« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

«ВТІЛЮЄ В ЖИТТЯ НАЙСМІЛИВІШІ ЗАДУМИ…»

«ВТІЛЮЄ В ЖИТТЯ НАЙСМІЛИВІШІ ЗАДУМИ…»

 
Ректорка Дрогобицького державного педагогіч ­ного університету імені Івана Франка Валентина Анатоліївна Бодак у пер­ший місяць літа цього року відзначила круглу дату.

Нам важливий її портрет від профспілкової лідерки уні­верситету Олени Анатоліївни Куцик, яка й ініціювала подан­ня у вищі профспілкові інстан­ції про нагородження робото­давця вишу почесним знаком ЦК Профспілки працівників освіти і науки України «За со­ціальне партнерство».

Якщо коротко, то Валентині Анатоліївні у цей важкий час (її ректорство випало на час пандемії і воєнного стану) вда­ється втілювати в життя най­сміливіші творчі й виробничі задуми. Ці задуми завжди ви­вірені і звірені з думкою, пози­цією колег, профкому в тому числі.

Повага до професійної гро­мадської організації не спон­танна: Валентина Бодак у свій час очолювала конференцію трудового колективу – є у виші така колективна дорадча ін­ституція. Працюючи проректо­ром, дуже суттєво доклалася до вдосконалення матеріаль­ної бази – ремонт кабінетів, ау­диторій, заміна вікон.

Вона неодноразово була присутня на засіданнях про­фкому, коли вирішувалися важливі господарські та болю­чі соціальні питання. Проблем у цьому виші було чимало, адже йшлося про оптимізацію робочих місць, кафедр. І, як на­голошує Олена Куцик, Вален­тина Анатоліївна вміє вника­ти в глибини людяності, знахо­дити аргументи і спільні зна­менники. На виборах ректора, додає профлідерка, Бодак пе­ремогла зокрема завдяки соці­альності своєї програми дій.

Суто профспілкові мазки до портрета ще й такі: в пріорите­тах нинішньої ректорки – пи­тання охорони праці, що внесе­ні в колдоговір, бо навіть в умовах фінансової скрути зна­ходить кошти на їх реалізацію, через колдоговір забезпечує гарантії з оплати праці в ніч­ний час, за понаднормову ро­боту і роботу в шкідливих умо­вах, надаються додаткові від­пустки й за ненормований ро­бочий день, матеріальна допо­мога – в складних життєвих об­ставинах, працівникам госпо­дарської частини – спецодяг, мийні та дезінфікуючі засоби. Профкоми працівників та сту­дентський мають свої кабіне­ти для роботи зі спілчанами. Така проза виробничого життя соціальних партнерів.

А за ним – багаторічний на­сичений трудовий, науковий шлях Валентини. В Дрогобиць­кому виші починала у 1985-му асистенткою кафедри філосо­фії, викладачкою. Наукову ступінь доктора філософських наук здобула в Інституті філо­софії ім. Григорія Сковороди НАН України, захистивши дисертацію на тему «Релігія як феномен універсуму культу­ри: християнський контекст». Вона авторка понад 80 науко­вих статей і праць, професорка кафедри філософії Дрогобиць­кого педуніверситету.

Валентина Анатоліївна усе встигає, і все їй вдається, до­дає колега, доцент і профлі­дерка Олена Куцик, бо цінує свій і чужий час: самодостат­ня – то й проста у стосунках з людьми. Поточні виробничі, побутові, людські питання можна з нею вирішити й теле­фоном.

– Так, цілеспрямовану лю­дину доля веде, а бездіяльну тягне.

ЗАПИСАЛА ОЛЬГА ЛОБАРЧУК, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.

 

РАЗОМ ПРОТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ

Київська обласна рада профспілок за сприяння МОП провела семінар для співробітників Київського картонно- паперового комбінату на тему «З тур­ботою про власне здоров’я: переваги раннього тестування на ВІЛ, дотесто­ве консультування».

Семінар відбувся у рамках реалізації Політики з недопущення дискримінації, насильства і домагань у сфері праці в Київській області. У заході взяли участь: Олексій Дуля, голова Профспілки працівників лісових галузей України, Сергій Савчук, Національний коор­динатор МОП в Україні, Василь Хвостіков, голова Ки­ївської обласної ради профспілок, Оксана ГОЛУБ, за­відувачка інфекційним відділенням Київського об­ласного медичного центру небезпечних захворю­вань, Лариса Савчук, координаторка програм МОП з ВІЛ та СНІД у сфері праці.

Основними питаннями семінару були:

– ознайомлення з поняттям ВІЛ;

– розвіювання міфів щодо поширення інфекції;

– недопущення стигми та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, на робочих місцях;

– ризики зараження та перспективи безкоштовно­го лікування.

Тренеркою семінару було запрошено практикуючу психологиню, амбасадора МОП з ДКТ на ВІЛ, непере­вершену Ксенію Лепеху.

У продовження інформаційного семінару на Київ­ському картонно-паперовому комбінаті Київським об­ласним медичним центром небезпечних захворювань за сприяння МОП буде проведено добровільне та кон­фіденційне консультування і тестування працівників на ВІЛ, а також гепатити В і С.

Після інформаційного семінару для працівників ККПК Ксенія Лепехя також провела тренінг для ре­сурсних осіб різних галузей Київської області, які на­далі будуть адвокатувати питання проведення ДКТ на ВІЛ у своїх трудових колективах.

ІНФ. КИЇВСЬКОЇ ОБЛПРОФСПІЛКИ

 

ДОПОМАГАЄ УВЕСЬ СВІТ

Десятки країн світу, сотні благодійних ор­ганізацій допомага­ють сьогодні Україні у її боротьбі з росій­ською агресією.

Ще з часу вторгнення на Донбас та анексії Криму у 2014 році залучився до цієї роботи й Міжнарод­ний благодійний фонд «Підтримка лікарень України» (США, прези­дент – Віталій Дубіль-мо­лодший), який з того часу надіслав вантажів для медзакладів нашої краї­ни на суму 5,8 млн. дола­рів США. Крім того, він допомагає засобами тактичної медицини без­посередньо військовим частинам, яким, зокрема, було надано значну кіль­кість спеціальних бойо­вих портативних аптечок натівського зразка.

Особливі зв’язки у цього Фонду з прифронтовою Дніпропетровщиною. Ось і нещодавно у обласну клінічну лікарню ім. Меч­никова від нього надій­шов вже четвертий ван­таж майже на півмільйо­на доларів, який склада­ється з ліжок інтенсивної терапії, ультразвукового та діагностичного об­ладнання, медичних хо­лодильників, хірургічних наборів, спеціальних термометрів, витратних та інших матеріалів, які так потрібні зараз для лі­кування наших поране­них воїнів.

Кошти на цю гуманітарну допомогу, як розповів представник благодій­ного фонду Віталій Ду­біль, збирала українська громада США за під­тримки донорів та парт­нерів в Північній Америці та Європі. Партнерами в Україні виступають Між­народний благодійний фонд «Сприяння розви­тку медицини» (Київ, ке­рівник – Олег Овечко), Дніпропетровське об­ласне об’єднання проф­спілок (голова – Анатолій Яловий) та Дніпровський центр професійно-тех­нічної освіти (керівник – Олександр Стрілець). Вантаж був відправле­ний ще у березні цього року зі штату Денвер, але логістичний шлях у нинішніх умовах виявив­ся дуже складним. Та всі проблеми вдалося влад­нати завдяки допомозі десятків небайдужих людей з різних країн.

Генеральний директор ОКЛ ім. Мечникова Сер­гій Риженко подякував всім, хто був залучений до надання цієї гумані­тарної допомоги, нашим друзям і партнерам з-за кордону, профспілкам області, які всі ці останні 9 років піклуються про забезпечення обласної клінічної лікарні та інших медзакладів Дніпра всім необхідним для лікуван­ня поранених воїнів.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

МАЛЕНЬКІ ПЕРВИНКИ З ВЕЛИКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Ця думка стала лейтмотивом відвертої розмо­ви про підвищен­ня ролі профспіл­ки та ефектив­ності соціального діалогу, що про­йшла наприкінці травня в Дубен­ському районі у залі райдержад­міністрації, де зі­брались голови первинних проф­спілкових органі­зацій різних галу­зей.

– Так, ми різні, але нас об’єднує турбота про людей. А це важ­ливо у нинішній бу­ремний час. Голову Федерації профспі­лок області Миколу Шершуна знаю як до­свідченого й мудрого керівника, який чу­дово розуміє пробле­ми простої людини та необхідність її підтримки. Проф­спілка – це про лю­дей, – задав тон роз­мові голова районної військової адміні­страції Всеволод Пе­карський.

– Так, профспілка – це про людей та їхнє завтра. Бо у робото­давців уже сьогодні виникають проблеми з фаховими робітни­ками, а що буде далі? До того ж, у державі, на жаль, посилюєть­ся необґрунтований тиск на бізнес. Якщо не буде адекватного ставлення до праців­ників та до тих, хто створює робочі міс­ця, ми втратимо люд­ський капітал. Має­мо уявляти, яку краї­ну будуємо. Адже 60% коштів, якими нас підтримують партнери, – це пози­ки, які потрібно буде повертати, – заува­жив голова об’єднання «Роботодавці Рів­ненщини» Михайло Кривко.

У виступах відчува­лася тривога за спіл­чан, які з тих чи ін­ших причин втрача­ють робочі місця або ж передбачені зако­нодавством виплати. Йдеться, зокрема, про медиків, лісівників, педагогів, працівни­ків культури. Люди озвучують ці пробле­ми, бо вони болять кожній родині.

– Ми готові захистити кожного працівника. Висловлюючись во­єнною термінологі­єю, профспілка має стати його захисною бронею від складних життєвих ситуацій. А всі разом ми – потуж­на сила, – відзначив голова Федерації профспілок області Микола Шершун.

<

10.07.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання