« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СВЯТО В С МІЛЯНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ

СВЯТО В С МІЛЯНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ

Смілянський дитячий будинок-інтернат для ді­тей з особливими потре­бами відзначив своє 55 річчя.

Соціальний заклад заснова­ний 1968 року, сьогодні – це су­часний, гарний будинок, де проживають понад 180 особли­вих дітей віком від 4 до 35 років, які мають вади розумового роз­витку, емоційно-вольові розла­ди. Для вихованців інтернату створені домашні умови про­живання, забезпечено цілодо­бове медичне обслуговування кваліфікованими медичними працівниками. Функціонують стоматологічний кабінет, кабі­нет ЛФК та масажу, фізіотера­певтичний кабінет, кімната ре­абілітації з сучасним облад­нанням, кабінет психолога, за­тишна зала для проведення святкових заходів. Особливу атмосферу тепла і любові до ді­тей створюють працівники за­кладу, які піклуються і нада­ють допомогу, заспокоюють, навчають і адаптують вихован­ців у соціальному середовищі.

Директор дитячого будин­ку-інтернату Іван Пономарен­ко проводить активну роботу щодо розширення спектру на­дання соціальних послуг, на­лагодження взаємодії і співп­раці з міжнародними благо­дійними фондами, громад­ськими організаціями. Вагомі результати діяльності молодо­го керівника вже можна поба­чити: нові гаджети у дітей, зручні меблі, пристосування і засоби реабілітації.

Ювілей створення закладу відзначали великою соціаль­ною родиною.

Перший заступник Голови Черкаської ОВА Наталія Крав­ченко, перший заступник голо­ви Черкаської облради, Роман Сущенко, голова Черкаської РВА Валерія Бандурко приві­тали колектив, відзначили грамотами працівників та по­дарували цінні подарунки.

Директор Департаменту со­ціального захисту населення Руслан Чикало та представни­ки обласної профспілки пра­цівників соціальної сфери по­дякували працівникам за сум­лінну працю, активну грома­дянську позицію, партнерство і благодійність, вручили гра­моти, профспілкову виплату і подарунки.

НАТАЛІЯ ДУТКО, ГОЛОВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 

В ЧИГИРИН – ЗА ДУХОВНОЮ СИЛОЮ!

На базі Резиденції Богдана Хмель­ницького в Чигирині відбулася профспілкова зустріч голів міських, об’єднаних, районних організацій Черкаської облорганізації Проф­спілки працівників освіти і науки України, первинних профспілкових організацій закладів вищої, перед­вищої, професійної (професійно- технічної) освіти Черкащини «Разом до перемоги єдиною профспілковою родиною! В Чигирин – за духовною силою!»

Біля Резиденції Богдана Хмельницького гостей радо зустріли керівники освіти та профспілки Чиги­ринщини – Віталій Синяков, начальник відділу осві­ти, культури, туризму, молоді та спорту Чигирин­ської міської ради, та Олена Михно, голова Чиги­ринської об’єднаної організації Профспілки праців­ників освіти і науки України.

Гості відвідали музей Богдана Хмельницького, де глибше пізнали історію України часів видатного геть­мана та ознайомились із персональною виставкою Народної майстрині НСМНМУ Людмили Харченко «Обіймаю тебе, моя Україно». На підготовленій локації біля Резиденції відбувся патріотичний флешмоб.

Учасники об’єдналися в «Коло єднання», яке символізує єдність у спільній справі – стояти на варті захисту прав та гарантій спілчан. Разом озву­чили спільні плани й дії на новий навчальний рік, на допомогу нашим воїнам у наближенні перемоги.

Лідери профспілок схилили голови у скорботі за кожним, хто віддав своє життя за Україну. Подяку­вали ЗСУ за можливість жити, працювати, збирати­ся разом.

Голова Черкаської обласної організації Проф­спілки працівників освіти і науки України Анатолій Стеценко привітав присутніх і вручив почесні наго­роди профактиву області.

По завершенні флешмобу профспілкові лідери зробили свій внесок у благодійну скриньку на до­помогу ЗСУ. Всі зібрані кошти будуть передані для потреб 118 окремої бригади ТрО.

Продовжили працювати в залі Резиденції. Через відеозв’язок з вітальними словами та настановами до нового навчального року до аудиторії звернули­ся Георгій Труханов, голова Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України, та Віктор Харченко, голова Чигиринської міської ради. Очільник обласної Профспілки освітян Анатолій Стеценко інформував про плани та очікування га­лузевої Профспілки у 2023-2024 навчальному році.

У духовному місці сили профспілкові лідери на­дихнулися новими ідеями, наповнилися внутріш­ньою енергією, життєвою силою, що сприятиме ефективніше працювати в новому навчальному році на благо освітян.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.

 

СПІЛЧАНКИ ВІДВІДАЛИ ПОРАНЕНИХ ВОЇНІВ

Вже традиційно, наші спілчаники від­відали поранених бійців, які лікуються у медзакладах Рів­ного.

Як їх зустріли та про що розмовляли, розповідає Марія Рожко, заступник голови Федерації проф­спілок області.

– Для нас, спілчанок, сьогодні, як ніколи, важ­ливою була ця зустріч в лікарні з нашими захис­никами.

Ми подякували і вклони­лись нашим воїнам. Адже, завдячуючи їхньо­му героїзму, незламності та мужності, над містом Рівне майорить наш Дер­жавний Прапор – оберіг та гордість, а ми досі жи­вемо у вільній та неза­лежній державі.

Для хлопців наші спіл­чанки приготували смачні святкові домашні страви, а діти подарува­ли обереги (янгелочки і синьо-жовті сердечка).

Наші захисники, у при­ватній розмові, розпові­дали, що вони дуже вдячні медпрацівникам Рівненської міської лі­карні за їх працю та ста­ранний медичний до­гляд.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НА ФОРУМІ ОБГОВОРИЛИ ПОСИЛЕННЯ ДОПОМОГИ ЗСУ

У приміщенні Феде­рації профспілок Хмельницької об­ласті відбувся об­ласний Форум ліде­рів профспілкових організацій та пред­ставників територі­альних громад об­ласті.

Захід було організовано Хмельницькою облорга­нізацією Профспілки працівників соціальної сфери України (голова – заслужений працівник профспілок України Олександр Цюзік).

У Форумі взяв участь та виступив голова Феде­рації профспілок Хмель­ницької області Олег Сковородніков. Учасники Форуму обговорили пи­тання посилення роботи по наданню благодійної допомоги ЗСУ.

По завершенню було вручено нагороди во­лонтерським лідерам з нагоди Дня Незалежнос­ті України.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІІ

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ З ПРОФСПІЛКОЮ ГРУПИ ПОШТИ ЯПОНІЇ

Після широко­масштабного вторгнення росії в Україну більшість країн світу підтри­мали Україну в бо­ротьбі з рашиста­ми. Серед них і Японія, яка продо­вжує надавати Україні потужну фінансову під­тримку та гумані­тарну допомогу. Не стоять осто­ронь і японські профспілкові ко­леги.

Хвиля протесту про­йшла країною, в тому числі з вимогою при­пинити війну в Украї­ні! На зазначений за­хід вийшли члени профспілки групи по­шти Японії, потім їх підтримала проф­спілка працівників індустрії телекому Японії. Так розпоча­лося знайомство і ве­лика дружба!

Доречно згадати про­ведений спілчанами пошти Японії флеш­моб у підтримку об’єднаної профспіл­кової організації Ук­рпошти під гаслом «За негайне припи­нення війни!»

Благодійну фінансо­ву допомогу від япон­ської профспілки нео­дноразово отримува­ла і обласна проф­спілкова організація Закарпатської дирек­ції АТ «Укрпошта» (голова Ганна Кучак). Її було надано вну­трішньо переміще­ним особам, які приї­хали з регіонів, де ве­дуться бойові дії, і працюють у відділен­нях закарпатської «Укрпошти».

Не залишилися без уваги і працівники, рідні яких захища­ють нашу країну.

 

ВІДБУВСЯ ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ – 2023

Масштабний захід з підтримки за­йнятості й розви­тку підприємни­цтва в Закарпат­ській області – Ярмарок вакансій – 2023 – відбувся днями на набе­режній Незалеж­ності в місті Ужго­роді.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, вітаючи учасників яр­марку – роботодавців, пошукачів роботи, в тому числі вимушено переміщених осіб, за­значив, що «зараз За­карпаття – один з лі­дерів у країні за рело­кацією бізнесу, зрос­танням ВВП і прирос­ту надходжень до всіх бюджетів завдяки збільшенню виробни­чої, експортної скла­дов?

09.10.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання