« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ДІАЛОГИ З НАРДЕПАМИ

ДІАЛОГИ З НАРДЕПАМИ

У Львівському профспіл­ковому Будинку вчених з ініціативи обласної орга­нізації освітянської профспілки, яку очолює Марія Яцейко, та за під­тримки профільного де­партаменту облдержад­міністрації і її керівника Олега Паски, відбулася зустріч профактиву, ке­рівників освітніх закла­дів з народними депута­тами від Львівщини На­талею Піпою, Олегом Си­нюткою, помічником на­родного депутата Ми­хайла Цимбалюка про­фесором «Львівської по­літехніки» Уляною Пар­пан.

Як зазначив учасник зустрі­чі голова первинки Національ­ного університету «Львівська політехніка» Роман Колодій, життя вимагає, особливо в сьо­годнішніх екстремальних умо­вах воєнного стану, частішого спілкування представників найвищої законодавчої влади зі своїми виборцями. Саме най­потужніша громадська органі­зація – профспілка – є їх упо­вноваженим і компетентним представником. Про це засвід­чили рівень обговорюваних питань і актуальних бачень проєкту Закону про держбю­джет на наступний рік, проєк­ту закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо створення передумов для модернізації мережі за­кладів вищої освіти)», тощо.

Профспілкова сторона нада­ла професійний аналіз змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціаль­не страхування в частині опла­ти тимчасової непрацездат­ності застрахованих осіб, які працюють за сумісництвом» та про внесення змін до Закону «Про військовий обовязок і вій­ськову службу». Свої бачення і пропозиції вносили учасники круглого столу – як профліде­ри територальних організацій профспілки, так і керівники управлінь і закладів освіти.

Представники «Львівської політехніки» подали листа-звернення до народних депута­тів з пропозиціями щодо вирів­нювання формули в оплаті праці працівникам вищої шко­ли з поетапним переходом пер­шого тарифного розряду до мі­німальної зарплати.

Про відновлення справед­ливості в оплаті праці за фахо­вістю і вдосконалення застосу­вання тарифної сітки та усу­нення ручного управління в оплаті праці йдеться і в пети­ції, яку політехніки готують подати Президентові.

Модератор ділового діало­гу з народними депутатами Марія Яцейко порушила пи­тання рівня пенсійного забез­печення освітян, запропонува­ла створити робочу групу, яка б опрацьовувала й подавала пропозиції представникам влади, висловлені на таких за­ходах.

Народні депутати вислови­ли своє бачення обговорюва­них проблем, зокрема Олег Си­нютка наголосив про збере­ження ступенів фахової освіти. Наталія Піпа, як член Коміте­ту Верховної Ради України з питань освіти, науки та інно­вацій, пообіцяла лобіювати ін­тереси освітян, довести до ко­лег пропозиції, подані на цій діловій зустрічі.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК

 

ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ У ЗАКАРПАТТІ

Київська обласна організація проф­спілки працівників ЖКГ провела виїз­не засідання Пре­зидії в оздоровчо­му комплексі «Рута» в с. Поляна у Закарпатті.

На засідання були за­прошені голови Одеської та Закарпатської облас­них організацій профспіл­ки працівників ЖКГ.

Голова профспілкової організації Світлана Лєбє­дєва поінформувала про підсумки роботи з оздо­ровлення та відпочинку дітей влітку 2023 року, про практику роботи Біло­церківської міської органі­зації профспілки щодо за­хисту соціально-еконо­мічних прав працівників, про інформаційну роботу та організацію навчання профспілкового активу в Київській обласній органі­зації профспілки, про ви­конання фінансових зобов'язань первинними профспілковими організа­ціями за І півріччя 2023 року та інші.

З усіх питань відбулося обговорення, прийняті відповідні постанови.

Про роботу своїх орга­нізацій розповіли запро­шені голови Одеської та Закарпатської обласних організацій профспілки.

Учасники виїзного засі­дання відзначали що ве­личезне навантаження лягає на колдоговір, який є головним механізмом, за допомогою якого про­фком може здійснити і за­кріпити власний статус у житті підприємства. Крім того, профоргани мають піклуватися про зростан­ня чисельності профспіл­кових організацій.

Після засідання учас­ники ще довго обговорю­вали плани на майбутнє в роботі профспілкових ор­ганізацій на підприєм­ствах.

СВІТЛАНА ЛЄБЄДЄВА, ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛ­КИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ

 

«ГІДНА ПРАЦЯ В УМОВАХ ВІЙНИ»

У переддень Всес­вітнього дня дій за гідну працю в Закар­патській облпрофра­ді відбулася публіч­на дискусія «Гідна праця в умовах ві­йни: роль соціальних партнерів у забезпе­ченні спільних ці­лей».

Відкриваючи дискусію, го­лова Закарпатської об­лпрофради Іван Зелін­ський, використовуючи ці­каві цифри і факти, акцен­тував увагу на ролі проф­спілок у забезпеченні гідної праці. І в першу чергу, на зростанні заробітної плати, як основної складової ма­теріального добробуту працівників.

Цього року МКП закликала провести Всесвітній день дій за гідну працю під гас­лом: «Настав час для підви­щення заробітної плати».

Виконавчий директор об­ласного об’єднання «Об­ласна федерація робото­давців Закарпаття» Вален­тина Непійпова у своєму виступі зупинилася на про­блемах гідної праці та еко­номічного зростання в пе­ріод воєнного часу та після війни, ролі роботодавців у проведенні цієї роботи.

В обговоренні-дискусії з розглянутих питань взяли участь голови обласних організацій галузевих профспілок, а також соці­альні партнери.

На завершення було при­йнято Резолюцію, в якій учасники публічної дискусії наголосили, що основними засадами політики уряду з відновлення економічного зростання та відбудови економіки в післявоєнний час мають стати:

– підвищення рівня міні­мальної заробітної плати понад фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

– підвищення державних соціальних гарантій;

– зростання заробітної пла­ти у всіх сферах економіки;

– ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати та забезпечення своєчас­ної її виплати в подальшо­му;

– відновлення ефективно­го соціального діалогу;

– збереження існуючих та створення нових сучасних і безпечних робочих місць;

– соціальний захист враз­ливих верств населення.

Тільки через реалізацію принципів гідної праці з га­рантованими трудовими правами, ефективний соці­альний діалог можна ство­рити умови для економіч­ного відродження країни, викорінення бідності та зростання добробуту насе­лення, побудови нової еко­номіки, яка виведе Україну на європейський рівень.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ

10.11.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання