« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРОФСПІЛКA ДЕРЖУСТАНОВ ПРИВІТАЛА ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ

ПРОФСПІЛКA ДЕРЖУСТАНОВ ПРИВІТАЛА ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ

Днями виповнилося 70

років від дня створення

Служби охорони Украї-

ни. Напередодні з про-

фесійним святом пра-

цівників Ужгородського

районного відділу полі-

ції охорони привітали

голова Закарпатської

обласної профспілкової

організації працівників

державних установ Діа-

на Гондорчин, заступ-

ник голови Марія Пете-

чук, начальник Ужго-

родського РВ УПО в За-

карпатській області ма-

йор поліції Василь Тимощук,

голова первин-

ної профспілкової орга-

нізації Ганна Макаро-

вич.

Голова облорганізації

профспілки, вітаючи з профе-

сійним святом, побажала пра-

цівникам поліції охорони на-

снаги, енергії, подальших

успіхів у відповідальній та

нелегкій роботі, міцного

здоров’я, благополуччя та до-

бра їхнім родинам, а всім при-

сутнім – миру та Перемоги!

З нагоди 70-річчя Служби

охорони та за активну участь

у громадському житті проф-

спілкової організації Діана

Гондорчин вручила Грамоту

президії обласного комітету

профспілки інженеру ГПЦС

Ужгородського РВ УПО в За-

карпатській області Василю

Приймаку, начальнику Го-

ловного пункту централізова-

ного спостереження Олені Со-

тник, інженеру ГПЦС Вікто-

рії Тимко, начальнику коман-

ди воєнізованої охорони Вла-

диславу Чомоляку, черговій

пульта ГПЦС Галині Марчен-

ко, черговій пульта ГПЦС

Ужгородського РВ УПО в За-

карпатській області Емілії

Плавайко, інженеру техніч-

ної служби Управління полі-

ції охорони Ганні Макарович.

Ще одна приємна подія з

нагоди свята для профспілко-

вого лідера первинної профорганізації

Ганни Макарович

– відзнака начальника Депар-

таменту поліції охорони Сер-

гія Парфенюка, адже Ганна

Василівна понад 45 років пра-

цює в підрозділах поліції, з

яких більше 35 років – у проф-

спілці на виборних посадах.

«Вітаємо Вас, Ганно Василів-

но, і дякуємо Вам та членам

профспілкового комітету за

ефективну й плідну роботу на

благо колективу, – зазначила

голова обласної профспілко-

вої організації працівників

державних установ Діана

Гондорчин. – Адже досвідче-

ний голова профкому – це

сильна первинка. А сильна

первинка – дієва профспіл-

ка!».

 

ЗУСТРІЧ ІЗ МОЛОДИМИ ЛІДЕРАМИ ПРОФСПІЛОК

Голова Закарпатської обласної

ради профспілок Іван Зелінський

зустрівся з молодими лідерами

профспілок краю – головою Мо-

лодіжної ради облпрофради

Олександром Бараном та чле-

ном Молодіжної ради, представ-

ником облпрофради у Молодіж-

ній раді при обласній військовій

адміністрації Катериною Харха-

ліс.

Іван Зелінський наголосив, що робота з

молоддю – один із важливих напрямів

діяльності профспілок Закарпаття. Він

розповів про особливості молодіжної

роботи в профспілках Австрії, яку від-

відав у складі делегації Федерації

профспілок України.

Під час взаємозацікавленої розмови

йшлося про проблеми молоді та шляхи

їх вирішення у профспілках області,

покращення інформаційної роботи, не-

обхідність залучення молоді до участі

у виборних профспілкових органах.

Йшлося також про активізацію роботи

Молодіжної ради, чергове засідання

якої заплановано провести у листопа-

ді. Олександр Баран та Катерина Хар-

халіс виявили бажання взяти участь у

навчальному онлайн курсі для проф-

спілкової молоді «Молодь на ринку

праці та в профспілках», який у листо-

паді – грудні 2022 року проводитиме Фе-

дерація профспілок України. Вони та-

кож ознайомилися з діяльністю Закар-

патської обласної ради профспілок.

ФОТО СЕРГІЯ БАРАНЧИКОВА

 

ЯКІ ПРОФЕСІЇ ПОТРЕБУЄ РИНОК ПРАЦІ ЗАКАРПАТТЯ


Укладено Угоду про співробітництво між Закарпатським облас ­ним центром зайня­тості (директор Юрій Фущич) та Закарпат­ською обласною ра­дою профспілок (голо­ва Іван Зелінський) у сфері зайнятості.

Угода передбачає поступове збільшення рівня зайнятості на­селення у різних видах діяльнос­ті, зокрема у виробничій сфері, для недопущення зростання со­ціальної напруги через безробіт­тя, а також обмін інформацією, в тому числі систематичне інфор­мування профспілок про наявні вакансії на ринку праці у галузях тощо.

Закарпатська обласна служба зайнятості поінформувала облпрофраду про найбільш затребу­вані професії на ринку праці Закарпаття. Це, зокрема, опера­тори котелень, швачки, кухарі, продавці. Станом на 31 жовтня 2022 року у Закарпатській об­ласній службі зайнятості нарахо­вувались близько 800 вакансій, за якими можна працевлаштува­тися.

Найбільш потрібні такі праців­ники:

оператори котелень – 69 ва­кансій, середня заробітна плата – 6780 грн;

швачки – 53 вакансії, серед­ня заробітна плата – 8673 грн;

робітники з комплексного об­слуговування – 28 вакансій, се­редня заробітна плата – 8464 грн;

кухарі – 21 вакансія, середня заробітна плата – 7911 грн;

продавці продовольчих то­варів – 21 вакансія, середня за­робітна плата – 7910 грн;

верстатники деревооброб­них верстатів – 19 вакансій, се­редня заробітна плата – 9908 грн;

водії автотранспортних за­собів – 18 вакансій, середня за­робітна плата – 10412 грн.

Згідно з аналізом оплати пра­ці, у 22,9% поданих вакансій вона перебуває на рівні мінімаль­ного розміру. Кількість вакансій із заробітною платою від 7 до 10 тис. грн включно становить 64,6%, більше 10 тис. грн – 12,5%.

 

ПРОФСПІЛКИ Й ОТГ:

ВЗАЄМОДІЯ У ВОЄННИЙ ЧАС

Попри

всі нинішні проблеми профспіл-

ки Дніпропетровщини у цей складний

воєнний час продовжують у рамках

діючої угоди про співпрацю активно

взаємодіяти з регіональним відділен-

ням Асоціації об’єднаних територіаль-

них громад (ОТГ), органами місцевого

самоврядування, які забезпечують

життєдіяльність громад і удоскона-

люють послуги для своїх мешканців

та вимушено переміщених осіб.

Про основні напрями цієї роботи йшлося на

спільній нараді 9 листопада в Будинку проф-

спілок за участю керівників місцевого само-

врядування та членських організацій облас-

ного об’єднання профспілок. Відкриваючи

зустріч, голова облпрофцентру Віталій Ду-

біль поінформував присутніх про діяльність

профспілок області із захисту правових і со-

ціально-економічних інтересів членів проф-

спілок, а також надання допомоги Збройним

Силам України, теробороні, медичним закла-

дам, де лікуються поранені військові, виму-

шено переміщеним особам і сім’ям постраж-

далих профспілковців. Особливу увагу він

звернув на те, що за 3 роки дії спільної угоди

напрацьовано значний і дуже корисний до-

свід співпраці у вирішенні проблем г

06.01.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання