« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ТАРИФ ПІДВИЩИЛИ, А ПРО ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ ЗАБУЛИ

ТАРИФ ПІДВИЩИЛИ, А ПРО ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ ЗАБУЛИ

Президія Федерації про­фесійних спілок Кірово­градської області, усві­домлюючи невідворот­ність підвищення цін на електроенергію з причини завдання надзвичайно великих втрат енергопос­тачальним компаніям в результаті ворожих об­стрілів енергетичних об’єктів на початку року, вважає неприпустимою відміну їх диференціації. Свою точку зору з цього приводу Президія ФПО висловила у листі до Прем’єр-міністра України.

У 2022 році реальні доходи населення скоротилися на 25%. Фактичний розмір про­житкового мінімуму для пра­цездатних осіб, розрахований у цінах квітня ц.р., складав 7782 грн. при законодавчо встановленому 2684 грн. При цьому мінімальна заробітна плата у 2023 році залишається без змін – 6700 грн.

Попри це, уряд збільшив тариф для населення з 1,44 грн. (до 250 кВт год. на місяць) та 1,68 грн. (більше 250 кВт год. на місяць) до 2,64 грн. за кВт год. Це на 57-83% більше, ніж попередній тариф, тобто найбільше зростання тарифу вдарить по найменш соціаль­но захищеній категорії насе­лення.

Вважаємо, що саме відміна диференціації нових тарифів є однією з найбільших про­блем, яку можна вирішити шляхом зниження тарифів для тих, хто споживає 100-150 кВт годин на місяць. Окремий тариф повинен бути і для тих споживачів, які мають елек­тричне опалення та електро­плити.

В Уряді забули, що з 2014 року вони закликали україн­ців переходити на електричне опалення, щоб зменшити за­лежність від російського газу. А тепер усі ці споживачі спла­чуватимуть за електроенер­гію не на 250-300 гривень біль­ше, а на тисячі.

І взагалі якщо не буде підви­щено заробітні плати, за субси­дією прийде абсолютна біль­шість працюючих. Це – повер­нення в минуле, до радянсько­го «соцзабезу», що неприпусти­мо для країни, яка стала на шлях ринкових реформ і євро­пейської інтеграції.

Вважаємо, що державна ці­нова політика у сфері енерге­тики та комунальних послуг має базуватись виключно на соціально спрямованих прин­ципах, таких як доступність цін і тарифів для абсолютної більшості споживачів, як на­селення, так і юридичних осіб.

Президія ФПО просить роз­глянути надані пропозиції та повідомити про прийняте рі­шення.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ ТРИСТОРОННЬОЇ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ

Відбулось чергове засідання Запо­різької обласної тристоронньої соці­ально-економічної ради під голову­ванням заступника голови ОДА Віта­лія Сиволапа, на якому розглядалися актуальні для регіону питання.

У заході взяла участь в.о. голови Запорізької об­ласної ради професійних спілок Тамара Белескова, а також голови галузевих обласних профспілкових ор­ганізацій.

На засіданні розглянули актуальний стан регіо­нального ринку праці, його структурно-динамічний аналіз в умовах воєнного часу. Учасники засідання обговорили ситуацію, що склалася, та обмінялися думками щодо можливих шляхів надання допомоги підприємствам, у т.ч. промислового комплексу облас­ті, з метою збереження робочих місць та заробітної плати працівників.

Також відмітили, що збройна агресія російської федерації проти України продовжує негативно впли­вати на ситуацію у промисловому комплексі області, внаслідок значних втрат та пошкодження його май­на, проблем з логістикою постачання сировини, мате­ріалів та готової продукції.

Тамара Белескова акцентувала увагу присутніх на проблемах заборгованості із заробітної плати:

– Сьогодні наша влада, уряд багато роблять для залучення міжнародної допомоги. Ця допомога вкрай необхідна для ЗСУ та підтримки економіки України. Але на внутрішньому ринку робиться недостатньо для підтримки національної економіки, стратегічних галузей промисловості, бо саме вони забезпечують надійний тил для ЗСУ. Законодавством надали широ­кі права роботодавцям, обмеживши права працівни­ків, що зробило критичною проблему збереження тру­дових ресурсів. Ми втрачаємо цей ресурс, який є та­кож головним і для відродження країни.

А також запропонувала сторонам соціального діа­логу використовувати для вирішення теперішніх і очі­куваних проблем зайнятості такий механізм як колек­тивно-договірне регулювання, оскільки дуже назріла необхідність переглянути колективні договори на підприємствах та територіальну угоду з урахуванням вимог воєнного часу, поетапної адаптації до вимог ЄС та недопущення обвалу ринку праці через наближен­ня тотального дефіциту працівників.

На цей час з метою запобігання масовим вивіль­ненням працівників в області службою зайнятості відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 702 проводиться робота щодо ви­плати допомоги по частковому безробіттю. За інфор­мацією Запорізького обласного центру зайнятості, у поточному році прийнято 7 позитивних рішень щодо надання такої допомоги для збереження зайнятості 3656 працівників.

Також роботодавцям надається компенсація ви­трат на оплату праці за працевлаштування ВПО від­повідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 331. У цьому році в області прийнято 130 позитивних рішень щодо надання такої компен­сації за 306 осіб вищеназваної категорії.

Продовжується робота щодо залучення працез­датних осіб до суспільно корисних робіт в умовах во­єнного стану (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753). Наразі до робіт вже залучено 681 безробітну особу.

За результатами засідання члени обласної ТСЕР прийняли низку рішень та внесли пропозиції щодо можливих шляхів розв’язання проблемних питань.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

ВОЛОНТЕРЯТЬ І ДОПОМАГАЮТЬ БІЖЕНЦЯМ

Сергій КОЗОРОГ

голова голова Дніпропетровської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, член Ради ФПУ

В складних умовах сьо­годення освітяни Дніпропе­тровської обласної органі­зації Профспілки працівни­ків освіти і науки України, прифронтової області, не лише виконують свої осно­вні обов’язки, але й щодня працюють на пришвидшен­ня нашої перемоги!

Спілчани нашої органі­зації активно долучаються до волонтерської діяльнос­ті: готують їжу, плетуть мас­кувальні сітки, надають по­сильну гуманітарну допо­могу переселенцям.

Багато громад нашої об­ласті знаходяться під по­стійними артилерійськими обстрілами, найважча ситу­ація в містах Нікополь та Марганець та Нікополь­ському районі – це додатко­во ускладнює працю й влас­не життя нашим людям.

Ще більше погіршилася ситуація в зв’язку з теро­ристичним актом росії – підривом Каховської ГЕС. Зараз дуже напружена си­туація з забезпечення во­дою населення в Нікополь­ському та Криворізькому районах.

Для надання більш діє­вої допомоги нашим чле­нам профспілки, які по­страждали від збройної агресії рф, був створений Фонд Дніпропетровської обласної організації Проф­спілки працівників освіти і науки України з надання ці­льової благодійної допомо­ги. Він наповнюється за ра­хунок благодійних внесків та значно розширює мож­ливості нашої організації щодо надання допомоги нашим спілчанам.

У таких складних умо­вах, як голова профспілко­вої організації освітян при­фронтової Дніпропетров­ської області, хочу бачити від Федерації профспілок України більш активної ро­боти в питаннях надання допомоги внутрішньо пере­міщеним особам.

Дніпропетровщина прихистила найбільшу кількість біженців серед областей України. В кон­тексті вищезазначеного Федерації необхідно поси­лити всебічну підтримку санаторіїв, що розташова­ні в нашій області і знахо­дяться в її підпорядкуван­ні. Саме ці заклади несли і несуть основне наванта­ження по наданню допо­моги біженцям і зараз опи­нились в скрутному фінан­совому становищі.

З перших днів війни вони стали прихистком для ба­гатьох членів профспілки які вимушені були переїж­джати з зон бойових дій, а зараз самі потребують на­шої негайної допомоги.

 

ВИРІШУЄМО ПИТАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ЗАРПЛАТАХ

Сьогодні проф­спілки турбує на­явність значної заборгованості із зарплати.

Як зазначалось на не­щодавньому засідан­ні президії Обласного об’єднання профспі­лок, тільки на під­приємствах м. Дніпро вона перевищує 310 млн грн. При чому пе­реважна більшість з них є економічно ак­тивними (діють там і профспілкові коміте­ти). А левова доля боргів припадає всьо­го на чотири держав­ні підприємства. При­сутня така проблема також у приватному секторі. І цю ситуа­цію, констатувалось на президії, потрібно негайно виправляти. Членським організа­ціям облпрофцентру необхідно розгляну­ти на засіданнях ви­борних органів за участю роботодавців питання несвоєчас­ної виплати зарплати та виробити шляхи ліквідації цього га­небного явища, і за необхідності зверну­тися з відповідними поданнями до орга­нів Держпраці та з су­довими позовами. Не­обхідно активізувати участь профспілок і в роботі комісій з пога­шення цих боргів.

Останнім часом до облпрофоб’єднання надходять скарги від травмованих на робо­ті членів профспілок про відмову Пенсій­ного фонду, до якого перейшли зараз функції соціального страхування, компен­сувати витрати на лі­кування. У зв’язку з цим президія ухвали­ла відповідне Звер­нення до Верховної Ради та Кабінету Мі­ністрів України.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

ГУМАНІТАРКА У КОМИШАНСЬКИЙ ОКРУГ

Представники Київ­ської обласної ради профспілок за під­тримки колеги із Швейцарії André Courbat передали гу­манітарну допомогу людям, які постраж­дали внаслідок під­риву Каховської ГЕС.

21.07.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання