« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ОБЛПРОФРАДА ОТРИМАЛА ВІДПОВІДЬ МІНЕКОНОМІКИ

ОБЛПРОФРАДА ОТРИМАЛА ВІДПОВІДЬ МІНЕКОНОМІКИ

До Всесвітнього Дня дій за гідну працю в Закар­патті провели публічну дискусію «Гідна праця в умовах війни: роль соці­альних партнерів у за­безпеченні спільних дій» за участі керівників об­ласних організацій галу­зевих профспілок та со­ціальних партнерів.

За підсумками публічної дискусії було схвалено Резо­люцію до Всесвітнього Дня дій за гідну працю, яку надіслано Прем’єр-міністру України Де­нису Шмигалю.

Учасники дискусії вважа­ють, що в числі основних засад політики уряду з відновлення економічного зростання та від­будови економіки в післявоєн­ний час має бути відновлення ефективного соціального діа­логу.

У відповіді заступника Мі­ністра економіки Тетяни Бе­режної зазначено:

«Ефективність соціального діалогу залежить від дієвості вже існуючих механізмів, що, за оцінкою представників усіх його сторін, наразі потребу­ють осучаснення, зокрема за­безпечення більшої мобіль­ності учасників діалогу під час вироблення і прийняття рішень, актуалізації регла­менту органів соціального ді­алогу, залучення до співпраці інших зацікавлених у ньому суб’єктів.

Тристоронньою робочою групою, утвореною рішенням Президії НТСЕР, було розро­блено проєкт Закону України «Про колективні угоди та дого­вори», який 23.02.2023 прийнято Верховною Радою України (далі – Закон №2937-ІХ).

Прикінцевими та Перехід­ними положеннями Закону №2937-ІХ внесено низку змін до Закону України «Про соціаль­ний діалог в Україні», зокрема в частині порядку створення, складу, завдань та функцій НТСЕР.

На сьогодні роботу щодо мо­дернізації законодавства з пи­тань колективно-договірного регулювання трудових відно­син вирішено продовжити з урахуванням необхідності ви­роблення нових підходів до здійснення соціального діало­гу в Україні в цілому.

З метою перезавантаження чинної моделі соціального діа­логу НСПП створено робочу групу з підготовки проєкту За­кону України «Про соціальний діалог в Україні» (нова редак­ція), до складу якої увійшли представники центральних ор­ганів виконавчої влади, НТСЕР, соціальні партнери, провідні експерти і науковці.

Перше установче засідання зазначеної робочої групи від­булося 02.10.2023 року в залі за­сідань Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захис­ту прав ветеранів.

Робота в цьому напрямку триває».

Отже, відповідь Мінеконо­міки на звернення Закарпат­ської облпрофради засвідчує, що питання вдосконалення со­ціального діалогу в Україні за­лишається важливим напрям­ком роботи владних структур.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕСЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

ГОТУЄМОСЬ ДО ЗВІТІВ ТА ВИБОРІВ

Днями відбувся пленум Кірово ­градської облор­ганізації Проф­спілки працівни­ків культури України, який розглянув питан­ня роботи проф­спілкових органі­зацій всіх рівнів в умовах воєнного стану та початку звітно-виборної кампанії в облас­ній організації.

З інформацією виступи­ла голова облорганізації Зоя Кадук, яка, зазначила наступне: «Попри те, що період після попередньо­го пленуму був насичений цілим комплексом стресо­вих факторів, які змінили звичну роботу профспіл­кових організацій та впли­нули на систему захисту трудових прав, статутні зобов’язання виконува­лись в повному обсязі. Об­ласний комітет, працюючи офлайн чи онлайн, не за­лишав поза увагою ані профспілкові організації, ані членів профспілки, пе­реймався усіма їх пробле­мами.

Профспілковці консуль­тували, забезпечували методичними рекоменда­ціями, надавали інформаційно - роз’яснювальну допомогу. Роз’яснення з найбільш актуальних пи­тань постійно розміщали­ся на власній Фейсбук-сторінці. У військовий час цей вид інформаційної ро­боти став альтернативою діяльності з навчання профспілкового активу, яке практично стало інди­відуальним.

Війна змусила спряму­вати зусилля, перш за все, на допомогу ЗСУ та по­страждалим від російської збройної агресії. За період дії воєнного стану облор­ганізацією в цілому для підтримки ЗСУ на спецра­хунок Мінфіну було пере­раховано майже 180 тис. грн. Крім того, членам профспілки за цей час на­дано матеріальної допо­моги (профспілкової ви­плати) на суму понад 570 тис. грн. Інші види допомо­ги надавались на громад­ських засадах у співпраці з волонтерськими центрами – це одяг, продукти харчу­вання, плетіння сіток, про­ведення концертів і ви­став для внутрішньо пере­міщених осіб та їх дітей. Члени профспілки також брали активну участь в акціях «Автомобіль для ЗСУ», «Пташка (дрон) для військових» та інших.

Учасники пленуму об­говорили проблеми, які турбують профспілкові ор­ганізації. Зокрема, наголо­шувалось, що, на жаль, у більшості територіальних громад соціальні гарантії, встановлені законодав­ством для працівників культури, зменшені до мі­німальних.

Вкрай болючою зали­шається робота на неповні ставки. Має місце застосу­вання відпусток без збе­реження зарплати та пе­реведення на простій з оплатою 2/3 тарифної ставки, яка, на жаль, зали­шається мізерною.

Вже сьогодні в окремих громадах загострюється питання фінансування ви­датків на виплату заробіт­ної плати працівникам культури в грудні 2023 року, а також виникають пропозиції про скорочення в 2024 році бюджету на культуру на 10% порівня­но з 2023 роком, мотивую­чи, що ПДФО забрали до держбюджету. Вважаємо це недопустимим, врахо­вуючи те, що мінімальна зарплата має підвищитись в 2024 році.

Учасники пленуму ви­значили пріоритетні за­вдання в діяльності проф­спілкових організацій. За результатами обговорен­ня пленумом прийняті від­повідні рішення.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

 

ОСВОЮЄМО НОВІ ЗНАННЯ

Івано-Франківський обласний комітет Профспілки праців­ників державних установ регулярно проводить навчання профспілкових акти­вістів з актуальних питань на базі облас­ного центру перепід­готовки та підви­щення кваліфікації кадрів, на обласних семінарах, під час виїздів у районні та первинні організації профспілки.

Головною метою такого просвітницького заходу стало надання виборному профспілковому активу районних і міських коміте­тів профспілки та первин­них профорганізацій біль­ше інформації, необхідної у їх громадській діяльності. Хоча вона періодично й розсилається сучасними засобами комунікації (електронною поштою та у різних месенджерах), ви­світлюєтся на сторінці об­ласної організації проф­спілки у facebook , однак періодично варто поспіл­куватися face to face .

Голова облорганізації профспілки Ніна Гушпіт, яка відкрила семінар-на­раду, проінформувала про діяльність обласного комі­тету з відстоювання соці­ ально - економічних прав та інтересів спілчан за пе­ріод, що минув після попе­реднього такого зібрання профактиву. Найбільшу стурбованість викликає погіршення стану оплати праці та скорочення чи­сельності працівників в організаціях і установах галузі.

Працівники облкомітету профспілки доповіли про заходи щодо впорядку­вання обліку спілчан, по­кращення фінансової ро­боти і контролю за спла­тою членських профспіл­кових внесків та викорис­танням коштів.

Було проведене практич­не заняття із правильного складання річних статис­тичних та фінансових зві­тів і кошторисів профспіл­кових організацій.

Крім того, до участі у семі­нарі були запрошені фахів­ці з інших актуальних тем. Так, регіональний коорди­натор Всеукраїнської про­грами ментального здоров’я «Як ти?» Лариса Підвербецька і керівник служби у справах дітей ОДА Марія Євчук розпові­ли відповідно про згадану програму та про захист прав дітей в області і роль профспілкових організацій у цих питаннях та співпра­цю з ними.

РАДА ПРОФСПІЛОК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

УРОЧИСТОСТІ ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКА СОЦСФЕРИ

У Миколаївському академічному ху­дожньому драма­тичному театрі від­булись урочистості з нагоди відзначен­ня Дня працівника соціальної сфери.

У заході взяли участь голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пер­ший заступник та в.о. голови Миколаївської облради Антон Табун­щик, голова Микола­ївської облради проф­спілок Любов Они­щенко, керівники структурних підрозді­лів облдержадміні­страції, представники центрів зайнятості, управлінь ПФУ, пред­ставники ветеран­ських та громадських організацій Микола­ївської області.

До професійного свя­та відбулось нагоро­дження профспілко­вими нагор

12.12.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання