« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

50 РОКІВ НА ЗАХИСТІ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

50 РОКІВ НА ЗАХИСТІ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

2022 рік є ювілейним для

Білоцерківської міської

організації профспілки

працівників житлово-ко-

мунального господарства,

місцевої промисловості,

побутового обслуговуван-

ня населення.

50 років тому було утворено Бі-

лоцерківський міський комітет

профспілки працівників місцевої

промисловості, житлово-кому-

нального господарства, побутово-

го обслуговування населення, до

складу якого ввійшли, крім під-

приємств місцевої промисловості,

житлово-комунального господар-

ства, всіх побутових підприємств

міста й УВП УТОС, УВП УТОГ,

Контора газового господарства,

СМУ з газифікації, Контора «Зеле-

не господарство», Добровільне

протипожежне товариство, Добро-

вільне спортивне товариство

«Спартак», профтехучилище № 18

– загалом 30 профспілкових орга-

нізацій, де нараховувалось 7300

спілчан.

Першим головою міськкому

профспілки був обраний Іван Ма-

зуро, який пропрацював 2 роки. У

жовтні 1974-го на 2-й міській звіт-

но-виборній конференції головою

Білоцерківського міського коміте-

ту галузевої профспілки на гро-

мадських засадах було обрано Ан-

тоніну Мар’янську. У 1978 році рі-

шенням ЦК республіканського ко-

мітету України введено ставки го-

лови і бухгалтера міськкому галу-

зевої профспілки.

За 50 років у роботі міської ор-

ганізації профспілки відбувалися

різні зміни та реформування. Змі-

нювалися назви підприємств, фор-

ми власності, склад, структура. Не

змінювалися лише функції проф-

спілки. Первинки, які є основою

профспілки, вбачають своїм осно-

вним завданням захист прав та ін-

тересів людини праці, поліпшен-

ня соціально-економічного рівня

життя, відповідних умов та охоро-

ни праці. Крім того, не були поза

увагою профспілки побутово-жит-

лові умови, оздоровлення працю-

ючих і їхніх сімей, культурний та

духовний розвиток спілчан.

Назва міськкому змінювалася

у 1988 та 1992 роках. А 16 березня

2000 року він отримав назву «Біло-

церківська міська організація

профспілки працівників житлово-

комунального господарства, міс-

цевої промисловості, побутового

обслуговування населення».

Лідери профспілкових органі-

зацій – це люди, переважна біль-

шість яких користуються заслу-

женим авторитетом серед своїх

колег, переймаються їх потреба-

ми, переживаннями, принципові,

справедливі, що не завжди подо-

бається керівникам. Вони не шко-

дують ні сил, ні часу й завжди

прийдуть на допомогу. Профак-

тив учився господарювати і керу-

вати. Для багатьох керівників

профспілка стала стартовим май-

данчиком. Вісім голів профкомів

виросли до рівня перших керівни-

ків підприємств, троє стали

успішними підприємцями. За цей

час троє з них вже на заслуженому

відпочинку, а двом керівникам не

вистачило духу зберегти проф-

спілкову організацію у себе на під-

приємстві.

Час іде, й на зміну досвідченим

головам профкомів приходять мо-

лоді люди із зовсім іншими погля-

дами, але з бажанням допомогти і

з добрим серцем. Їм є, в кого по-

вчитися. Андрій Поліщук 43 роки

обіймає посаду голови профкому

ТОВ «Білоцерківвода». Це підпри-

ємство пережило низку перетво-

рень, а члени профспілки довіря-

ють лише йому. Він уміє знайти

підхід до вирішення найважчих

питань, знає кожного працівника

в обличчя, його ім’я і його потре-

би. Голова профкому КП «Білоцер-

ківтепломережа» Любов Черняв-

ська близько 30 років очолює

профспілкову організацію. Тут та-

кож відбулось чимало змін, а го-

лова профкому одна – Любов

Олексіївна, і люди їй довіряють.

Усі інші голови первинних проф-

спілкових організацій також за-

слуговують на увагу. І більшість з

них неодноразово було відзначено

нагородами різних рівнів.

У роботі профспілки були різні

моменти: і коли потрібно приділя-

ти увагу насамперед охороні та

умовам праці на підприємствах, і

коли товари розподіляли по тало-

нах, і коли в співдружності з фон-

дом соцстраху одну путівку отри-

мували на 80 працюючих, і коли їх

була необмежена кількість для ді-

тей шкільного віку, і коли праців-

ники галузі по 4 місяці не отриму-

вали зарплату через заборгова-

ність держави перед підприєм-

ствами і заборгованість спожива-

чів. Тут профспілці було над чим

працювати. І ніхто не скаржився,

що важко. Дух профспілки завжди

був бойовим, його вистачало на

відносини з центральними орга-

нами влади, обласною і місцевою

владою. З керівниками підпри-

ємств профспілка підтримувала

партнерські відносини у вирішен-

ні соціально-економічних питань,

хоча це не завжди було легко. Про-

те питання вирішувалися через

колективні договори.

Міська організація профспілки

завжди брала участь у масових за-

ходах: всеукраїнські, обласні,

міські спартакіади, огляди худож-

ньої самодіяльності, чемпіонати

перукарської майстерності. Про-

фесійні свята проводилися щоріч-

но на високому рівні у присутнос-

ті міського голови, депутатів усіх

рівнів. Організовувалися і вистав-

ки-конкурси народних умільців,

до яких долучались усі первинні

профспілкові організації. Проф-

спілковий актив завжди брав

участь у всеукраїнських проф-

спілкових акціях. Щорічно прово-

дилися Дні здоров’я, як підсумок

змагань з різних видів спорту

впродовж року (волейбол, настіль-

ний теніс, шахи, шашки, кульова

стрільба), мали й свою футбольну

команду «Комунальник». Запо-

чаткували конкурс на кращий

благоустрій території під назвою

«Я люблю своє місто», адже пра-

цівники житлово-комунального

господарства, побутового обслуго-

вування населення створюють

комфортні умови мешканцям міс-

та, їх називають сферою життєза-

безпечення. Тут найменша плин-

ність кадрів. На сьогодні в міськпрофорганізації

10 заслужених

працівників галузей і 15 членів Зо-

лотого фонду м. Біла Церква.

Міська профспілкова організа-

ція не забуває своїх ветеранів. Що-

річно у Міжнародний день людей

похилого віку президія запрошує

усіх колишніх голів профкомів,

яким виповнилося 60 і більше ро-

ків, на зустріч «ветеранів проф-

спілкового руху». З-поміж них є ті,

кому невдовзі 90, для них це вели-

ке свято, якого вони очікують ці-

лий рік.

Значна увага приділялася й

оздоровленню, особливо дітей

шкільного віку. Був час, коли за

літній період оздоровлювалися

понад 600–650 дітей. Окрім сана-

торних путівок, за рахунок фонду

соцстраху, окремі підприємства

укладали договори із санаторія-

ми, мали свою базу відпочинку

«Білоцерківчанка» в Криму. Май-

же всі профкоми організовували

відпочинок вихідного дня.

Велику й відповідальну роботу

проводили під час ліквідації на-

слідків Чорнобильської аварії. Зу-

стрічали потяги й автобуси з жін-

ками та дітьми, розселяли, збира-

ли одяг. А потім організовували

масове оздоровлення дітей шкіль-

ного віку та матерів з дітьми-до-

шкільнятами.

2020 рік усе змінив у житті

профспілки. Через COVID-19 осно-

вну увагу було спрямовано на пи-

тання охорони та умов праці, осо-

бливо з боку працівників житло-

во-комунального господарства.

Вони чітко усвідомлюють, що від

їхньої роботи залежить здоров’я і

життя мешканців міста.

Сьогодні лави Білоцерківської

міської організації поріділи, як і

по всій Україні. Але варто

пам’ятати, що разом ми – сила!

АНТОНІНА МАР’ЯНСЬКА

 

ОБ’ЄДНУЄМО ЗУСИЛЛЯ ДЛЯ ДОПОМОГИ СПІЛЧАНАМ

Від початку російської збройної агресії Феде­рація профспілкових організацій Чернігів­щини та її членські організації піклують­ся про спілчан та чле­нів їх сімей, які цього найбільше потребу­ють.

Загалом фінансову допо­могу отримали 2063 члени профспілок на загальну суму 2202 тис. грн. Для цьо­го було залучено власні кошти Федерації проф­спілкових організацій Чер­нігівської області, її член­ських організацій, кошти Федерації профспілок України та міжнародних профспілкових організа­цій. Окрім цього, 1456 спіл­чан отримали матеріаль­ну допомогу: продуктові пакунки, медикаменти, ге­нератори, будівельні мате­ріали тощо, на суму 754,3 тис. грн. Перевага надава­лася спілчанам та членам їх родин, які найбільше по­страждали від російської збройної агресії, а саме по­вністю або частково втра­тили житло, загинули або зазнали поранень, кату­вань, зникли безвісти тощо.

02.12.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання