« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ОБСТРІЛИ УСКЛАДНЮЮТЬ УМОВИ ПРАЦІ

ОБСТРІЛИ УСКЛАДНЮЮТЬ УМОВИ ПРАЦІ

Напередодні Всесвітньо­го Дня охорони праці в Будинку профспілок в ході спільної наради було підписано Угоду про співпрацю між Дніпро­петровським обласним об’єднанням профспілок та Південно-Східним межрегіональним управлінням Державної служби з питань праці.

І це, як зазначив на від­критті заходу голова об­лпрофцентру Анатолій Яло­вий, дуже символічно, адже даний напрям роботи завжди був і залишається для проф­спілок області одним з найго­ловніших. Особливо зараз, в умовах війни, коли працівни­ки отримують виробничі травми ще й від ворожих об­стрілів. З метою посилення уваги до охорони праці, соці­ального захисту постражда­лих профспілки області звер­тались до Уряду з пропозиці­ями, зокрема, щодо спрощен­ня процедури розслідування таких нещасних випадків, по­вернення Держпраці призу­пиненого після початку війни права перевіряти підприєм­ства. Наші пропозиції щодо спрощення процедури розслі­дувань враховані у постанові Кабміну з цього питання, прийнятій у січні цього року.

Профспілки також приділя­ють велику увагу посиленню громадського контролю за за­безпеченням належних і без­печних умов праці. Так, мину­лого року їх представники ра­зом з первинними профоргані­заціями провели більше 2 тис. обстежень підприємств та склали відповідні акти про не­обхідність усунення виявле­них порушень. І відзначимо, що до більшості з них робото­давці дослухались. Важливо й те, що облпрофоб’єднанню вдається забезпечити участь профспілкових представників у всіх комісіях з розслідуван­ня нещасних випадків на ви­робництві, в т. ч. і в спеціаль­них (зокрема, й у тих випад­ках, коли потерпілі не є члена­ми профспілок).

Спираються профспілки у цій важливій роботі й на до­помогу спеціалістів Дер­жпраці, що знайшло відобра­ження й у згаданій вище Уго­ді про співпрацю.

На честь Всесвітнього Дня охорони праці група пред­ставників профспілок та пра­цівників Держпраці були від­значені Почесними грамота­ми президії облпрофоб’єднання.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В ДІЇ

«Об’єднавши зусилля сторін соці­ального діалогу, використовуючи їх потенціал, цінуючи кадри, зможемо зберегти та відбудувати Україну!»

Таким був лейтмотив Конференції «Роль профспілок у захисті прав людини праці. Первинна профспілкова організація – надійна опора та реальна сила діяльності профспілок у воєнний час».

Учасники засідання – голови обласних, рай­онних галузевих профорганізацій, голови первинок з різних галузей Рівненського рай­ону, який територіально є одним з найбільших в Україні, – зібралися, щоб окреслити своє бачення розвитку профруху та висловити пропозиції з його модернізації.

Загалом близько 60 голів первинок були присутні у залі засідань РДА ще близько 50 долучилися в режимі ZOOM конференції.

У конференції взяли участь та виступили керівники району: голова Рівненської РДА Олександр Коваль та заступник голови рай­ради Олег Карпяк. Вони висловили свою підтримку профспілковим ініціативам, відмітивши і важливу роль профспілкової первинки, бо ж хто, як не голова профспілки, знає настрої в колективі, може бути партне­ром у вирішенні соціальних питань у життєдіяльності колективу.

Микола Шершун, голова ФПО, у своєму виступі розповів про кроки, які робить Федерація профспілок області задля зміцнення свого потенціалу та посилення діяльності профспілок в умовах воєнного стану. Також він наголосив на важливості ролі соціального діалогу на шляху до євроінтеграції.

– Профспілки у світі відіграють важливу роль. А зміцнення соціального діалогу є складовою процесу розширення ЄС, – про це у своєму листі - відповіді голові ЄКП писала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Після таких сильних та мотиваційних виступів, аби закріпити усе сказане, відбулося проголошення та підписання Ме­морандуму про співпрацю сторонами соціального діалогу.

Учасники конференції обрали Олену Ткач, голову районної організації профспілки працівників культури, профспілковим пред­ставником Федерації профспілок у Рівненському районі.

ПРОФІНФОРМ ФПО РІВНЕНЩИНИ

 

ПРОФСПІЛКОВІ СТИПЕНДІЇ У КООПЕРАТИВНОМУ КОЛЕДЖІ

Вже третій рік поспіль студенти та учні Чернігівського кооперативного фа­хового коледжу Чернігівської облспоживспілки будуть отримувати щомісячні профспілкові стипендії.

Таке рішення у 2021 році прийняла президія Чер­нігівського обласного ко­мітету профспілки пра­цівників споживчої коо­перації, і вже з 1 вересня 8 студентів та учнів ко­леджу почали отримува­ти стипендії, а з 2022 року – 9 стипендіатів.

Свого часу, у 2015 році, правління Чернігівської облспоживспілки (голова правління Анатолій Ми­рошниченко) стало ініці­атором заснування у ко­оперативному закладі освіти області щомісяч­них стипендій для сту­дентів-відмінників, а у 2021 – спортивних сти­пендій з метою стимулю­вання студентів до успішних виступів на спортивній арені. Тому вже понад вісім років кращі студенти та учні коледжу отримують що­місячні стипендії від правління облспожив­спілки.

Надихнувшись цією ініці­ативою, з метою підтрим­ки навчання студентів та учнів, які потребують со­ціального захисту, пре­зидія обласного комітету профспілки працівників споживчої кооперації ви­рішила заснувати проф­спілкову стипендію.

Право на профспілкове заохочення отримують студенти й учні, які на­вчаються за денною фор­мою здобуття освіти та не перебувають в акаде­мічній відпустці, із числа:

– дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків­ського піклування;

– осіб, які в період на­вчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких по­мерли/оголошені помер­лими, загинули або про­пали безвісти);

– дітей з інвалідністю (до 18 років);

– студентів (учнів) із сі­мей, які отримують допо­могу відповідно до Зако­ну України «Про держав­ну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Всі ці фактори – додатко­вий стимул вступу до Чернігівського коопера­тивного фахового коле­джу Чернігівської обл­споживспілки з подаль­шим успішним здобуттям омріяного фаху.

ОЛЕНА ГУБАР, ГОЛОВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

 

ПРОФСПІЛКА КУЛЬТУРИ ПІДБИЛА ПІДСУМКИ НА ПРЕЗИДІЇ

Відбулося засі­дання Президії Закарпатської об­лпрофспілки пра­цівників культури, на якому розгля­нуто питання про роботу та подаль­ші дії щодо вирі­шення статутних завдань в умовах війни.

Голова облпрофспіл­ки Наталія Товтин на­голосила, що важли­вим для галузі є не­давнє укладення Уго­ди між Департамен­том культури Закар­патської ОДА і об­лпрофспілкою праців­ників культури на 2023 - 2025 роки. ЇЇ під­писали на розширено­му засіданні колегії Департаменту куль­тури ОДА, в якому взяли участь керівни­ки обласних кому­нальних закладів культури.

В числі пріоритетних завдань профоргані­зацій галузі в період війни – захист і збере­ження існуючих прав та соціально - еконо­мічних інтересів пра­цюючих, надання все­бічної допомоги, в тому числі матеріаль­ної, членам профспіл­ки, постраждалим внаслідок війни, до­помога ЗСУ, тощо.

З цією метою район­ним, первинним профспілковим орга­нізаціям галузі реко­мендовано активізу­вати соціальний діа­лог з роботодавцями щодо недопущення порушень чинного за­конодавства в питан­нях оплати праці, змі­ни істотних умов пра­ці, збереження пер­винних профспілко­вих організацій, укла­дення та перегляду угод і колективних договорів, й інше.

На засіданні Президії також розглянуто й інші питання діяль­ності профспілки: проведення семінару – навчання профспіл­кового активу, випус­ку методичних мате­ріалів, можливостей оздоровлення дітей в літній період та інші.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

 

«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ГОТУЄТЬСЯ ДО ОЗДОРОВЛЕННЯ

Відрадно повідо­мити, що Поф­спілка – одна з тих стрижневих у во­юючій державі громадських ор­ганізацій, що дбає про здоров’я та оздоровлення спілчан і їх дітей.

Національний універ­ситет «Львівська по­літехніка» – одна з тих поважних уста­нов, які сьогодні «ро­блять погоду» у цій сфері. На порозі важ­кого літа - 23 в універ­ситеті, як зазначає го­лова первинної орга­нізації профспілки працівників освіти і науки Роман Колодій, відбулася «табірна» нарада за участі пер­шого заступника рек­тора відповідального за цю сферу Олега Матвійківа, профак­тиву, директорів ін­ститутів, фінансової служби. Обговорили готовність до роботи цього літа оздоровчих баз Львівської полі­техніки.

З 4 - ох оздоровниць ди­тячим, дорослим і сі­мейним відпочинком, наскільки дозволяє воєнний стан і ситуа­ція в державі, займа­тимуться дві бази – в Карпатах «Політех­нік - 2» та

27.05.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання