« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

У ПОЛІ ЗОРУ – ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗНАННЯ

У ПОЛІ ЗОРУ – ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗНАННЯ

Як правило, найбільшого успіху досягає той, хто має в своєму розпоря­дженні кращу інформа­цію. З відповідною ме­тою Закарпатська об­лорганізація профспілки працівників освіти і нау­ки в онлайн форматі про­вела семінар для голів районних, об’єднаних, міських організацій Профспілки, профкомів закладів вищої освіти.

Про нове в законодавстві України щодо колективних угод та договорів та власне прийняття нового Закону України «Про колективні уго­ди та договори» проінформува­ла юрисконсульт обласної ор­ганізації Профспілки Ганна Ключевська. Зокрема, було проаналізовано основні статті Закону та підкреслено проф­спілкові аспекти у ньому.

Серед ключових переваг нормативного документу юрисконсульт виділила на­ступне:

– закріплення принципу по­кращення становища праців­ника на кожному з рівнів ко­лективно-договірного регулю­вання;

– унеможливлення укладен­ня трудових договорів, що зни­жують рівень трудових гаран­тій працівників;

– закріплення пріоритетно­го права профспілок на веден­ня колективних переговорів;

– розширення орієнтовного змісту колективних договорів;

– запровадження можливос­ті укладати колективні угоди для профспілок, які не мають репрезентативних партнер­ських організацій роботодав­ців.

Також було наголошено, що автоматично з прийняттям ЗУ «Про Колективні договори» було подано проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміні­стративні правопорушення щодо посилення відповідаль­ності в сфері колективно-дого­вірної діяльності» (реєстр. № 7629), в якому хочуть передба­чити оновлений розмір штраф­них санкцій:

– ухилення від участі в ко­лективних переговорах – від 10 до 50 н.м.д.г. (чинна норма – від 3 до 10);

– ненадання інформації, не­обхідної для ведення перегово­рів і здійснення контролю за виконанням угод, договорів – від 5 до 10 н.м.д.г. (чинна нор­ма – від 1 до 5);

– накладення штрафу за не­надання працівнику особами, які представляють роботодав­ця, інформації про укладення колективного договору, вне­сення до нього змін і допо­внень – від 5 до 10 н.м.д.г. (на­разі відсутній).

Другим спікером семінару виступив Федір Смірнов, спе­ціаліст обласної організації Профспілки з внутріспілкової та інформаційної роботи.

Враховуючи той факт, що сучасне суспільство вимагає постійних ефективних комуні­кацій на різних майданчиках, темою навчання була «Комуні­кація з профактивом в умовах воєнного стану, інформаційні технології та каналикомуніка­ції».

Спеціаліст висвітлив тему горизонталі комунікації у профспілкових організаціях, проаналізував відмінності між групами та спільнотами, каналами і сторінками у попу­лярних месенджерах та соці­альних мережах, детально описав процес створення різ­них комунікаційних каналів.

Наостанок Федір Смірнов поділився з учасниками семі­нару корисними сервісами та ресурсами для покращення ве­дення інформаційного на­прямку діяльності у профспіл­кових організаціях.

ПРЕСЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

ВИЇЗДНА КОМІСІЯ НА ЗАКАРПАТТІ

З перших днів широкомасштабної ві­йни комунальники Київщини щодня прибирали вулиці і двори, вивозили сміття. Не припиняли постачання води і тепла, утримували дороги, до­глядали зелені території. Робили це працівники ЖКГ обмеженими сила­ми, бо частина фахівців пішли захи­щати Україну.

Після атак ворога на критичну інфраструктуру, ко­мунальні служби не припиняли оперативно віднов­лювати пошкоджені об’єкти, повертаючи життєво важливі послуги. На жаль, іноді ціною власного жит­тя. Бо працювали і під обстрілами, і одразу після них – коли все ще палало.

Нещодавно на Закарпатті у Рахові провели виїзну Президію, Пленум та семінар-тренінг Київської облас­ної організації профспілки працівників ЖКГ, МП, ПОН.

На Пленумі розглядалися питання роботи Київ­ської обласної організації в умовах воєнної агресії ро­сії, колективних договорів і угод – як основного ін­струменту захисту інтересів працюючих, фінансової роботи, змін податкового законодавства, обліку і звітності, документального оформлення господар­ських операцій, складання фінансового та статистич­ного звітів.

На Пленум були запрошені та взяли участь: голова Закарпатської обласної ради профспілок І. Зелін­ський, директор КП «Васильківтепломережа» А. Пана­іт, директор КП Калинівської керуючої компанії «Гро­мадський сервіс» А. Миронець та 33 профспілкові ак­тивісти первинних профспілкових організацій Київ­ської області, зокрема, члени ради, голови та скарб­ники профспілкових комітетів.

Змістовно пройшов семінар в частині обміну прак­тичним досвідом і знаннями, пізнавально і перспек­тивно – з огляду на внесення змін до чинного законо­давства про колективні договори і угоди, змін до По­даткового кодексу.

Крім того, під час перебування на Закарпатті група із 25 осіб піднялась на гору Петрос (висота 2020 м), де вона підняла прапор України та галузевої профспілки.

СВІТЛАНА ЛЄБЄДЄВА, ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МП, ПОН

 

ОТГ І ПРОФСПІЛКИ: ОБ’ЄДНАНІ ЄДИНОЮ МЕТОЮ

Вже майже сім ро­ків в країні працює Всеукраїнська Асо­ціація об’єднаних територіальних гро­мад (ОТГ). Пред­ставляючи їх інтере­си на всіх рівнях, вона активно сприяє становленню та роз­витку громад як основи цілісної нової системи потужного і дієвого місцевого самоврядування.

Одним з найактивніших членів Асоціації є її Дні­пропетровське регіо­нальне відділення, яке очолює Світлана Спа­жева. Зараз в області створено 86 територі­альних громад. Регіо­нальне відділення ось вже чотири роки в рам­ках діючої Угоди плідно співпрацює з Дніпропе­тровським обласним об’єднанням профспі­лок та його членськими галузевими профорга­нізаціями з широкого кола питань забезпе­чення життєдіяльності громад, соціального за­хисту їх мешканців, ро­боти місцевих профспі­лок. Днями представни­ки облпрофоб’єднання – його голова Анатолій Яловий, голови обкомів профспілок – Зінаїда Бедринець (держслуж­бовці), Ольга Валевська (медики), Сергій Козо­рог (освіта і наука), Анастасія Демідова (ко­мунальники) – взяли участь у загальних збо­рах регіонального від­ділення Асоціації ОТГ.

Профспілки Дніпропе­тровщини, як зазначив у своєму виступі на збо­рах А. Яловий, приділя­ють велике значення взаємодії з Асоціацією ОТГ. За чотири роки на­працьовано дуже ко­рисний досвід співро­бітництва на благо лю­дей. Профспілки підтри­мують Асоціацію у її зверненнях до місцевих та вищих органів влади, проводять роз’яснювальну роботу, беруть активну участь у культурно-спортивних та інших заходах. Не об­ходиться, звичайно, й без дискусій з тих чи ін­ших питань, але вони лише допомагають справі. Життя показало, що децентралізація, розвиток місцевого са­моврядування в цілому допомогли у цей склад­ний час втримати контроль за ситуацією на місцях, допомогти людям. Але, підкреслив А.Яловий, ми розуміємо, що громади потребують зараз ще більшої під­тримки. І вона проф­спілками буде надава­тись.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

КОЛДОГОВІР – ЦЕ ГАРАНТІЯ. ОСОБЛИВО В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Колдоговірна ро­бота як головний механізм регулю­вання соціально- трудових відно­син найманих працівників з ро­ботодавцями за­вжди була і зали­шається серед основних завдань профспілок.

В умовах воєнного стану роль цього за­вдання різко зросла, адже саме ця форма соціального діалогу є найбільш результа­тивною, яка впливає на рівень і якість життя працівників конкретного підпри­ємства чи цілої галу­зі. Саме тому стан колдоговірної роботи та підвищення її ефективності для за­безпечення і захисту прав працівників в умовах воєнного ста­ну обговорювався на засіданні Ради Феде­рації профспілок Кі­ровоградщини.

Як зазначив голова ФПО Максим Бала­ненко, законодавство України надає проф­спілкам пріоритетне право на організацію і ведення колектив­них переговорів, і треба відзначити, що первинні профорга­нізації активно ним скористались. В об­ласті укладено 876 колективних догово­рів, де діють первин­ні профорганізації. Ними охоплено 97% працівників. «Проте головне в колдоговір­ній роботі – не тільки укладення колдого­вору чи угоди, а його зміст і виконання. На жаль, стан економі­ки, неприбутковість підприємств, незаці­кавленість робото­давців у їх укладенні через невпевненість у виконанні своїх зобов’язань – вплину­ли на значимість колдоговорів і угод. Воєнний стан також вніс свої корективи. Зокрема Законом №2136 роботодавцям надано право ініцію­вати зупинення дії окремих положень колдоговору, а ті зро­зуміли цю норму як дозвіл одноосібно зу­пиняти не окремі, а будь-які його поло­ження. Нам треба по­рушити це питання перед відповідними органами влади, адже є приклади, коли власник на звернення профорга­нізації про укладен­ня колдоговору від­повів: «Колдоговір буде після війни, а зараз не до цього».

Вагоме місце у кол­договорі відведене питанням зайнятос­ті. Війна завдала не­ймовірних збитків економіці України, зокрема області, що дуже відбилося на за­йнятості населення. Багато підприємств працюють на 15-30% своїх виробничих по­тужностей, а деякі практично в простої. Зараз в обласній службі зайнятості за­реєстровано 3,8 тис. осіб, у т. ч. 300 ВПО. Зрозуміло, кількість безробітних значно більша. Майже 80% безробітних жінки. З метою збереження іс­нуючих робочих місць профспілкам необхідно домагати­ся включення до кол­договорів конкрет­них зобов’язань робо­тодавців.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18.08.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання