« на головну 25.04.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1248)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»

ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ДЕРЖАВНІЙ АУДИТСЛУЖБІ УКРАЇНИ – 30 РОКІВ

ДЕРЖАВНІЙ АУДИТСЛУЖБІ УКРАЇНИ – 30 РОКІВ

В Управлінні Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області відбулося урочисте зібрання з нагоди 30-річчя створення Державної аудитслужби України.

В ньому взяла участь голо­ва обласної профспілкової ор­ганізації працівників держав­них установ Діана Гондорчин, яка привітала колектив з юві­лейною датою.

Працівники Держаудит­служби мають відповідальну і важливу роботу – захист еко­номічних інтересів держави, нашого краю. А профспілка за­хищає соціально-економічні інтереси і трудові права спіл­чан.

Дієва профспілка там, де ак­тивно й ефективно працює профком та голова первинки. Саме в такому форматі діє профспілкова організація Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпат­ській області, що є результа­том тісної співпраці та під­тримки керівника Світлани Миголинець.

Діана Гондорчин вручила Подяки президії обласної профспілкової організації пра­цівників державних установ: Наталії Равлюк – заступнику начальника відділу у сфері за­купівель, Олександру Поляку – головному державному ауди­тору відділу контролю в галузі промисловості, інфраструкту­ри та ЖКГ, Наталії Рудяк – за­відувачу фінансового сектору, Івану Марущинцю – заступни­ку начальника управління, на­чальнику відділу взаємодії з правоохоронними органами, Іванні Білей – голові профспіл­кової організації, заступнику начальника відділу контролю у соціальній галузі та сфері культури.

До речі, Іван Марущинець – учасник та призер міжгалузе­вої спартакіади профспілок За­карпаття та Всеукраїнської спартакіади державних служ­бовців.

 

ГОЛОВА ПРОФКОМУ ВАЛЕНТИНА НЕДАШКОВСЬКА – ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Понад 30 років очолює первинну профспілкову ор­ганізацію КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака» Валентина Недашковська. Профоргані­зація цього медичного закладу – одна з найбільших в профспілці працівників охорони здоров’я нашого краю. На базі лікарні проводиться чимало заходів галузевої профспілки.

З багатьох напрямків діяльності – співпраці з адмі­ністрацією, колдоговірної роботи, створення працівни­кам належних умов праці, оздоровлення дітей спілчан, культурно-масової та спортивної роботи профком об­ласної клінічної лікарні – серед лідерів у галузевій профспілці. В цьому чимала заслуга його голови Ва­лентини Недашковської.

За поданням Закарпатської обласної ради профспі­лок та обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я за вагомий особистий внесок у роз­виток профспілкового руху, здійснення захисту соці­ально-економічних і трудових прав спілчан Валентину Іванівну нагороджено найвищою відзнакою профспі­лок – нагрудним знаком ФПУ «Заслужений працівник профспілок України».

Цю нагороду Валентині Недашковській вручили го­лова Закарпатської облпрофради Іван Зелінський та голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я, член Ради ФПУ Володимир Турок.

На фото: під час вручення нагороди: (зліва направо) голова Закарпатської облпрофради Іван Зелінський, голова профкому КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака» Валентина Недашковська, голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Володимир Турок.

 

ГОЛОВУ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ НАГОРОДЖЕНО ВІДЗНАКОЮ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Нещодавно відзначив 70-річний ювілей голова облорганізацій профспілок машинобудівників та приладобудівників і будівництва та промбудматеріалів Закарпаття Ва­силь Пазяк.

За поданням ЦР Профспілки ма­шинобудівників та приладобудів­ників України (голова Анатолій Ку­браченко) за вагомий особистий внесок у здійснення захисту соці­альних і трудових прав працюючих та з нагоди ювілейної дати Василя Юрійовича нагороджено Почесною грамотою Федерації профспілок України.

На нараді голів обласних орга­нізацій галузевих профспілок За­карпаття нагороду ФПУ Василю Пазяку вручив голова облпрофра­ди Іван Зелінський.

ДОБІРКУ ПІДГОТУВАВ СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ, ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

 

НА ПРЕЗИДІЇ – ПРО ПЛАН РОБОТИ І ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

У Львівському проф­спілковому Будинку вчених відбулося перше у цьому році засідання Президії обласної організації профспілки праців­ників освіти і науки України, яку очолює Марія Яцейко.

На засіданні прийнято План основних заходів ді­яльності обласної Проф­спілки у 2023 році, затвер­джено бюджет на 2023 рік, обговорено питання оздо­ровлення членів профспіл­ки у пансіонаті «Пролісок», нагородження профспіл­кових активістів, виділено допомогу членам проф­спілки і членам їх сімей, які постраждали внаслідок воєнних дій. На запрошен­ня Профспілки прибули представниці Львівського обласного відділення пен­сійного забезпечення та соціального страхування, які розповіли деталі змін в питаннях соціального страхування і, зокрема, про роботу уповноважено­го з цих питань. Профактив зацікавлено поспілкувався зі спеціалістами.

Члени президії оглянули роботу освітнього центру для внутрішньо переміще­них осіб, працівників освіти і студентів, що працює у Львівському Будинку вче­них.

ОСВІТНІЙ ХАБ – У БУДИНКУ ВЧЕНИХ

У рамках Програми ООН успішно реалізовано про­єкт «Освіта без обмежень» з відновлення та розбудо­ви миру, завдяки зусиллям Львівської обласної органі­зації профспілки працівни­ків освіти і науки України та громадської організації «Інститут громадської освіти та праці», за фінан­сової підтримки Євросою­зу, Американської федера­ції вчителів та Профспілки учителів польських. Тож в освітянському профспілко­вому Будинку вчених від­крито комп’ютерний центр для роботи студентів та освітян, у першу чергу вну­трішньо переміщених осіб, які проживають і працю­ють у Львові. Такий же центр діє у Трускавці в пансіонаті «Пролісок».

До послуг відвідувачів львівського освітнього хабу – 14 ноутбуків і відпо­відно обладнаних робочих місць. Він відчиняє свої двері щоденно з 10.00 до 17.00 години, крім суботи та неділі. Можливістю тут попрацювати одними з перших скористалися: пе­дагог (внутрішньо перемі­щена особа) із Зашкова, студенти Львівського наці­онального університету імені Івана Франка, Львів­ської політехніки.

Ольга ЛОБАРЧУК, Львівська обл.

 

ВАЖЛИВЕ КІЛЬКОМА РЯДКАМИ

Угода – насамперед

Об’єднана територіаль­на організація проф­спілки працівників освіти і науки України Зимноводівської, Обро­шинської, Сокільниць­кої сільських територі­альних громад провела переговори щодо укла­дання територіальної Угоди на 2023–2027 рр. з соціальним партнером – відділом освіти, куль­тури, туризму, молоді та спорту. Марія Кач­марик – досвідчена те­риторіальна профлі­дерка освітян переко­нана на досвіді і знає, наскільки важливий цей юридичний право­захисний документ в соціальних преферен­ціях спілчанам, коли тут закладені положен­ня щодо збереження ро­бочих місць, умов та оплати праці, особливо в цих форс-мажорних умовах воєнного стану.

Це актуальний при­клад для багатьох її мо­лодих колег, які нещо­давно очолили терито­ріальні організації профспілок.

Вчаться витримки і не тільки

Сихівська районна ор­ганізація профспілки працівників освіти і на­уки Львова, яку очолює Галина Синицька, за погодженням з робото­давцем, продовжує цикл тренінгів з керів­никами освітніх закла­дів та головами перви­нок на актуальні запи­ти і проблеми часу.

Нещодавно в тандемі з громадською організа­цією «Академія освіт­ніх ініціатив», яку очо­лює Зоряна Довганик, провели навчання з тренеркою Лесею Під­лісною для директорів і профлідерів дошкіль­них установ про нави­ки психологічної стій­кості в умовах війни. Цей захід відбувся в до­шкільній установі № 44, де їм люб’язно створи­ли умови трудовий ко­лектив та директорка Світлана Дрібушко.

Про програми фахової передвищої освіти

У процесі активної співпраці Львівської обласної організації профспілки працівни­ків освіти і науки Укра­їни, яку очолює Марія Яцейко, відбувся «кру­глий стіл», організова­ний спільно із фахівця­ми управління Держав­ної служби якості осві­ти у Львівській області – керівник Валентина Загрева.

Йшлося про результа­тивність зусиль закла­ду фахової передвищої освіти в обранні та складанні навчальних програм для підготов­ки бакалаврів і успіш­ного проходження акредитації таких про­грам освітньої діяль­ності.

Представники Проф­спілки наголосили учасникам і слухачам про правові нюанси в законодавстві щодо оплати праці, сумісни­цтва педпрацівників. З цим питанням висту­пив заступник голови обласної освітянської профорганізації Мар’ян Калин.

На представницькому заході виступили: спе­ціаліст управління Державної служби якості освіти у Львів­ській області Тарас Ілечко та Ганна Квасні­кевич, проректор з на­уково – педагогічної ро­боти «Львівської полі­техніки» Роман Корж, голова Ради директорів закладів фахової перед­вищої освіти Роман Да­дак, директор Львів­ського автомобільно- дорожнього коледжу, Заслужений працівник освіти Михайло Брегін.

Важливо – працювати спільно

Проблем сьогодні в те­риторіальних грома­дах, в економіці, освіті і культурі – чимало. Важливо цей «соціаль­ний віз» тягнути разом, каже голова Краснен­ської територіальної освітянської профспіл­ки Михайло Шимків.

Тож нещодавно тут від­булася спільна нарада громадської профспіл­кової освітянської орга­нізації – голів первинок із керівниками закла­дів освіти та представ­никами місцевої влади щодо питань фінансу­вання освітніх закла­дів у 2023 році, енергозбереження, інших про­блем, що стосуються сфери освіти.

10.03.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання