« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

НАГОЛОС – НА ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

НАГОЛОС – НА ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

У Львові відбулася об­ласна освітянська кон­ференція. У заході взяли участь декілька сотень учасників, серед яких ке­рівництво області, осві­тяни, керівники та пред­ставники органів управ­ління освітою РДА та те­риторіальних громад об­ласті, голови територі­альних організацій проф­спілки працівників осві­ти і науки України, керів­ники закладів освіти; кращі вчителі області, представлені до нагород за трудові і творчі здо­бутки на ниві навчання і виховання учнів.

Профлідер обласної осві­тянської профспілки Марія Яцейко відзначила повсякчас­ну буденну роботу: професійна спільнота, актив, департамент освіти і науки, який очолює Олег Паска, діють спільно у руслі соціального захисту в тяжкі часи війни, добиваю­чись належних, відповідно до законів про освіту, оплати пра­ці, доплат, що в сумі не переви­щують фінансове поцінування інших категорій працівників у воюючій державі. Наголосила на важливості укладання Угод та колдоговорів на місцях з ро­ботодавцями.

Відрадно, що ця праця поці­нована реципієнтами. Спілку­вання в кулуарах з делегатами засвідчило, що освітяни облас­ті вдячні профспілці за продо­вження до 56 днів відпустки, у тому числі вихователям дит­садків, за тримання професій­ної марки і відповідних ко­штів до престижності вчитель­ської праці...

Голова Львівської ОВА Максим Козицький подякував вчителям області за успіхи, яких досягають їх вихованці на Всеукраїнських та міжна­родних конкурсах, за результа­ти ЗНО, за якими Львівщина займає чільні місця в Україні. Перше – за результатами з іс­торії України.

Нагороди й Подяки отрима­ли керівники відділів освіти, директори, вчителі, викладачі закладів профтехосвіти, вихо­вателі закладів дошкільної освіти, санаторних шкіл, ке­рівники гуртків позашкільних закладів освіти.

Що особливо відрадно, на конференції зроблено наголос на розвиток позашкільних за­кладів освіти. Як наголосив го­ловний доповідач Олег Паска, їх мережа була суттєво скоро­чена в 2019 році. Зважаючи на виклики часу у нашій країні, навів приклад досвіду інших країн, що, ставлячи собі за­вданням побороти молодіж­ний і підлітковий алкоголізм, наркоманію, інші залежності та шкідливі звички, за участю психологів почали розвивати мережу позашкільних освітніх закладів і залучення до них учнівської молоді, так скоро­тивши, буквально за кілька ро­ків, цей проблемний контин­гент суспільства вдесятеро.

Окрасою освітянського свя­та став хор «Освітяни» Буської територіальної громади, яко­му добігає 4 десятиліття. Коли 40 його учасників заспівали в залі Франкового університету державний та церковний гімн – мороз пробігав шкірою. Не лиш тому, що співали кришта­лево чисто, могутньо й профе­сійно, а й тому, що виступали харизматичні освітяни – з ви­соким почуттям громадян­ськості, єдності слова і діла, прикладу для своїх вихованців безкорисливої праці, віддаван­ня власного часу й енергії зем­лякам і суспільству.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.

 

ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЄКТУ 9510 ПРО ЗАРПЛАТНІ БОРГИ

В Запорізькій обласній раді профспі­лок на засіданні «круглого столу» за участі представників профспілково­го активу та соціальних партнерів області відбулося обговорення змін у чинному законодавстві України стосовно посилення захисту праців­ників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у ви­падку неплатоспроможності робото­давця, запропонованих законопро­єктом № 9510.

Вела засідання «круглого столу» Белескова Та­мара, виконуюча обов’язки голови Запорізької об­лради профспілок, яка інформувала присутніх про основні положення законопроєкту.

Представники профспілкових організацій напо­лягали на необхідності прийняття запропонованого законопроєкту, оскільки спілчани мають надію, що він стане гарантом відносин працівників з робото­давцем та покращить їх фінансове становище, зро­бить економічно невигідною для роботодавця за­тримку зарплати, створить умови для скорочення обсягів наявної заборгованості, підвищить рівень економічного захисту працівника у випадку невчас­ної оплати праці, а також забезпечить створення ме­ханізму компенсації заробітної плати у випадку не­платоспроможності роботодавця. Реалізація запро­понованих норм також сприятиме наближенню за­конодавства України до європейського права, що є однією із вимог вступу України до ЄС.

За результатами проведеного активного та заці­кавленого обговорення, учасники засідання дійшли висновків, що необхідно законодавчо визначити статус Гарантійної установи із задоволення грошо­вих вимог працівників у випадку неплатоспромож­ності роботодавця. Розробити порядок її створення і наповнення, права і повноваження у взаємодії з ро­ботодавцями та постраждалими працівниками під­приємств, установ і організацій та порядок виплати компенсацій.

За результатами обговорення профспілковий за­гал направив до народних депутатів від Запорізької області звернення щодо доопрацювання та підтри­мання законопроєкту № 9510 задля економічного захисту працівників.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

«СОЦІАЛЬНИХ БЕРЕГИНЬ» ВІД­ЗНАЧИЛИ НАГО­РОДАМИ

Черкаська обласна профспілка праців­ників соціальної сфери гостинно за­просила волонтерів, активістів, громад­ських діячів відзна­чити головне дер­жавне свято – День Незалежності Украї­ни.

Понад рік діє осередок профспілкового волон­терського центру «Соці­альні Берегині». За цей час виготовлено понад 155 кікімор, 360 каверів, 130 подушок, 13 сіток для артсистем. Ми нада­ли допомогу 32 бойовим бригадам на передовій, придбали систему Стар­лінк для морських піхо­тинців, донатили і від­правляли посилки на фронт.

Завдяки партнерству і взаємодії з громадськи­ми організаціями і бла­годійними фондами до­помогли нашим захисни­кам медикаментами, ре­чами першої необхіднос­ті, продуктами харчуван­ня, засобами особистої гігієни, ремонтом авто­мобілів і медичним об­ладнанням.

Сьогодні волонтерські організації відіграють важливу роль в захисті нашої держави і форму­ванні свідомого грома­дянського суспільства.

Приємною несподіван­кою стало відзначення всіх присутніх. Наші на­дійні помічники, громад­ські активісти, благодій­ники отримали Почесний знак профспілки праців­ників соціальної сфери України «За соціальне партнерство» та Подяки Президії Черкаської об­ласної Ради профспілки працівників соціальної сфери України.

Соціальні Берегині, які майже 15 місяців займа­ються виготовленням захисного одягу, отри­мали подяки благодій­ного фонду «Гагара» та подарунки від міжна­родного благодійного фонду «Небайдужі».

Цікавою родзинкою ста­ла вікторина з історії становлення української державності. Пригаду­вали історичні події, осо­бливі дати, відомих українських діячів, нау­ковців і політиків, цікаві факти про нашу рідну незалежну Україну.

НАТАЛІЯ ДУТКО, ГОЛОВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 

ДОПОМОГА ЗСУ – ВКЛАД У ПЕРЕМОГУ ТА МАЙБУТНЄ НАШОЇ УКРАЇНИ!

Впродовж остан­ніх років через ві­йну змінилися прі­оритети роботи виборних органів профорганізацій. Основними напря­мами діяльності, в тому числі і Пол­тавської обласної організації проф­спілки, з початку військової агресії є надання допо­моги сім’ям по­терпілих спілчан, внутрішньо пере­міщеним особам та ЗСУ.

Днями Полтавська об­ласна організація профспілки освітян надала благодійну до­помогу Полтавському 407-му стрілецькому батальйону військо­вої частини А4845 на суму 1 млн грн.

Серед наданої допо­моги – 8 тепловізорів, запчастини до авто­мобілів, систем зв’язку та інструмент для ремонту техніки.

Командир військової частини Ярослав Рад­ченко та заступник командира Вадим Гергель, який отриму­вав оснащення, подя­кували за допомогу всім, хто долучився до благодійної спра­ви.

Дорогі спілчани, від нашої з вами єдності, активності і наполе­гливості залежить майбутнє освіти і кожного освітянина. Профспілка – це та ор­ганізація, яка не тіль­ки стоїть на захисті спілчан, але й підтри­мує кожного, хто цьо­го потребує.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ

 

АКЦІЯ «ПРАПОР НА ПЕРЕДОВУ»

Ужгородська міська рада до Дня Державного Прапора України ініціювала акцію «Прапор на пере­дову». Її мета – вкотре згуртува­тись і підтримати українських вої­нів, котрі зараз за­хищають нашу землю від росій­ської агресії.

Активними учасника­ми акції стали Закар­патська облпрофрада (Іван Зелінський), об­ласні організації га­лузевих профспілок: працівників освіти і науки (Тетяна Повха­нич), охорони здоров’я (Володимир Турок), агропромис­лового комплексу (Ганна Кулик), торгів­лі (Наталія Кузьма), державних установ (Діана Гондорчин), машинобудівників і будівництва (Василь Пазяк) та інші, керів­ники яких у день свя­та підписали україн­ський прапор зі свої­ми побажаннями і словами подяки на­шим захисникам.

«Дорогі наші захисни­ки!

Хай ворожа куля Вас в бою минає,

Крильми Ангел Бо­жий нехай захищає.

Мамина молитва зні­ме з душі втому,

Вертайтесь, Герої, жи­вими додому!

Боже, борони Геро­їв!!!» – написали на прапорі члени Прези­дії Закарпатської об­лпрофради.

Голова Закарпатської обласної ради проф­спілок Іван Зелін­ський передав прапор начальниці управлін­ня у справах культу­ри, молоді та спорту Ужгородської міської ради Аллі Чернобук.

25.09.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання