« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ З КИЇВСЬКИМ МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ З КИЇВСЬКИМ МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ

22 листопада в Будинку

київських профспілок у

режимі відеоконференції

Zoom відбулося засідан-

ня президії, яке провів

голова Київської міськпрофради

Валентин Мельник.

За запрошенням, участь у

засіданні взяв директор Київ-

ського міського центру зайня-

тості Віктор Білич. На поряд-

ку денному було розглянуто

питання: про підписання Уго-

ди про співпрацю між Київ-

ським міським центром за-

йнятості та Об’єднанням

профспілок, організацій проф-

спілок у м. Києві «Київська

міська рада профспілок» щодо

здійснення взаємодії держав-

ного та громадського контро-

лю у сфері зайнятості населен-

ня на 2022–2024 роки; про зміни

у складі членів ради Київської

міськпрофради.

Директор Київського місько-

го центру зайнятості Віктор Бі-

лич поінформував членів прези-

дії про напрями роботи КМЦЗ,

надання допомоги внутрішньо

переміщеним особам, прийняті

зміни у законодавстві України

щодо зайнятості населення.

За результатами засідання

Валентин Мельник та Віктор

Білич підписали Угоду про

співпрацю між Київським місь-

ким центром зайнятості та

Об’єднанням профспілок, орга-

нізацій профспілок у м. Києві

«Київська міська рада профспі-

лок» щодо здійснення взаємо-

дії державного та громадського

контролю у сфері зайнятості

населення на 2022–2024 роки.

Мета угоди – забезпечення до-

тримання гарантованих Кон-

ституцією України та законами

України прав працівників у

сфері зайнятості, гарантій

щодо захисту прав громадян на

працю та реалізації їхніх прав

на соціальний захист від безро-

біття, проведення профілактич-

ної роботи для недопущення

порушень прав найманих пра-

цівників.

З питань порядку денного

було прийнято постанови пре-

зидії Київської міськпрофради.

ВІДДІЛ ІЗ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА

СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВНО-

ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ НА 2023 РІК

22 листопада в онлайн режимі

відбулось засідання виконкому

Об’єднання профспілок

Харківської області під голову-

ванням голови ОПХО Сергія Тес-

ленка.

З першого питання «Про основні завдан-

ня колективно-договірної роботи на 2023

рік» доповідав заступник голови ОПХО

Сергій Волков, який зазначив, що основ-

ною і найбільш результативною формою

соціального діалогу, яка впливає на

рівень і якість життя працівників, є

укладання та виконання колективних

договорів і угод. Закон України «Про

колективні договори і угоди» надає

профспілкам пріоритетне право на ве-

дення переговорів та укладення колек-

тивних договорів і угод, що відповідає

вимогам Конвенції МОП № 98 про засто-

сування принципів права на організацію

і ведення колективних переговорів. На

жаль, останнім часом спостерігається

стійка тенденція до зменшення

кількості колективних договорів. За

офіційними даними Державної служби

статистики України, у 2021 році укладе-

но 43154 колективні договори, що

складає 84,4% проти 2020 року (51125).

При цьому кількість працівників, охо-

плених колдоговорами в 2021 році, стано-

вила 5064,4 тис. осіб, що складає 94,35%

проти 2020 року.

Серед основних причин неукладення ко-

лективних договорів уже традиційно є

падіння економіки, проведення

адміністративно-територіальної рефор-

ми, незацікавленість та відмова

роботодавців, процедура санації, бан-

крутства, неприбутковість підприємств,

відсутність профорганізацій,

відсутність галузевих (міжгалузевих)

угод. Крім того, воєнний стан також вніс

свої корективи у чинне законодавство у

сфері колективно-договірного регулю-

вання. Саме тому пріоритетним завдан-

ням членських організацій є продовжен-

ня конструктивної співпраці із сторона-

ми соціального діалогу на всіх рівнях,

особливо на локальному, в частині утри-

мання роботодавців від односторонніх

дій у трудових відносинах з

працівниками та зупинення дії окремих

положень колективного договору.

Сергій Тесленко з цього приводу заува-

жив, що зменшення напруги в цьому

напрямі не буде, навпаки, всіх чекає

більш напружена робота. І найважчою

ця робота буде в первинних

профспілкових організаціях. Але її

потрібно активізувати, адже сьогодні

людина праці перебуває у

найскладніших, невідомих досі умовах –

умовах військової агресії.

Члени виконкому ОПХО схвалили

основні завдання колективно-договірної

роботи на 2023 рік, підготовлені

Федерацією профспілок України, при

укладенні галузевих (міжгалузевих),

територіальних угод та колективних

договорів, які передбачають цілу низку

заходів, спрямованих на виконання в по-

вному обсязі наданих профспілкам зако-

нодавчих повноважень щодо представ-

лення і захисту трудових, соціально-

економічних прав та інтересів членів

профспілок. Постановили зосередити

увагу на основних завданнях

колективно-договірної роботи на 2023 рік

під час проведення колективних

переговорів щодо укладення галузевих

(міжгалузевих), територіальних угод та

колективних договорів і вживати

заходів для забезпечення виконання

зобов’язань сторін, передбачених у ко-

лективних договорах та угодах

відповідно до чинного законодавства.

З другого питання «Про наповнення Фон-

ду «Відродження Палацу Праці» та хід

виконання ремонтно-відновлювальних

робіт» доповів голова ОПХО Сергій Тес-

ленко, який поінформував про наповнен-

ня фонду та хід виконання ремонтно-

відновлювальних робіт будівлі, яка по-

страждала внаслідок ракетних ударів.

Члени виконкому жваво обговорили

інформацію та поділилися своїми дум-

ками й пропозиціями. Також вони роз-

глянули питання про узгодження умов

надання в оренду приміщень Палацу

Праці.

ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОФСПІЛКОВИЙ

ВНЕСОК У ПЕРЕМОГУ

УКРАЇНИ

За сприяння Сумської обласної

ради професійних спілок було

сформовано гуманітарний ван-

таж із товарів першої

необхідності та продуктів хар-

чування для мешканців Херсон-

щини.

За словами голови Сумської обласної

ради профспілок Тетяни Євдокимової,

«допомога героїчним херсонцям – це

наш внесок у перемогу України!».

 

ПРОФСПІЛКОВА

СОЛІДАРНІСТЬ ТА

ПІДТРИМКА

Івано-Франківська обласна

організація профспілки

працівників державних установ

та трудові колективи, які вона

об’єднує, з лютого поточного

року надали допомоги

військовим підрозділам, роди-

нам загиблих і поранених

спілчан, постраждалому від

війни населенню, внутрішньо

переміщеним особам на загаль-

ну суму понад 6 млн грн.

Цією благородною справою займають-

ся всі регіональні організації

галузевої профспілки. Нещодавно на

Прикарпатті перебували колеги з Хер-

сонського обласного комітету на чолі з

головою Людмилою Татариновою, які

налагодили тут відправку

гуманітарних вантажів для постраж-

далих земляків.

Принагідно голови регіональних

профспілкових організацій Ніна

Гушпіт та Людмила Татаринова

поділилися досвідом роботи із

соціального захисту та підтримки

спілчан під час війни, висловили

готовність продовжувати співпрацю в

рамках укладеної угоди.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОФСПІЛОК

06.01.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання