« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПОПРИ ВСЕ ТРИМАЮТЬ ОСВІТНІЙ ФРОНТ

ПОПРИ ВСЕ ТРИМАЮТЬ ОСВІТНІЙ ФРОНТ

На запрошення Проф­спілки працівників осві­ти і науки України 11–12 жовтня в нашій країні перебувала з візитом делегація Американ­ської Федерації вчите­лів (AFT) на чолі з її пре­зиденткою Ренді Вайн­гартен.

Гостинною стороною між­народного заходу стала Львів­ська обласна організація проф­спілки.

Мета візиту делегації AFT – ознайомитися із ситуацією у сфері освіти під час повно­масштабної війни в Україні, зрозуміти вплив воєнних дій на життя педагогів, дітей та на освітній процес загалом, а та­кож донести керівництву дер­жави своє бачення про війну, боротьбу українців за незалеж­ність та мир на рідній землі.

У рамках візиту відбувся круглий стіл за участю голів обласних організацій проф­спілки у Львівському націо­нальному університеті ім. Іва­на Франка, на якому профспіл­кові колеги порушили питан­ня освіти в період воєнного стану, роботи педагогів тощо. «Колеги, ми тут, щоб засвідчи­ти жахливі наслідки росій­ської війни та неймовірну стійкість українського народу. Очевидно, ніхто не очікував на 2 дні ракетного дощу на Украї­ну. Ми раді спілкуванню з вами, хоч нам довелося скоре­гувати нашу програму, осо­бливо після того, як усі школи знову перейшли в онлайн», – сказала Ренді Вайнгартен на першій зустрічі з головами об­ласних організацій профспіл­ки.

Голови обласних організа­цій профспілки розповіли про стан освіти на місцях. Амери­канську делегацію вразили розповіді голови Чернігівської обласної організації профспіл­ки Тетяни Матвеєвої, голови Запорізької обласної організа­ції профспілки Надії Гринь, за­ступника голови Харківської обласної організації профспіл­ки Сергія Борисенка, голови профкому СумДУ Валентини Боровик, адже вони прибули з місць, які найбільше потерпа­ли від обстрілів та бомбарду­вань окупантів. А голова Львівської обласної організа­ції профспілки Марія Яцейко, голова Закарпатської обласної організації профспілки Тетяна Повханич та голова Черкась­кої обласної організації проф­спілки Анатолій Стеценко зга­дали про неймовірну єдність освітян, які працюють у дуже складних умовах.

Голова Профспілки праців­ників освіти і науки України Георгій Труханов розповів ко­легам про поточний стан осві­ти в країні та діяльність орга­нізації у важкий час війни.

Делегація Американської Федерації вчителів мала низку зустрічей з освітянами-пересе­ленцями з мм. Маріуполя, Бах­мута, Харкова, Херсона, які нині проживають у профспіл­ковому санаторії «Пролісок» та гуртожитку Дрогобицького державного педагогічного уні­верситету ім. Івана Франка. Педагоги поділилися з амери­канськими колегами власни­ми історіями життя. Вони роз­повіли, як пережили ті страш­ні часи на початку війни, як ті­кали від куль та втрачали жит­ло, і як вони вдячні за піклу­вання та підтримку, яку вони тут отримали. «Я зворушена і натхненна українськими вчи­телями. Слухала сьогодні про їхні переживання, їхню надію та найбільше про їхню бороть­бу. Один учитель, коли ми че­кали в укритті під час повітря­ної тривоги, сказав, що бажає, щоб небо над нашими школа­ми було чистим, а наші шкіль­ні дзвоники продовжували дзвонити і кликати дітей до школи… І ми вирішили, що бу­демо голосами українських спілчан. Ви на передовій демо­кратії і свободи. Ви працюєте щодня, щоб освіта продовжу­валася, а діти навчалися. І ми донесемо вашу правду. Ми не залишимо вас і будемо вас під­тримувати», – підкреслила президентка AFT Ренді Вайн­гартен.

Про повноцінну співпрацю між профспілками й соціаль­ними партнерами йшлося на зустрічі міжнародної делега­ції з директором департамен­ту освіти і науки Львівської ОДА Олегом Паскою та голо­вою Комісії з питань освіти, науки та інновацій Львівської ОДА Іванною Герус. Керівни­ки освітянської галузі розпові­ли іноземним гостям про стан освіти регіону під час війни і щоденну роботу на результат. «Ми маємо спільні цілі з на­шим департаментом та депу­татами – наші освітяни пови­нні бути захищеними й отри­мувати все, що передбачено за­конодавством, навіть у над­складний час війни», – наголо­сила голова Львівського обко­му профспілки Марія Яцейко. У свою чергу, соціальні парт­нери підкреслили, що сьогодні як ніколи важливо розвивати дружбу між українськими, американськими й польськи­ми школами та налагоджува­ти повноцінну співпрацю між навчальними закладами, а та­кож обговорили ідею такого виду співпраці. «Мала нагоду ще раз подякувати нашим дру­зям за підтримку, й було при­ємно бачити їхнє розуміння необхідності допомагати роз­вивати освіту в Україні саме зараз», – зауважила Іванна Ге­рус.

Також у рамках візиту від­бувся обмін думками прези­дентки AFT Ренді Вайнгартен та Голови Федерації профспі­лок України Григорія Осового щодо особливостей правового регулювання діяльності проф­спілок, їх ролі і місця у сучас­ному суспільстві.

Загалом ці дні роботи були насиченими зустрічами й емо­ціями.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРЯМА МОВА

Георгій Труханов

голова Профспілки працівників освіти і науки України

«Нам важливо показати і роз­повісти правду про життя, яким сьогодні живуть україн­ські освітяни і попри все три­мають освітній фронт. Збройні Сили України звільняють наші зем­лі від окупантів, а вчителі продо­вжують навчати наших дітей і дба­ють про майбутнє країни».

 

ПРОФСПІЛКА ОСВІТЯН – ЛІДЕР В ОБЛАСТІ З ОЗДОРОВЛЕННЯ СПІЛЧАН

Президія Закарпатської облпрофради розглянула питання про роботу облас­ної організації профспілки працівників освіти і науки з оздоровлення спілчан у 2022 році.

Освітянами було прийнято поста­нову розширеного засідання президії комітету обласної організації профспілки працівників освіти і науки від 12 червня 2022 року «Про завдання організаційних ланок Профспілки щодо оздоровлення і відпочинку членів профспілки та їхніх дітей у 2022 році». Взято до уваги, що внаслідок ворожих обстрілів не працювала база відпочинку «Галчонок» у смт За­тока Одеської області, де раніше оздоровлювалися члени галузевої профспілки та їхні діти.

За підсумками проведеної роботи обласною, районними, об’єднаними, міськими організаціями профспілки, про­фкомами закладів вищої освіти було оздоровлено 306 працівників в оздоровницях Закарпаття (ДП «Клінічний санаторій «Синяк», ТОВ «Санаторій «Поляна», ПП «Джерело-2» Санаторій «Орлине гніздо»). На ці цілі використано 3,8 млн грн. Частка коштів профспілкового бюджету у вартості придбаних путівок скла­ла 2 млн грн.

Президія Закарпатської облпрофради відзначила роботу обласної організації профспілки працівників освіти і науки щодо оздоровлення спілчан за галузе­вою Програмою «Оздоровлення – 2022». За активну роботу з організації оздоровлення членів профспілки Почесною грамотою облпрофради нагороджено голо­ву обласної організації профспілки Тетяну Повханич.

 

НАЙБІЛЬШЕ ДІТЕЙ ЦЬОГО ЛІТА ОЗДОРОВИЛА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Цього літа Закарпатська об­ласна організація профспілки працівників охорони здоров’я (голова Володимир Турок) організувала оздоровлення 306 дітей працівників галузі у чотирьох закладах.

Зокрема, 180 дітей відпочивали на Чорному морі в оздоровницях Болгарії. Загалом на оздоровлення дітей профспілкою медиків було спрямовано близько 3,8 млн грн, у тому числі понад 2,5 млн грн із профспілкового бюджету.

Президія Закарпатської облпрофради, яка розглянула підсумки оз­доровлення дітей та підлітків влітку 2022 року, відзначила на­лежну організаційно-фінансову ро­боту обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я. За поданням облпрофра­ди, за досягнуті високі результати з оздоровлення дітей в умовах воєнного стану Федерація профспілок України нагородила Подякою Голови ФПУ голову Закарпатської обласної профспілки медиків Володимира Турка. Цю нагороду на засіданні президії Закарпатської облпрофра­ди йому вручив голова обласної ради профспілок Іван Зелінський. Також Подякою Голови ФПУ відзначено первинні профспілкові організації КНП «Мукачівська центральна районна лікарня» (го­лова Ігор Чулей), КНП «Закар­патський територіальний центр екстреної медичної допомоги» (го­лова Наталія Вукста), Тячівську районну організацію профспілки працівників охорони здоров’я (го­лова Василь Йовдій).

За активну роботу з оздоровлення дітей влітку 2022 року Почесною грамотою Закарпатської облпрофради нагороджено Виноградівську районну організацію профспілки працівників охорони здоров’я (го­лова Роман Дубляк), Міжгірську районну організацію профспілки працівників охорони здоров’я (го­лова Василь Оленин), первинну профспілкову організацію КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради (голова Оксана Цифра).

 

ДОБІРКУ ПІДГОТУВАВ СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

06.11.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання