« на головну 25.04.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1248)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»

ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗАХОДИ З НАГОДИ ДНЯ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ

ЗАХОДИ З НАГОДИ ДНЯ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ

Цього дня у ФП Кірово­градської обл. зібрали ветеранів різних років і галузей з нагоди Дня людей літнього віку. Посмішки, радість від зустрічі зі знайомими, обійми, щемкі спогади – це саме те, що потріб­но ветеранам на схилі літ. І такий подарунок їм зробили організатори свята – ГО «Громадські ініціативи Марії Чор­ної», обласна організа­ція ветеранів та ФПО.

Ведучий подібних ветеран­ських заходів незмінний – ве­теран галузі культури, поет Микола Барабуля, який неви­мушено вів програму, тактов­но заповнюючи паузи гумором та власними віршами. Заспів свята зробив, як і належить, го­лова обласної організації вете­ранів Анатолій Перевозник: «Мені приємно бачити людей, які свого часу, кожен на своє­му робочому місці, багато зро­били для області. І сьогодні, перебуваючи на заслуженому відпочинку, продовжують ро­бити свій внесок у справу за­хисту України – займаються волонтерством: шиють, пле­туть, готують для воїнів, пере­раховують кошти на ЗСУ. Я вдячний усім ветеранам, а та­кож Федерації профспілок об­ласті, з якою ми уклали дого­вір про співпрацю і працюємо в одному напрямку».

Теплими посмішками зу­стрів зал знану в області очіль­ницю громадської організації Марію Чорну: «Немає суспіль­ства, де б не шанували зрілих людей, які мають великий життєвий досвід і кожен з них може ним поділитися. Дуже вдячна за це старшому поко­лінню».

Далі була хвилююча хвили­на. За дорученням Президента України та командира підроз­ділу голова обласної організа­ції ветеранів- афганців Мико­ла Липко вручив орден Богда­на Хмельницького ІІІ ступеня дружині Сергія Ткача, який за­гинув, захищаючи Україну. А захиснику Віктору Коліньку вручили медаль «За єдність України». Дякуючи за нагоро­ду, Віктор передав слова вдяч­ності від побратимів Марії Чорній, резюмуючи їх в одній фразі: «Ви – як ліки для воїнів і поранених. Хто б до вас не звернувся, ви не залишите про­хання без уваги. Про вас зна­ють, на вас чекають з вірою і надією».

Зі словами глибокої поваги та вдячності звернувся до лю­дей поважного віку голова ФПО Максим Баланенко: «За­вжди готові допомагати вам разом із членськими організа­ціями. Приємно, що у такий важкий час ви знаходите мож­ливість допомагати армії, під­тримуєте не тільки своїх дітей- онуків, а й усіх воїнів. Вірю, що дочекаєтесь своїх рідних і усіх армійців з перемогою, і тоді наша Україна розквітне». Максим Баланенко вручив Ма­рії Чорній Почесну грамоту від профспілкового об’єднання.

Того дня гармонійно поєд­нувалися і хвилюючі моменти, і радісні. А ліричні хвилини подарували присутнім народ­ний аматорський хор «Вете­ран» (керівник Вікторія Карпо­ва) та аматори обласної бол­гарської общини.

ПРЕСЦЕНТР ФПО КІРОВОГРАДЩИНИ

 

ОХОРОНА ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ФП Вінницької обл. провела семі­нар-навчання фахівців членських організацій з питань охорони праці, правової, соціально-економічної ро­боти профспілкових організацій в умовах воєнного стану.

Відкриваючи семінар, перший заступник голови ФПО Тетяна Побережна зазначила, що основне за­вдання профспілок – зберегти трудові колективи, не допустити згортання та звуження раніше досяг­нутих норм і зобов’язань в колективних договорах та угодах, особливо, що стосується питань оплати та умов праці, соціального захисту працюючих.

З інформацією «Особливості призначення та ви­плати пенсій в умовах воєнного стану. Новації у пенсійному законодавстві та соціальному страху­ванні» виступила Антоніна Швець – заступник на­чальника управління пенсійного забезпечення, на­дання страхових виплат, соціальних послуг, житло­вих субсидій та пільг ГУ ПФУ у Вінницькій обл. Вона поінформувала присутніх щодо пенсійного забез­печення 434,8 тис. пенсіонерів області, розповіла про перерахунки пенсій у I півріччі 2023 р., про збільшення мінімальних пенсійних виплат для різ­них вікових категорій.

Головний технічний інспектор праці апарату ФПО Олександр Волинець виступив з інформаціями «Про стан виробничого травматизму на підприєм­ствах Вінницької області за 8 місяців 2023 р.»; «Ал­горитм дій представників профспілок під час роз­слідування нещасних випадків в умовах воєнного стану». Учасникам семінару було роздано методич­ні рекомендації з вищеозначених питань.

Про основні положення законопроєкту № 9510 «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо випла­ти заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця», го­ловні державні соціальні стандарти та гарантії у проекті Держбюджету на 2024 рік, а також рівень оплати праці присутніх поінформувала Ірина Сте­панець – спеціаліст з питань соціально–економіч­ної роботи апарату ФПО.

Учасники семінару взяли активну участь в обго­воренні вищезазначених питань, обмінялися дум­ками стосовно подальших дій профспілок в умовах воєнного стану.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.

 

МАЙБУТНЄ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Законопроєкт «Про колективні трудові спори» має на меті, на думку профспі­лок, створення умов для досудового врегулювання тру­дових спорів, спро­щення процесів ви­рішення спорів, ско­рочення термінів і процедур оголо­шення страйку, лік­відацію галузевих заборон та обме­жень права на страйк (в Україні іс­нує 22 галузевих за­борон на страйк працівників), обовʼязковість ви­конання рішень тру­дових арбітражів, тощо. Профспілки вважають не на часі можливість запро­вадження робото­давцями локаутів, що порушить право працівників на отримання заробіт­ної плати.

Ці пропозиції від ФП Черкаської обл. висло­вили на засіданні круг­лого столу, організова­ного відділенням НСПП області.

Власними баченнями практики врегулювання трудових спорів поділи­лися сертифікований трудовий арбітр, голова обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства Іван Анашкевич та медіатор, голова обласної проф­спілкової організації працівників АПК Мари­на Горлач.

Відбулася дискусія спільно із представни­ками центральних та місцевих органів влади, Уповноваженого ВРУ з прав людини, регіо­нального центру з на­дання безоплатної вто­ринної правової допо­моги, центру зайнятос­ті, науковцями навчаль­них закладів області щодо законопроєкту. Сподіваємось, що пар­ламентарі приймуть за­конопроєкт з урахуван­ням профспілкових про­позицій, а закон забез­печить врегулювання проблем соціально-тру­дових відносин.

ПЕТРО ШЕВЧЕНКО, ГОЛОВА ФП ЧЕРКАЩИНИ

 

МОЛОДЬ ВИВЧАЛА «СИЛУ СОЛІДАРНОСТІ»

У Закарпатті під керівництвом го­лови Профспілки працівників дер­жавних установ України Юрія Пі­жука та за під­тримки Профспіл­ки державних службовців Шве­ції Fackf ö rbundet St відбулося на­вчання школи профспілкової молоді держав­них установ «Сила солідарності» за українсько-швед­ським проєктом «Розширення прав і можливос­тей молодих пра­цівників проф­спілкового руху України».

У програмі навчання було обговорення тем: «Профспілкова солі­дарність і чому це так важливо», «Особливос­ті соціального діалогу в країнах Європейсько­го союзу», «Норматив­но-правове регулюван­ня колективно-договір­ної роботи», «Основи колдоговірної роботи: ділова гра» та багатьох інших.

Під час розгляду пи­тання «Попереджен­ня трудових спорів в колективі» з важли­вою інформацією учасників навчання ознайомили началь­ник відділення НСПП в Закарпатській об­ласті Роман Котля­ров та заступниця на­чальника відділення Ольга Воловар.

За підсумками на­вчання його учасни­ки отримали нові зна­ння, великий обсяг корисної інформації, новий досвід комуні­кації в команді, мали цікаві тренінги, їм вручили сертифіка­ти. А ще було багато емоцій і вражень та нових друзів.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

 

ВІДБУЛОСЯ ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЄКТУ

У Миколаївській облраді профспі­лок у рамках пу­блічного обгово­рення проєкту За­кону України «Про колективні трудо­ві спори», відбуло­ся засідання круг­лого столу.

У заході, окрім проф­спілковців, взяли участь представники НСПП роботодавців, регіональний коорди­натор взаємодії з гро­мадськістю Уповно­важеного ВРУ з прав людини, Регіонально­го центру з надання безоплатної вторин­ної правової допомо­ги, науковці, трудові арбітри та незалежні посередники НСПП.

Голова облпрофради Любов Онищенко по­інформувала про основні проблеми іс­нуючої системи вирі­шення колективних трудових спорів, за­кцентувала увагу на пропозиціях проф­спілкової сторони до законопроєкту, наго­лосила на статтях, які категорично не під­тримуються проф­спілковою стороною.

Завідувачка відділу правової робити Ми­колаївської обласної ради профспілок Оле­на Чернова прокомен­тувала статті законо­проєкту щодо питань страйку, локауту, су­дового збору та ін. та внесла конкретні про­позиції по окремих статтях.

Під час заходу всі ба­жаючи учасники ви­словлювали свої дум­ки та надавали пропо­зиції, відбулася жва­ва дискусія та актив­не обговорення проєк­ту. Подані пропозиції будуть розглянуті при подальшому доо­працюванні законо­проєкту.

На завершення за

01.11.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання