« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

МОЛОДЬ ОБГОВОРИЛА МАЙБУТНЄ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

МОЛОДЬ ОБГОВОРИЛА МАЙБУТНЄ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

«Молодь – майбутнє профспілкового руху» – саме за такою темою у Тернополі відбулася вступна сесія з кандида­тами до молодіжної ради Тернопільської облоргані­зації профспілки освітян.

Першого дня молоді спілча­ни – представники закладів освіти територіальних громад області – знайомилися із осно­вними положеннями про мо­лодіжну раду, з правами та обов’язками її членів.

Голова облорганізації Люд­мила Мокей розповіла про по­рядок обрання голови, заступ­ника, секретаря молодіжної ради, озвучила орієнтовну дату проведення організацій­ного засідання, а заступниця голови Оксана Піхурко зроби­ла аналіз кількісного та якіс­ного складу молодіжного об’єднання.

Підсумовуючи першу орга­нізаційно-ознайомчу частину вступної сесії, очільниця об­ласної організації зазначила: «З вашою допомогою ми буде­мо вивчати та аналізувати ви­клики, котрі стоять перед мо­лодими працівниками галузі. І спільно вживатимемо дій, які зможуть допомогти їх подола­ти. Сподіваємося, що ви будете брати активну участь у захо­дах з організаційного зміцнен­ня обласної організації проф­спілки, її структурних ланок. Розраховуємо на ваші пропо­зиції щодо вдосконалення профспілкових форм роботи, їхнє осучаснення, омолоджен­ня. Віримо, що форуми, конфе­ренції, семінари, круглі столи, інші справи, організовані мо­лодіжною радою при нашій підтримці, будуть мати успіх».

Програма другого дня проф­спілкового заходу включала в себе тренінг «Профспілка: від загального до конкретного. Хто? Що? Навіщо?», сесію «Со­лідарність – основа перемоги: міжнародний аспект», «Що об’єднує молодь у профспіл­ках?» та годину психологічно­го спілкування.

Заступниця голови Проф­спілки працівників освіти і на­уки України Ольга Чабанюк, яка взяла участь у роботі захо­ду, розповіла про основні ас­пекти роботи ЦК з молоддю. Зокрема мова йшла про співп­рацю галузевої профспілки з міжнародними організаціями та профспілками інших країн, що позитивно впливає на ре­зультативність та успішність профспілкової діяльності; реа­лізацію міжнародних проєк­тів, спрямованих на захист прав та інтересів молоді.

Також було наголошено на важливості каналів комуніка­ції та інформаційної роботи у профспілкових організаціях, що допомагає охопити широке коло спілчан. Значну увагу було приділено мотиваційним аспектам перебування у проф­спілці.

Заступниця голови Проф­спілки підкреслила, що викли­ки, які стоять перед нами сьо­годні, є першим кроком до но­вих можливостей. «Зараз мо­лодь має об’єднатися і зробити все можливе для нашої пере­моги й відновлення України, більше, ніж будь-коли рані­ше», – підсумувала вона.

Молоді спілчани висловили вдячність за отриману інфор­мацію, запевнили організато­рів сесії в тому, що донесуть її до своїх колег у колективи.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОЛБОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ТА НАУКИ

 

НАБЛИЖАТИСЬ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

У Міжнародний день боротьби за ліквідацію бід­ності в Раді проф­спілок Івано- Франківської об­ласті під голову­ванням її керівни­ка Володимира Уєвича відбувся круглий стіл.

У захолді взяли участь голи обласних організацій профспілок, представники органів виконавчої влади, роботодавці, територіаль­ні органи Держпраці, Пен­сійного фонду України, відділення НСПП та облас­ного центру зайнятості.

Девізом цьогорічного ювілейного Дня боротьби за ліквідацію бідності є гасло – «Настав час для підвищення заробітної плати». В.Уєвич зазначив, що одним із пріоритетних завдань профспілок зали­шається забезпечення гідної оплати праці як основи боротьби з бідніс­тю, а значить забезпечен­ня достатнього рівня жит­тя для працівників та їх сі­мей в умовах стрімкого зростання цін та заморо­ження основних держав­них соціальних стандартів і гарантій. Для цього в об­ласті є всі передумови.

Основні економічні по­казники Прикарпаття ха­рактеризуються зростан­ням працездатного насе­лення за рахунок ВПО, а бізнес поступово адапту­ється до сучасних умов. Так, до місцевих бюджетів за 8 місяців цього року на­дійшло на 1.2 млрд грн більше, ніж торік, в тому числі податків від релоко­ваного бізнесу. Поряд з цим роботодавці стика­ються з дефіцитом кваліфі­кованих кадрів, через низький рівень заробітних плат знижується конку­ренція.

Так, станом на 1 жовтня 2023 року в області нара­ховувалося 2.2 тис. вакан­сій, при цьому на одне ро­боче місце в середньому претендувало 2 пошукачі проти 5 осіб, як у 2022 році. Середній розмір за­робітної плати за вакансі­ями, які пропонують робо­тодавці, становить 10.3 тис. грн. В той час як за ре­зюме шукачів роботи – 18-19 тис. грн. При цьому показник середньої заро­бітної плати для нараху­вання пенсій у червні цьо­го року затверджено на рівні 16 тис. грн.

Залишається актуаль­ною проблема заборгова­ності із виплати заробітної плати. На вересень 2023- го працівникам області за­борговано 77,7 млн грн, з яких 76,5% припадає на підприємства, які припини­ли господарську діяль­ність. Тому профспілки Іва­но-Франківщини підтриму­ють законопроект №9510 .

Наразі профспілки на­полягають на підвищенні розміру мінімальної заро­бітної плати на 2024 рік до фактичного розміру про­житкового мінімуму для працездатних осіб з ура­хуванням прогнозного ін­дексу споживчих цін на 2023 рік – до 9257 грн.

Найчастіше учасники круглого столу акценту­вали увагу на потребі від­новлення тристороннього соціального діалогу в об­ласті. Адже у попередні роки він був одним з най­кращих в Україні, на тери­торіальному рівні вдава­лося вирішувати чимало питань, пов’язаних із бор­гами по зарплаті, скоро­ченням працівників, збе­реження окремих підпри­ємств, законодавчих ініці­атив тощо.

Профспілки і робото­давці вважають своїм обов’язком підставити плече владі, яка нині зосе­реджує більше уваги на питаннях забезпечення фронту.

За підсумками дис­кусії учасники круглого столу прийняли Заяву з нагоди Всесвітнього Дня дій за гідну працю «Настав час для підви­щення заробітної пла­ти» та Міжнародного Дня боротьби за лікві­дацію бідності».

 

ДЕНЬ ПРОФСПІЛОК

В рамках Дня Феде­рації профспілок Хмельницької об­ласті в Городоцькій міській територіаль­ній громаді відбула­ся зустріч керівників членських та підві­домчих організацій ФП області, керівни­ків трудових колек­тивів, профспілково­го активу громади з міським головою Неонілою Андрійчук.

У зустрічі взяв участь го­лова Федерації профспі­лок Хмельницької облас­ті Олег Сковородніков.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

КРАЩИХ – НАГОРОДЖЕНО ВІДЗНАКАМИ

За підсумками оздоровлення дітей влітку 2023 року у Закарпатті найбіль­ше дітей оздорови­ли обласні організа­ції профспілок: пра­цівників охорони здоров’я України (голова Володимир Турок), освіти і нау­ки України (голова Тетяна Повханич), Закарпатської ди­рекції АТ «Укрпо­шта» (голова Ганна Кучак).

Кращих організаторів оздоровлення дітей за організаційну роботу і досягнуті результати з оздоровлення дітей в умовах воєнного стану за поданням Закарпат­ської облпрофради наго­роджено відзнаками ФПУ.

На нараді голів обласних організацій галузевих профспілок 31 жовтня голова облпрофради Іван Зелінський вручив нагороди ФПУ Тетяні По­вханич та Ганні Кучак, а Володимиру Турку – По­дяку обласної ради профспілок.

Нагородами ФПУ також відзначені низка праців­ників профспілок облас­ті.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕСЦЕНТР ОБЛПРОФРАДИ

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПІДТРИМКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ – СПІЛЬНА СПРАВА

На першому цього року засіданні об­ласної ТСЕР, яке відбулося в Будин­ку профспілок, со­ціальні партнери обговорили цілий комплекс питань, пов’язаних зі збере­женням в умовах війни трудового по­тенціалу.

Передував цьому за­ходу інтерактивний івент в приміщенні облпрофцентру «По­дорож до ментально­го здоров’я».

Присутня на цьому заході заступник го­лови Дніпропетров­ської ОВА Надія За­дорожна підкреслила важливість у цих складних умовах по­силення впливу всіх сторін соціального ді­алогу на ситуацію в економіці, на ринку праці, підтримки ментального здоров’я працівників.

Заслухавши доповідь голови обласної ТСЕР, очільника Фе­дерації організацій роботодавців Віктора Сергєєва про пози­тивні зміни у веденні соціального діалогу в Дніпропетровській області у 2017-2023 рр. в рамках реалізації українсько-німецько­го проєкту розвитку соціального партнер­ства, у прийнятій по­станові зазначили, що повоєнна відбудо­ва України може бути успішною за умови її забезпечення квалі­фікованими праців­никами під реальні потреби роботодав­ців. А для цього необ­хідно активніше реа­лізовувати такі на­працьовані з європей­ськими партнерами напрями, як посилен­ня всебічної підтрим­ки закладів профте­хосвіти та їх контак­тів з роботодавцями, впровадження дуаль­ної системи, розвиток наставництва, профо­рієнтації школярів та інше.

У цьому контексті за­слуговує на увагу звернення з трибуни ради голови обласної профорганізації буді­вельників Олени Сови, яка просила до­помоги у вирішенні питання надання пе­редбаченої урядом доплати за роботу в умовах воєнних дій працівникам Ніко­польського професій­ного ліцею, які її чо­мусь вже кілька міся­ців не отримують.

Під час обговорення питання підтримки соціальними партне­рами ментального здоров’я працюючих зазначалось, що від нього багато в чому залежить працездат­ність людей і якість їхньої роботи. Тим більше, що декому доводиться працюва­ти в умовах ворожих обстрілів.

Важливу роль у цій роботі відіграють і профспілки, зазначив голова облпрофоб’єднання Анатолій Яловий. В нинішніх непростих умовах ро­боти в них додалося, причому, в усіх на­прямах соціального і правового захисту, бо, на жаль, в області є значні борги по зарплаті, зростання кількості порушень трудового законодав­ства і нещасних ви­падків на виробни­цтві. Зрозу

02.12.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання