстрація презен­тації з понад 100 слайдів. З неї можна було дізнатися про основні заходи, які проводили

24.12.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання