« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ДБАЮТЬ ПРО ПРЕСТИЖ ПЕДАГОГІВ

ДБАЮТЬ ПРО ПРЕСТИЖ ПЕДАГОГІВ

 
Львівська облорганізація профспілки освіти і нау ­ки, яку очолює Марія Яцейко, провела розши­рене online-засідання Президії за участі членів Секції середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

Стрижневе питання тради­ційне і мотиваційне для член­ства у профспілці: про забез­печення територіальних гро­мад області обсягами освіт­ньої субвенції та видатками з місцевих бюджетів для своє­часної і повної виплати заро­бітної плати педагогічним працівникам. Проблема поля­гає в тому, що 73 територіаль­ні громади, сумарно із кошта­ми обласного бюджету, отри­мали на 4,1% менше освітньої субвенції на 2023 рік з Дер­жавного бюджету від уточне­ної субвенції на 2022 рік. З місцевих бюджетів дофінан­совано лише 1,13 млрд грн на заробітні плати педагогічних працівників, які можуть фі­нансуватись з освітньої суб­венції. В 31 територіальній громаді Львівщини не збіль­шено фінансування з місцево­го бюджету на дофінансуван­ня рівня заробітних плат пе­дагогічних працівників, які можуть фінансуватись з освітньої субвенції.

Тож перед активом стави­лось завдання попрацювати з керівниками, депутатами місцевих громад щодо прове­дення сесій, на яких нале­жить розглянути питання на­лежного дофінансування пра­цівників освіти, рівня виплат за сумлінну працю і престиж­ність праці, інші належні їм згідно із законодавством до­плати. Адже надходження до місцевих бюджетів переваж­но мають позитивні фінансо­ві показники.

Відповідного листа керів­никам місцевої влади з та­блицями цифр, адже у бага­тьох громадах вже є позитив­ні факти щодо фінансування освіти, надіслано обласною організацією галузевої проф­спілки на місця.

Всі сторони соціального ді­алогу ставлять основне дер­жавницьке завдання: захис­тити права та інтереси пра­цівників освіти, зберегти ка­дри, мотивацію та престиж­ність педагогічної праці в умовах війни та подбати про завтрашній день України, на­голосив, доповідаючи активо­ві з цього стрижневого питан­ня заступник голови обласної організації освітянської профспілки Мар’ян Калин. Так, не однією освітою жи­вуть громади, є цілий ряд ін­ших необхідних видатків, є і певні розвиткові проєкти, які б покращили умови життя її мешканців. Але в такій ситу­ації варто визначитись з прі­оритетами, серед яких у дер­жаві визнано галузь освіти. Замороження більше, як упродовж двох років розмірів заробітних плат педагогіч­ним працівникам в умовах ін­фляції, зниження рівня жит­тя вкрай негативно познача­ються на кадровому забезпе­ченні, престижності педаго­гічної праці та демотивує пе­дагогічних працівників.

Тож члени розширеної пре­зидії звернулися до місцевої влади, аби протягом березня- квітня 2023 року на засіданнях місцевих рад розглянути за­пропоноване вище питання та збільшити призначення на за­робітні плати педагогічним працівникам: на встановлен­ня у максимальному розмірі 30% надбавки за престиж­ність праці згідно з Постано­вою КМУ № 373 від 23.04.2011 року та надбавки за склад­ність і напруженість у роботі у розмірі до 50% від посадо­вих окладів тарифних ставок згідно з Постановою КМУ № 1298 від 30.08.2002 року.

Учасники розширеного за­сідання обговорили питання виплати коштів на оздоров­лення та винагороди за сум­лінну працю, прозорості шкільних бюджетів, організа­цію та фінансування підви­щення кваліфікації працівни­ків освіти, переведення пра­цівників освіти пенсійного віку із строкових на безстро­кові трудові договори згідно з рішенням Конституційного суду.

У зв’язку із завершенням навчального року 30 червня 2023 постають питання повно­цінних відпусток освітян у літній період та одночасної виплати відпускних та оздо­ровчих коштів.

Обговорено також питання реалізації Меморандуму про співпрацю, укладеного між партнерами: Українським про­єктом «Дії в інтересах дітей», Американською федерацією вчителів, Польською проф­спілкою вчителів, Львівською обласною організацією проф­спілки працівників освіти і на­уки України, Департаментом освіти і науки Львівської ОДА – щодо надання благодійної допомоги закладам освіти Львівської області. За цим про­ектом останні отримали, зо­крема, півсотні генераторів для оснащення і покращення умов праці та захисту в екстре­мальних умовах.

ПРОФСПІЛКИ ЛЬВІВЩИНИ

 

УГОДА З ДЕПАРТАМЕНТОМ СОЦЗАХИСТУ

Укладено угоду про взаємодію та співпрацю між Де­партаментом соціального захисту населення Закарпатської ОДА та Закарпатською облпрофрадою.

В обласній раді профспі­лок у форматі «круглого столу» відбулася зустріч заступниці директора Департаменту соцзахис­ту населення Наталії Омелянюк з головами об­ласних організацій галу­зевих профспілок.

Наталія Омелянюк у сво­єму виступі поінформу­вала про основні на­прямки роботи Департа­менту, адже співпраця передбачає систематич­ну інформаційно- роз’ясювальну роботу.

Йшлося, зокрема, про ви­конання Регіональної програми «Турбота», до якої неодноразово вно­силися зміни і доповне­ння, обслуговування со­ціально вразливих верств населення нашо­го краю, вимушено пере­міщених осіб, яких при­йняла Закарпатська об­ласть, тощо.

Окремо Наталія Омеля­нюк зупинилася на пи­таннях оздоровлення ді­тей та підлітків влітку 2023 року. Завершується формування мережі оздоровчих закладів, які прийматимуть дітей в літній період. До складу обласної оздоровчої ко­місії входять і представ­ники профспілок. Крім за­карпатських дітей, в на­ших оздоровницях влітку перебуватиме багато ді­тей з регіонів, які по­страждали від російської агресії. Попит в цих об­ластях на дитячі путівки у Закарпатті великий.

Заступниця директора Департаменту соціально­го захисту населення об­ласної державної адміні­страції у ході фахової дискусії відповіла на чис­ленні запитання проф­спілкових працівників.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.

 

ВИПРОБУВАННЯ ВИТРИМАЛИ

Підчас війни суттєве випробу­вання випало на долю комунальників, які піклуються, щоб у кожній домівці були вода, тепло, щоб регулярно ходив електротран­спорт і прибира­лось сміття. До­водиться їм бра­ти участь і у ліквідації наслідків воро­жих обстрілів.

Але працівники галу­зі гідно витримали не­згоди, як зазначалось на пленумі обкому профспілки працівни­ків ЖКГ, місцевої про­мисловості, побутово­го обслуговування на­селення, що відбувся напередодні професій­ного свята.

У доповіді голови об­кому Анастасії Демі­дової, крім звіту про щоденну наполегливу боротьбу за створення гідних умов праці, її оплати, соціальну під­тримку працівників у цей складний час, йшлося й про значну допомогу, яка нада­ється ЗСУ, пораненим воїнам, сім’ям мобілі­зованих та тимчасово переміщеним грома­дянам (на це було спрямовано більше 3 млн грн).

Дуже показовим, зо­крема, є той факт, що завдяки активній ро­боті профспілки з ви­конання галузевих, те­риторіальної угод та колдоговорів, незва­жаючи на всі нинішні труднощі, вдалося на­віть дещо збільшити рівень середньої зарп­лати в галузі порівня­но з довоєнним 2021 роком (зараз вона складає 13271 грн). Пріоритетними зали­шаються й питання охорони праці та оздо­ровлення трудящих і членів їхніх сімей, правозахисна робота. Значна увага приділя­ється організаційно- масовій роботі, збере­женню профспілкових структур, розвитку со­ціального партнер­ства. Зазначимо у зв’язку з цим, що профспілці вдається у цілому налагодити плідні контакти з га­лузевим департамен­том обласної військо­вої адміністрації, ке­рівниками більшості підприємств (чимало з них, до речі, були присутні на цьому пленумі).

Про важливість такої співпраці влади, робо­тодавців і профспілок говорили також на пленумі заступник ди­ректора галузевого де­партаменту ОВА Во­лодимир Верхотурцев та голова Федерації організацій робото­давців Дніпропетров­щини Віктор Сергєєв.

Після обговорення до­повіді голови обкому учасники пленуму ухвалили постанову, в якій визначені голо­вні напрями роботи на наступний період.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

07.04.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання